ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, MVE350, lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»2 14%
Cirka 20 timmar»2 14%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»6 42%

Genomsnitt: 3.57

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»1 7%
25%»1 7%
50%»2 14%
75%»7 50%
100%»3 21%

Genomsnitt: 3.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 3.35

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 61%
Nej, målen är för högt ställda»5 38%

Genomsnitt: 2.38

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 61%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.46


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.35

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»10 71%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 3.14

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 3.35


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.28

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»9 64%
För hög»4 28%

Genomsnitt: 4.21

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»7 50%
För hög»5 35%

Genomsnitt: 4.21


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»7 53%
Gott»4 30%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.15

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningar. »
- Bra att vi i Ki hade extra föreläsningar med Tommy.»
- Övningstillfällena»
- Räkneövningarna»
- Övningsledaren i ks31 som jag gick till. Utan honom hade jag aldrig klarat det då läraren inte var bra alls på att förklara.»
- Extrahjälpen kemiingejörerna fick»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Prata i ett enklare språk. Det är så himla mycket matematiskt språk att det blir svårt att förstå. Redovisning av bevis tycker jag att de måste läras ut mer pedagogiskt. För många studenter är detta ett nytt tänk och det kan behövas lite hjälp att förklara hur man ska gå tillväga. »
- Kursen är väldigt bred. Detta gör det svårt att skaffa sig förståelse i varje kapitel. Eftersom innehållet i kursen känns väldigt abstrakt blir det svårt att klara en tenta utan en grundläggande förståelse.»
- Anpassa uppgifterna mer så att tentamen och uppgifterna i boken stämmer mer översens så man är mer förberedd till tentamen.»
- Det gick lite väl fort på slutet emd föreläsningarna, jag kände inte att jag ordentligt förstod någonting av vektorfälten.»
- Svårhetsgraden på tentan. Varför är kursen svårare nu än förr?? Ludmilla tycker jag inget vidare om heller. På föreläsningarna så stressade hon igenom allt varje gång, så man fattade ingenting. Det gav faktiskt mer att sitta själv och läsa i boken (och det var verkligen ingen hit det heller).»
- Inkludera en mer "global" inlärning. Som det var nu så lärde vi oss saker på saker utan att riktigt veta vad de kommer att användas till senare. Detta fungerar för vissa men inte för alla. Jag vill veta redan från början vad man ska uppnå med verktygen man får och hur de påbyggs och/eller förbättras senare, redan från starten då man börjar använda dem. Behöver inte vara en djup förklaring av det utan mer en övergripande inblick så man redan då kan börja associera vad man gör, med vad det ska användas till.»
- Att lägga tidsplanen på ett sådant sätt att det faktiskt går att hänga med i planeringen. Nu låg man redan från början efter med föreläsningarna och i slutet fick man läsa in det sista själv. »

16. Övriga kommentarer

- Duktiga föreläsare och övningledare.»
- Jag tycker tentamen va på en annan svårighetsgrad jämnför med boken jag tycker att man ska anpassa tentamen och uppgifterna i boken bättre för tentamen va mer klurig och svår medans boken är rakt på sak.»
- Jag har räknat alla rekommenderade uppgifter (även om jag inte klarade allt) och gjorde 8-9st gamla tentor veckan innan, och allt kändes rätt ok dagarna innan tentan. Men dessa tentor var på lekskolenivå i jämförelse med tentan vi skrev! Så det kom som en chock när man fick tentan. Ludmilla vill inte att man ska lära sig den här matten känns det som.»
- Tentamen var riktigt taskig. Vi hade inte fått lära oss alls mycket om tillämpningar av matematiken under föreläsningarna eller kursböckerna. Att det då kommer uppgifter som kräver en att tillämpa det man lärt sig utan någon form av hjälp eller förslag på "verktyg" att använda var väldigt oväntat. Tidigare tentor hade inte heller dessa inslag.»


Kursutvärderingssystem från