ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kolloid- och ytkemi, KFK176, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»7 18%
Cirka 20 timmar»9 23%
Cirka 25 timmar»13 34%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.71

- Mer mot slutet av kursen.» (Cirka 20 timmar)
- Mkt tid gick åt till labbrapportskrivning, vilket gjorde att man kunde börja plugga på kursen och räkna först väldigt sent.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»11 29%
100%»25 67%

Genomsnitt: 4.64

- Deltog ej i laborationsdelen.» (50%)
- Läser två program så ibland krockar föreläsningar» (75%)
- Bra föreläsningar! Lite röriga övningstillfällen i KA-salen. » (100%)
- Mycket bra föreläsningar och superbra upplägg av kursen!» (100%)
- deltog ej på räknestugor men alla föreläsningar» (100%)
- Av föreläsningar.» (100%)
- Gick dock inte på alla räknestugorna, mest för att jag inte hade något direkt att fråga om och salen var inte optimal att sitta och räkna i själv.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 34%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 57%

Genomsnitt: 2.89

- Nikola var väldigt tydlig med målen, superbra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Svårt att avgöra vad som ska vara 6 hp.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 29%
Ja, i hög grad»18 58%
Vet ej/har inte examinerats än»4 12%

Genomsnitt: 2.83

- Tentan kändes väldigt "klurig".» (I viss utsträckning)
- Både när jag övade på gamla tentor och när jag gjorde själva tentan fick jag lite uppfattningen om att det varje tenta mer eller mindre hade ett tema. Detta gör att om man har missat en viss del fast kan allt annat får man inte en chans att visa det.» (I viss utsträckning)
- Dock ganska svåra uppgifter.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp var föreläsningarna för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»21 55%

Genomsnitt: 3.42

- Pedagogisk föreläsare!» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar men några drog för mycket åt matematik och härledningshållet och dte var svårt att hänga med.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var bra och pedagogiska» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsare! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp var konsultationstillfällena för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»12 32%
Ganska liten»11 29%
Ganska stor»7 18%
Mycket stor»7 18%

Genomsnitt: 2.24

- Har inte deltagit » (Mycket liten)
- har ej haft möjlighet att kunna delta..» (Mycket liten)
- Deltog aldrig i ett konsultationstillfälle.» (Mycket liten)
- Jag var inte på något sådant tillfälle.» (Mycket liten)
- Har inte besökt något.» (Mycket liten)
- Han aldrig börja räkna för att under perioden kunna använda mig av övningstillfällena.» (Mycket liten)
- Att även doktoranten som medverkar på konsultationstiden skall kunna förklara tal som man behöver hjälp med och framförallt teoritalen » (Ganska liten)
- Nils verkade inte vara lika bra insatt i ämnet som Nikola.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp var kursboken "Pashley" för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 24%
Ganska stor»19 51%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.91

- Totalt ologisk bok som bör bytas ut. Det var väldigt svårt att hitta i boken, registret var värdelöst för detta, och boken saknade många viktiga ekvationer som vi var tvungna att skriva in själva från sammanfattningarna. Hade varit lika bra om vi bara kunnat ha sammanfattningarna på tentan.» (?)
- Boken är inte den bästa! Oöversiktlig och de flesta formler måste man skriva in själv. Nikolas sammanfattning är 100 gånger bättre!! Man skulle kunna skippa boken och bara ha sammanfattningen.» (Ganska liten)
- Mycket som inte står i boken» (Ganska liten)
- Inte den bästa boken, man fick skriva till mycket själv, sammanfattningarna var mycket bra.» (Ganska liten)
- Tycker inte att boken var så bra. Svårläst och krångligt gjord.» (Ganska liten)
- Tyckte inte att boken var bra. » (Ganska liten)
- Det saknas många av de formler vi behöver använda i den. » (Ganska stor)
- Den är bra men det finns saker man stör sig på som exempelvis att de aldrig skriver ut vad saker har för enhet.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp var kursboken "Atkins" för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»11 28%
Ganska liten»19 50%
Ganska stor»8 21%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Använde knappt den alls» (Mycket liten)
- Använde den mycket lite.» (Mycket liten)
- Används inte till så många områden. Avsnittet om hur man plottar det osmotiska trycket mot koncentrationen, var bra men annars kändes boken ganska onödig.» (Ganska liten)
- Den var bra för dom områden den berörde, men det var inte många områden» (Ganska liten)
- Väldigt lite som som ät relevant i kursen. Men bra bok annars.» (Ganska liten)
- Bra bok men den innehåller relativt få saker som togs upp i kursen.» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp var kompendiet "Yt- och kolloidkemi" för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»15 40%
Mycket stor»19 51%

Genomsnitt: 3.43

- ett bra kompendium, förtydligade vissa saker från pashley» (Ganska stor)
- Väkstrukturerat och tydligt. Saknade dock några härledningar som "lämades åt läsaren att utföra", ,men som inte gicks igenom på varken föreläsning eller i sammanfattningarna sen. Det känns ologiskt att på en examination kräva att en teknolog skall genomföra en härldening som inte fått någon fokus alls under kursens gång.» (Ganska stor)
- Pedagogisk och lättare att förstå.» (Ganska stor)
- Allt är jättebra beskriven.» (Mycket stor)
- Mycket bra skriven, tydlig och enkel att läsa och förstå» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp var de utdelade sammanfattningarna för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»8 21%
Mycket stor»28 73%

Genomsnitt: 3.65

- Mycket bättre an Pashley!!» (Mycket stor)
- Det var jättebra att få ut de sammanfattningarna för att få en överblick!» (Mycket stor)
- mkt bra med sammanfattning! » (Mycket stor)
- Kanonbra! bra att ha kursmaterial på både svenska och engelska» (Mycket stor)
- Det var väldigt bra eftersom man kan läsa igenom innan föreläsningen och på så sätt vara mer föreberedd.» (Mycket stor)
- Jättebra sammanfattningar!» (Mycket stor)
- Skönt att kunna få en överblick redan från början så är det lättare att läsa till det som man inte förstår sedan. » (Mycket stor)
- Jättebra med sammanfattningarna! Tyckte att detta material var mycket bättre än kurslitteraturen. Bättre och tydligare beskrivningar. » (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp var laboration YS "Mätning av ytspänning med droppvikts- och ringmetoderna" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»14 37%
Mycket stor»20 54%

Genomsnitt: 3.45

- Laborationen var väldigt bra för förståelsen. Dock var laborationshandledaren petig med, enligt gruppens åsikt, fel detaljer och anmärkte på rapportens upplägg enligt den egna personliga smaken.» (Ganska stor)
- Laborationen ökade förståelsen! Lite rörigt med labrapporten eftersom man inte behövde ha med en teoridel, men sedan klagade handledaren ändå att många grejer inte var labrapport-konforma...» (Mycket stor)
- Genomgående mycket bra laborationer med välskrivna laborationshandledningar.» (Mycket stor)
- Alla labbarna var jättebra, man lärde sig verkligen mycket på att skriva labbrapporterna. » (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp var laboration CMC "Bestämning av kritisk micellbildningskoncentration" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»14 37%
Mycket stor»20 54%

Genomsnitt: 3.43

- Bra upplägg!» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp var laboration M "Mikroelektrofores och Zetapotential" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»11 29%
Mycket stor»22 59%

Genomsnitt: 3.48

- Vi har inte gått genom teorin på föreläsningar och därför var det rätt så svårt att förstå vad man egentligen håller på med. Labhandledaren var inte heller till stor hjälp och svarade inte på (frågorna utan sa att vi måste komma på det själv.» (Ganska liten)
- Det beror lite på när man labbar. Någon labb kom alldeles för tidigt och någon alldeles för sent. » (Ganska liten)
- Alla laborationerna bidrog mycket till förståelsen» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»29 76%

Genomsnitt: 3.76

- Enda som saknas är lösningsförslaget till tentan som enligt tesen skulle anslås 16/3 ??» (Ganska bra)
- Bekvämt och strukturerat när man får det utskrivet och ihophäftat vid lektionen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»10 26%
Mycket bra»17 44%
Har ej sökt hjälp»10 26%

Genomsnitt: 3.94

- Hade gärna haft flera konsultationstillfällen, en varje vecka iaf. Konsultationstillfällen borde inte vara i KA.» (Ganska bra)
- Jag hade gärna haft övningstillfällen lite oftare så man kan få hjälp när man är insatt i problemet.» (Ganska bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»31 81%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.84

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»27 71%
Hög»10 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»21 56%
Hög»12 32%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.37

- Hade vart mkt hög om vi inte haft den åttonde läsveckan» (Lagom)
- Mycket utantill kunskaper och material att ta sig igenom. Tar mycket tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 13%
Gott»12 31%
Mycket gott»21 55%

Genomsnitt: 4.42

- kunde varit fler räknestugor .... » (Godkänt)
- strukturerad» (Godkänt)
- En rolig kurs, som börjar klarana framåt tentatillfället. Dock tycker jag att laborationerna tar aldeles för mycket tid. Så mycket tid som man la ner på dem+ skrivning av rapport borde generera högskolepoäng eller iaf bonus till tenta eller liknande.» (Gott)
- Väldigt välplanerad kurs och engagerad föreläsare» (Mycket gott)
- Rolig kurs.» (Mycket gott)
- En mycket angagerad examinator som var mycket positiv och motiverande, ett glatt humör kan göra mycket=)» (Mycket gott)
- Rolig kurs när man kommer in i den, labbarna var väldigt relevanta vilket är den första kemikursen som har haft det.» (Mycket gott)
- Väldigt välorganiserad kurs, tydligt vad som skulle läsas in och när. » (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren är bra pedagogisk och förklarar bra! Men ibland går de lite fort när formler skrivs upp. Kom ihåg att de INTE går att lyssna medan man skriver...men vet även att man inte kan vänta på att var och varje elev ska skriva klart allt innan .. »
- Laborationer med labrapporter (man lär sig mycket genom att skriva en rappport om det man jag gjort på laborationen!) Nikola som föreläsare! Staffan Walls kompendiet och sammanfattningarna. »
- Kompendiet och sammanfattningarna»
- Strukturen, upplägget! Perfekt!»
- Nikola som föreläsare på hela kursen.»
- upplägget:)»
- Utdelning av sammanfattningar, användning av kompendiet (Staffan Wall)»
- Boken är mkt bra! Tycker kursen var trevlig och lärorik»
- Nikolas föreläsningar var mycket strukturerade och väl förberedda. Sammanfattningarna var detaljerade.»
- sammanfattningarna, laborationerna, föreläsaren»
- Kombinationen av de olika kursmaterialen fungerade bra. Labbarna var relevanta och bra, med bra genomgångar.»
- Laborationerna och sammanfattningarna»
- Sammanfattningarna.»
- Laborationerna var mycket bra för förståelsen och förde samman teori och praktik på ett bra sätt.»
- Bra med utdelning av material vid kursstart där allt är mycket tydligt. Bra med sammanfattningar.»
- Nikola Markovic som föreläsare. Det var bra upplägg på föreläsningarna om än lite högt tempo ibland. Labbarna var bra för förståelsen.»
- Labbarna»
- Sammanfattningarna.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räknestugor självklart»
- Ta bort Pashley.»
- Vissa av de matematiska härledningarna på föreläsningarna kändes onödiga och bidrog inte till mer förståelse.»
- Alla powerpointpresentationer bör läggas ut på hemsidan»
- Det finns studentproducerat material (lösningar, anteckningar och sammanfattningar av J.E) som inte är publicerat på studienämndens hemsida. Sammanfattningar finns inte på kurshemsidan.»
- Byt från pashley karaman eller låt teknologerna ha med som sammanfattningarna som komplement»
- Vissa rekommenderade uppgifter (främst "Visa att") var krångliga och tidskrävande utan att man fick någon större förståelse i ämnet-»
- Mer olika typer av frågor på tentan»
- Få ha med sammanfattningarna på tentan.»
- Eventuellt kan Powerpointpresentationer göras med mer info så att de lättare kan utnyttjas i efterhand som inläsningsstöd.»
- Istället för att behöva skriva labbrapporter så kan man kanske ha ett seminarie efter labbtillfället och diskutera resultatet.»
- Bättre förberedda lärare vid konsultationen»
- Om det finns någon annan kursbok än Pashley så hade det nog varit att föredra. »

23. Övriga kommentarer

- Otroligt bra föreläsningar!! »
- Jag tycket att kursen har varit väldigt väl organiserad, då det var tydligt vad som skulle läsas i samdband med varje föreläsning, vilka sidor som skulle gås igenom och vilka moment föreläsningen behandlade. Detta gjorde det väldigt lätt att fokusera på att lära sig kursen, istället för att behöva sitta och organisera kursens material själv. Speciellt bra var sammnfattningarna som på ett pedagogiskt sätt kopplade samman det som sades på föreläsningarna med det som stod i kurslitteraturen. »
- Bra kurs.»
- Bra föreläsare som svarar på frågor direkt eller tar reda på svaret.»
- Nikola gör ett superbt jobb som kursledare!»


Kursutvärderingssystem från