ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 10/11 Introduktion bygg och anläggning, LBT023

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-07
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1) förklara byggsektorns olika aktörer och deras roller

2) ge exempel på byggsektorns olika projekt och miljön och miljövårdens centrala roll däri

3) producera en teknisk rapport och uttrycka fackämnesrelaterat innehåll välformulerat och effektivt i tal såväl som skrift

4) använda windowbaserade datorprogram


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 60%

Genomsnitt: 3.51

- Om jag kommer ihåg rätt så gick vi inte igenom några kursmål vid kursstart.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inget sätt att kontrollera om man uppfyllt 1) och 2).» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt tydliga mål! Bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»32 84%
Nej, målen är för högt ställda»5 13%

Genomsnitt: 2.1

- I och med att jag inte sett målen så blir det svårt att svara på denna frågan. Efter det vi har gått igenom på föreläsningarna kan jag tolka vilka mål som kursen har och enligt detta tycker jag att målen verkar rimliga. » (?)
- Lärandemål 3) tar väldigt mycket tid att färdigställa med lite hjälp från lärare.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»19 48%
Ja, i hög grad»16 41%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.53

- Vissa tar större ansvar än andra, och det ganska rejält!» (Nej, inte alls)
- Tentamen KÄNDES enkel (får se om resultatet visar på annat)» (I viss utsträckning)
- Tänker då på rapporten som vi gjorde.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»22 53%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.58

- Tycker att det borde varit större fokus på de "tekniska delarna". Mycket utav undervisningen var inriktat mot svenska språket och kommunikation, vilket gav väldigt lite kunskap för mig personligen. » (Ganska liten)
- Jag tycker att läraren gick igenom tal alldeles för snabbt på tavlan. Detta är något som jag vet flera har kommentarer om.» (Ganska liten)
- eftersom det var ett projektarbete...» (Ganska liten)
- Datagenomgångarna var mycket uppskattade!» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»14 35%
Ganska liten»21 53%
Ganska stor»4 10%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.74

- Tycker det som stod i kompendiet gick grundligt igenom på lektionerna.» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur under kursen» (Mycket liten)
- Fanns ingen.» (Mycket liten)
- Boken är svårförstådd.» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»20 50%
Mycket bra»15 37%

Genomsnitt: 3.25

- Inloggningsproblem, inte kursspecifikt problem.» (Ganska dåligt)
- Webbsida funkade inte så bra, ibland gick det inte att logga in och titta på material. » (Ganska dåligt)
- Ofta (mest på kvällar) går det inte att komma in till kurshemsidan. Detta är något som gäller alla kurser.» (Ganska bra)
- Hemsidan var väldigt långsam emellanåt men det var allt» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»29 70%
Hög»9 21%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.29

- Ibland för låg, ibland för hög. Bra i genomsnitt.» (Lagom)
- Dvs lagom skulle man väl kunna säga.» (Hög)
- Projektarbetet tog för mycket tid i anspråk i förhållande till mängden poäng» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 20%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»17 42%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.27

- olika svar när man frågar samma lärare vid olika tidpunkter eller olika lärare. » (Ganska dåliga)
- Jag ansåg det svårt med källorna och hade gärna sett ett till konsulationstillfälle med språklärarna i anslutning innan inlämningen så man kunnat ställa eventuella frågor om källförteckning mm.» (Ganska dåliga)
- Ska dock poängtera att det var lite förvirrande när olika lärare hade olika svar på samma fråga. Exempelvis om källförteckningen stämde överens med Harvard, fick vi olika svar. Det skapade osäkerhet.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»12 29%
Mycket bra»27 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Gällande samarbetet borde gruppen ha planerat tiden bättre. » (Ganska bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»24 58%
Hög»15 36%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.39

- Har bara läst 2/3 kurser denna termin så därför ganska lugnt.» (Låg)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tyckte att allt i upplägget var bra. Ger en bra syn på hela programmet när ni visar en sån helhetssyn redan i första kursen.»
- Den takniska rapporten.»
- Tyckte om upplägget med hur mycket som skulle ha blivit skrivet varje delinlämning.»
- Dataövningarna»
- Grupparbetet och redovisningen. Studiebesöken (har varit jätteroliga och intressanta!) »
- Grundstrukturen, inlämningsuppgifterna»
- Att välja en byggnad i Gbg att att skriva om. Det ger en bra inblick i vad som komma skall i utbildning/framtiden och det väcker (i alla fall hos mig) intresse för byggbranschen och nyfikenhet vad gäller ett arbetsliv som tex byggplanerare. Dessutom tycker jag att det är super att ni tydligt går igenom vad som förväntas av oss som studenter. Hur man skriver en rapport, vilka frågor som borde tas upp vid tex ett studiebesök. Det är jätte bra, många av oss har u ingen aning (tro det eller ej) Att vi fick möjlighet som grupp att ställa frågor under arbetets gång av också super. (det är okej att göra fel under tidens gång så länge det blir rätt till slut)»
- Alla spännande studiebesök och projektet som gjorde att man genast kastades in i konstruktioner, byggprocesser mm!»
- Studiebesöken! De var mycket uppskattade.»
- Uppgifterna som läraren gick igenom var bra, men de gicks igenom för fort som sagt. »
- en allmän inledning till en byggingenjörs möjliga framtida arbetsuppgifter samt möjlighet att få sätta sig in i ett byggnadsprojekt.»
- Fungerade smidigt nu, inlämningar och annat komma med bra mellanrum likaså instruktionerna man behövde»
- Studiebesöken»
- Studiebesök»
- roligt med projektet»
- Studiebesöken! »

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rapporten är för stor, ta bort punkter i den. »
- Att ej ha valfri gruppindelning samt kanske styra upp Vem som gör vad inom gruppen, så att man examineras individuellt.»
- Mera rekommendationer på att ta ett nybyggt hus. Var mycket jobbigt när man upptäckte att det inte fanns nästan någon information kring den Tekniska biten. Har hört samma sak från andra grupper och vi alla hade byggnader som byggdes runt 50-talet.»
- Bättre kommunikation mellan de som läser och ger respons på rapporterna. Jag och flera som jag har pratat med är mycket missnöjda. Vi blir tillsagda av den ena att skriva på ett visst sätt, en annan säger att det är helt fel och så vidare. När vi har fått så många tillfällen att få våra rapporter genomlästa tycker i alla fall jag att man ska kunna lämna in en korrekt rapport i slutet av kursen, då ska man inte behöva ändra på något som har stått med i rapporten hela tiden.»
- Urvalet av byggnader att välja mellan.»
- Ta bort kommunikations avsnittet. Att mer ingående förklara exempelvis olika objekts konstruktioner (exempelvis för broar).»
- Förändra datumen för inlämningsuppgifterna. Det är inte acceptabelt med otydliga tentamensuppgifter. Läs igenom föreläsningssanteckningar i förväg.»
- En kort genomgång om varje objekt som ni lägger fram som förslag att skriva den tekniska rapporten om. Många studenter kommer inte ifrån Göteborg och har knappt någon vetskap om vissa objekt.»
- Sammarbets-/gruppdynamikövningen kändes något malplacerad. Man kanske kan få den att knyta an mer till kursen och bygg-området.»
- Lite bättre stöd för dem som får problem m kontakter i samband m info sök om byggnad.»
- Kommer inte på något speciellt.»
- Långsammare repetition i början. Många har inte snuddat på matten på flera år och behöver en långsammare inlärningsprocess. Även under kursens gång måste läraren tänka på att inte skriva för snabbt, och dessutom försöka vara pedagogisk för det hjälper mycket. »
- jag tycker att uppgiften bör presenteras några dagar senare än den gjordes i år. den andra dagen i skolan hade man pratat med några och börjat hitta folk man kom överens med, men när man skulle välja personer man skulle arbeta med blev det ju automatiskt de man råkade sitta bredvid just då och kanske inte de man passar bäst ihop med. om man låter det gå några fler dagar hinner man lära känna klassen lite mer och har nog upptäckt vilka man passar bäst med och skulle då arbeta bäst med. jag har också upplevt att informationen om källhänvisning i text och i register kunde varit utförligare och med bra exempel för det var svårt att tyda hur man skulle göra med de olika typerna av källor. »
- Jag har hört klagomål om att ha med objektet läppstiftet, så det kanske bör tas bort från listan eftersom det tycks vara väldigt svårt att hitta informatiuion om det»
- Litteratur eller material att förklara ord, fackspråk och liknande inom byggsektorn. Förklara mer ingående på printad kopia, likväl som genomgång.»
- Mindre språkföreläsning och mer tid till respons»
- Utvärderingen av arbetet måste vara tydligt och konsekvent. Jag har inte upplevt att handledarna har haft någon kommunikation imellan sig.»
- jag kan tycka att jag fortfarande inte vet hur man skriver en teknisk rapport, blev mer som ett vanligt skolarbete. Hade varit bra om man fick läsa tekniska rapporter eller om vi gått igenom hur en färdig ska se ut. »
- Bättre sammarbete mellan lärarna/föreläsarna. Det förekom att man kunde få olika svar på samma fråga beroende på vem man frågade.»
- Mer fokus på källförteckning, många fick rest på detta. Delinlämningarna i nuvarande skick gav inte så mycket. Hellre färre delinlämningar som har betydelse för slutinlämningen.»
- Samkörningen med andra grupper, typ VnollK, som ordnar studiebesök så att man inte åker till samma ställe två gånger. »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Läromålen 1)och 2) känns viktiga men uppfylls inte. Dessa lektioner låg först i perioden (tror jag) men jag minns inte mycket av dem.»
- lite för långa intro föreläsningar första veckorna.»
- Som äldre student, och ej nykommen från gymnasiet så var detta en mycket nyttig kurs. Närmare bestämt att kunna skriva en regelrätt rapport och redovisa.»


Kursutvärderingssystem från