ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Cell- och molekylärbiologi 2, KMG050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-07
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 74%
Kontaktperson: Helena Skoglund»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»15 40%
Cirka 20 timmar»10 27%
Cirka 25 timmar»7 18%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.13

- mestadels läst själv» (Högst 15 timmar)
- mkt o läsa» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»3 8%
50%»3 8%
75%»10 27%
100%»21 56%

Genomsnitt: 4.32

- deltagit i obligatoriska laborationer, men då föreläsaren är ytterst dålig på att hålla föreläsningar har dessa inte besökts av mig» (25%)
- I en liten kurs med få föreläsningar missar man lätt mycket om man tex blir sjuk.» (75%)
- Upplever att Magnus Holm tyvärr är väldigt otydlig och rörig som föreläsare, och att det därför är tveksamt om hans föreläsningar ger så mycket då man ändå upplever att allt måste läsas från början i boken därför att det är så svårt att förstå kopplingarna och detaljerna i det han pratar om.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 48%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 24%

Genomsnitt: 2.27

- HAr inte läst målen, men Magnus sa vad kursen gick ut på på första föreläsningen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 82%
Nej, målen är för högt ställda»4 17%

Genomsnitt: 2.17

- För lite poäng med tanke på kursens innehåll» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 11%
Ja, i hög grad»6 22%
Vet ej/har inte examinerats än»18 66%

Genomsnitt: 3.55


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»8 21%
Ganska liten»16 43%
Ganska stor»12 32%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.16

- föreläsningar dåliga så jag gick ej på dem» (Mycket liten)
- jag tyckte det jag lärde mig på föreläsningen var för övergripande och otydligt presenterat så jag kände mig tvungen att ändå läsa stora delar av boken» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är viktigast då många av föreläsningarna tyvärr ger mindre än vad som förväntats.» (Ganska liten)
- Mindre bra föreläsningar ledde till ett mer läsande i kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är inte de bästa..» (Ganska liten)
- Svårt att hänga med i Magnus Holms föreläsningar. Han var dock bättre under sista lektionens konsultation, kanske är han bättre under improvisation?» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»9 24%
Mycket stor»26 70%

Genomsnitt: 3.62

- omfattande kursbok» (Mycket stor)
- Hade varit bra om det funnits småp sammanfattande anteckningar till Slidsen ifall man missat föreläsningen i fråga» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»25 67%
Mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 3.21

- Det utdelade materialet var bra att utgå ifrån näär man läste i boken.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 13%
Ganska bra»21 56%
Mycket bra»7 18%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.16

- Ej tid för frågor åtminstone under Holms föreläsningar.» (Ganska dåliga)
- Har inte sökt mkt hjälp, men under föreläsningar har det varit bra och stämningen har gjort att man utan problem kan ställa frågor» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»24 64%
Har ej sökt samarbete»5 13%

Genomsnitt: 3.89

- Har inte samarbetat med andra studenter så mkt i den här kursen.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»27 75%
Hög»5 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.02

- Väldigt liten kurs med få föreläsningstimmar, men stort material litteraturmässigt sett.» (Låg)
- mycket att läsa, men har förståelse för om detta är nödvändigt. mer klargörande föreläsningar hade ju dock kunnat förbättra situationen» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»23 63%
Hög»8 22%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.25

- Pga. att det går åt mycket tid för mig att läsa.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»8 21%
Godkänt»20 54%
Gott»7 18%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.97

- Väldigt dålig och osäker föreläsare gjorde att hela kursen blev väldigt tråkig och krånglig. Man lärde sig i princip ingenting på föreläsningarna. Gick dit för att se vad som var viktigt till tentan. Dålig och onödig laboration. Vi gjorde i princip samma sak i åk 1 men då mer utförligt. Lärde mig i princip ingenting. Tråkiga labhandledare. » (Mycket dåligt)
- Magnus föreläsningar var mycket tråkiga. Ingen inspiration alls. Allt för stor fokus på inlärning av proteinnamn istället för förståelse för större samband. Laborationen var fullständigt irrelevant för kursen. Tog inte upp något vi arbetat med. » (Dåligt)
- Tråkig kurs som kan göras mycket intressantare. Just nu är fokus på deltajsaker, jag vill lära mig helheten!» (Dåligt)
- fick inte ut så mycket av föreläsningarna...» (Dåligt)
- Rörig kurs, man får inget sammanhang i de olika sakerna» (Godkänt)
- relevant innehåll, dålig undervisning» (Godkänt)
- Intressant och relevant kurs, men föreläsningarna drar tyvärr ner det.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken. The Cell. »
- Bra med bilder från boken på power point»
- Omfattningen på kursen, Tillhandahållna viktiga begrepp samt power-points på kurshemsidan.»
- Boken och PPT föreläsningarna!»
- Boken!»
- Boken»
- Powerpointpresentationerna»
- Laborationerna.»
- Frågestunden i lv7 var bra»
- kursboken är omfattande och innehållsrik»
- Julies föreläsningar. »
- PP presentationer i föreläsningran.»
- Det är bra kurslitteratur»
- Ordlistan»
- Bra kurslitteratur»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Info om att man väljer labtider till alla kurser samtidigt. Bättre föreläsare.»
- Föreläsaren. Laborationen. Laborationshandledarna. »
- Tydligare struktur»
- Bättre föreläsare.»
- Föreläsningarna bör göras mindre hackiga med mer flyt. Ändringarna som gjordes i labben görs med fördel INNAN labbandet börjar för att minska förvirringen för studenterna och underlätta planeringen.»
- Tydligare vad som gäller vid laborationstillfället och hur det skall ske.»
- Föreläsningarna bör ändras, det är en bra PPT presentation men föreläsaren bör kunna vara bättre. Man kan ser och hör att han har bra kunskaper om ämnet men det måste bara flyta på bättre. »
- Magnus föreläsningar kan bli bättre!»
- Lite bättre upplägg på föreläsningarna, bättre struktur och tydligare vad som är viktigt»
- Fler konsultationstillfällen. Då litteraturen är tvetydig (det står olika uppgifter på olika ställen) bör det finnas fler tillfällen att kunna konsultera kurslärarna. Det handlar inte om att studenterna har dålig studieteknik och inte själva kan söka upp svar. Samtidigt tror jag många hade fått en bättre förståelse med sig i framtiden om man får mer hjälp till förklaringar, alla har inte lika lätt att ta till sig engelsk information.»
- Upplägget på föreläsningarna. Magnus Holm har mer kunskap än vad som kommer fram under föreläsningarna så om hans föreläsningar görs om tror jag alla får mer glädje av hans föreläsningar.»
- Laborationen kändes ganska onödig. Det är kul och bra med laboration, men det kändes inte som denna gav så mkt, tyvärr.»
- laborationen borde avanceras, alternativt förläggas till enbart en heldag då den inte tog mer tid i anspråk. ny förläsare?!?!»
- Magnus del.»
- Laborationen för den var väldigt snarlik den som var i grunkursen samt kemikursen. Man lärde sig inget nytt.»
- högre poäng, eller mindre innehåll. Lärarna verkar oengagerade och verkar vara där för att de är tvungna!»
- Jag skulle vilja se en föreläsare som brinner för och arbetar med ämnet, i den förra kursen (cell 1) hade vi mark pilon (vet ej hur han stavar sitt namn), en fransman som verkligen gjorde det intressant att vara i skolan.»
- Dela ut alla power-point föreläsningar sm hålls under lektionen.»
- Föreläsaren!»

16. Övriga kommentarer

- Konstigt att någonting som man tycker är intressant kan bli så fruktansvärt tråkigt... Ska en föreläsare staka sig och säga "eeehh" 17 gånger under två(?) minuter???!!!»
- Magnus föreläsningar är ostrukturerade och ger inte så mycket att gå på. Han är dålig på att förklara vad som är viktigt, går ibland in på detaljer för mkt i stället för att förklara hel heten.»
- Laborationen hör bättre ihop med första delen av kursen,cell 1:an.»
- Labben verkar inte ha så mycket med resten av kursen att göra.»


Kursutvärderingssystem från