ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk miljövetenskap, KBT020, lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»6 46%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.69

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»2 15%
100%»9 69%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»2 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.92

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»7 63%
Nej, målen är för högt ställda»3 27%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»4 36%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.92

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 2.53

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»1 7%
Har ej sökt hjälp»5 38%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»0 0%
Lagom»6 46%
Hög»3 23%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 3.53

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»4 30%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 46%
Godkänt»4 30%
Gott»2 15%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 2.84

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget.»
- Projektet är ett bra sätt att göra tentamen enklare. Det bör verkligen bevaras. »
- Förelänsningmålen. Dock behöver de ses över lite så de blir tydligare och att föreläsningensmålen följer samma mönster på alla föreläsningar. Projektet »
- Projektet»
- Duktiga och kunniga föreläsare.»
- Projektet var mycket lärorikt och givande. Det skulle nog inte skada med flera mindre projekt i denna kurs.»
- Jag tycker det valfria projektet var väldigt givande och roligt. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget.»
- Många delar av kursen (folkhälsa, Miljölagstiftningen) känns inte vidkommande, och jag tycker det blir förvirrat när det är så många olika föreläsare. »
- LCA delen. Helt obegripligt. Tack och lov fanns bra kurslittratur.»
- Att det ska ingå så himla många olika delar i kursen skapar endast förvirring. Man tvingas lära sig allt ytligt för att kunna klara tentan. »
- Kursen känns väldigt bred och tenta frågorna är väldigt detaljerade för att vara en såpass bred kurs på endast 7,5 poäng. Ett eller ett par projektarbeten hade kanske varit bättre som examinationsform än tenta om kursen behåller sin breda fokus (från vad FN tycker till vad vi bör äta och allt däri mellan).»
- Först och främst är det inte okej när föreläsare står och predikar politiska ställningstaganden istället för att ens försöka ge en balanserad objektiv bild, vänligen informera Magdalena om detta. Nummer två är att denna kurs har varit absurdt spretig, det märks att det har funnits stora ambitioner men det leder också till en väldigt stor och splittrad tenta. Det har varit fruktansvärt svårt att tentaplugga då de flesta frågor har varit relativt detaljerade men inte givit mer än någon enstaka poäng.»
- Det är intressant kurs, men som sagt mycket olika delar. »
- Kursen bör rikta sig mer mot industrin och problematik kring industrin. Mer instuderings frågor.»
- Det var lite synda att men för det mesta testades på sakkunskaper istället för förståelsen på tentan. En ide är att kanske ha ett projekt/hemtenta på de delar (tex.kemikaliesamhället) som är lite svåra att ha tenta på. »
- Lite bättre länkat mellan de olika föreläsarna, nu kändes det som att det var många olika "små kurser" man läste, det var svårt att få en överblick av va kursen faktiskt innebar.»

16. Övriga kommentarer

- Inga kommentarer.»
- Tentamen verkar vara för lång med för mycket motiveringar.»
- Jag tycker att det fanns alldeles för mycket krav på att kunna helt onödiga fakta utantill. Vi ska vare sig bli läkare eller historiker. Ta bort allt som inte är relevant för en ingenjör. »
- Årets tenta var bättre än föregående tentor vad gäller att ta upp saker som faktiskt nämnts i undervisningen. Vill dock tillägga att en del saker ej tagits upp eller bara nämnts i korthet på föreläsningarna. 120 Poäng känns väldigt stort för en tenta vars frågor endast ligger på 1-5 poäng (oftast 2p). Helhetsintrycket av kursen är att man i kursen försöker att på 7,5 poäng lära ut mycket om mycket något som kursen är på tok för liten för. Man borde istället antingen försöka lära ut lite om mycket eller mycket om lite. »
- Jag skulle vilja föreslå att kursen innehåller mer projekt, föreläsningar med reflektion och diskussioner. Föreläsarna var över lag bra och projektet var givande men att försöka tentera ett så massivt innehåll är inte rimligt. Det vore bättre med en större tillämpningsövning med LCA, massor med diskussioner på övriga ämnen och ett par projekt på de viktigare delarna.»
- Det är en intressant kurs men det är väldigt sprid info och hur djupt in på de olika ämnen som vi läste var väldigt olika, vilket var lite förvirrande. En del föreläsare behöver träna mer på deras del, jag ställer högre krav på de föreläsare, än vad några av dem visat. Hade även varit en fördel om man kunde hålla sig till en del av kursen innan man börjar på en ny del, om man nu måste ha så mycket olika delar.»
- Kursen upplevs vara fullkomligt felriktad. Min studietid gick endast åt till att sitta och försöka memorera fullkomligt meningslösa fakta, exempelvis vid vilken konferens Kyotoprotokollet skrevs. Jag föreslår att tentan skulle kunna täcka de kemirelaterade delar av kursen och övriga delar kan examineras exempelvis genom arbeten med redovisningar. Som ingenjörstudent ser jag alla de timmar jag lagt på att memorera fakta som fullständigt bortkastad tid och jag hoppas verkligen att ni allvarligt ser över kursen till nästa år. Jag förstår att det är svårt att planera en kurs, och årets tenta var mycket bättre än tidigare år, men det är fortfarande långt ifrån godkänt. »
- Kursen har linnehåligt många delar med många lärare, trots det tycker jag att det har funkat väldigt bra ändå och har varit intressant. »


Kursutvärderingssystem från