ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ytmodellering fk V10, LMU605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»3 20%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 2.86

- Att flytta CV punkter 0.0001 mm i taget tar tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 13%
Målen är svåra att förstå»3 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 2.6

- Det är otydligt på vissa övningar vad övningarna går ut på. Framförallt är kursmålen otydliga i vad man ska lämna in för typ av fil på respektiva övning.» (Målen är svåra att förstå)
- Fanns inget tydligt dokument, ändrades under tiden. Många uppgifter i samma dokument även fast vissa inte skulle göras. » (Målen är svåra att förstå)
- Det var svårt att förstå vissa uppgifter. Exakt vad man skulle göra och lämna in var otydligt. Uppgiften med hörnet var väldigt otydlig.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- Det var tillräckligt med uppgifter. Men uppgiften för att få femma var svår att hinna med.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.92

- Men de grundläggande uppgifterna vi fick i början av kursen var för tidskrävande. det hade varit bättre att ha möjlighet att lägga den den tiden på de mer krävande slutuppgifterna.» (Ja, i hög grad)
- Vi har ju inte haft examination på det sättet.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»10 66%

Genomsnitt: 3.6

- Även om föreläsningarna har varit bra krävs det att man lägger mycket egen tid för att förstå verktygens funktion, möjligheter och svagheter. » (Ganska liten)
- Peter var bra, tyvärr saknade han ofta de filer som krävdes till genomgångarna utan fick dessa utav någon elev som snappat upp de nödvändiga filerna på tidigare års kurshemsidor.» (Ganska stor)
- Lärarens kunskap om Alias var god men hans kunskap om uppgifterna var mycket begränsad.» (Ganska stor)
- Peter var grymt bra. Pedagogisk och tydlig, och tog sig tid! Bästa Alias-läraren!» (Mycket stor)
- Peter var mycket pedagogisk.» (Mycket stor)
- Peter var lysande!» (Mycket stor)
- Det har varit lärorika föreläsningar och man har fått väldigt bra hjälp med uppgifterna. Tyvärr har det funnits ganska lite tid till frågor. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»10 71%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- hade ingen kursliteratur» (?)
- Genomgående ganska dåligt material. » (Mycket liten)
- Ouppdaterat och det är dåliga förklaringar på vad man ska göra många gånger. » (Ganska liten)
- Dålig info på uppgifterna som skulle göras. Stämde ej överens med den nya programvaran och eventuella problem man skulle kunna stöta på fanns det ingen hjälp till.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen (övningarna) är ibland svårförstådd. Oklarheter vad gäller vad man förväntas lämna in på varje uppgift. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»5 33%
Ganska dåligt»8 53%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Stor förvirring om allt. Nästa år kanske läraren kan vara ansvarig?» (Mycket dåligt)
- Dåligt med information, alla delar har inte varit uppe på hemsidan, och är inte det nu heller, 2 dagar innan den stora inlämningen.» (Mycket dåligt)
- Dokument som beskriver uppgifterna samt underlag till dessa uppgifter har man varit tvungen att leta upp på arkiverade hemsidor.» (Mycket dåligt)
- Vissa övningar och material saknas på kurshemsidan. » (Ganska dåligt)
- Alla uppgifter har inte lagts ut på vår kurshemsida, utan vi har själva fått leta upp uppgifter genom att titta på arkiverade hemsidor.» (Ganska dåligt)
- VI fick gå in få förra årets arkiverade hemsida för att hämta uppgifter. » (Ganska dåligt)
- Vissa filer hamnade på fel hemsidor...» (Ganska dåligt)
- Väldigt oklart vilka uppgifter som gällt då jag fortfarande inte är säker på om bilövningen från arkiverade hemsidan är den som gäller då exempelvis detta ej var fallet med egna produkten. Utdelad wirefil på hörnövning och bilövning kunde haft bättre förutsättningar. » (Ganska dåligt)
- Det har varit jobbigt att inte föreläsaren också varit den som tar hand om inlämnade uppgifter eftersom det varit många frågor om inlämningen. » (Ganska dåligt)
- Bra för det mesta, visa nördbvändiga filer som krävdes till övningarna saknades dock som nämnt ovan.» (Ganska bra)
- Det hade kunnat vara tydligare kring vad som ska lämnas in och för vilka betyg. EFtersom peter inte alltid visste vad som krävdes för godkänt, så hade det varit bra om Olle kommit ner kanske sista gången och svarat på frågor och förtydligat.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Läraren hade fullt upp under lektionerna. Man fick ibland vänta rätt så länge på ens tur att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Dock hade det berhövts en lärare till vid övningstillfällena då man kunde sitta och vänta i tre timmar på hjälp från läraren då det ändå endast var 7 personer före i kön. Inte ok! Detta gjorde att det kändes onödigt att gå på övningarna och att man lika gärna kunde sitta hemma och jobba.» (Ganska bra)
- Bra under föreläsningstillfällen, annars svårt. » (Ganska bra)
- Bra hjälp under lektionstid som dock bara har varit på 5h / vecka. under denna tid har man mest hunnit med genomgångar om de nya uppgifterna och det har inte funnits så mycket tid för hjälp. Det bästa hade varit att få 2h övningstid med läraren / vecka.» (Ganska bra)
- Mycket bra hjälp på lektionerna av Peter. Sämre hjälp generellt sett av Olle, den kursansvarige.» (Ganska bra)
- Lite för många som behöver hjälp av läraren under den korta tid han kunde svara på frågor och vara studenter behjälplig under lektionerna.» (Ganska bra)
- Hjälpen har varit väldigt bra men det har funnits lite tid till att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Mkt kompetent föreläsare» (Mycket bra)
- Mycket bra undervisning men man kunde önskat att examinatorn kunde varit tydligare från början med vas som krävdes för de olika betygsgraderna. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»2 13%

Genomsnitt: 4

- Man fick oftare hjälp av andra studenter än av läraren, kändes det som.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»9 60%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.73

- Lagom om man inte satte höga krav på sig själv.» (Lagom)
- Mycket krävande övningar (tex hörnövningen), högt tempo på kort tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»6 40%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 66%
Gott»4 26%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Men det kanske skulle vara bra att Peter som faktiskt höll i kursen skulle vara den som slutligen bedömde oss.» (Godkänt)
- Peter hade mycket pedagogiska genomgångar. Tyvärr verkar kommunikationen ha brustit på högre nivå, då uppgifter inte ens lagts ut på vår kurshemsida. Tyvärr har det också varit rörigt angående vad som ska lämnas in från respektive uppgift.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsningar!»
- Tydliga genomgångar»
- Föreläsaren.»
- Föreläsaren är det enda.»
- Läraen»
- Peter borde absolut vara kvar som föreläsare!»
- Egen produkt och bilövningen är mycket bra övningar då dem kräver egen tankeverksamhet och problemlösningsförmåga. Mer utbildningsfokus lagd på dessa övningar till nästa år. »
- Peter var en oerhört engagerad och bra föreläsare, behåll honom!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- information till studenterna, kursmaterial»
- Kursmaterialet behöver uppdateras till viss del så att man förstår vad man ska lämna in.»
- egenprodukten hade kunnat vara en annan. Personligen känner jag inget intresse över att skapa ett headset.»
- Det mesta, kursmaterialet är inte uppdaterat på flera år, bättre kommunikation med studenterna, kurshemsidan måste fungera bättre, bättre kommunikation mellan olle och föreläsare, det blev aldrig någon renderingsföreläsning, det bara utgick tydligen. Man har inte fått reda på vad det är man ska lämna in i tid, biluppgiften nämndes knappt, dåligt bemötande från kursansvarig angående vad som skall lämnas in: känns som att kursansvarige tar åt sig personligen och blir kränkt när man har synpunkter på kursen istället för att ta åt sig av kritiken och lyssna. »
- Uppdaterade uppgifter. "Hörnövningen" borde definitivt ses över. Den tog för mycket tid. »
- Det var svårt att veta vilka uppgifter och vilka förmat som skulle laddas upp. Dessutom gavs för lite vägledning till de uppgifter som kunde resultera i betyget 4 samt 5.»
- Bättre info om inlämningsuppgifter och en bättre kommunikation med kursansvarige.»
- Tydligheten i uppgifterna av vad som krävs och hur dem skall genomföras. Viktigt att utdelade uppgifter och kurs PM stämmer överrens.»
- Lite dålig kommunikation med kursansvarig vad gäller krav osv. »
- Tydligare uppgifter där det är lättare att förstå vad som skall lämnas in.»

16. Övriga kommentarer

- olle har kommit med bristfällig information under kursens gång angående vad som gäller för respektive övning. Och när vi frågat vad som gäller har vi endast fått svar på hälften av frågorna. Tillsist är det inte så kul att få höra att man inte kan läsa kursPM när man frågat honom ännu en gång efter resterande oklarheter. Om ingen i klassen förstår tex vad för filer som skall lämnas in på filinlämningsfliken på kursportalen, då kan det väl ändå inte vara ett solklart PM vi har?»
- En bra och intressant kurs som tyvärr blivit onödigt belastande på grund av ständig oklarhet med vad som gäller för dess inlämningsuppgifter.»


Kursutvärderingssystem från