ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik med biologiska exempel 2009 lp4, FTF195

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»13 44%
Cirka 20 timmar»5 17%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»4 13%

Genomsnitt: 2.24

- Valde att satsa mer på Cell-kursen.» (Högst 15 timmar)
- Ibland mer och ibland mindre.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»4 13%
75%»10 34%
100%»13 44%

Genomsnitt: 4.17

- Gick på föreläsningar, men på få övningar.» (50%)
- Jag har varit på de flesta föreläsningarna, men ej på övningarna.» (50%)
- Missat tre föreläsningar» (75%)
- Mellan 75% och 100%. Jag deltog i alla föreläsningar men missade några övningar. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 58%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 13%

Genomsnitt: 1.96

- Målen är alldeles för enkelt formulerade! Det skulle behövas mer detaljerade mål. Kursen är ju uppdelad i 5 delar (dynamik, kinematik etc.) så det skulle nog behövas mål för var och en av dessa delar. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Det är dock svårt att bilda sig någon realistisk uppfattning om målen är rimliga eller ej eftersom de är så pass odetaljerade.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»4 21%
Ja, i hög grad»7 36%
Vet ej/har inte examinerats än»7 36%

Genomsnitt: 3.05

- Tentan tål inga felmarginaler eftersom man måste göra allt helt rätt för att få poäng. Man får ingen erkänning för att man faktiskt har gjort exempelvis tre fjärdedelar rätt. Minsta lilla räknefel ger 100% avdrag på hela uppgiften.» (Nej, inte alls)
- Tror det, nivån på gamla tentor var bra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.68

- då man bara beskriver hur man kom på formler så ger det inte så mycket i övrig mekanik kunskap. vore mycket bättre om man gick igenom hur man grundligt ska tänka.. de tips och ideer.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var ganska bra innehållsmässigt men tyvärr mycket tråkiga. Många somnade till och med på föreläsningarna. Kanske skulle man kunna göra den intressantare genom att skämta till det ibland?» (Ganska stor)
- Föreläsningarna tycker jag har hjälpt mig mycket.» (Ganska stor)
- mkt bra föreläsningar, och storgruppsövningarna var GULD!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»8 28%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.28

- jag har inte ens köpt boken då den var sjukt dyr och alla ansåg att den var onödig att ha,.. annart material som instuderingsuppgifter och tentor och formelblad har varit till mycket stor hjälp. » (?)
- Köpte ej boken, då den verkade överflödig. Då examinationen ej har tagit plats vet jag ej om det var bra eller dåligt. Har inte saknat boken ännu i alla fall.» (Mycket liten)
- Boken är direkt dålig och svårförstådd» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var verkligen riktigt dålig. Boken känns flummig och det känns som att mycket av det som står i den är irrelevant. De delar som ingår känns svåra att förstå. Övningshäftet tyckte jag var bra men i många fall stämde inte "lösningsförslagen" i facit med svaret och själva svaren var ofta svåra att förstå. Här skulle det nog behövas en ordentlig genomgång av facit för att förtydliga.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna räckte» (Mycket liten)
- Boken borde verkligen bytas ut!» (Ganska liten)
- Värdelös kursbok. Står inget relevant i den och man borde ha en kursbok som använder sig av SI-enheter. Dock var det bra med föreläsarens stenciler och utdelade material.» (Ganska liten)
- Ej köpt boken men utdelat material är mycket bra.» (Ganska stor)
- Boken behövdes överhuvudtaget inte! men uppgifterna som vi fick utdelat var bra. » (Ganska stor)
- Övningshäftet har varit till stor hjälp. Jag har dock inte använt boken.» (Ganska stor)
- Hade endast det utdelade häftet, ej boken.» (Ganska stor)
- kursboken har jag inte ens köpt, men övningshäftet och de andra utdelade stencilerna känns som allt jag behövde iallafall.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»13 46%
Mycket bra»10 35%

Genomsnitt: 3.14

- Jag tyckte att det var bra att man fick tentor och lösningsförslag utdelade. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»12 41%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.51

- Läraren förklarar en gång på exakt samma sätt som vid genomgången och anser att det förklarar allt. När man inte förstår verkar läraren bli irriterad och anser att han har gjort sitt.» (Ganska dåliga)
- man kunde ställa frågorna man det var ofta som man blev oförstådd.. och jag anser att tomas hade svårt att förstå vad vi menade och kunde inte hjälpa oss i vårt problem lösande » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»25 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 24%
Lagom»20 68%
Hög»1 3%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.86

- Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen var för hög eftersom man inte visste exakt vad man förväntades kunna vid kursens slut samt att det var jättesvårt att hitta informationen man behövde för att lösa vissa uppgifter på grund av att kursboken var så bristfällig. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»7 24%
Lagom»17 58%
Hög»4 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.82

- Det var välbehövligt efter vad jag anser vara hög arbetsbelastning tidigare läsperioder. » (Låg)
- Det var en ganska lugn läsperiod och man kände att man faktiskt hade chansen att hänga med i studierna redan från början. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 10%
Godkänt»15 51%
Gott»7 24%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.27

- Tyvärr fick jag en ganska negativ uppfattning om den här kursen eftersom jag hade svårt att förstå uppgifterna. Detta kan bero på den bristfälliga kurslitteraturen framförallt. » (Dåligt)
- jag tycker att det var bra men räkneövningstid, de storgrupps övningarna var dåliga och helt onödiga då han endast sade var han skrivit på de utdelade lösningarna. » (Godkänt)
- Vissa föreläsare tog upp samma saker, tror inte att föreläsarna helt har koll på vad deras kollegor går igenom på föreläsningarna. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget jag kan komma på som jag verkligen vill ha kvar.»
- storgruppsövningarna»
- Övningshäftet var bra så jag tycker att det bör bevaras. »
- räkneövningarna»
- Uppdelningen av kursen så att det var både föreläsning och räkneövning. Bra att det fanns två olika räkneövningspass man kund egå på.»
- Det var bra att ha två tillfällen i veckan för eget arbete och tillfälle att ställa frågor. De utdelade frågorna var väldigt bra med tanke på att jag inte hade råd att köpa den dyra boken.»
- räkneövningarna och att dela ut uppgifter»
- Övningstillfällena och de utdelade övningsuppgifterna.»
- Övningstillfällena.»
- Övningshäftet och det utdelade materialet. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken borde bytas ut. Kanske en klassisk mekanikbok fast med ett litet kompendium med biologiska exempel, ifall de behöver vara med alls. Storgruppsövningarna fungerade inte riktigt. Då föreläsaren endast pratar utifrån OH, är det svårt att ta till sig. Hade varit bättre om uppgifterna skrivits på tavlan. »
- Ny lärare som vet hur en dator fungerar och inte är fastlåst i sina rutiner från 70-talet. I tentorna finns heller inget som testar de biologiska delarna av mekaniken utan det är gamla skolexempel i ren och skär traditionellmekanik.»
- Kurslitteraturen är inte nödvändig. Utdelat material räcker.»
- Tydligare kursmål! Dessa mål bör även delas ut vid kursstart så att även de som inte tänker på att läsa dem verkligen får dem i handen. Jag tyckte även att det var dåligt av föreläsaren att kommentera att lösningarna som han kräver av oss på en tenta skulle vara mer avancerade än de lösningsförslag han hade delat ut. Detta gjorde mig extremt nervös inför tentan. »
- Boken behövs inte! »
- Storgruppsövningarna. Kanske att föreläsaren börjar skriva på tavlan så att man får skriva av och engagera sig. Blev väldigt tråkigt. Byte av kursbok.»
- bättre bok, bättre föreläsningar då man utgår från hur man ska tänka och inte hur man för miljarder år sedan kom fram till en formel »
- Kursboken, ingen vill köpa en bok för över 1000 kronor till en 6-poängskurs. Dessutom behövdes den inte då all teori gicks igenom på föreläsningarna.»

16. Övriga kommentarer

- Det finns ingen som helst idé att göra en tenta med tiopoängsuppgifter och sedan inte ge delpoäng. Det är direkt nedsättande att få noll poäng av tio när man har räknat på helt rätt sätt men av misstag har bytt plats på två värdesiffror.»
- Svårt att läsa och förstå föreläsarens handstil.»


Kursutvärderingssystem från