ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Strömningslära och termodynamik, SJO700

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-11-06
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»4 22%
Minst 35 timmar»7 38%

Genomsnitt: 3.66

- Pga den andra kursen vi läst har krävt enormt mycket studietid.» (Högst 15 timmar)
- Det är synd att kursen är bara på 7,5p då alla i klassen och tidigare klasser upplevt att det är för stor kurs, gör om kursen till en 15p kurs? det hade uppskattas av många då den kursen som man läser parallellt blir lidande!. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 27%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.72

- Bra material på pingpong så de var lätt att studera hemma» (75%)
- missat en föreläsning det var väldigt många föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 61%

Genomsnitt: 3.5

- Det är en stor kurs. Hur kan ni motivera att denna kursen endast är värd 7.5 poäng, jämfört med andra?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»11 61%
Nej, målen är för högt ställda»6 33%

Genomsnitt: 2.27

- Kursen borde varit två kurser. En i strömningslära och en i termodynamik, så att man hinner fördjupas mer.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- väldigt lärorik kurs men man fick plugga som en idiot för att försöka på godkänt. känns som att kursen är mer än 7,5 poäng» (Ja, målen verkar rimliga)
- på tok för lite tid är tillägnad kursen» (Nej, målen är för högt ställda)
- I förhållande till poängantalet är det en alldels för omfattande kurs. Målen i sig är inte högt ställda men under de omständiheter som den bedrivs är den det.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 27%
Ja, i hög grad»13 72%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Examinationen var väldigt svår jämfört med de tidigare tentamenstillfällerna. » (I viss utsträckning)
- kursen innehåller väldigt mycket. det jag pluggade på dom två sista veckorna var inte äns med på tentan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»11 61%

Genomsnitt: 3.55

- en kurs med mycket att räkna, det lär man sig bäst själv» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»8 44%

Genomsnitt: 3.27

- Bra att examinatorn har lagt upp lösningsförslag för samtliga uppgifter som skall göras i boken. » (Mycket stor)
- räknade exempel på pingpong var väldigt bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»17 94%

Genomsnitt: 3.94

- bra med ett så omfattande material på ping-pong. framförallt de lösta övningsuppgifterna, de gör att man inte kör fast utan kan räkna på även om det är lite svårare uppgifter.» (Mycket bra)
- Enormt bra. Mats har lagt ner ett stort arbete med det materialet.» (Mycket bra)
- Här tycker jag det har varit exemplariskt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.72

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»7 38%
För hög»11 61%

Genomsnitt: 4.61

- Jag lade ca 40h i veckan på den här kursen. Den är alldeles för stor i jämförelse med vad den motsvarar i antal poäng. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»7 38%
För hög»10 55%

Genomsnitt: 4.5

- olyckligt att vi har två tunga kurser samtidigt under lp1 och två betydligt lättare kurser i lp2» (För hög)
- Som tur var gick den andra examinatorn för Elteknik 2 med på att godkänna oss genom att bara lämna in arbeten.» (För hög)
- Hur kan programmansvariga överhuvudtaget komma på att lägga dessa två kurser parallellt. Ni har stått frågande inför det stora avhoppet som varit denna läsperiod. Ett helt läsår med studier. Sedan en hel sommar med praktik. Sedan levererar ni den värsta läsperioden på hela programmet. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»7 38%
Gott»6 33%
Mycket gott»4 22%

Genomsnitt: 3.72

- Examinatorn och föreläsningarna var bra. Dock var belastningen alldeles för hög. » (Godkänt)
- Kursen i sig har varit bra!» (Gott)
- Jag gillar att läraren behöll djupet. Visst, kursen var tuff men det är lika bra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- materialet på ping-pong»
- Kursmaterial. »
- Laborationer»
- Yperliga dokumentationen på ping-pong.»
- Alla räkneexempel på nätet.»
- laborationerna var mycket lärorika och bör behållas som de är»
- Bra laborationer, bra djup på föreläsningar.»
- Antalet föreläsningar, räknestugor och laborationer.»
- tyckte att matrialet på ping pong var väldigt bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att enbart den här kursen läses, eller att den delas upp i två delar. Här krävs det en förändring. Några studenter hoppade av och vi är nog många som blivit underkända trots att vi lagt ner mycket arbetstid på den. »
- Mindre föreläsningstillfällen, mer räknalektioner»
- Det är en tung kurs, kanske lätta lite på den.»
- Kursen känns bantad. Borde varit på fler poäng så att man hinner lära sig mer.»
- Färre föreläsningar, föreläsningar där läraren räknar talen på tavlan utan att kolla i akteckningar. Det sämsta med hela kursen var räkneexemplena på tavlan. Jag hängde nästan aldrig med på talen som var på tavlan. anledningen var att läraren skriver av sina egna anteckningar och inte tar en "konstpaus" där det är befogat med en naturlig konstpaus. Denna konstpaus skulle komma av sig själv om man räknade talet på riktigt på tavlen. JAG SKULLE VILJA SE FÄRRE TAL PÅ TAVLAN och de som är kvar går långsammare. speciellt i uträningarna. Föreläsningarna gav mindre än vad de behöver göra. Jag fick själv en 4 på tentan, men jag fattade knappt någonting på föreläsningarna. Mindre räkna av tal från ett pappar till nästa år. »
- att den inte ligger i samma läsperiod som elteknik 2, som också är en tung kurs»
- Man bör ha deltentor så man har en chans att beta av delar av kursen då den är för stor för att bara vara på 7,5p.»
- Lägg kursen parallellt med någon mindre kvävande kurs.»
- Det stora problemet tycker jag är att kursen motsvarar mer poäng. var väldigt svårt att hinna med allt.»

16. Övriga kommentarer

- Varit en rolig och lärorik kurs.»
- Kändes som en nerbantad verision av två kurser, kunde lika gärna har varit två kurser då man inte hann lära så mkt av innehållet som man ville.»
- kursen är för stor och omfattande för att rymmas på 7,5 poäng under en enda läsperiod parallellt med en annan tung kurs. den borde delas upp i 7,5 poäng vardera på strömningsläran och termodynamiken för att man skall kunna få en chans att fördjupa sig i ämnena»
- Strömningslära och termodynamik är såpass viktiga ämnen och jag skulle nästan kunna tänka mig att lägga två läsperioder på dem för ytterligare djup. Men men då får man väl ta en sväng till johanneberg :P»
- Tycker kursen skulle vara värd fler antal högskolepoäng då den innehåller väldigt många moment. Strömningslära och termodynamik bör vara två separata kurser där vardera kurs är på 7,5hp.»


Kursutvärderingssystem från