ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Anläggningsteknik C, kemi, SJO060 0305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-11-09
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»12 50%
Cirka 20 timmar»7 29%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.79

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»3 12%
100%»20 83%

Genomsnitt: 4.79


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»6 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 37%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 72%
Nej, målen är för högt ställda»6 27%

Genomsnitt: 2.27

- vet ej målen, tenta imorn!!!» (?)
- Vet inte om målen är hög eller lågt ställa då dom är obegripliga om man tittar på det som har föreläst under föreläsningarna.» (Nej, målen är för högt ställda)
- väldigt rörigt mål, man vet inte vad man skall plugga på» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»3 13%
I viss utsträckning»5 21%
Ja, i hög grad»5 21%
Vet ej/har inte examinerats än»10 43%

Genomsnitt: 2.95

- Svårt att veta då man återigen inte vet vad det är man ska kunna men någonting testades man ju på» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»10 41%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2

- obefintlig snarare än mycket liten!!» (Mycket liten)
- Har varit på alla föreläsningar och för varje gång har jag varit mer förvirad nä jag gick därifrån jämfört med när jag kom dit» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.58

- Om man bortser från det som var rena fakta fel i dom presentationerna som läraren gick igenom och la upp på nättet Viste tex inte att pH mättes i PPM så har den varit bra.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 54%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3

- Synd att man inte fick ut Handboken från Unitor då denna var viktig för inlärningen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»3 12%
Ganska dåliga»7 29%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»2 8%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Eftersom vi enbart hade föreläsningar och för många , ink mej själv är Kemi något helt nytt för mej. så mycket dåligt av dom som "gör" kursen» (Mycket dåliga)
- Då ma fått svaret i princip alltid att det bara är att acceptera eller att det är för avancerat för den nivån ni ska kunna eller så vet läraen inte hur det fungerar på båtar då hon aldrig jobbat på en båt. » (Ganska dåliga)
- Det var ganska "babbligt" och rörigt under lektion. Kanske gavs för stort utrymme för oroliga elever att lufta sin okunskap.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.66

- Utan dom så hade jag inte klart kursen då vi har hjälpt varandra med den kunskapen vi har sedan innan och även rättat läraren under föreläsningarna då läraren gjort rena fakta fel.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»17 77%
Hög»3 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- har inte jobbat något förutom idag när ja börja läsa!! dan innan tenta...» (?)
- Ja hade säkert varit bra om man vetat vad det är man ska kunna.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 70%
Hög»6 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Hög och bra!» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»6 25%
Dåligt»7 29%
Godkänt»8 33%
Gott»2 8%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.37

- Då vi hade en lärare som inte var inläst inför föreläsningarna hade rena fakta fel i presentioner hon höll och att vi elever fick vid ett antal tillfällen gå in och rätta henne ch att honinte har någon erfarenhet från hur det fungerar på båtar så kan man inte säga annat än att kursen var under all kretik» (Mycket dåligt)
- Lite otydligt just vad vi skulle lära in. Saknades tydlighet kursen igenom.» (Godkänt)
- knappt godkännt» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- målet med kursen helt klart»
- inget faktiskt!!»
- Litteraturen, ambitiösa utgivning av material på nätet!»
- En lärare som är motiverad att ha kursen och inte bara får den på sig för att någon måste hålla den och fördel om den personen vet hur det funkar på båtar »
- Vara tydligare på vad som kommer och gäller till tentanmen.»
- Ida-Maja, även om detta är inte hennes område och hon fick ansvar för kursen så sent, så tyckte jag ändå att hon ansträngde sig så gott det dig. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny lärare.»
- det är för hög nivå på vad man skall kunna innan vad läran tror. när man i mit fall bara har fysik så kan man inte räkna på formler och man kan inte alla olika former av bindninga som atomerna har och liknande»
- En bättre introduktion av varför man läser kemi och vad man skall kunna efter kursens slut.»
- Att läraren själv förstår det den ska lära ut»
- allt! de vill säga en lärare som kan sitt ämne! om pannor vattenkemi som kan lägga upp och förklara från första stund va vi ska kunna hälften av föreläsningarna som gick igenom i början tror vi vilket ja inte vet säkert är överkurs för att klara tentan!!»
- Eventuellt mer fokus på "ombord-kunskap" och därav något mindre på allmän kemi(?).»
- Mer grundmaterial och möjligtvis nån/några lektionstillfällen extra.»
- Antal föreläsningar, införskaffa någon form av räkne timma för dom som aldrig har arbetat med Mol tal och förbrännings formler. Bättre studie material. »
- Tydligare kursmål och förklara redan första lektionen VARFÖR vi behöver dessa kunskaper(maskin befäl). Enbart för att man ska kunna sätt in all information i ett sammanhang och därmed få ökad förståelse.»
- Läraren bör upplysas om att kemi på gymnasienivå inte är ett krav för att börja den här linjen. Har man inte läst någon kemi sedan grundskolan behöver man ta det långsamt i början och lära sig att räkna med mol mm. Förstår fortfarande inte.»

16. Övriga kommentarer

- kursen har vart skit kass man bör här tänka om från början totalt!!»
- Givande kurs!!!»
- En lärare som är motiverad att ha kursen och inte det första den gör säger att jag inte har haft tid på mig att förbereda mig för jag fick den två veckor innan ni ska börja.»
- Dom som administrerar för denna typ av kurser borde skämmas, att dra ihop en sådan här slafs kurs. Har inte haft en sådan här meningslös kurs sen vi hade ett ämne i gymnasiet, som hette arbetsmiljö erfarenhet med en lärare som enbart hade jobbat inom skolan hela sitt yrkesliv»
- Vad man behöver lära sig och anledningen till detta är bra att man får veta från början»


Kursutvärderingssystem från