ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datastrukturer, DAT035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-22
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»5 13%
Cirka 20 timmar»15 41%
Cirka 25 timmar»6 16%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»6 16%

Genomsnitt: 2.75

- Har läst kursen tidigare så pluggade bara det sista inför tentamen.» (Högst 15 timmar)
- Labbarna tog större delen av arbetstiden. Jag var inte på övningarna.» (Cirka 20 timmar)
- tsk» (Cirka 20 timmar)
- Dåligt definierade labkompendium i samband med underbemannade laborationstillfällen gjorde att man fick stånga huvudet i väggen en hel del för att försöka få ihop laborationerna i tid.» (Cirka 30 timmar)
- Ostrukturerade och förvirrande laborationsuppgifter som med minst möjliga insatts hade kunnat göras mycket bättre.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»1 2%
25%»5 13%
50%»6 16%
75%»12 33%
100%»12 33%

Genomsnitt: 3.8

- Läst kursen tidigare.» (0%)
- Bra föreläsare.» (50%)
- Jag gick på föreläsningarna men inte på övningarna.» (50%)
- har helt skippat övningarna, men gått på labtillfällen och föreläsningar.» (75%)
- Inte deltagit på några övningar då dessa endast var "egen räkning". Om handledarna hade gått igenom lite uppgifter istället så hade det kanske varit av intresse.» (75%)
- inte övningarna» (75%)
- Slutade gå på övningstillfällena efter ett tag. De var ostrukturerade och stimmiga. De gav därför inget stöd i kursen. Bara ett gäng oförberedda studenter som talade i mun på varandra. Jag deltog i övrig undervisning.» (75%)
- Föreläsningarna kunde ha varit mer intressanta» (100%)
- Alla föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 36%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 41%

Genomsnitt: 2.61

- dock är målen väldigt lågt ställda!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 82%
Nej, målen är för högt ställda»4 13%

Genomsnitt: 2.1

- Om tentan reflekterar dem.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 25%
Ja, i hög grad»13 46%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 2.92

- "implementera abstrakta datatyper som Haskell-moduler och datastrukturer som Haskell-typer," testades aldrig?» (I viss utsträckning)
- Ja tentamen gjorde det. Laborationerna var en annan femma. se tidigare kommentarer.» (I viss utsträckning)
- Tycker den låg på en lagom nivå» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»6 16%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»16 44%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.5

- Förståelsen för t.ex. Dijkstras algoritm fick jag främst genom att läsa om den på Internet. Likaså för rotationer i träd. Kör gärna lite animationer på projektor för att visa bättre.» (Mycket liten)
- Väldigt sega och tråkiga föreläsningar.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna: Guld värda som undervisning. Samt att föreläsaren lyckades verkligen engagera studenterna. Bra gjort! Övningstillfällena: tummen ner. se ovan. Detta gjorde troligtvis att laborationerna blev så tunga. Laborationshandledningarna: Underbemannade men bra när man väl fick någon minut med en handledare.» (Ganska liten)
- Föreläsaren var bra och föreläsningsanteckningar var bra. Men egentligen tror jag att jag kan skippa föreläsningarna för att vinna tid. Istället gå direkt på anteckningarna.» (Ganska stor)
- Speciellt labbarna har hjälpt mycket. Man lär sig väldigt mycket på att själva få implementera saker.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var till stor nytta med bra genomgångar på tavlan..."Moore-metoden" som Peter stundom använde sig av är bra, får tänka till lite extra på det viset. Var en bra balans mellan powerpoint visning och studenternas tillfällen att få tänka till själva under föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»6 16%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»16 44%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.55

- Jag köpte inte boken men det hade inte impact på inlärningen.» (Mycket liten)
- Jag köpte aldrig kursboken.» (Mycket liten)
- Mestadels använt kursboken som uppslagsbok då och då.» (Ganska liten)
- Boken var väldigt bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»7 19%

Genomsnitt: 2.88

- Informationen på kurshemsidan är rörig och borde sorteras upp och ordnas med en tydligare struktur.» (Mycket dåligt)
- Webbsidan är bra, och utdelat material, men tog t.ex. två veckor för min andra labb att bli rättad, det är inte rätt.» (Ganska dåligt)
- Vad jag har förstått så går det bra att lägga upp filer och dokument direkt på student.chalmers.se, så har några kursers "hemsidor" fungerat iaf. Om man inte är väldigt duktig på att göra hemsidor kan det vara att föredra.» (Ganska dåligt)
- Fattiga lab-instruktioner.» (Ganska dåligt)
- Väldigt dåligt planerad kurs, laborationerna var också dåliga. Mest p.g.a bara en handledare som inte var till så mycket hjälp. Handledarna på Object Orienterad programmering var mycket bättre.» (Ganska dåligt)
- fire krånglade titt som tätt» (Ganska dåligt)
- Det mesta fanns på hemsidan, bra med föreläsningar i pdf och powerpoint. Labbarna var väldigt luddigt beskrivna, saknade ibland specifikationer som man sedan fick retur på, pga man inte följt dem.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan kunde ha uppdaterats ngt bättre m a p "aktuellt"-delen, exempelvis vissa komplikationer som uppkom vid laboration som gällde hela gruppen, eller t ex då tentorna beräknades vara färdigrättade (vilket är mindre viktigt kanske, men ändå bra att veta).» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»4 11%
Ganska dåliga»16 44%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»3 8%
Har ej sökt hjälp»6 16%

Genomsnitt: 2.75

- Handledningen har varit mycket dålig. Lab-PM har varit otydliga, handledare har inte alltid kunnat ge särdeles bra hjälp, och handledarna har varit allt för få och handledningstillfällena har varit för korta (iaf med så få handledare).» (Mycket dåliga)
- omöjligt att få hjälp på labbarna» (Mycket dåliga)
- Från lärarns håll har det varit bra men handledarna för labbarna har varit dåliga.» (Mycket dåliga)
- Var max en handledare på labbarna, alldeles för lite.» (Ganska dåliga)
- På labbhandledningen fick man sitta å vänta väldigt mycket, ibland hann dem inte med oss alls på labbtiden.» (Ganska dåliga)
- långsam rättning av labbar» (Ganska dåliga)
- Väldigt högt tryck på labbtillfällena, tog lång tid innan man fick hjälp. Till slut skippade vi dem och satte oss och googlade istället.» (Ganska dåliga)
- Undantaget föreläsningarna. Dock endast på det som förläsningen handlade om för dagen.» (Ganska dåliga)
- Fick den hjälp av handledarna man behövde, både personligen och via mail, och övningsgrupperna var ju inte överfulla direkt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»20 55%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.61

- Kom bra överens med labbpartner, arbetsfördelningen på labbarna blev bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»18 50%
Hög»10 27%
För hög»5 13%

Genomsnitt: 3.44

- I en obalanserad mening. Labbarna har i denna kurs är de mest stressande jag upplevt hittills.» (Hög)
- Laborationerna var det som tog mest tid. Tycker att de riktlinjer som finns till laboration 3 skall framgå tydligare, märkte att det var många av studenterna som hade missat bitar av dessa, så även jag och min partner...» (Hög)
- Labbarna tog för mycket tid.» (För hög)
- Laborationerna tog musten ur en. Troligen på grund av bemanningen & övningarna (se tidigare kommentarer)» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»14 38%
Hög»17 47%
För hög»4 11%

Genomsnitt: 3.63

- Fysik (som lästes parallellt) tog upp ganska mycket tid.» (Hög)
- Varför ska labbarna ta hur mycket tid som helst när man inte ens får några poäng för dem??? Det är bara tentan man får poäng för på denna kursen, och ändå får man inte de poängen innnan man klarat labbarna... varför inte ha som alla andra kurser: 3,5 p för labbarna och 4 p för tentan?» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»11 30%
Godkänt»11 30%
Gott»8 22%
Mycket gott»5 13%

Genomsnitt: 3.13

- p.g.a. hur labbhandledarna har varit och inget annat.» (Dåligt)
- Allt strul med labbarna, sena med rättning, skumma kommentarer och rättningar drog ner betyget avsevärt.. Har sällan svurit så åt labbhandledare.. Inget ont mot Peter dock.» (Dåligt)
- Den är ganska bra i sin essens. Men föreläsningarna var väldigt tråkiga (jag har svårt att sätta fingret på varför, men jag har aldrig tidigare haft problem med att vara vaken på föreläsningar om man säger så...). Labbarna har varit allt för otydliga, och man har fått mycket dålig hjälp med dem.» (Dåligt)
- Allt som gick igenom på kursen hade kunnat sammanfattas pa 2 veckor, jag förstår inte varför alla mål är så lågt ställda? Nästan allt som gicks igenom är ju sånt som man har kunnat sedan länge.» (Dåligt)
- Under förväntan.» (Dåligt)
- Mitt dåliga intryck av kursen beror endast på det undermåliga genomförandet av momenten övningar & laborationer.» (Dåligt)
- Väldigt bra upplagd kurs, jag lärde mig mycket.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsare»
- Föreläsningarna har varit ok.»
- upplägget på föreläsningarna»
- Labbarna var bra, och jag tror att 24p är en bättre 3-gräns än 30 på tentorna (utav 60). Peters snygga kläder ,-).»
- Kursboken»
- Bra labbar. Bra upplägg på föreläsningarna.»
- Inget»
- Boken.»
- Föreläsningarna som finns tillgängliga på hemsidan.»
- Labbar»
- Laborationerna, föreläsaren»
- Föreläsningarna var jättebra, resten behöver gås igenom.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hemsida, Laborationsuppgifternas struktur och information»
- Laborationerna, de var svårförstådda gällande arbetsuppgift.»
- Labbhandlediningen»
- Fler övningstentor, formulera vad vi ska kunna bättre»
- labbhandledarna!!»
- Högskolepoäng för labbar som är skilda från tentans. Fler handledare och tydligare lab-PM. Andra föreläsningssalar och "roligare" föreläsningar (har tyvärr svårt att vara tydligare). Bror får gärna skriva om sin kod på ett mer "strukturerat" sätt, det kanske var tanken att koden skulle vara ganska ful för att man ska behöva ha bättre förståelse, men jag tycker inte att det fungerar på det viset, det är bara mer frustrerande och tar längre tid.»
- Bättre och tydligare lab-anvisningar»
- Handledningen på laborationerna var undermålig på dessa punket. 1. För lite personal 2. Personalen var i allmänhet relativt dåliga på java och hade svårt att hjälpa folk att debugga och att ge tips. 3. Den färdiga koden vi fick att arbeta emot var under all kritik, så dålig att vi ofta valde att inte använda den. I det stora hela så ställde detta inte till några problem för mig men stora problem för andra grupper.»
- Inlämningarna»
- Mer handledningstillfällen till labbarna. Bättre uppstyrt på övningarna. Återinför bonuspoäng för att gå på övningarna. Föreläsningar i en större sal eller bätttre ventilation. »
- Handledarna, föreläsningarna»
- mer handledare på laborationerna»
- Höja nivån! »
- Labbarna.»
- Övningarna måste bli bättre»
- Mer handledare»
- Förklara rotationer i träd lite bättre. T.ex. med animationer, eller något annat. Det fanns många bra java-applets på nätet som demonstrerade algoritmen hyfsat bra.»
- Tillbaka med bonus poäng»
- En handledare till på laborationstillfällena. Samt att laborationshandledarna behöver vara mer samspelta. Det som en handledare tyckte var ok kunde underkännas av en annan. Mer struktur på övningarna. Dat041s övningstillfällen var jättebra t.ex.»

16. Övriga kommentarer

- Dålig labborganisation»
- Jag tycker att läraren var bra och gjorde det bästa utifrån hur målen i kursen var formulerade.»
- Personligen tyckte jag bättre om Coen som föreläsare (han gästföreläste en gång), men det är ju enbart tycke och smak.»
- Det är mer en generell kommentar. Jag tycker det borde vara en rättighet att laborera ensam. Jag vet att jag lär mig mindre om jag måste dela labben med en till. Det sänker kvaliten på utbildningen. Förstås är jag medveten om att det är en resurs fråga. Lägg till förväntat betyg i utvärderingarna.»
- Kursen fick mycket ris av mig. Men jag lärde mig en hel del och ämnet är riktigt intresant. Bättre lycka nästa år. I övrigt tycker jag att ni kan göra ett undantag och ha en laborationsinsamling efter sommaren i samband med omtenta perioden.»


Kursutvärderingssystem från