ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjär algebra, MVE275, MVE275

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

Lärandemål för kursen är:
Redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning.
-Redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning.
-Kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
Utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»3 23%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 30%

Genomsnitt: 2.46

- Läraren måste kunna vara tydlig med vad man förväntas kunna för att uppnå full poäng. Läraren bör exempelvis visa hur välskrivna bevisen man skall kunna ska vara.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag brukar sällan känna något stort behov av att ta del av kursmålen, men om det finns en önskan om att åskådliggöra dem så borde de presenteras i samband med föreläsningarna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.8

- Den testade för mycket. Tycker det är fel att man förväntas kunna saker utan en riktig chans att gå igenom det först.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 61%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Förelsäningarna har varit stressade och till största delen ägnats åt satser och bevis. Fler exempel hade varit nyttigt!» (Ganska liten)
- föreläsningarna var ganska röriga så tyckte att boken och maple TA gav mer än föreläsningarna.» (Ganska liten)
- För mycket teori, satser och bevis. för lite tid till egen räkning med tillgång till hjälp.» (Ganska liten)
- Kort och intensivt går bra, men de första lektionerna är jobbiga när föreläsaren använder nya begrepp i varenda mening...» (Ganska stor)
- Skulle önska tydligare handstil och klarare struktur i undervisningen» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»8 61%
Mycket stor»4 30%

Genomsnitt: 3.23

- Boken är jätte bra!» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.53

- Bra med ping-pong och mål och framsteg» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 30%
Hög»8 61%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.76

- för lite tid för att bearbeta allt och fråga medför väldigt hög arbetsbelastning» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 30%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- detta gäller matlab-tillfällena.» (Ganska dåliga)
- fick bra hjälp när man hade tid att fråga, men tiden fanns inte.» (Ganska dåliga)
- Labbarna har varit ett stressmoment snarare än ett inlärningsmoment.» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»13 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»8 61%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 4.07

- Den högst belastade läsperioden hittills under utbildningen» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- Duggorna.»
- Att det fanns tid utlagt på schemat för eget arbete.»
- Laborationern men de måste bli färra eller mer tid för dem då man som det var nu inte hann förstå vad man gjorde »
- Duggorna»
- Duggorna, mycket tillgängligt material.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationerna, fanns lite tid att förbereda sig så de gav inte så mycket»
- MATLAB uppgifterna var för svåra och man satt mest och ändrade i den kod man fick, hade varit mer givande för kursen om uppgifterna hade varit lättare och mer nära det vi arbetade med i kursen. Även om detta skulle leda till att vi inte kunde göra så "spännande" saker hade jag nog lärt mig mer i kursen.»
- Laborationerna, även om man klarar dem är det inte mycket man lär sig in på den korta tiden.»
- Laborationerna bör förenklas så att man laborerar på sådant man ska kunna istället för att fokusera på att göra häftiga grejer som man inte har så stor behållning av. Föreläsningarna bör hållas på därför avsatt tid och inte dra över samt att de bör innehålla mer praktiska exempel istället för nästan bara teori då teorin är väldigt svår att förstå utan exempel.»
- matlablabbarna var omöjliga att förbereda sig inför eftersom det labbarna innehöll gicks igenom på (tidigast) en föreläsning innan som låg precis innan labben, i flera fall gicks det igenom efteråt. man fick se vad man kunde göra men lärde sig inte så mycket.»
- Mindre teori, mer AT-relevant praktik.»
- Lägre tempo på föreläsningarna/fler föreläsningar, mer grundliga genomgångar på utvalda områden, mindre stress, labbarna mer i fas.»
- Inte ta bort så himla många föreläsningar, vilket tydligen hade skett. Tempot och förvirringen på föreläsningarna gjorde det hemskt svårt att lära sig något. Många som inte kunde hänga med på föreläsningarna. För mycket teori, för lite praktisk tillämpning. MATLAB för svårt, man kunde inte så mycket själv utan mest bara skriva av o kanske förstå lite i koden. »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Tre föreläsningar istället för två per vecka skulle vara bra.»
- mer tid för eget arbete med tillgång till lärare att fråga»
- Kursen kändes stressad, mer tid till och mer djupgående exempel/genomgångar/förklaringar under föreäsningarna skulle behövas.»


Kursutvärderingssystem från