ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Nautiska instrument, SJO595

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»8 33%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 2.45

- Läst kursen mer eller mindre på distans. Enbart tagit del av material från pingpong och haft lättare inläsning hemma de sista två veckorna. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»7 30%
100%»15 65%

Genomsnitt: 4.56

- Uppfyllt kravet på 4h körningen. Annars inget. » (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 37%

Genomsnitt: 3.04

- Tolkade målen som betydligt mindre omfattande än det var» (Målen är svåra att förstå)
- Tycker att vi fick lära oss mycket som vi aldrig kommer att ha hjälp av.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- I början känns det lite brett men instuderingsfrågorna, sidhänvisningarna till NAV-böckerna och powerpointsen gör det väldigt tydligt när man väl kommit in i det.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- svårt med magnetismen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 26%
Ja, i hög grad»16 69%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.78

- Tentan kunde ha varit lite mer omfattande. » (I viss utsträckning)
- Kursen introducerar ett stort antal begrepp och för att säkerställa en framgångsrik och hållbar inlärning borde examinationen uppdelas i delprover eller duggor som ger bonuspoäng.» (I viss utsträckning)
- Tycker att examinationen, trots det massiva instuderingmaterial, lyckades att blanda in saker/benämningar som inte är relevanta för oss.» (Ja, i hög grad)
- Dock bör Läraren fundera noggrannare på tentafrågorna, vad är syftet med frågan och hur kommer den att läsas och uppfattas av tentanden?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»13 54%

Genomsnitt: 3.29

- Kan inte bedöma, då jag inte har varit där. » (Mycket liten)
- Tycker om läraren och hans engagemang. Men hans romantiska läggning till segelfartygens tid tar bort för mycket fokus på modern teknik och framförallt FRAMTIDENS teknik. Vad kommer de närmsta åren? är våra kunskaper förlegade när vi börjar jobba? Finns det några handlod idag, förutom på museer? Kanske skulle man lägga det där i någon Sjömanskaps/sjöfarts historie kurs? » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»7 29%

Genomsnitt: 2.95

- Köpte inte ens nav 3an.» (Ganska liten)
- NAV1 är ju inte världens roligaste bok, men har ändå gått att förstå med hjälp av föreläsningarna. Instuderingsfrågor och övningstentor är också väldigt bra» (Ganska stor)
- Tycker inte Nav 1 och Nav 3 är särskilt bra böcker. Röriga, inkonsekventa och dessutom fyllt av stavfel och annat trams. Jag vet att nya böcker är på gång. » (Ganska stor)
- Återigen, tyvärr så känns det som att jag lärt mig på tok för mycket om förlegad teknik. Det beror dels på den föråldrade kursliteraturen. NAV 1 och NAV 2.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 54%
Mycket bra»11 45%

Genomsnitt: 3.45

- Övning 2 och en del av automatstyrningskompendierna kom aldrig upp.» (Ganska bra)
- Pluggade mest m h a Pingpong.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»10 41%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.75

- Mikael tar sig god tid och har stort tålamod. Toppen kille!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»16 66%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.91

- Har mest jobbat självständigt» (Ganska bra)
- vi pluggade kontunierligt från start, tillsammans.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 45%
Hög»9 37%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.58

- instuderingsfrågorna borde gås över med häcksaxen. TA bort allt gammalt strunt. Vi ska väl inte lägga fokus på det? Ok om det har relevans till vad vi gört idag, eller ökar vårat förstående till det, ta det på föreläsningen. Vi behöver väl inte kunna det utantill?» (Hög)
- Extremt omfattande, vilket gick upp för en lite sent» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»6 25%
Hög»12 50%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.87

- Aldeles för mycket eget arbete i sjöfartsekonomin och sjömanskap c, tog bort väldigt mycket tid från att kunna "plugga" kurserna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 12%
Godkänt»9 37%
Gott»8 33%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.54

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och något kul gästföreläsning som den med MMT, det var kul och intressant.»
- power-points»
- Powerpoint presentationerna och läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt.»
- Se över instuderingsfrågorna, försök hitta tillfälle att gå igenom dem i helklass.»
- Mer pedagogiska lektioner. Tydligare lärandemål och omfattningen av kursen. Lägga ut övningstentor och instuderingsfrågor mycket tidigare.»
- Fler övningstillfällen med teorifrågor istället för räkneövningar.»

16. Övriga kommentarer

- Hägg gör ett utmärkt jobb!»


Kursutvärderingssystem från