ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemiteknik, miljö, samhälle 2009 lp4, KSK055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»11 47%
Cirka 20 timmar»6 26%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- projektarbetet har gått åt mest tid, sedan är det alla föreläsningar och övningar man går på. Sen pluggar man inte hemma förens sista veckan då man läser igenom allting flera gånger. Finns inte så mycket att plugga till. Man ligger i fas ändå.» (Högst 15 timmar)
- KMS arbetet tog mycket tid.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»4 17%
75%»6 26%
100%»12 52%

Genomsnitt: 4.21

- massbalanslektioner var lärorika men de andra lektioner var inte så djupa och man hittar samma information i kompendiet.» (50%)
- Jag tyckte att många föreläsnigar handlade om samma saker och därför gick jag inte på de sista» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 34%
Målen är svåra att förstå»3 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 4%

Genomsnitt: 2.21

- hela kursen var förbred och kräver mer jobb en 4.5 HP» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De är inte tillräckligt detaljerade» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- gamla tentorna visade mer vad man skulle kunna» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursen täcker ett stort område samtidigt som detaljkunskap krävs, detta är väldigt motsägelsefullt och gör att man inte vet på vilket sätt man ska plugga» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 61%
Nej, målen är för högt ställda»7 38%

Genomsnitt: 2.38

- Hänvisar till tidigare fråga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- för 4,5 hp är en tenta, projekt i form av fallstudie samt muntligpresentation, väldigt mycket som ska göras.» (Nej, målen är för högt ställda)
- kursens mål behöver jobbas på, som sagt så är det ju » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»8 38%
Ja, i hög grad»3 14%
Vet ej/har inte examinerats än»9 42%

Genomsnitt: 2.95

- Det var en väldigt konstig examination då en väldigt stor del av tentan var materialbalanser om vi hade haft två föreläsningar på och ett övningstillfälle.» (I viss utsträckning)
- Tyckte examinationen innehöll orelevanta frågor vad anser förståelse av Kemitekniken i samhället.» (I viss utsträckning)
- Materialbalansövningen på tentan var inte alls som de vi hade gått igenom, det borde inte spela någon roll om man tror att befolkningen om20 år ligger på 8 9 eller 10 miljarder folk, utan frågorna på borde vara mer åt hållet om vad man ska göra åt det. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»10 43%
Ganska liten»12 52%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Den lilla undervisning som ges är otroligt dåligt strukturerad, känns oprofessionellt och ogivande.» (Mycket liten)
- Här kan jag säga mycket. Materialbalans undervisningen var katastrofalt dålig. Det var sagt att vi skulle få extra tid för detta - det gavs aldrig. Under den tiden bedrevs föreläsning där enkla opperationer gicks igenom. Detta kan vi redan som kemister efter den omfattande kemikursen - gå igenom svårare tal som kräver att man inte använder m = n * M ekvationen..! Att lägga så mycket tid på "hållbar utveckling" där mer eller mindre varje föreläsning blir en repetition av tidigare föreläsningar bör nog övervägas att trappa ned på och lägg till mer materialbalans» (Mycket liten)
- Var jättedåligt kursupplägg. Mer tid på materialbalanser som ju faktiskt är svårt. Att sitta och få ett häfte uppläst och illustrerat med bilder hjälpte iaf inte mina studier speciellt mycket.» (Mycket liten)
- föreläsningarna handlade om samma saker och man lärde sig dubbelt så mycket på att sitta och läsa själv under den tiden» (Mycket liten)
- materialbalanserna har varit givande, resten har känts väldigt flummigt och som om samma sak sägs om och om igen, samma slide på powerpoint har visats 6ggr utan att ge något nytt....» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte gett så mycket. Det är övningarna som har varit bra. Men tycker att det var för få övningstillfällen på materialbalans. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»14 60%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 3.04

- Kurslitteraturen är riktigt dålig, och svår att förstå. Finns heller inte tillräckligt med övningstillfällen för hjälp eftersom man enligt egen utsago tycker att uppgifterna är väldigt enkla, något som en lärare aldrig bör tycka (speciellt inte om det brukar vara 50-70% underkända, för då är det uppenbarligen något som inte fungerar hur miljöskadad denna person än råkar vara)» (Mycket liten)
- Jag har nog aldrig blivit så frustrerad över kursmaterial. Allt som gavs ut strider mot allt jag har lärt mig på Chalmers om skriftig framställning. För materialbalansen: Det är totalt onödigt att lägga upp uppgifter där facit saknar enheter, lösningar är ytterst opedagogiska (enheter MÅSTE vara med), texten som skall förklara materialbalans innehåller ett statistikspråk som först under årskurs 2 gås igenom på en annan kurs! Om uppgifterna kräver viss förkunskap om system, så som omsättning/selektivitet/verkningsgrad - bör nog detta stå förklarat någonstans! Samhälle och hållbar utveckling: Detta må vara den texten som strider mest mot de riktlinjer som finns för skriftlig framställning. Det är inte okej att lägga upp bilder som är svåra att tolka pga av färgskala (dvs välj 2-3 st färger som inte mattar ut texten i textrutan!). Mer struktur i texten, understrykningseffekt försvinner när fel saker stryks under, en röd linje genom texten som binder ihop det hela krävs, kortare meningsuppbyggnader. Det var generellt svårt att greppa texten, vad som var mer eller mindre viktigt. Däremot var den bra på ett sådant sätt att den var skriven på ett enkelt språk och den innehöll bra info. Intressant läsning! OBS! Det är INTE okej att använda sig av studenternas rapporter som undervisningsmaterial. Lägger man upp gamla tentor krävs det att det finns facit och frågor till dessa - annars är det en onödig bedrift.» (Mycket liten)
- jag känner verkligen inte att jag lär mig något konkret!» (Ganska liten)
- De häften som delades ut var väldigt bra. Plus där.» (Ganska stor)
- eftersom det känns som om jag lärde mig allt själv» (Ganska stor)
- När man inte kommer ihåg/ förstår allt på föreläsningarna kan man kolla i kursmaterialen. Dem är jättebra. Då slipper man också anteckna och kan hänga med på hela föreläsningen bättre.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»5 21%
Ganska dåligt»8 34%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.3

- Utdelat material fick vi på lektionenra och det fungerade, men hemsidan var obetydlig och granskningsprotokoll som enligt pm skulle finnas där saknades...» (Mycket dåligt)
- Den så kallade kurshemsidan fick inget material förrän dom två sista veckorna, och det krävdes många tillsägningar. Granskningsprotokoll dök upp en dag efter protokollet egentligen skulle utförts. Rent allmänt kändes det som att ansvariga struntade i nästan all administration.» (Mycket dåligt)
- Informationen för studenterna utgick till viss del till kurshemsidan - ibland i sista sekund, såpass att man missade informationen om tillägg. Studenternas egna rapporter lades upp alltför sent! (ett par dagar innan tentan)» (Mycket dåligt)
- Kurshemsida fanns ju knappt. Tog en evighet att hitta den. » (Mycket dåligt)
- Finns det en kurs webbsida?!! (sarkastisk)» (Ganska dåligt)
- Webbsidan innehåller väldigt lite material, men det som funnits att hämta på skogsindustriell kemiteknik har varit bra.» (Ganska dåligt)
- Dem var ganska sena på att lägga ut gamla tentor och sånt, så man kunde inte riktigt förbereda med plugg långt innan tentan. » (Ganska dåligt)
- det var svårt att hitta utdelat material om man inte var på den föreläsningen. materialet tog ibland slut, och det borde funnits en bättre hemsida där allt kunde skrivas, ut vilket det inte gjorde» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»3 13%
Ganska dåliga»5 21%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»1 4%
Har ej sökt hjälp»8 34%

Genomsnitt: 3.26

- Vi har bara haft en lektion i materialbalans, på tok för lite! » (Mycket dåliga)
- Alldeles för få övningstillfällen och på tok för dåliga övningsledare. Sämst påträffade pedagogik hittills, och det är allmän konsensus.» (Mycket dåliga)
- fler materialbalansövningar hade varit ett plus» (Ganska dåliga)
- ok kan var mkt bättre» (Ganska bra)
- Lärarna och handledarna var väldigt öppna och tillgängliga i den mån de kunde. Tummen upp!» (Mycket bra)
- Men det skulle vara bra med flera övningslektioner för materialbalans.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»10 43%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.65

- Under projektarbetet ställde andra grupper upp dåligt. Respekterade inte deadlines och mötestider.» (Ganska dåligt)
- Det är en av få saker som har hjälpt en att möjligen klara examinationen, definitivt inte litteraturen eller de usla lärarna.» (Mycket bra)
- Lite stök pga cortegebygge men inget annat.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 52%
Hög»10 43%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- Dock fel upplagt. Som jag skrev tidigare.» (Lagom)
- Känns som att alla fick lägga mer tid än motsvarande 4,5hp på rapportskrivning osv.» (Hög)
- man måste kunna två hela kompendier och massbalanser på 4,5 HP och skriva en rapport och presentera den.» (Hög)
- grupparbetet var en plgåga. att få välja grupper kan ju vara en idé till nästa år. det är bara en 4.5 poängskurs, men den tog lika mycket tid som den andra 7.5 poängs kursen. mycket pga grupparbetet» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 47%
Hög»9 39%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.52

- för hög för 4.5 poäng» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»5 21%
Dåligt»9 39%
Godkänt»8 34%
Gott»1 4%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.21

- Mycket dåliga, oinspirerade och oprofessionella lärare. Det kändes som att de hellre ville vara någon annanstans, och det lades absolut noll energi på att faktiskt lära ut någonting.» (Mycket dåligt)
- ok nice syfte men svag ordning.» (Mycket dåligt)
- Det känns som om dom inte ville att vi skulle lära oss materialbalans-momentet, för då hade dom lagt in mer tid och med kursmaterialet blev det bara värre. Det sammanlagda intrycket var att kursen kändes som ett skämt. Som exempel så beslöt sig endast 2/7 kurslärare/fallstudievägledare att delta vid en av de obligatoriska muntliga redovisningarna, respektlöst om alla var deltagande i den andra.» (Mycket dåligt)
- känns som en väldigt flummig kurs, svårt att säga innan tentan vad det är man ska kunna» (Dåligt)
- Kursens mer övergripande miljödel kändes flummig och kopplingen till kemiteknik var ofta väldigt vag.» (Dåligt)
- Ger en dålig introduktion av materialbalanser, får det att verka tråkigt och ointressant. (Vilket naturligtvis är viktigt att det inte gör). » (Dåligt)
- flummig kurs utan riktiga mål, » (Dåligt)
- Knappt godkänt. Tentan var helskum. För lite materialbalanser och för mycket om miljö. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fallstudien»
- fallstudien med studiebesök, »
- Studiebesök och att göra/framföra en rapport är nyttigt.»
- massbalanslektioner och chemcadlektioner(kanske mer än en chemcadsession)»
- flowsheetingen»
- kursmaterialen»
- Fallstudien, by far, den var väldigt rolig och lärorik!! Väldigt relevant»
- Materialbalanser»
- Övningstillfällen med materialbalans.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre föreläsningar, de står bara och läser statistik från powerpoint, oinspirerat»
- mer materialbalans och mindre miljö/samhällsföreläsningar, i stort sett samma sak som upprepas känns det som»
- Om ett moment på en läsperiod inte görs klart innan kursen är slut ska detta INTE innebära att alla moment på den läsperioden ska göras om. Borde ändras omgående.»
- Mer materialbalanslektioner! »
- Byt ut ansvariga lärare, lägg till fler övningstillfällen.»
- mer praktiska saker och mindre prat!! det var ganska tråkigt att sitta i rummet och lyssna på saker som finns på kompandiet ord för ord. det känndes som en verbal copypasting!!»
- mer materialbalansövningar»
- Lägga till fler övningslektioner för materialbalanser.»
- Kursmaterial för både hållbar utveckling och materialbalans. Tentamen skall inte basera sig på hur bra studenterna kan redovisa sina rapporter, och hur väl de är gjorda. Tentamen skall inte innehålla frågor som inte står i kursmaterialet/kurslitteraturen.»
- Någon mer öppen fråga på tentan där man kunde få visa hur ens perspektiv på hållbarutveckling har blivit där man fick poäng om kunde se de viktigast bitarna. Helheten!»
- Strukturen på tentan. »
- Det bör finnas fler övningstillfällen där man kan räkna på materialbalanser. Jag tycker att vi fick arbeta alldeles för lite på detta då det var en stor del av tentan. Informationen om det grupparbete som skulle göras var under all kritik och bör därför förbättras. Tentans frågor var otydliga vilket gjorde att man inte visste riktigt vad det var man skulle svara på.»
- MER materialbalansövningar. Det räcker inte att bara ha typ tre övningar. Dessutom måste man introducera begreppen bättre, som tex selektivitet, utbyte osv! Det kändes som om man förutsatte att vi skulle kunna dem sedan innan. »
- Mer fokus borde läggas på materialbalanser, två lektioner och två demonstrationsföreläsningar räcker definitivt inte för att lära sig detta.»
- Mycket mer materialbalanser. Mindre föreläsningar. Vore också bra med ett slags abc för kemiteknik ord. Kan vara svårt att hitta alla viktiga ord vars betydelse du ska kunna när häftet är 60 sidor. Vet att jag missade några iaf.»
- fler materialbalansövningar och mer variation i föreläsningarna»

16. Övriga kommentarer

- Hade alla kurser på Chalmers hållt denna låga nivå hade skolan inte haft det goda rykte som det har i dagsläget.»
- kanske borde hela kursdelar läggs ihop till en 7,5 HP och lära sig på slutet av tredje året»
- Tuve och den andra personen som tittade på redovisningarna för grupp B uppförde sig mycket dåligt. Genom att fnissa då något felaktigt sades i redovisningarna, istället för att avbryta och rätta allvarliga fel som annars kan tros vara sanningen, visade de dålig hänsyn. Dels mot hela klassen som får en felaktig bild av processer och annan fakta och mot de som redovisade. Doktoranderna var alltså dåliga förebilder och försvårade inlärningen av viktiga saker.»
- Jag uppskattade kursen med dess relevans och kunskap som jag fick. Däremot uppskattade jag inte sättet att lära mig det på, det är inte svårt att förbättra detta. För alla kursen här på Chalmers är det viktigt att studenterna hjälper varandra. Vid ett studiotillfälle, materialbalans, hjälpte jag en grupp som hade kört fast - Jag blev då tillsagd att jag nog skulle sluta med denna hjälp, annars kunde det ske konsekvenser.. - detta är något som jag reagerar på, finns det skäl till att det är bättre att läraren få gå igenom detta kan man säga det i vänlig ton, utan underton av hot! Ett av delmålen i kursen var skriftlig framställning. Är det inte en idé, utifrån all kritik jag givit kursen, att låta eleverna gå igenom och markera i kursmaterialet för att hitta brister - Jag är medveten om att de inblandade lärarna kanske inte har hur mycket tid som helst att lägga på detta. Det skulle bli ett bra moment och lärare och studenter närmar varandras nivåer och ser varandras problem tydligare.»
- tentan har väldigt skiftande kvallitet. en del är bra, en del känns helt plockat ur luften. exempelvis formler och materialbalanser känn relevant, men däremot alla frågor om smådetaljer kunde hoppas över!»


Kursutvärderingssystem från