ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi, LKT053, lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»7 58%
Cirka 20 timmar»5 41%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»1 8%
75%»3 25%
100%»7 58%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»9 75%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.75

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 66%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.83

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»4 33%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 33%
Lagom»7 58%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»8 66%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»5 41%
Gott»5 41%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Idén med Universeum var jätterolig!»
- Att göra demonstrationer på Universeum var mycket roligt.»
- Teoridelen var bra. Bra innehåll på tentan men väldigt lång.»
- Tentasvårigheten »
- Universeumsuppgiften.»
- Kursboken Chemical Principals, Zumdahl.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjligtvis om man kan få testa något mer praktiskt. Laborationerna på Universeum var inte enbart fysikalisk kemi så något mer inom det området eller att laborationen på Universeum ska vara inom fysikalisk kemi»
- Bättre organisation. Ansvariga skall dyka upp när det är sagt och information skall läggas upp på kurshemsidan i utsatt tid.»
- Jag tycker att labkursen borde läggas ner. Första året tycker jag man borde lägga den tiden på att lära sig fler analysmetoder eller liknande.»
- Att läraren skall bli lite mer relevant på föreläsningarna »
- Jag vet att föreläsaren har mycket att gå igenom under kort tid men det hade hjälpt väldigt mycket om hen kunde ta det lite långsammare för studenterna så att alla hinner anteckna och hänga med. »
- Inte ha två kursböcker.»

16. Övriga kommentarer

- Även om det har varit en mycket rolig kurs så känner jag ej att jag lärt mig mycket nytt om fysikalisk kemi eller om sådant som kan hjälpa mig i yrkeslivet. Lite vanlig undervisning kanske skulle kunna läggas in i undervisningen?»
- Tentamen innehöll mycket bra frågor som täckte det vi hade lärt oss i kursen men den var så stor att tiden inte räckte för att svara på alla frågor.»


Kursutvärderingssystem från