ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Kandidatarbete, SJOX09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-09-19
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»1 8%
Cirka 20 timmar»7 58%
Cirka 25 timmar»3 25%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Mer eller mindre...» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»1 8%
25%»1 8%
50%»2 16%
75%»1 8%
100%»7 58%

Genomsnitt: 4

- Vilken undervisning? Har varit på en föreläsning på Johanneberg som fackspråk hade. hade nog gått på reseten om föreläsningarna legat på Lindholmen. Ändra till nästa år!» (0%)
- 100% på obligatoriska moment» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 16%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 22%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Jag hade nog kunnat skriva mitt arbete utan att ha läst flertalat av de kurser jag läst på SOL.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 50%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 16%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»7 58%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»1 8%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- se fråga 2» (Mycket liten)
- Fick knappt någon hjälp av handledare.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»7 58%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 1.75

- Använde inte kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Det har varit lite luddig info» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»2 16%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»2 16%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»3 25%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3

- När vi skulle fåt tag på vårat rapportnummer var vi tvugna att prata med flera administratörer som vi inte känade, alla sa olika och vi gick själva till studentcentrum och fick svaret att hon som dela ut dom satt på tredje våningen. Framsida till exjobbet var det jättemånga som frågade oss om. ingen visste någonting» (Mycket dåliga)
- Se ovan: mycket dålig hjälp av handledare» (Mycket dåliga)
- <Handledningen var suverän» (Mycket bra)
- Tack vare Handledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt samarbete»2 16%

Genomsnitt: 3.91

- Skrev ensam, sammarbetade dock med andra grupper under perioden och då gick det bra.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»7 58%
Hög»4 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»7 58%
Hög»3 25%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»7 58%
Gott»2 16%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.41

- Varit besviken på handledare och examinator» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Friheten»
- Att vi får välja ämne och grupp själva»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ligga samtidigt som marknadsplaneringen!»
- Informationen om när och vilka saker som ska in, typ bidragsrapport dagbok ect...»
- Mer regelbunden kontakt från någon "kursansvarig" och tydligare bud på vad som ska lämnas in. (Jag vet fortfarande inte vad dte är för timrapport som ska lämnas in igår. Jag trodde det var tillräckligt med dagboken?? informationsbrist) Eventuellt borde sjösektionen koordinera bättre med stora chalmers då de verkar arbeta på olika premisser. »
- Bättre och mer information »
- Kritiskt granska handledarnas insatser»
- bättre info om mesta»

16. Övriga kommentarer

- Tydligare krav vad en kandidatuppsats innebär när det gäller syfte mm. Mer hjälp, och tidigare, om att komma på ämne. Mer anknytning till företag när det gäller att hitta ämne.»
- Otydliga mål och olika krav från olika lärare leder till ett halvdant resultat i onödan...»


Kursutvärderingssystem från