ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell marknadsföring, IMA 044

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-31
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Kajsa Hulthén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»14 35%
Cirka 20 timmar»17 42%
Cirka 25 timmar»5 12%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- Hade gått på fler föreläsningar om jag haft möjlighet, det har varit väldigt givande. » (Högst 15 timmar)
- Hade många andra grejer som tyvärr prioriterades högre, ex. den andra kursen.» (Högst 15 timmar)
- Beror ju på case eller inte.. Eller tentavecka.» (Cirka 20 timmar)
- Grupparbetet tog snarare 70% av tiden än 30% av tiden, men man lärde sig en del under tiden med. » (Cirka 20 timmar)
- Cases tog en del tid» (Cirka 20 timmar)
- Jag har inte arbetat aktivt med kursmaterialet under kursen utan bara gått på föreläsningarna. Självklart hade det optimala varit att arbeta igenom materialet efter varje föreläsning. Kontrollfrågor varje vecka tror jag hade fungerat bra på mig för att förtydliga vad man ska kunna varje vecka.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»9 22%
75%»17 42%
100%»13 32%

Genomsnitt: 4.05

- Som ovan.» (50%)
- Missat föreläsning pga sjukdom » (75%)
- Var bortrest 1 vecka.» (75%)
- Missat lite men tyckte föreläsningarna var jätte bra och givande!!» (75%)
- Jag har upplevt det som väldigt givande att gå på föreläsningarna. Alltid relevant förutom någon gästföreläsare (bl a han från reklambyrån) som har haft fel fokus.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 62%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 17%

Genomsnitt: 1.9

- Bryr mig ofta inte om målen, tentan ger tillräcklig ledning» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dessa eviga mål...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har troligen sett målen, men ej lagt dem på minnet.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- tycker generellt sett alla ekonomikurser på I har för låga mål, vilket reflekteras i betygsfördelningen» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Ej läst dem, säkert rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 48%
Ja, i hög grad»11 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.62

- Tycker inte att det är relevant att sätta 5 poäng för att förklara ett citat. Alla har inte sådant minne att man kommer ihåg exakta betydelser av ett citat som står sist i ett Power Point på en fl.» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan inte riktigt speglade hela kursen utan bara vissa delar och där väldigt specifikt! Väldigt annorlunda mot tidigare år vilket var synd» (I viss utsträckning)
- Bättre med fler frågar fast mindre poäng på varje fråga så att man verkligen kan visa hur bred kunskap man har.» (I viss utsträckning)
- Tentan hade stort fokus på inköp, hade kunnat varit mer varierad.» (I viss utsträckning)
- Svårare tenta än innan...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»15 37%
Mycket stor»20 50%

Genomsnitt: 3.37

- Kajsa är duktig som föreläsare, och likaså gästföreläsarna. Problemet är att kursinnehållet är väldigt "uppenbart och logiskt" vilket gör att man snabbt blir uttråkad då man inte lär sig annat än nya ord för saker man redan visste/förstod.» (Ganska liten)
- Tyvärr lite för ostrukturerade föreläsningar som flöt iväg åt fel håll.» (Ganska liten)
- Undervisningen var väldigt bra (Kajsa är grymt duktig + att de flesta gästföreläsarna för en gångs skull var roliga att lyssna på). Dock är jag den som lär mig mer genom att plugga själv.» (Ganska liten)
- Konkreta exempel är alltid nyckeln till att minnas. » (Mycket stor)
- Alltid givande att gå på Kajsas föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»11 27%
Ganska stor»13 32%
Mycket stor»15 37%

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skall man använda sig av gästföreläsare bör de få fler föreläsningar än en, dra hellre ner på de andra. Saknade bara baguetten på vissa...» (Ganska liten)
- Se föregående kommentar.» (Ganska liten)
- Den av Citat kändes dock inte helt nödvändig» (Ganska stor)
- Mycket bra styrt med gästföreläsarna! Det är bara vissa som känts irrelevanta, bland annat reklambyråsnubben. Behåll introgästföreläsningen, gav en bra och simpel bild av vad kursen handlar om!» (Ganska stor)
- En av de få kurserna dä gästföreläsarna känns som en integrerad del av föreläsning, dock var en del kanske lite fokus på deras eget företag » (Mycket stor)
- Väldigt intressanta gästföreläsningar, dock så kan det bli lite rörigt att hålla isär alla ibland, man kanske inte behöver ha det varje vecka.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har arbetet med praktikfallet varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»17 42%
Mycket stor»20 50%

Genomsnitt: 3.42

- Drog ett tungt lass i case:et, men det hade man igen på tentan!» (Mycket stor)

9. Hur är ditt intryck av miljömomentet i kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Dåligt»7 17%
Godkänt»16 41%
Gott»9 23%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 3

- Detta tycker jag gäller miljödelen av programmet i helhet» (Mycket dåligt)
- Det är litet och bör som jag alltid tyckt läggas i en egen "ihopsamlad" miljökurs där alla miljömoment från alla kurser finns. » (Dåligt)
- Känns som en sak som finns med bara för att. Onödigt då man inte går in på djupet tillräckligt mycket.» (Dåligt)
- Skulle behöva en lite tydligare genomgång än de vi haft. Även lite mer kurslitteratur.» (Godkänt)
- Vet inte riktigt, tycker att sådana grejer ofta är med bara för sakens skull (det ligger rätt i tiden etc.) men just i den här kursen får man väl ändå säga att det var relevant. » (Godkänt)
- Kändes lite onödigt, men integrerades bra i kursen.» (Godkänt)
- Kan utvecklas mer med tydligare miljömål och kreativare undervisning. Kanske gästföreläsare?» (Godkänt)
- Bättre än när det är en separat del som man bara ser som störande. Gästföreläsaren var ju lite underlig dock. » (Gott)
- Naturligt integrerat det var bra!» (Gott)
- Bra "inbakning" i kursen ! » (Mycket gott)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»10 25%
Ganska liten»17 42%
Ganska stor»11 27%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.12

- Kändes inte allt som att man var tvungen att läsa boken för att klara tentan. Bokens innehåll var mycket mer täckande en kursens. Kompendiet var bra.» (Mycket liten)
- Boken kostar 560 kr. Den är inte ens inbunden. Hallå eller. » (Mycket liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»16 40%
Mycket bra»22 55%

Genomsnitt: 3.5

- Onödigt att använda både pingpong och hemsidan. Bara pingpong hade fungerat bättre» (Ganska dåligt)
- Det är bra om powerpoints kommer ut i god tid och att den versionen vi har tillgång till är samma som du går igenom på föreläsningen. » (Ganska bra)
- Det enda är väl att föreläsningarna gärna kan heta något om vad de innehåller, istället för datum. » (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.05


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»9 22%
Mycket bra»22 55%
Har ej sökt hjälp»8 20%

Genomsnitt: 3.92

- Robert var väldigt hjälpsam och aktiv som handledare.» (Mycket bra)
- Mailade Igor flera gånger om case:et, och fick svar direkt. » (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»23 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Blev lite tagen på sängen av att IT var tvungna att jobba med IT. Det var de ju inte egentligen dock, man missade bara en lektion som ingen gick på ändå. Men som sagt, lärde mig mycket av att göra mycket jobb i case:et!» (Ganska dåligt)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 17%
Lagom»29 72%
Hög»4 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Intressant under perioden, utmanande men inte plågsam under tentaveckan. » (Lagom)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»23 57%
Hög»13 32%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.3

- Kemin har tagit jättemycket tid. » (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»10 25%
Gott»9 22%
Mycket gott»20 50%

Genomsnitt: 4.2

- Väldigt bra föreläsare, men kursens innehåll som sådant är väldigt enkelt och det känns onödigt att lägga en hel läsperiod på något man skulle kunna lära sig på en mycket kortare period.» (Godkänt)
- Bör vara mer täckande, och ta upp mer områden. Dagens kurs går att läsa in på en vecka. » (Godkänt)
- Bra och roliga föreläsningar, men innehållslös kurs. Kändes som att man lärde sig relativt självklara saker, men svårare namn.» (Godkänt)
- Känns som att detta verkligen är en kurs man har nytta av som I:are. Hade varit kul om presentationen av case:et var mer avgörande, man behöver lite nerv också!» (Mycket gott)
- Intressanta föreläsningar med bra exempel » (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kajsas personliga och bra föreläsningar!»
- Kajsa. Och gästföreläsarna.»
- Arbetet, härliga klimatet, kajsa»
- Gästföreläsarna.»
- En del gästföreläsningar var mycket intressanta. Kajsa är väldigt duktig!»
- Gästföreläsningarna »
- Gästföreläsare, om än inte lika många. »
- PP och gästflreläsaren om value pricing och falonius»
- Gästföreläsningarna.»
- Bra föreläsningar och gästföreläsare.»
- Powerpoint-slidesen. Väldigt tydliga och lätta att förstå.»
- Fallonius och den sista gästföreläsaren.»
- Gästföreläsarna.»
- Kajsa!»
- Kajsa, caset, de bra gästföreläsarna.»
- Gästföreläsningarna och Kajsa, praktikfallet är också väldigt bra. Där får man testa sina kunskaper. »
- Att föreläsningarna bygger så bra på kursöitteraturen»
- exemplet med filtrator var en bra inledning»
- Kursen i sin helhet. Examinatorerna.»
- Kajsa ! Jätte bra föreläsare!!!»
- Kajsa Hulthén »
- Kajsa, givande gästföreläsare»
- Arbetet var mycket lärorikt»
- Föreläsningarna, alla var mycker bra !»
- De berörda områdena. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Miljömomentet bär lyftas ur. »
- Han som kom och pratade om miljö. Han pratade jättemycket men sa egentligen ingenting»
- Sammanfattningen inför tentan speglade inte riktigt tentan. När läraren gör en sammanfattning så fokuserar man mkt på att lära sig allt som står där och då kommer mkt i skymundan. Tycker att "citat" frågan var alldeles för detaljerd. Tenta frågorna kanske skulle kunna vara lite mer specade så att man vet vilket svar som söks. »
- Eventuellt tidigare presentation av arbetet. Handledning annan tid än kl. 8 fredag morgon.»
- Kanske att man får en grupp, blev bökigt med att bilda grupper »
- Jag uppfattade kursen som lite...rörig och osammanhängande från och till. Man pratar tidigt om de 4 P:na, men föreläsningarna om dessa kommer i slutet av kursen. »
- Tentan »
- Ändra hur man delar in sig i grupper. Fungerade INTE med pingpong. Dessutom skulle jag uppskatta bättre handledning med konstruktiv kritik på caset. Otydligt »
- Mer miljö. Gärna litteratur.»
- Lite mer klarhet i vad samma termer heter på engelska som på svenska och tvärtom.»
- Mer konkret vilket kapitel vi är på just nu. Kanske instuderingsfrågor till varje föreläsning? Den sista föreläsningen borde körts först också.»
- Mer prissättning! Helt klart den mest intressanta delen av kursen. Byt ut den underliga svenska föreläsaren som talade australiensisk engelska. Bara domedag där ändå.»
- Caset ligger rätt tidigt, eller ja, intervjun med företaget låg för de flesta relativt tidigt i kursen, och det känns som att man hade fått ut mer av det hela om man bara hade haft mer kött på benen.»
- Om det finns möjlighet att strukturera om så att tentan ligger föe caseinlämning tror jag att många av casen hade blivit mycket bättre. Då kan man ställa rätt frågor samt ha mycket teori att utgå ifrån när man skriver och innan man lämnar in. »
- Högst 4 i grupparbetet, 6 är för många. Få ett lösningaförslag på en tenta. Det är jätte svårt att veta vad man får poäng för. »
- Man bör få svarsalternativ till tentorna»
- det kändes som att det var mycket samma sak med olika namn, det hade nog underlättat om man tydligare förklarade skillnader mellan exempelvis marknadspla, marknadsplanering, marknadsplaneringsprocess etc. eller valde att genomgående använda samma begrepp»
- Boken var sådär bra»
- Tydligare handledare»
- Minska betydelsen av tentan. Lägg en tidig tenta/dugga som testar baskunskaper av innehållet, och där studenten får sätta in teorier i exempel (istället för tvärtom som det var på denna tentan där man fick exempelfall och skulle försöka räkna ut vilka teorier examinatorn sökte). »
- Sätt ett prov mitt i kursen och sedan skriv arbetet. Blir bättre och lättare då eftersom man har mer kunskap om vad man skall skriva om.»
- Många Powerpointpluggar och använder inte kurslitteratur för att mycket känns självklart. Ett tydliggörande på vad man faktiskt bör kunna varje vecka skulle kunna vara givande.»
- Vet inte»
- Inget.»
- Att powerpoints kommer ut i god tid och att den versionen vi har tillgång till är samma som du går igenom på föreläsningen. »
- Det underliga mijömomentet.»

19. Övriga kommentarer

- Tack för en lärorik och rolig kurs!»
- Bra kurs! Rolig och intressant! Engagerade lärare. Skönt att ha en lärare som Kajsa som vet hur det är att vara student! »
- Väldigt bra och intressant kurs! Men jag tycker inte att tentamen riktigt speglade vad kursen innehöll...»
- Intressant och allmänbildande ämne»
- Miljödelen känns krystad»
- Lärorik kurs, men ganska svår att ta på eftersom det mesta hänger ihop.»
- Trevlig och lärorik kurs!»
- Kajsa och Igor har varit mycket hjälpsamma och trevliga. Det här är en av de bästa kurserna hittills.»
- Kul case lite luddiga direktiv från handledarna men bra att man fick välja grupper själva»
- En mycket bra och lärorik kurs ! »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.05
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från