ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_11/12_Inomhusmiljö, LBT630

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-07 - 2012-05-21
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
19 svarande

0 0%
0 0%
2 10%
11 57%
6 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Synd att inte Ping pong eller kurshemsidan fungerade för kursen, det löstes dock bra med mass mail istället.»
- Bra kurs, vill ha mer av sånt här.»

Kursens mål var tydliga
19 svarande

0 0%
2 10%
8 42%
6 31%
3 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.52

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
19 svarande

0 0%
1 5%
3 17%
10 58%
3 17%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.88

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
19 svarande

0 0%
2 11%
5 27%
9 50%
2 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.61

Kursen kändes angelägen för min utbildning
19 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
4 21%
14 73%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.68

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
19 svarande

0 0%
3 15%
8 42%
8 42%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.26

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Variationen i undervisningen, kunskapen, gästföreläsning»
- Allt. »
- Allt! Inbjudna föreläsare var bra samt besök på White och rundtur i EDIThuset»
- Gästföreläsningar»
- Gästföreläsningar, studiebesök & möjlighet att arbeta med projektet på lektionstid»
- vet ej»
- Allt»
- Gästföreläsare och studiebesök»
- De praktiska momenten utanför klassrummet, samt projektarbetet!»
- Läraren, uppgiften, god kommunikation»
- Gästföreläsare och studiebesök. Samt examinationen som är lämplig! »
- Studiebesöken och gästföreläsningarna.»
- Gästföreläsare, studiebesök, m.m. Kul med en kurs som skiljer sig lite i upplägg jämfört med många andra kurser.»
- Gästföreläsningarna»
- Information om de olika klassningssystem, en viktig del ut i arbetslivet. Arbetet, som också speglar det bra! De olika föreläsare som kommer utifrån arbetslivet-fantastiskt bra! Och studiebesök på white!»
- Det stora utbudet av gästföreläsare och möjligheten att ta del av många olika personers kunskaper som behandlar och påverkar inomhusmiljö.»
- Projektarbetet som integrerar ritningarna från byggnadsplaneringen. Bra med gästföreläsare. Bra besök på white.»

4. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Nej»
-
- nej»
- Ett tillfälle där man gemensamt går igenom alla steg och praktiskt gör en Miljöbyggnadscertifiering. För att kunna ha ett exempel att luta sig tillbaka mot när man arbetar själv.»
- Nej»
- Nej»
- Nej. »
-
- Ett tydligare upplägg»
-
-
- Nej»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Mer genomgångar av det projektet ska handla om»
- Nej»
- Nej»
-
- Kortare lektioner, ibland är det svårt koncentrera sig så länge»
- Det var väldigt jobbigt med så långa föreläsningar.»
- Inte vad jag kommer på just nu»
- Nej»
- Nej.»
- Möjligtvis examinationen.»
- Kanske att man har två lite mindre projekt än ett stort i slutet. Göra först LCC och LCA i samband med den föreläsning mitt i LP4 o sen miljöklassa sitt hus som projekt nr.2»
- Mindre gästföreläsare»
- Allt material till rapporten bör komma på en och samma gång så studenterna har en möjlighet att påbörja arbetet i god tid. Detta underlättar planeringen jämfört med hur det blev i det här projektet där allt kom på slutet.»
- Arbetet tidigare in i kursen. Blir väldigt stressigt i slutet.»
-
- Nej»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Väldigt bra kommunikation och tydliga instruktioner. Lagom stor arbetsinstats. Förstående lärare.»

Föreläsningar
18 svarande

0 0%
OK»1 5%
9 50%
++»8 44%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.38

Övningar/övriga lektioner
18 svarande

0 0%
OK»2 11%
7 38%
++»9 50%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.38

Att få hjälp och svar på frågor
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
7 41%
++»10 58%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.58

Kurslitteratur och annat kursmaterial
18 svarande

2 13%
OK»9 60%
3 20%
++»1 6%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.2

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 50%
++»1 50%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 3.5

Projektarbete i grupp
19 svarande

0 0%
OK»1 5%
12 63%
++»6 31%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.26

Muntlig redovisning
16 svarande

1 8%
OK»3 25%
7 58%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.66

Tentamen
14 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»14

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Dugga
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
14 svarande

0 0%
OK»1 9%
9 81%
++»1 9%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 3

Studiebesök
16 svarande

1 6%
OK»0 0%
3 18%
++»12 75%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.62

Gästföreläsare
18 svarande

0 0%
OK»1 5%
5 27%
++»12 66%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.61

Feedback under kursens gång
13 svarande

0 0%
OK»4 40%
3 30%
++»3 30%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.9

Feedback vid examination
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Laborationer
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 4

Annat
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Väldigt bra kurs. Relevant information, bra gästföreläsare. Tydliga instruktioner. Bra studiebesök. Kändes som att det reflekterade arbetslivet väl.»
- Kurt gör ett kanonjobb och engagemanget från gästföreläsarna är grymt!»
- Väldigt bra kurs som känns nödvändig för utbildningen. Bra att få lite överskådlig kunskap på inomhusmiljön i bakhuvudet i framtiden. »
- Studiebesöket på White var kanon, borde definitiv behållas! »
- Jag tycker att tanken bakom rapporten som låg som examination var bra men den var aldelles för stor och tung. Istället hade det varit bra med några mindre projektuppgifter. Detta hade underlättat då all press låg på slutet i kursen samtidigt som tentor och annat.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.21
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från