ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS - VT14 - Matematik del D, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-17 - 2014-03-30
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Lars-Göran Ottosson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»11 28%
Cirka 20 timmar»12 30%
Cirka 25 timmar»6 15%
Cirka 30 timmar»7 17%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.46

- Oerhört lugn inledning, men mycket få uppgifter de första veckorna.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»1 2%
25%»3 7%
50%»3 7%
75%»5 12%
100%»28 70%

Genomsnitt: 4.4

- Jag jobbar 100 % så har jag inte haft möjlighet att delta på lektionerna/förälesningar» (0%)
- Känner inte att föreläsningarna gav mig så mycket då det var mycket repetion (liten kurs så kunde inte avancera för snabbt) så skippade de flesta.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 42%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 32%

Genomsnitt: 2.42

- Inte sett målen men man förstår ju att man ska kunna det kursen handlar om.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Antar att de är rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»20 62%
Vet ej/har inte examinerats än»5 15%

Genomsnitt: 2.93


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»14 35%
Mycket stor»10 25%

Genomsnitt: 2.79

- Att bara skriva av den redan skrivna litteraturen är inte att lära ut.» (Mycket liten)
- går ej att bedöma eftersom jag hade inte möjlighet att delta i undervisningen» (Mycket liten)
- Det var ett väldigt kort kapitel där vi redan hade rimligt stor förkunskap. » (Ganska liten)
- Det som gicks igenom på föreläsning fanns att läsa i stort sett ordagrant i boken. Inklusive exempel.» (Ganska liten)
- Tyckte kursansvarig hade bristande pedagogik, och istället för att utnyttja hela lektionstiden med diverse olika exempel så följde han boken ganska strikt och släppte oss tidigt lite väl ofta.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»17 42%
Mycket stor»17 42%

Genomsnitt: 3.22

- Vi hade över lag väldigt få uppgifter att öva på i dessa kapitel, och ingen vana eller rutin kom på plats med hjälp av kurslitteratur. Allt blev väldigt teoretiskt.» (Ganska liten)
- Hade önskat fler rekommenderade uppgifter då de var väldigt få denna läsperiod» (Ganska stor)
- Jag vill ha fler övningsuppgifter! Boken var väldigt fattig i det avseendet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»8 20%
Ganska bra»20 50%
Mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 2.95

- Exempeltentor var under all kritik!! Fel svar, fel uppgift på fel ställe, oläsligt. Mycket, mycket dåligt. Alla jag pratat med tycker det samma.» (Mycket dåligt)
- Det gick inte att hitt kurshemsidan på ping-pong.» (Mycket dåligt)
- Fick inte upp kurssidan på ping Pong, utan fick söka efter den på nätet.» (Ganska dåligt)
- Finns ingen egen kurshemsidan via pingpong.. Endast via studentportalen.» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra om kursen hade haft en sida på pingpong, det är mycket lättare att hitta kursPM, gamla tentor, rekomenderade uppgifter etc. då.» (Ganska dåligt)
- Facit till gamla tentorna var väldigt "kladdigt" skrivet. Bättre struktur på facit skulle underlätta!» (Ganska bra)
- Det skulle underlätta om även mattekurserna fanns i ping-pong» (Ganska bra)
- Tycker att math.chalmers borde integreras i Ping-Pong.» (Ganska bra)
- Facit till tentamen tycker jag borde finnas till hands på kurshemsidan senast 24 timmar efter tentamensskrivning» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»11 27%
Har ej sökt hjälp»10 25%

Genomsnitt: 3.7

- Men så är det väl med gruppdynamik. I min grupp ingår 10 högljudda grabbar som börjar skälla om de inte får hjälp först. Man orkar inte ens försöka få hjälp i det klimatet.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vår övningsledare Christian ger väldigt bra hjälp. Hade gärna haft ett övningstillfälle till varje vecka.» (Ganska bra)
- Vår övningsledare Sebastian Andersson är helt suverän! Bästa övningsledaren vi haft helt klart. Otroligt kunnig och pedagogisk. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 27%
Mycket bra»24 60%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»9 22%
Lagom»22 55%
Hög»7 17%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.95

- Den var så låg att man blev lat för man kände att man hade "gott om tid" hela tiden. Jämfört med del B då det var mycket mer att göra. En del saker från del B hade definitivt kunnat flyttas till del D.» (Låg)
- Det fanns nästan inga uppgifter alls att räkna i boken. Jag gjorde de gamla tentorna som fanns tillgängliga, men jag hade gärna sett att man fick mer övningsuppgifter!» (Låg)
- Arbetsbelastningen för mattedelen var ganska låg men iom att vi hade både fysik och kemiprojektkurs hade det inte fungerat att ha större belastning. » (Lagom)
- Vi slutade en halvtimme tidigare de första veckorna och allt verkade väldigt lugnt över lag. Detta gjorde att vi för sent introducerades för de verkligt svåra sakerna i kursen och då fick plugga bortom alla gränser mycket mot slutet. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 12%
Lagom»17 42%
Hög»17 42%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.35

- Låg jämfört med period 1 men var rätt så skönt att inte behöva stressa.» (Lagom)
- Det var jobbigt när vi läste tre kurser samtidigt, då hade man väldigt många lektioner och blev stressad. Men då detta bara var en kort tid ledde det inte till några större problem. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 7%
Godkänt»16 40%
Gott»16 40%
Mycket gott»5 12%

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Godkänt om tentorna åtgärdas.» (Dåligt)
- Som sagt. För slappt i början och för hårt på slutet i kombination med för få övningsuppgifter och oförmåga att få rutin på egen hand. Jag har helt enkelt lärt mig väldigt lite denna läsperiod.» (Dåligt)
- Inte så hög belastning vilket var skönt. Svårt med Sverker som föreläsare (bytte grupp), han går väldigt snabbt igenom saker utan att förklara vad han gör vilket gör det svårt för mig utan förkunskaper som aldrig räknat derivator ex. Först långt efteråt när andra förklarat och jag räknat kan jag förstå mina anteckningar från Sverkers föreläsningar.» (Gott)
- Gav bra kunskaper till nästa kurs.» (Gott)
- Läraren verkade något fyrkantig och inte alltid superpedagogisk men som jag förstått var han förhållandevis ny och sådant kommer väl med erfarenhet. Idealet får anses vara Johnny och Lennart som båda har en lång erfarenhet. Totalt sett gav läraren dock ett trevligt och korrekt bemötande och väl godkänt.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det var bra att det fokuserades på kurvkonstruktion och sådant som hörde till det. Andra derivata och diverse omskrivningar. Gillade att det var fokus på det! »
- Sebastian Andersson som övningsledare. »
- Sverker»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se ovan ang. tentor.»
- Vet ej.»
- Ta upp svårare uppgifter på föreläsningarna då det annars blir svårt att göra somliga övningsuppgifter och förstå mer komplexa tal. »
- Tentan kändes som om den var på högre nivå än föregående år, och med tanke på hur lågt tempot hade varit. Istället för att vi fick sluta tidigare och så borde vi ha snabbt jobbat igenom materialet och sen haft längre tid med repetitioner på kvarvarand elektioner.»
- Föreläsnings upplägget, det är viktigt med bra och ordentlig pedagogik.»
- Bättre facit till övningstentorna.»
- Bättre och tydligare lösningsgångar på föregående års tentor. Tycker att de som ligger ute är bristfälliga !»
- Ta frågor i slutet av föreläsningen!»
- gjorde fler exempel, som inte fanns med i boken. I slutändan spelade det inte någon jättestor roll för mig, jag klarar av att hitta andra räkneexempel och dylikt själv, men det hade ju onekligen sparat en hel del tid. Speciellt som den schemalagda tiden är tid som vi har rätt till.»
- Jämnare tempo och kanske ytterligare övningsuppgifter skulle höja kursen.»
- Lösningarna till de gamla tentor som finns är mycket svåra att tyda. Dåligt scannade och kortfattade lösningar.»
- Föreläsaren för grupp 1-5 avslutade i princip alltid föreläsningen mycket för tidigt (20-30min), denna tid hade gärna fått läggas på att räkna fler olika exempel istället för att avsluta föreläsningen.»
- En strukturerad och tydlig arbetsgång vid kurvkonstruktion behövs eftersom kurvkonstruktionstalen är såpass omfattande.»
- Tror kursansvarig säkert har potential att bli en bra lärare, men han är inte där ännu.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kursansvarig hade för vana att sällan använda hela tiden under föreläsningarna. Ofta kom han inte igång förrän 20 över, och det hände många gånger att han avslutade föreläsningen 20-30min innan schemalagt slut. Redan första föreläsningen sa han något i stil med att vi hade så mycket föreläsningstid schemalagt att han inte visste vad han skulle göra med den. Tilläggas bör att han uteslutande använde de räkneexempel som boken använder, samma siffror och allting. Jag hade väldigt gärna sett att han gjorde fler exempel, som inte fanns med i boken. I slutändan spelade det inte någon jättestor roll för mig, jag klarar av att hitta andra räkneexempel och dylikt själv, men det hade ju onekligen sparat en hel del tid. Speciellt som den schemalagda tiden är tid som vi har rätt till.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Hade varit bra med färdiga bevis alt. väldigt tydligt viilka som gäller på tentan. Upplever en förvirring bland de flesta av oss och när det sedan på tentan kommer en fråga om ett specifikt bevis ur boken är det väldigt svårt att veta om jag lärt mig rätt bevis och vilket alternativ som var från boken respektive föreläsningen. Det hade också varit väldigt bra om samma lärare följt oss från första kursen till sista för att bättre matcha den nivå vi ligger på. Det tar alltid lite tid att anpassa sig till en ny föreläsare.»
- Lite kritik vill jag rikta till tentan, de övningstentor som gavs ut hade alla en viss ordning de hade alla liknande uppgifter därför antar man att även denna ska vara utformad på samma sätt, att det som var på övningstentorna fortfarande speglar det viktigaste i kursen. Men årets tenta tar med något ytterligare som man inte på något sätt gått igenom eller haft liknande uppgift på. Dessutom frågade de efter bokens bevis av ett bevis, och då det finns massa sätt att bevisa något så lär man sig det som man känner man kan och förstår bäst, inte alla olika och då tycker inte jag man kan be om ett specifikt. »
- Mycket svårare tenta än tidigare år, samt så var arbetsbelastningen lika hög som på en 7,5p kurs»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.57
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från