ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 HT12 AUT089 Byggnaden som system, AUT089

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-07
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål. Hur väl har lärandemålen uppfyllts?

Efter fullgjord kurs skall du kunna:
- Tolka och utveckla ett byggnadsprogram.
- Utforma rum och rumssamband med hänsyn till funktionskrav, rörelsemönster, ljusinfall och samband inne/ute.
- Utveckla en sammansatt byggnads uttryck genom detaljutformning och kulörval.
- Redovisa byggnaden och dess sammanhang genom ritningar, bilder och modeller.
- Redovisa byggnaden som tekniskt system.
- Dokumentera reflexioner över projektets utformningsprocess.
- Undersöka arkitektoniska problem med konstnärliga metoder och verktyg.
- Visuellt och verbalt kommunicera intensioner för byggnadens konstnärliga helhet.
- Referera till en repertoar av komplexa byggnader med tillhörande processer och historiska kontexter.
- Uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspelet mellan bärande struktur och byggnadens gestaltning har undersökts.
- Med expert på byggnadskonstruktion initierat kunna diskutera varianter av bärande system.
- Redogöra för principer för reglering av luftkvalitet, inomhustemperatur och rumsakustik i en byggnad med ett sammansatt rumsprogram.
- Med expert på inomhusklimat initierat kunna diskutera varianter av klimatsystem.
- Med expert på akustik initierat kunna diskutera varianter av akustisk reglering.

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 24%
Ganska bra»22 66%
Mycket bra»3 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.84

- Kursen behöver mer fokus på att verkligen lära ut och informera om olika typer av byggnadssystem och hur de fungerar. Några enstaka föreläsningar är inte tillräckligt. » (Ganska dåligt)
- För många delar som gavs för lite tid med experter - en tretimmarsföreläsning om värme, ventilation, vatten, el etc är för mycket toucha på ytan-stämpel för att vi ska kunna ta det till oss. Bra intentioner men seriöst, kan kursledningen ta verkligheten lite seriöst tack!» (Ganska dåligt)
- Vissa saker hanns helt enkelt inte med att gå in på exempelvis färg och akustik, annat har man varit mer erfaren i och annat har man varit inne och nosat på för första gången. överlag bra.» (Ganska bra)
- Känner inte att vi har fått med oss akustiken eller att kunna referera till en repertoar av byggnader. Däremot är det ju en väldigt matig kurs!! så man har fått med sig mycket annat. » (Ganska bra)
- Inte mycket akustik.» (Ganska bra)
- Dock otroligt många delar som man bara fått svälja hela. Ingen tid till att reflektera kring olika varianter av tex tekniska system mm. Hela tiden nya delar som man bara fick tacka och ta emot som skapade en stor hets och press.» (Ganska bra)
- Vissa delar var det mer fokus på än andra. Samtidigt som det var för lite tid till att göra det mesta.» (Ganska bra)
- Vad akustik och klimatsystem beträffar upplever jag att målen inte uppfylls. Inte heller konstnärliga metoder och verktyg. I övrigt tycker jag att jag uppnått målen.» (Ganska bra)
- Lärandemålen har uppfyllts, dock kändes det som att tiden inte var rimlig för att kunna ge varje moment det arbete som krävs för att sätta sig in i dem och få ut kunskap.» (Ganska bra)
- Man har inte kunnat fördjupa sig i de tekniska bitarna och t.ex. undersöka, ta reda på vad det finns för olika typer av byggnadsstomme och vad olika typer av tekniska system är bra för. Nu bara chansade man i sina val. Tog första bästa eftersom det inte fanns tid att lära sig förstå. » (Ganska bra)
- Pga extrem tidspress har man inte hunnit rita igenom allt, särskilt tekniska system har blivit lidande.» (Ganska bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 63%
Nej, målen är för högt ställda»12 36%

Genomsnitt: 2.36

- Återigen, förhållandet mängd uppgifter/tid inte rimlig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är nog rimliga men mängden material som skall lämnas in är för stor.» (Ja, målen verkar rimliga)
- På en kurs ska vi lära oss allt som saknats tidigare?! Kanske bättre att ta in bitar av detta tidigare så att allt inte kommer på en och samma gång. Det är komplext med alla bitar som ska med, varför kan vi inte få ta lite i taget och lära oss det ordentligt istället för att kasta in alla dessa kunskaper på en och samma kurs? Kursen grundtanke om alla systemen är jättebra och jag har efterfrågat och saknar dessa bitar hela utbildningen. Man kan inte förvänta sig att vi ska kunna lösa allt detta och LÄRA oss något under sådan tidspress när vi inte ens fått göra något liknande i ett mindre hus. Eller läst kurs där man får jobba och fokusera på detta enskilt och verkligen möjlighet att bearbeta, lära och reflektera. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är bra rent läromässigt men mycket vi gör den här kursen kan vi ju noll om» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det kunde varit rimligt om jag fått mer kunskap genom kursen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Delinlämningarna skapade stress och var på tok för "mastiga" för att bara ha ca en vecka på sig att producera allt som stod på listorna. Var det ens någon som fick med sig allt till någon delinlämning? Alldeles för stora inlämningar i förhållande till tiden.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Allting är relativt, men ni vet ju utfallet från förra året. I år var det bättre, var nog ingen i klassen som började med anti-dep... men är fortfarande för mycket. Att sitta 14-16 h per dag är vanligt i slutet av projektet. I denna kursen var det så från början. Kursen sägs vara det absolut svåraste på hela kandidaten, kandidatprojektet ska vara jämförelsevis slappt, stadsplaneringsprojektet kommer antagligen få ta smällen för att folk är utslitna... resonemanget känns fel.» (Nej, målen är för högt ställda)
- stor mängd mål som ska uppfyllas men en bristfällig förkunskap gjorde det mycket svårt att nå alla dessa mål» (Nej, målen är för högt ställda)
- Men annat upplägg i föreläsningar om tekniska system hade gjort det bättre.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag har nog lärt mig det jag förväntades lära mig, men jag har jobbat långt över rimlig arbetstid för att göra det.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

33 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»7 21%
För stort omfång i förhållande till poäng»25 78%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.78

- Sjukt bra kurs men intryckt på alldeles för få poäng. Det här har varit kursen då all fritid försvunnit och trots det inte hinner slutföra allt som ska göras. Fast 14-20h / dag, sju dagar i veckan i tre veckor kanske är rimligt, eller?» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Åtminstone en vecka men kanske till och med två veckor för kort tid.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Tung arbetsbörda i den här kursen, om vi då inte ens fått med allt är kraven helt enkelt inte riktigt rimliga» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Många studenter upplevde att det var en väldigt tung kurs med mycket att lära sig.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Arbetsbördan var mycket tung. Kraven kändes omöjliga att uppnå på ett för mig tillfredsställande sätt. Jag slet ut mig, satt kvar sent efter midnatt dagligen i en vecka. Jag har lärt mig väldigt mycket men också jobbat alldeles för mycket.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Orimliga inlämningskrav i förhållande till tiden.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det är alldeles för mycket att ta in, och kunna omvandla i ett så komplext projekt. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Att inom samma projekt i princip från scratch förstå en byggnads hela komplexitet och samtidigt skapa ett attraktivt och konstnärligt förankrat konferenshotell (inklusive detaljer) i ett komplicerat stadsutsnitt är en jätteuppgift som inte är rimlig 8 veckor. Däremot måste jag säga att den begränsade tiden satt fart på min produktion och jag har lärt mig mycket på kort tid eftersom detta varit nödvändigt!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Se fråga 2» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Helt klart för stort omfång. För stort projekt. Både det arkitektoniska och det byggnadstekniska blev lidande. Man har inte hunnit lära sig mer om saker är att okej, nu vat jag att det finns typ fjärrkyla. Men hur fungerar det och varför ska man välja det? » (För stort omfång i förhållande till poäng)

4. Var dina förkunskaper tillräckliga för att kunna uppfylla kursens mål?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»7 21%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»4 12%
Vet ej»3 9%

Genomsnitt: 3.03

- den här skalan och allt nytt på en gång? ganska tveksamt skulle jag vilja påstå» (Ganska dåligt)
- Vi kunde haft betydligt mer kött på benen vad beträffar tekniska system, byggnadsteknik och konstruktion.» (Ganska dåligt)
- Kunskaperna har det inte varit fel på, det har bara varit brist på tid. Sen kan man ju diskutera sättet som ny kunskap lärs ut i kursen - vi kan inte projektera ventilation värme vatten och el efter en så kort och övergripande föreläsning. Lösningen? Mer tid med kunniga handledare inom just det området eller MYCKET tydligare information om vad som krävs» (Ganska bra)
- Tempot var väldigt högt, vilket gav väldigt lite sömn under väldigt lång tid. Men jag tycker att alla moment gick att genomföra och bra för vår kunskapsnivå. » (Ganska bra)
- Det gick ju uppenbarligen. Men egentligen inte, inte utan många kvällar i skolan. » (Ganska bra)
- Det var bara för lite tid.» (Ganska bra)
- Vill svara bra.» (Ganska bra)
- Mycket utav kunskaperna som krävdes fick vi under kursens gång vilket gjorde det extrqa svårt att hinna med. Höga insatser krävdes för att nå målen» (Ganska bra)
- Jag känner mig säker vid användning av datorer. Vilket kändes som en enorm fördel.» (Mycket bra)
- Jag har nog med erfarenhet för att hantera projektet vad det gäller idé, helhet och rumsupplevelse men för lite förkunskaper om byggteknik och tekniska system. » (Vet ej)
- Svårt att se gränsen mellan förkunskap och ny kunskap» (Vet ej)

5. Var din färdigheter med datorer och ritverktyg tillräckliga för att kunna uppfylla kursens mål?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»10 30%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Man hade väl kunnat tillräckligt om man nöjde sig. men det blir det ju ingen intressant arkitektur av» (Ganska dåligt)
- 3D modelering tar tid och har man inte all den kunskap som krävs blir det svårt att redovisa allt på ett önskvärt sätt» (Ganska dåligt)
- Personligen har jag dålig vana i 3d-program och hade en del svårigheter eftersom jag undvek de.» (Ganska bra)
- Helt ok!» (Ganska bra)
- Se ovan.» (Ganska bra)
- Kunde tillräckliga grunder för att genomföra projektet, har ej tillräcklig rutin i programmen för att jobba så effektivt som tidspressen krävde.» (Ganska bra)
- Öppet för olika metoder!» (Mycket bra)
- Jag har god vana men är främst självlärd.» (Mycket bra)
- Mina färdigheter var bra, men skolans verktyg är kort sagt skam. Tycker det är provocerande att höra "skolans datorer är mycket bra". Ja, de kanske är i bra skick, de kanske har helt ok prestanda men i så fall för administration och office, inte för 3D-modellering. Den billigaste MacBook Air har bättre prestanda. Ni ger oss kraven och beskeden, men ser inte till att ha rimliga verktyg för att vi ska kunna nå dit.» (Mycket bra)


Undervisning och kursadministration

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar etc?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»21 63%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.48

- Anna sofia har varit jättebra. JAg kritiserar mer hur ni formulerat inlämningskraven på de olika faserna, finns nog ingen som kunnat uppfylla alla inlämingskraven till fullo "som skisser", men försökt har man och därför är man nu totalt sönderstressad.» (Ganska dåligt)
- Jag upplevde att det var lite rörigt emellanåt. T.ex. slutinlämningen där det står på kurs-PM att 3 exemplar i A3 ska tryckas upp, varav ett hängas på Ljusgården. Vad ska man göra med de övriga två?» (Ganska dåligt)
- Kursansvarig Månsson till synes helt frånvarande.» (Ganska dåligt)
- Blev ändring i inlämningskraven en vecka innan slutinlämning. Stressande.» (Ganska bra)
- Det var bra anvisningar om man bortser från att man inte kan hålla på att ändra sig på det här viset hela tiden. Verkade också som att man inte riktigt försökte ta till sig hur stora arbetsinsatser som faktiskt krävdes» (Ganska bra)
- Informationen har gått bra. Ibland något diffust kring vad som skulle lämnas in vid olika tillfällen.» (Ganska bra)
- Helt ok! Tycker dock att "programmet och upplägget" antingen skall vara helt klart och tydligt eller med stora utrymmen för tolkning. Inte ett mellanting som nu. Upplevde bitvis förvirring på ritsalarna.» (Ganska bra)
- Anna Sofia är det bästa med hela kursen - absolut störst elogen till henne - "underbar och älskad av alla" om man ska citera filmtitlar» (Mycket bra)
- Anna Sofia var en pärla.» (Mycket bra)
- Bra och viktigt med kursassistentens engagemang och närvaro på ritsalarna och i mail» (Mycket bra)
- Anna Sofia har skött allt mycket mycket bra.» (Mycket bra)
- En eloge till kursadministratören som såg till att vi hade full koll på alla de olika direktiv vi fick motta.» (Mycket bra)
- Anna Sofia var frälsningen!» (Mycket bra)
- Bra med en person som tydligt har ansvar för detta och kommunicerar flitigt med oss! » (Mycket bra)
- En eloge till Anna Sofia! Hon har gjort långt mer än vad som egentligen är hennes ansvar.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»16 48%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Handledare var tillgängliga och bra, men det var svårt att få tag i Magnus Månsson om det var något man undrade med upplägget och annat material.» (Ganska bra)
- Ganska mycket handledning. » (Ganska bra)
- Bra handledning men inte tillräckligt med tid och kunniga för mer specefika frågor angående tekniska installationer.» (Ganska bra)
- Mycket handidening i vissa perioder, sen vae det helt plötsligt ingen handledning under andra. när man kanske behövde mest hjälp. andra gånger kunde handledaren bara sitta och vänta. Sen måste man göra på det klara att även om handledarna måste ha andra jobb samtidigt så är inte vi och handledningstiden hur flexibel som helst och sista-minutenändringar funkar inte» (Ganska bra)
- Från handledare och konstruktörer helt ok. Från "specifika experter" sisådär. Med detta menar jag att exemplevis VVS-handledaren inte hade tid att ge personlig rådgivning utan talade i allmänna termer på ritsalen.» (Ganska bra)
- handledningen i konstruktion var jättebra och alltid mycket hjälpsam, » (Ganska bra)
- Anna-Sofia har varit guld värd.» (Ganska bra)
- Handledningen var lite skevt fördelad. Svårt att ställa frågor i vissa perioder när man verkligen behövde det.» (Ganska bra)
- Mycket handledning. Dock inte om installationer och brand.» (Mycket bra)
- God handledarnärvaro.» (Mycket bra)
- Anna Sofia, tack o lov» (Mycket bra)
- Bra handledartider! Men kan nog optimeras bättre och tex inte ha en heldag med hanldedning dag innan inlämning. Inte så mycket att fundera över då!» (Mycket bra)

8. Hur var möjligheterna att få hjälp av arkitekthandledarna?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»23 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- De var väl där men vad gav det? Eller flera ritsalar hade problem med närvaro av handledare. Känns generellt som de egentligen ej hade tid med oss, varför då vara det?» (Ganska dåliga)
- önskade en mer översiktlig handledning istället för att bara få hjälp då man hade specifika frågor» (Ganska dåliga)
- Handledaren i ritsal 4 (fredrik) var vid flera tillfällen borta för att han inte hade tid. Det var inte kul att bli bortprioriterad när man själv sitter hela dygn för att få färdigt sitt projekt och behöver hjälp. Dessutom upplevdes det från många håll i ritsalen att Fredrik hade svårt att möta oss på vår nivå. Han ville hela tiden att allt skulle utvecklas och göras om fast det inte fanns någon som helst tid till det. Det var OERHÖRT stressande och jag undveck därför handledning vid något tillfälle.» (Ganska dåliga)
- Min ritsalshandledare var inte engagerad i oss som elever. Han prioriterade sitt vanliga arbete över oss, kom sent, kändes stressad under handledningen, kom inte alls vissa gånger och kunde inte hålla handledningstiderna. När man väl hade handledning gick halva tiden åt till att förklara det man kommit överens om gången innan och han ville handleda i det han var intresserad av mer än det vi elever behövde hjälp med.» (Ganska dåliga)
- Vår handledare var dålig på att komma i tid och vara där den tid han skulle vara där. Annars var han grymt bra» (Ganska bra)
- Hade gärna sett att arkitekterna inte endast fokuserade på detaljritningar utan även hjälpte till med övergripande koncept och helhetsbild. » (Ganska bra)
- Underbart och nödvändigt med så mycket handledningstimmar.» (Mycket bra)
- En av handledarna kunde även nås via mail vid frågor som man glömt/inte hann ställa vid handledartillfällena.» (Mycket bra)
- Bra!» (Mycket bra)
- Både arkitekten och konstruktören var på ritsalen ofta vilken var väldigt bra och uppskattat under denna intensiva kurs.» (Mycket bra)
- Inte i någon kurs hittills har samarbetet mellan elever och handlade varit så här bra!» (Mycket bra)
- Vår ritsal hade en mycket kompetent a-handledare. Gav utmaningar och ställde krav som på ett gott sätt förde projektet vidare. Stöttade och påminde samtidigt om vår mänsklighet i förhållande till projektarbetet.» (Mycket bra)
- Detta varierade stort mellan ritsalarna, i just min fungerade detta väldigt bra.» (Mycket bra)

9. Hur var möjligheterna att få hjälp av konstruktionshandledarna?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»20 60%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Hade sina favoriter i gruppen och såg väl i vissa fall mer problem än möjligheter - inte så lyckat engagemang - tråkig och nedvärderande inställning» (Ganska bra)
- Det känns som att vi var på en ganska låg nivå för att kunna utnyttja de så bra som möjligt. Men superbra att de finns. Under detaljarbetet kunde vi haft mer konstruktionshandledning, vår konstruktör hoppade in extra utöver under de veckorna.» (Ganska bra)
- Däremot var de ibland oense om vilka konstruktioner som kunde lösa de olika detaljerna.» (Ganska bra)
- De kan inte ha kunskap om all teknik och hade inte det heller.» (Ganska bra)
- Lite feldisponerat kunde senareläggas» (Ganska bra)
- det var lite frånvarande under viktiga delar av den snabba processen» (Ganska bra)
- Pga sjukdom bitvis begränsad» (Ganska bra)
- För min ritsal bra, men för andra katastrof» (Ganska bra)
- Bra, men handlidningen skedde flera gånger vid fel tillfälle i kursen. När vi skulle jobba med detaljer tex var det inte inlagt någon konstruktionshandleding. DÅ bara famlade vi i mörker. Kändes helt värdelöst. » (Ganska bra)
- John är en hjälte som genom ett gott humör och att ta sig tid gjorde att jag kom igenom kursen. » (Mycket bra)
- Både arkitekten och konstruktören var på ritsalen ofta vilken var väldigt bra och uppskattat under denna intensiva kurs.» (Mycket bra)
- Samma som föregående kommentar.» (Mycket bra)
- Även k-handledaren var otroligt bra. Såg möjligheter i våra idéer och gav utrymme för kreativitet och verkade själv kännas inspirerad av de tankar vi arbetade med. Samarbetet mellan de två handledarna fungerade dessutom väldigt bra och hjälpte till att lyfta projekten.» (Mycket bra)
- extremt välkommet och jätteroligt att få handledning av detta slag» (Mycket bra)
- Skulle dock varit mer tid till detaljerna!» (Mycket bra)
- Konstruktionshandledningen var jättebra! Hade gärna haft konstruktionshandledning när vi skulle göra detaljer.» (Mycket bra)
- se ovan.» (Mycket bra)


Föreläsningar

10. Hur var föreläsningen "Ljud i resandets rum"/ Mendel Kleiner?

32 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»29 90%

Genomsnitt: 4.81

- Kuggfråga? Jag vet inte om vi har haft den?!» (Vet ej)
- hade vi den föreläsningen?» (Vet ej)
- minns ej denna, hjärnan död» (Vet ej)
- Var inte där.» (Vet ej)
- Hade ej denna föreläsning? » (Vet ej)
- Har inte haft denna?» (Vet ej)
- (Vet ej)
- Ingen föreläsning som stod med i schemat?» (Vet ej)
- På fullt allvar? Vi hade inte denna» (Vet ej)
- Hade inte den här föreläsningen.» (Vet ej)

11. Hur var föreläsningen "Stora rum"/ Ulf Janson?

31 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»27 87%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 3.93

- Började segt och stelt men blev efterhand intressant och kändes givande. » (?)
- även om ulf hade kommit längre i att studera program och förutsättningar bättre än de flesta. Inte många hade ju ens hunnit börja undersöka hur de stora rummet kunde göras innan han gav en föreläsning om olika varianter som det verkade bara vara att klistra på» (Ganska bra)
- Ulf har snygga och inspirerande presentationer! (Hoppas det lösts sig med den kraschade datorn)» (Mycket bra)
- Ulf är en underbar och inspirerande föreläsare.» (Mycket bra)
- Ulfs föreläsningar är alltid inspirerande.» (Mycket bra)
- Ulf är en otrolig kunskaps- och referensdatabas som har en otrolig förmåga att nå ut till oss. » (Mycket bra)
- Mycket inspirerande, många bra exempel» (Mycket bra)
- Tror inte att jag gick på den heller.» (Vet ej)

12. Hur var föreläsningen "Stationen som stadens rum"/ Claes Caldenby?

32 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 3%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»4 12%
Vet ej»13 40%

Genomsnitt: 3.9

- Var tyvärr inte särskilt entusiasmerande. Rörde sig för långt bortom praxis.» (Ganska dålig)
- Claes föreläsningar var bra, minns ej enskilda föreläsningar.» (Mycket bra)
- Nä, den har vi inte haft - kanske menar ni Hotellet som byggnadstyp? I så fall Ganska bra» (Vet ej)
- Detta är förra årets kursutvärdering... vi hade om hotellet, men den föreläsningen var mycket bra.» (Vet ej)
- "Stationen som stadens rum"??» (Vet ej)
- Hade ej denna föreläsning » (Vet ej)
- (Vet ej)
- Verkligen undermålig kursutvärdering» (Vet ej)
- Hade inte den här föreläsningen heller...» (Vet ej)

13. Hur var föreläsningen "Samverkan med tekniska konsulter"/ Jonas Lundberg?

33 svarande

Mycket dålig»7 21%
Ganska dålig»11 33%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»3 9%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Den måste kursledningen själva gå och lyssna på - vet de ens själva vad den handlar om? 92% irrelevant!» (Mycket dålig)
- Saknade koppling mellan rubrik och innehåll, snarare en marknadsföring av egna kontoret. Kändes inte givande.» (Mycket dålig)
- Kan kanske tala hyfsat, och berätta vad just han gör. Men berörde inte ämnet på ett för oss givande sätt.» (Mycket dålig)
- väldigt pressande, och känndes inte speciellt relevant för kursen utan skapade istället prestationsångest» (Mycket dålig)
- Fel innehåll i förhållande till kurs.» (Mycket dålig)
- kändes malplacerad» (Ganska dålig)
- Kändes inte helt relevant för vårt projekt» (Ganska dålig)
- För mycket uppvisning av snygga bilder, för lite innehåll.» (Ganska dålig)
- var var kopplingen till vårt projekt? » (Ganska dålig)
- Jobbigt med all reklam för hans firma. Kändes också ganska långt bort från hur vi jobbar, svårt att ta till sig.» (Ganska dålig)
- Intressant, men kanske inte så givande för kursen.» (Ganska bra)
- själva föreläsningen var intressant, men kände att det saknade kopling till momenten och var missanpassad mot vår kunskapsnivå.» (Ganska bra)
- insprerande men kanske för avancerad nivå» (Ganska bra)
- Inspirerande. Kul med moderna europeiska exempel.» (Ganska bra)
- Den här föreläsningen borde ha legat tidigt i kursen, den hade fungerat bättre som ren inspirationsföreläsning. När han kom med högtflygande blobitechture-exempel var vi inne i en extremt pragmatisk konstruktionsfas, vilket fick hela föreläsningen att kännas irrelevant för vårt projekt.» (Ganska bra)
- Inspirerande, men möjligt att den var långt ifrån "verkligheten" i projektet.» (Mycket bra)

14. Hur var föreläsningen "Tillgänglighet"/ Inga Malmqvist?

32 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»4 12%
Vet ej»20 62%

Genomsnitt: 4.37

- Om jag inte minns fel så låg Tillgånglighet under Ulf Janssons trappföreläsning, i så fall var det mycket bra.» (Mycket bra)
- Inte haft» (Vet ej)
- Hade inte den föreläsningen i år...» (Vet ej)
- Har vi haft den här föreläsningen?» (Vet ej)
- Hade inte denna föreläsning » (Vet ej)
- Ytterligare en föreläsning som vi inte har fått.» (Vet ej)
- (Vet ej)
- Inte haft den här föreläsningen heller. Fick med tillgängligheten i Ulf Janssons föreläsningar.» (Vet ej)

15. Hur var föreläsningen "Brandskydd"/ Magnus Persson, Per Hansson?

33 svarande

Mycket dålit»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»25 75%
Mycket bra»8 24%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.24

- Fruktansvärt basic, det vi ville veta var praktiska saker och inte hur hemskt det är med brand. Bra med övningen direkt efteråt och med handledningen till.» (Ganska bra)
- gav ju kunskap och skapade därigenom en hel massa problem!» (Ganska bra)
- En introduktion till något jag inte tidigare kände till.» (Ganska bra)
- Informativt, inte så inspirerande, kanske inte är meningen att brandskydd skall kännas inspirerande, lite mer som ett nödvändigt ont.» (Ganska bra)
- Väldigt mycket information på en gång» (Ganska bra)

16. Hur var föreläsningen "Byggnadens installationstekniska system"/ Gunnar Isaksson, Göran Andersson?

32 svarande

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»8 25%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»8 25%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 3

- En introduktion till något jag inte tidigare kände till.» (?)
- Rörig och konstigt upplagd med tanke på att vi fick en lektion i varje ritsal senare under em med sånt vi egentligen ville veta. Det blev dock olika bud i varje ritsal som skapade förvirring. Handlade om dimensionering av tekniska system.» (Mycket dålig)
- För mycket innehåll på för kort tid - » (Ganska dålig)
- Väääääldigt mycket information på kort tid!» (Ganska dålig)
- vi blev inte mycket klokare av den föreläsningen.» (Ganska dålig)
- Detta var en grundläggande del i kursen där vi hade som uppgift att arbeta med bl.a. tekniska installationer i två veckor. Vi får EN föreläsning i detta som dessutom är otroligt forserad och svår att ta till sig. Handledning i detta saknades och föreläsningen måste bli längre och mer strukturerad. » (Ganska dålig)
- Känns som de mest rabblade siffror och installationer som skulle in i byggnaden vilket man kunnat läsa själv i stället. » (Ganska dålig)
- Mycket information som inte var relevant för oss. I slutändan gissade vi oss till vad som var rimligt för våra byggnader.» (Ganska dålig)
- Gav mig väldigt lite. Skippade helt den rent strukturella nivån, typ "var och hur är det bra att sätta schakt?" "vad har schakt för påverkan på andra delar av huset?". Rabblade istället långa listor på hur många elskåp vi behövde ha. Extremt oinspirerande, motarbetade kursens strävan efter att få oss att se installationer som en del av arkitekturen.» (Ganska dålig)
- Dåligt att de la fokus på hotellrummen när vi hade fokus på de publika ytorna med deras krav. Svårt att applicera på projektet och rörigt. Bra med handledningen men inte så bra handledning, det verkar som att folk gissade mer i slutet ändå.» (Ganska bra)
- helt ok men hade behövt vara mer tidseffektiv. det var en stor del som kändes ganska irrelevant i vår situation och som vi redan mött, typ allmänt kring miljötekniska system. Det som behövdes då var konkret kunskap om hur det faktiskt var i vår eller iaf en liknande byggnad. Det blev bättre i slutet av föreläsningen. » (Ganska bra)
- För mycket information. Svårt att ta till sig och använda..men när de kom som handledare underlättade detta enormt. Men önskvärt är att de kommer tillbaka vid ett senare tillfälle, för uppföljning. Samma gäller brandkonsulterna.» (Ganska bra)
- Sådär, bra. Saknar lite manualtydlighet i vad som faktiskt gäller, hade varit fint med lite tydlligare riktlinjer här kanske.» (Ganska bra)

17. Hur var föreläsningen "Sammansatta strukturer"/ Claes Caldenby?

30 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»1 3%
Vet ej»16 53%

Genomsnitt: 4.1

- Har fortf inte haft föreläsningar med Claes om jag inte minns helt fel... iaf inte under detta tema» (?)
- Claes föreläsningar var bra, minns ej enskilda föreläsningar.» (Mycket bra)
- Inte haft» (Vet ej)
- Strukturalismen? Alltså har jag missat föreläsningar? Eller är det förra årets enkät? Det ger ju verkligen rätt signaler om att studentutvärderingen är viktig, när man använder sig av en ickgällade enkät.» (Vet ej)
- Kommer inte ihåg.» (Vet ej)
- Hade inte den här föreläsningen.» (Vet ej)

18. Hur var föreläsningen "Studentarbeten"/ Jonas Lundberg?

32 svarande

Mycket dålig»5 15%
Ganska dålig»8 25%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»2 6%
Vet ej»9 28%

Genomsnitt: 3.06

- KATASTROF! Hur kan tsunamibrytande struktur med hjölp av parametrisk design vara relevant?» (Mycket dålig)
- Se tidigare kommentar» (Mycket dålig)
- Även denna föreläsning hade helt fel innehåll för vår kurs. » (Mycket dålig)
- låg helt fel i planeringen. De flesta gick inte tillbaka efter rasten, vi hade för mycket annat att göra som vi prioriterade upp.» (Ganska dålig)
- Den kom för sent i kursen och det är svårt att se nyttan med den. Sista timman när han pratade fritt var dock givande!» (Ganska dålig)
- Detta kändes som en inspirationsföreläsning och kom väldigt sent när alla var stressade och helst ville sitta uppe på ritsalarna och arbeta. Kanske hade varit bättre att ha denna föreläsning i början av kursen istället, just för att inspirera oss.» (Ganska dålig)
- Kändes inte relevant.» (Ganska dålig)
- Uppfattade aldrig riktigt syftet med den här föreläsningen. » (Ganska dålig)
- själva föreläsningen var intressant, men kände att det saknade kopling till momenten och var missanpassad mot vår kunskapsnivå.» (Ganska bra)
- Inspirerande» (Ganska bra)
- men i fel tid och fel kurs. Den skulle legat mycket tidigare» (Mycket bra)
- Var ej där.» (Vet ej)


Sammanfattande frågor

19. Sammanfattande intryck av kursen Fas 1, "Idé och Koncept, ordna och generera system"?

33 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»6 18%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Fullständigt onödigt moment i kursen!! Denna tid hade kunnat använts till att verkligen informera om byggnadens olika system och hur de fungerar. Det hade varit mer lärorikt att få ta del av olika experter, få se och känna på olika material och få se byggnadstekniska lösningar...» (Mycket dåligt)
- Flummigt, även om jag verkligen gick in med inställningen att lära mig något så gjorde jag inte det. Känns bara som slöseri med tid. » (Mycket dåligt)
- Väldigt lite fokus på konsept med utgångspunkt i platsen. Svårt att kunna skaffa sig ett renodlat och bra koncept från fas ett. entrémodellskisserna var bra.» (Ganska dåligt)
- hade lite användning för konstövningar m.m. i mitt projekt» (Ganska dåligt)
- Kändes som ett socialt experiment, kopplingen till resten av kursen svag. Skarp kontrast till fas 2.» (Ganska dåligt)
- Min uppfattning är att det räcker med en vecka. Fast å andra sidan är det skönt att för en gång skull inte känna sig stressad. Att jag känner att det räcker med en vecka handlar om att det blir för mycket att göra resterande veckor. » (Ganska dåligt)
- Dessa 2 veckorna kändes tyvärr något bortkastade. Jag tycker det känns som att vi alltid utsätts för olika experiment när vi skall arbeta "konstnärligt" och det är jättesvårt att utnyttja tiden till fullo. Finns det inga väl beprövade och relevanta metoder vi kan hålla oss till? Skisser från platsen (som glömdes bort i detta skede. Jag fick göra platsanalys(som jag tycker är helt nödvändigt för att rita något) i fas 2)? Uppmätning? Modellbygge? Materialworkshop? Effektiv tankesmedja? Det är jättesvårt att sätta fingret på problemet men veckorna kändes oerhört ostrukturerade. Jag tror allt vi genomförde under 10 dagar med effektiv planering med samma resultat klarats av på 2-3 dagar. Då kunde vi lagt ytterligare 7 dagar på detaljer, system och presentation. » (Ganska dåligt)
- Bra och viktigt moment, men kunde haft bättre koppling till senare skeden. För långt i förhållande till stressen som kom i fas 2-4.» (Ganska bra)
- Skönt med "lugnare" start, intressanta moment, men i mitt fall gav det inte så mycket till projektet i slutändan» (Ganska bra)
- Lite för mycket tid, bra moment, men hade kunnat komprimeras till 1-1.5 veckor, ohc istället lägga den tiden till fas 4» (Ganska bra)
- Kunde väll ändå relaterat lite till platsen» (Ganska bra)
- Del fem kom in på ett rätt konstigt sätt.» (Ganska bra)
- Bra tanke och bra idéer. Bra start, i efterhand kan det kännas som att det kunde ha varit mer riktat in i projektet, som man redan visste var fullspäckat och otroligt hektiskt» (Ganska bra)
- Skull eventuellt kunna ha lite mer sammankoppling med projektet. Ta inte bort mojängerna.» (Ganska bra)
- Mycket bra som uppstart efter sommaruppehållet, roligt och till vid mån givande. Saknar dock anknytning till projektets program.» (Ganska bra)
- Med tanke på hur stressigt alla andra faser blev, kanske det inte behöver vara fullt så långsamt i fas 1. Men räcker med att stryka en dag, förutsatt att omfång på övrig inlämning inte ökar.» (Ganska bra)
- I förhållande till resten av kursen hade den här delen för lite innehåll. Hellre kortare tid på undersökningar och mer tid på nästa fas.» (Ganska bra)
- Väldigt härlig start med idélaborationer och olika sätt att uttrycka sig på och få idéer.» (Mycket bra)
- dock krävs en bättre övergång från fas 1 då vi ena dagen skulle testa generella entrésituationer för att nästa dag plötsligt befinna oss på platsen och dra upp en struktur över det bärande systemet. det krävs en dag eller två för att mentalt "komma till platsen". Detta tror jag underlättar integrationen faserna emellan och gör att övergången mellan koncept och bärandestruktur enklare.» (Mycket bra)
- Härligt att börja i skissfas, i modell. Kändes inspirerande och roligt. Fick lite för mycket tid i förhållande till de andra faserna. Upplägget kunde varit tydligare att fas ett ska användas vidare in i efterkommande faser. » (Mycket bra)
- Möjligen lite lågt tempo, men jag använde i princip allt jag kom fram till i fas 1 senare i projektet.» (Mycket bra)

20. Sammanfattande intryck av kursen Fas 2, "Vertikala strukturer, stomme, klimat, tillgänglighet"?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»23 69%
Mycket bra»7 21%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- innehållet har jag längtat efter men tiden var alldeles för knapp.. här började man må dåligt. Speciellt andra veckan i fas 2 och sedan blev det bara värre och värre för man hann aldrig ikapp pga alla andra nya uppgifter man skulle lämna in. Känns som om man aldrig fick tid att bearbeta lära och ta till sig kunskapen.Jag skulle behövt få testa i lugn och ro och fundera så att man verkligen kunde förstå. Jag känner mig mest förvirrad och att jag ska kunna detta, men i nästa projekt där man ska få in dessa delar kommer jag få börja från scratch. Jag vet att jag skulle ha lärt mig massor här och jag har verkligen längtat efter sådana kunskaper hela utbildningen, men stressen med att vi ska lösa allt på så kort tid FÖRSTA GÅNGEN vi får jobba med detta i en byggnad har tagit kål på en mentalt och fysiskt » (Mycket dåligt)
- för stort projekt för att kunna arbeta igenom det väl. inlämningarna blev bara gissningar. » (Ganska dåligt)
- Det kunde blivit hur bra som helst men tiden var för liten för att lära sig något. Nu gjorde man något som man fortfarande inte har koll på hur det fungerar och så hoppas man man kritikern inte avsjöjar en, att man egentligen inte förstår någonting. Den känslan är inte rolig. Varför gör man inte ett mindre projekt där man faktiskt kan lära sig något. Då slipper man stressen av att inte förstå och stressen av att vilja lära sig men inte hinner med. » (Ganska dåligt)
- För få timmar på dygnet» (Ganska bra)
- hade behövt mer hjälp med tekniska system. brand var bra. K-G var bra.» (Ganska bra)
- Delen om de tekniska systemen tog väldigt mycket tid eftersom det var mycket information på kort tid.» (Ganska bra)
- bra att göra och bra att man fick lite press att ta sig framåt i denna del. man kunde dock inte hålla fast vid alla delar och tappade bort sig lite bland alla schakt, brandutgångar mm» (Ganska bra)
- stor delinlämning.» (Ganska bra)
- Bra att tidigt få sätta grundförutsättningar och se hur de behöver samverka. Ger tydlig bild av komplexiteten. Sedan var det det där med tid och att man inte rimligen kan utföra grundliga arbeten på samtliga delar, om man inte ger upp lite av sin hälsa och sitt liv vill säga.» (Ganska bra)
- Arbetsbelastningen är för hög» (Ganska bra)
- Tydlig och bra. Något stressande då det var mycket material som skulle in, vi visste inte heller på vilken nivå materialet skulle vara. » (Ganska bra)
- Lärorikt» (Ganska bra)
- Lärorikt men för mycket på för lite tid. Här började skoldagarna bli 13 timmar långa.» (Ganska bra)
- KG är bra, men jag misstänker att han trodde att vi skulle ha kommit längre under fas 1 än vi gjorde.» (Mycket bra)
- Svårt att förstå vad det var vi skulle göra till en början. Jag pratar då om fas ett uppg.5. Men handledarna lugnade och hjälpte till att förstå och tolka uppgiften. » (Mycket bra)

21. Sammanfattande intryck av kursen Fas 3, "Helhet och detalj - arkitektonisk formgivning av tekniska detaljer"?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»22 66%
Mycket bra»6 18%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Här sprack alla tidsscheman!!! Hur kan man tänka sig att allt som man förväntades fått gjort till denna del skulle kunna bli gjort under denna tid. Känns naivt och ogenomtänkt. saker som att råden man fick kring detaljerna var "googla det" eller spendera några timar i biblioteket! Vilka timmar då? Allt tog för lång tid och fanns inte en chans att bli klar och då ska man vara medveten om att då hade många redan spenderat många sena kvällar och helger åt att ge det ett ärligt försök. Denna fas skapade nästintill ångest och panik.» (Mycket dåligt)
- Önskar mer övergripande föreläsningar, exempelvis från konstruktörerna, som John Lindquist(?) korta inlägg på avslutningen i A salen. droppskydd 40 m.m. o.s.v. » (Mycket dåligt)
- Vi har ingen grundkunskap i ämnet och helt plötsligt ska vi göra 5 detaljer utan någon som helst hjälp, inte ens konstruktionshandledning.» (Ganska dåligt)
- För få timmar på dygnet» (Ganska bra)
- Väldigt bra och viktigt moment, men mycket att få in.» (Ganska bra)
- Vi hade för lite förkunskaper. det blev stresigt. Dock intressant.» (Ganska bra)
- Svårt med detaljerna!» (Ganska bra)
- Ringrostiga. Behövs intro föreläsning» (Ganska bra)
- Ulfs föreläsningar är mycket bra. men det krävs mer föreläsningar om detaljer, tex om vad som är en bra detalj? vad är en standarddetalj? vad är en specialritad detalj och vad innebär det att välja en sådan?» (Ganska bra)
- Väldigt stor delinlämning som man tyvärr inte hann få med sig alla punkter till.» (Ganska bra)
- Detaljerna tog lång tid att göra. Frustrerande att behöva hitta på själv utan att veta om det är rätt eller om det fungerar. Det gjorde också att stressnivån ökade.» (Ganska bra)
- Ni försöker få in för mycket på för kort tid.» (Ganska bra)
- bra att rita detaljer!» (Ganska bra)
- Arbetsbelastningen är för hög» (Ganska bra)
- Även här var det väldigt mycket information som skulle in på en gång. » (Ganska bra)
- Detaljer är svårt och alla gör olika - hade varit bra med litteraturtips etc. » (Ganska bra)
- Väldigt lärorikt, men också väldigt stressande. Saknade konstruktörshandledning. Mycket som inte blev klart och blev hängande till nästa del.» (Ganska bra)
- Hade behövt mer tid pga vi har ritat mkt få detaljer, vi hade dålig koll på ifall vi gjorde rätt eller fel vilket krävde mycket handledning.» (Ganska bra)

22. Sammanfattande intryck av kursen Fas 4, "Sammanställning och presentation"?

33 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»9 27%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»6 18%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 2.78

- Vilken fas? Mycket slit, lite tid.» (Mycket dåligt)
- Stor arbetsbörda. Hade velat ha 2 dagar till.» (Mycket dåligt)
- Inte tillräckligt med tid för sammanställning av arbetet och förberedelse för presentation.» (Mycket dåligt)
- Vi hade suttit väldigt sent för att hinna med allt under tidigare faser, och under den här fasen handlade det mer om att göra klart än att presentera. Oerhört mycket arbete i skolan.» (Ganska dåligt)
- Det blev inte bara en sammanställning. projektet var långt ifrån klart när det kom till planer sektioner, detaljer och övrigt. Väldigt lite tid kunde läggas på att göra en tydlig presentation.» (Ganska dåligt)
- Man låg så efter i fas tre att hela fas 4 fick bli något helt annat än det var tänkt. Fas 3 åt upp allt vad kommunikation, finlir layout heter. man fick lägga all sin vakna tid åt att ens hinna göra klart projektet. Jag hade filer som sparades 03:15 hela veckan. Man hade inte tid att ens tänka på något annat.» (Ganska dåligt)
- Bra som idé, men det var inte mycket presentation under dessa dagarna. » (Ganska dåligt)
- Att denna sista fas enbart skulle gå till presentation(vilket var tanken/förhoppningen) är en fin tanke. Men de flesta av eleverna hade inte ens gjort färdigt planlösningarna då vi jobbat med detaljer veckan innan. Den sista fasen gick därför åt till att gå tillbaka och få klart allt annat. » (Ganska dåligt)
- Här blev det inte bra. Jag hade exempelvis två dagar på mig att sammanställa. Det gick ju, men det är inte hållbart. Visst stod det i planeringen att vi skulle vara klara och ha tid för att göra presentationsmaterial, men så var inte fallet. Inte bara jag som upplevde detta. » (Ganska dåligt)
- Sammanställning och presentation borde heta produktionshets och sistaminuten layout. För mycket kvar från tidigare delar och för mycket kvar att göra om. Det fanns inte tid att göra en så genomarbetad presentation som jag tror att tanken var.» (Ganska dåligt)
- För få timmar på dygnet» (Ganska bra)
- Stressigt som vanligt.» (Ganska bra)
- Mycket bra med "fri" tid att få producera på, men hade kanske behövts några dagar till här.. det var mycket att sammanställa» (Ganska bra)
- Arbetsbelastningen är för hög. Ingen ägnar sig åt presentation här utan jobbar dygnet runt för att nå upp till kursmålen. Listan är på tok för lång, något även handledarna tycker. När varken handledare eller inblandade lärare kan förklara inlämningskraven är något väldigt fel. Hur ska vi kunna förstå dom då? Likaså blir det något löjligt när skalorna i inlämningskraven är omöjliga att jobba med. Hade någon ens kollat i förväg om A3 fungerade mer än att till att få plats i Magnus låda? » (Ganska bra)
- som vanligt blir man förundrad över hur alla ambitiösa elever som aktivt jobbat under hela projektet ändå infinner sig på skolan till fyra på morgonen. En majoritet av sektionens elever är sönderstressade. Kommer man till skolan en lördagskväll kl sex är det lika många som sitter och jobbar som på en onsdagsförmiddag. Som arkitekturstudent säger man de sista två veckorna upp allt vad sömn och privatliv kan innefatta och går in i en typ av koma, detta trots att man jobbat ambitiöst och koncentrerat under hela perioden. » (Ganska bra)
- Stressigt, lång kvällar.» (Ganska bra)
- Mängden material som ska in är för stor - varför skall man göra 4 fasader och 4 sektioner? » (Ganska bra)
- Bra med A3format. Bra med en hel vecka inlagd i schemat för att layot och sammanställning m.m. men jag tror att det flesta personer inte använde mer än en dag till det. Resten gick åt till att arbeta med "tidigare faser".» (Ganska bra)
- I detta skede tyckte jag projektet var som roligast. Jag kunde förfina och fördjupa mig i saker utan att får nya uppgifter.» (Mycket bra)
- Det är en berömvärd ambition att ni lagt presentation som en egen fas. Det hade möjligen fungerat ifall vi fått tillräckligt med tid i tidigare faser, så att man faktiskt var klar att börja presentera när fas 4 började. Nu var vi tvungna att göra klart allt annat samtidigt som vi skulle göra presentationen. Hela kursen har varit slitig, men fas 4 var helt bisarr. Jag hade inget utrymme för att göra någonting annat än att vara i skolan. Hann inte laga mat. Jobbade 18 timmar på ett dygn. Jag jobbade långt ifrån mest i klassen.» (Vet ej)

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»7 21%
Godkänt»10 30%
Gott»10 30%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.21

- Vill man ha något som liknar ett liv, det vill säga:hinna med att laga mat, träna, sova och kanske träffa någon vän ibland som inte går i klassen så bör man inte gå den här kursen. SÄNK INLÄMNINGSKRAVEN!» (Mycket dåligt)
- Kursen har bra intentioner men misslyckas stort i sin övriga planering. En del konstiga föreläsningar med irrelevant innehåll. För kort tid med specialisthandledare. För mycket att producera på kort tid.» (Dåligt)
- alldeles för stort projekt för att hinna arbeta ordentligt om man vill göra det på avsatt tid. de som gjort bra inlämningar är de som suttit långa kvällar och nätter och arbetat. för stor bredd från konstlabb till skrivuppgift till arkitektur till konstruktion till teknik och säkerhet. man kan inte hinna gå in på allt i en kurs.» (Dåligt)
- Tänk över vad som är rimligt och tänk igen åtminstone två gånger efteråt» (Dåligt)
- För många inlämningskrav. Kritiker som inte hade läst på inför kritiken. » (Dåligt)
- Enormt psykiskt påfrestande. Stressen har varit väldigt hög och många elever har jobbat dygnet runt på ritsalarna. Att elever tvingas ta dyra taxiresor hem från skolan klockan 4 på nätterna för att spårvagnarna inte går, eller att de inte kan somna om kvällarna(trots sömntabletter de fått på student-hälsan) för att de är så stressade, eller att vi inte har tid att laga mat och tvingas leva på fil och flingor i veckor ... det är inte riktigt okej. Då är det verkligen något fel på kursen.» (Dåligt)
- Inlämningskraven är dåligt genomtänkta och för många. Likaså felprioriterade. Stryk hälften och lägga in modell istället, kanske bättre? Sätta A3 som inlämning för att plottarna brukar krångla men det bara finns en A3 i färg är underligt.» (Dåligt)
- För lite djup i kursen. Vi nuddar ytligt vid många saker men inget blir bra och det känns inte som om man lärt sig något. » (Dåligt)
- Väldigt lärorikt på många sätt, men en stor arbetsbörda, även om det om möjligt har "lättats" från föregående år. Det har blivit många (fler än vanligt) sena kvällar/nätter i detta projektet.» (Godkänt)
- det var vansinnigt bråttom på slutet trots att man jobbat hårt redan från start. det kändes som att många inte fick ihop ett sammanhängande projekt» (Godkänt)
- Man har lärt sig väldigt mycket. Kursen har dock tagit all min tid: ritsalarna har varit fulla av studenter både sena fredagskvällar och tidigt på söndagarna, vecka efter vecka. Är det rimligt?» (Godkänt)
- Man har lärt sig otroligt mycket under denna kurs. Sådana kunskaper man vill ha mer av. Ger verklighetsförankring och perspektiv på saker och ting, MEN, stressnivån är oacceptabelt hög. Mer än halva klassen sitter och jobbar på nätterna och psykisk ohälsa framkallas. Vi kanske inte ska jobba i projektform i alla kurser? » (Godkänt)
- Jag har lärt mig jättemycket av den här kursen, men jag har också mått sämre än jag gjort under hela min skoltid hittills. Man kan inte ha ett så stort innehåll i en såpass kort kurs.» (Godkänt)
- Skulle jag bara bedöma vad jag har lärt mig, och hur rolig och intressant kursen har känts, skulle jag ge er MVG. men, fan, DET ÄR INTE ACCEPTABELT att man ska behöva jobba över varje vardag och de flesta helgdagar i sex veckor för att hinna med de grundläggande inlämningskraven.» (Godkänt)
- Men alldeles för stor omfattning i förhållande till poäng. » (Gott)
- Hysteriskt mycket att göra och många var helt slut efter den här kursen! (gått upp till ritsalarna innan inlämning och se hur folk ser ut bara) Men jag gillar den ändå. Väldigt lärorik och bra med det tydliga upplägget! Som är helt nödvändigt för att det ska funka. Jag hade turen att inte missa eller komma efter i någon del för det har man inte alls råd eller utrymme att göra» (Gott)
- Skulle väldigt gärna vilja säga att mitt sammanfattade intryck av kursen är mycket gott. Om jag skulle se på den som tagen ur verkligheten, dess syfte och mål och vad jag faktiskt har lärt mig under kursens gång så är det precis en sådan här kurs som jag tidigare har saknat i utbildningen. Skall man se till verkligheten så har det här varit en kurs där jag känner att jag har utvecklats och lärt mig väldigt mycket. Det är samtidigt en kurs som har fått mig att må väldigt dåligt. Har sedan kursens tredje vecka suttit i snitt 14 timmar om dagen, måndag till söndag, för att kunna göra uppgifterna och vara åtminstone lite nöjd. Funderar bara på om det är så det är meningen att man skall tänka kring sitt arbete. » (Gott)
- Enormt lärorik men till ett högt pris. Många studenter är oerhört utmattade efter kursen. Jättebra att dela upp kursen i fyra faser med delinlämningar men mängden på det inlämnad materialet var allt för hög. Belastningen var genomgående hård och långa kvällar från fas två. » (Gott)
- Lärorik och matnyttig vilket varit på bekostnad av helheten och det konceptuella. » (Gott)
- En oerhört komprimerad och innehållsrik kurs där man tvingat sig att brottas med alla tekninska system.Har lärt mig massor! » (Gott)
- Tar med mig mycket kunskap! det var bra med deltidsinlämningar, det gjorde att man hade högt tempo och hade mycket färdigt material till fas 4» (Mycket gott)
- En sammantaget jättebra kurs. Jag tycker Magnus Månsson trots sin oerhörda frånvaro på skolan lyckades med konststycket att hålla ihop kursen ända till slutet (och avslutningstalet att vi arkitekter måste ta för oss mer) och den blev med facit i hand väldigt lärorik. Ett bra upplägg alltså. » (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Intentionerna»
- Grundidén med kursen att samla alla olika system.»
- Handledningen Arkitekt/Konstruktör»
- Mängden handledning»
- Strukturen!»
- Ulf Jansson.»
- Textskrivandet. Men tycker att det ska vara kontinuerlig inlämning (som vid Fas 1, 2 och 3, te.x), eller kanske bara ytterligare en delinlämning lite tidigare i projektet så att man inte väntar med texten till sista stund.»
- deltidsinlämnigar och kritik»
- Upplägget på kursen har varit jättebra och gett projektet en tydlig process. Bra att hinna med att gå ner på detaljnivå. »
- den fantastiskt bra planeringen, informationen och tydligheten»
- Detaljerna. »
- Jag vågar påstå att John, Kajsa, Anna och Anna Sofia verkligen är uppskattade och respekterade av alla studenter som har varit i kontakt med dem. Och momentet med Johan och Claes om text var mycket bra och nyttigt men alldeles för stressigt och kort. Mer av det!»
- Att skrivandet skulle vara en del av kursen. Upplägget med faserna. Mojängerna. »
- De fyra faserna. Många timmar med A / K-handledare. »
- Ett fokus på gott utförande av detaljer.»
- Egentligen är detta en väldigt bra kurs. Vi har lärt oss otroligt mycket och att ha fått möjlighet att få handledning av både arkitekter och konstruktörer har varit guld värt. Kursen känns dock för stor för att vara ett "vanligt" projektarbete. »
- Ulf Janssons föreläsningar. Mycket inspirerande. Det nära samarbetet mellan arkitekthandledare och konstruktörshandledare. Själva kusen ska bevaras. Jätteviktig och intressant kurs, synd bara att glädje och energi mattas av då stressnivån blir för hög,»
- Upplägget med de olika faserna är en bra grej.»
- Magnus Månsson samt övriga a och k-handledares kunskap och kompetens knutet till skolan. (Det hade varit kul om Månsson hade tid att spendera några timmar i ritsalarna och inspirera. Alltså likt generalen inte bara delegera utan även ibland göra studiebesök ner i "hierarkin" för att höja moralen bland fotfolket)»
- I princip allt.»
- Ulf Janssons föreläsningar»
- Fas-indelningen»
- Ulfs föreläsningar Kajsa Crona- en oerhört kompetent stjärna som bör värdesättas. John Winquist: oerhört sympatisk och duktig, det märktes verkligen att han tog sig tid till elevernas frågor- ytterligare en stjärna. Upplägget att dela in kursen i faser.»
- Kursens upplägg bra, tveksam till om ett så stort projekt som ett hoetell är det bästa. En mindre byggnad hade givit möjlighet att arbeta igenom förslaget bättre. De olika faserna hade också väldigt olika stor mängd inlämningskrav vilket var jobbigt. Till slutinlämningen var det osäkert hur mycket som krävdes, studeter lämnade in väldigt olika material men bara ett fåtal fick komplettering om ej inlämningskraven lämnats in vilket skapar förvirring bland oss studenter.»
- Det mesta»
- Mycket handledning!»
- Ulf Janssons föreläsningar»
- All kunskap»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Poängantalet - det behövs mer tid och det bör den här kursen få. Det finns potential för att vi ska kunna lära oss VÄLDIGT mycket, men tyvärr utnyttjas det inte på ett effektivt sätt. Jag gissar att kursen fallit offer för det strikta 15hp/kurs-systemet. Jag inser att det inte alltid är jättelätt att planera kurser men eftersom ni får försöka igen och igen år på år så borde ni ju kunna göra den bättre och bättre. Lycka till nästa år!»
- mer tid till allt.»
- De "massiva" delinlämningarna som "skissartat" ska lämnas in i skala hit och dit. Mycket lite av materialet som man producerar som man faktiskt kan använda sig av i slutinlämningen. Bra med delmål för att göra det enklare att planera sin tid sitt arbete, men det har varit för mycket! Ska man ha delinlämningar så bör de vara planerade på så sätt att man i någon form kan plocka det mesta till slutskeded och slipper sitta och dubbel-arbeta. Layoutarbete tar mycket tid även om man försöker göra det fort till en delinlämning...»
- Ge kursen en hel termin, vi har jobbat ändå som om det vore det och är helt slut.»
- bättre möjligheter att utveckla ett koncept att ta avstamp i.»
- Mer tid för de tekniska systemen med handledare under en dag kanske?»
- jonas lundbergs föreläsningar kändes inte riktigt relevanta för vårat projekt. Intressanta föreläsningar, men kändes som dom inte hade något med projektet att göra. Samt se över omfång på de första 2 veckorna. komprimera dem, och lägg mer tid i slutet. »
- Inlämningskraven var svåra att hinna med. Man skulle kunna ge större frihet i vilka ritningar som ska vara med och låta varje person ta fram det som bäst beskriver dess projekt.»
- koncentrera projektet. mindre projekt. större möjlighet att faktiskt tänka igenom olika tekniska installationer och olika konstruktionstekniker ock vad de får för konsekvenser i utformningen. (eller att göra en vettig och mer djupgående konstnärlig undersökning, eller text, eller något annat av allt som ingick, men det var väl teknik och konstruktion som skulle vara grunden för kursen??)»
- Smågrejjer. Flytta fram konstruktionshandl. Ta bort en dags arkitekthandledning sista veckan. Längre tid för redovisning och kritik.»
- Fredrik Olsson. Oseriös och oengagerad som kritiker och de som haft honom som handledare verkar inte direkt nöjda. Faktum är att han inte ens brydde sig om att läsa studenternas texter i den kritikergrupp han hade och kunde inte heller komma hela den schemalagda tid för kritik som var bestämd vilket innebar kortare presentationer. Han var dåligt förberedd och hade inte förstått momentet med elevkritik. Jag förväntar mig att Chalmers tänker på detta vid fakturering, annars är det slöseri med vad som i förlängningen är skattepengar. Det hela känns oerhört respektlöst och som en besvikelse efter nästan två månader av hårt arbete. Personer som inte kan/vill/orkar läsa har enligt mig inget på en högskola att göra, i synnerhet inte som kritiker/handledare. Vi studenter har höga förväntningar på oss och lägger ner väldigt mycket tid på detta och jag tycker att vi har all rätt att ställa krav tillbaka på lärare, föreläsare, handledare och kritiker. Kort sagt: bort med honom, han platsar inte.»
- -Inlämningskraven. (Vissa delar skulle kunna räcka att lämna in vid de olika faserna.) -Stoppa in föreläsningar om grundläggande kunskaper om olika sätt att bygga stora byggnader. Likt de vi hade i ettan om träbyggnader. »
- Arbetsbördan. Ni skulle kunna göra ert experiment och klocka oss - jag upplevde att varken handledare eller kritiker förstod vilken tid jag lade på detta vilket gjorde att det kändes taskigt när de t ex bad mig föra extra skissmodeller etc - det fanns ju ingen tid.»
- Större fokus på idékoncept under fas 1. Som det såg ut nu så fick flera av oss sitta bokstavligt talat dygnet runt för att klara inlämning. Och bort med Månsson.»
- Kursen känns för stor för att vara ett "vanligt" projektarbete. Vet inte om det skulle bli bättre om det görs om till ett grupparbete eller om man helt enkelt måste göra den längre. Att dra ner på inlämningskraven eller ta bort något verkar inte heller som en bra idé då det är väldigt viktiga och matnyttiga saker vi lär oss i denna kurs. Något måste dock förändras!»
- Eftersom det inte finns någon fråga som tar upp om hur upplevelsen om att arbeta med text har varit så antar jag att det inte är intressant vad jag tyckt om det. Nästa år vore det ju bra om rätt utvärderingsenkät delas ut. Att jobba ytterligare med att hantera stressnivån. »
- SÄNK INLÄMNINGSKRAVEN (eller förläng kursen). Ni har att göra med väldigt ambitiösa personer som redan ställer höga krav på sig själva. Då väldigt många inte uppfyllt inlämningskraven bör ni verkligen se över dem.»
- De två första veckorna är den klart svagaste delen av projektet. Detta kan bara bli bättre med hjälp av större tydlighet, effektivitet och handledning. Att avsluta med mycket tid till enbart presentation är jättebra och med ytterligare en vecka till detta hade många projekt lyft ytterligare ett steg tror jag. »
- Se över innehållet i föreläsningarna och fråga sig vad som är relevant. Se över kraven för momenten.»
- Mindre inlämningskrav och mer handledning om installationssystem.»
- Inlämningskrav, generell arbetsbelastning, kommunikation mellan lärare, handledare och studenter. »
- jonas lundbergs föreläsningar-säkert mycket kompetent men föreläsningarna var svåra att relatera till uppgiften. mer genomgång av detaljritning och vad som faktiskt karakteriserar en bra detalj. bättre genomtänkta skalor på inlämningskraven då det ofta kändes ogenomtänkta »
- Mängden inlämningskrav, allt för hög. Även typ av byggnad kan ändras till något mindre.»
- Fasinlämningarna behöver inte ha så högt ställda krav - att göra sektioner gång på gång av en icke färdig idé blir mååånga sektioner. Och planer. Och fasader etc. Kan man få lämna in handritat, skissigt, schematiskt i stället för att sitta och lägga tid på att tillverka presentationsmaterial? »
- Tydlighet i inlämningar. Svårt med skalor som inte får plats på A3:or osv.»
- Omfånget i kursen och Mer fokus på det byggnadstekniska. Låt det vara en teknisk kurs, alternativt ett mycket mindre projekt där man hinner med både den arkitektoniska idén och det tekniska. Men då måste proejktet vara MYCKET mindre. Sluta även att försöka tvinga på alla ett KONCEPT. »
- Jag vet inte. Men det är mycket som är väldigt skevt i den här kursen och ni måste jobba med innehållet och inlämningskraven. Det är innehållet som är problemet, inte övergångarna. »
- Mer tid eller färre inlämningskrav. Och bättre integrering av installationer i kursen.»

26. Övriga kommentarer

- Kursen behöver vara mer "hands on" och ha moment där man får uppleva, se och ta på olika byggnadselement.. Mer information och föreläsningar om byggnadens olika system.»
- Tycker faktiskt att det är nonchalant att kräva att vi ska lära oss alla dessa tekniska bitar på en vecka och kunna lösa det för ett helt hotell. Börja smått istället, vi skulle kunna få börja med att kanske lösa en del av de tekniska systemen redan i bastuprojektet, en liten byggnad och verkligen då få tid så att man förstår det. »
- Detta var för stressigt. Jobbade mycket hela tiden och fick knappt sova de sista två veckorna. Ändå blev det inget fantastiskt projekt»
- mycket givande kurs och jag har tagit med mig mycket kunskap. Personligen tyckte jag det var roligt att projektet var ett hotell.»
- Tycker att texthandledningen och textkritiken med caldenby blev helt meningslös. Man fick alldeles för lite tid och han hade uppenbarligen för lite tid till att läsa in sig. Fjuttigt. »
- Vad hände med textfokus? Kritiken var kort, ofokuserad och onödig. Jag lärde mig inget om mitt sätt att skriva eller hur jag kunde bli bättre på att använda texten. Vad skulle detta ge? Om det ska bli nått får man tänka om. Kritiken i allmänhet var också dålig. Kritikerna måste vara pålästa och anstränga sig lite. MIn grupps kritik var ganska svammlig och dåligt formulerad på den korta tiden. Det var svårt att få ut matnyttiga delar. »
- Att det skrivna bör ta en ännu större plats i kursen. Önskvärt hade varit att man istället för en muntlig presentation bara utgick från den skriftliga. Samt att man för loggbok eller på annat sätt har en daglig snabb uppgift i text. »
- Mycket rolig och givande kurs, men med obalanser mellan faserna.»
- Detta skulle kunna vara den bästa kursen på hela kandidaten, men just nu är det nog den värsta. Väldigt dåligt och en smula ignorant att skicka ut förra årets kursutvärdering med tex. frågor om föreläsningar vi inte har haft!»
- En kurs med potential att bli bra.»
- Jag tycker Johan Lintons textkritik var koncis, personlig och relevant och jag förstod allt han sade till mig och gruppen. Jag tycker Claes Caldenbys textkritik var alltför opersonlig, osaklig och oerhört svår att förstå. Närmast filosofisk.»
- Kritiktillfället är under all kritik! Detta är det viktigaste tillfället för oss studenter, att få en reflekterande analys av vad vi gjort, en analys som borde visa på kvalitéer och brister i projektet utifrån olika perspektiv. Detta moment är all feedback vi får i utbildningen på Chalmers. Eftersom vi varken har någon individuell uppföljning eller skrivna omdömen. Därför är detta momentet så grundläggande för att ge oss en chans att utvecklas. Tycker det är dåligt skött och resurs slöseri att redovisa sitt projekt för en kritiker som inte tagit sig tid att läsa in sig alternativt är oförmögen att dra värdefulla slutsatser och förmedla dem till studenten. Känns väldigt tråkigt när man jobbat länge och intensivt att inte få den respons projekten förtjänar. Se över detta system, hjälp kritikerna att strukturera upp en meningsfull opponering om det behövs!»
- Omfång/poäng borde vara vägledande i planering av kurs. Uppskattar de små terapisamtal som kursadministratör och konstlärare hade med oss på ritsalarna, de uppskattas även om de kanske inte egentligen är del av kursen. Blir lättare när man blir påmind om att man faktiskt är människa med fysiska och psykiska begränsingar för vad man klarar av, något som inte kursen kan sägas ha i åtanke.»
- Mycket lärorik kurs men för hög arbetsbelastnig»
- Var är Magnus Månsson? »
- Tycker att kritiktillfället var lite luddigt. Kritiekrna gav så olika kritik på projekten. En del fick bara kritik på sitt koncept och en del fick på det bärande system med detaljer. Det tekniska berördes nästan inte alls. Svårt att veta om man kommit fram till rätt slutsats i sitt projekt.»


Kursutvärderingssystem från