ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi efter tentamen, KOK080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-04 - 2008-04-13
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Kim Höglund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Jag har läst och godtagit villkoren för enkäten*

0 svarande

Ja»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Chalmerskod:*

Chalmerskoden hittas under personlig information på studieportalen under Adress och chalmerskod.

3. "Tentamen speglar kursens innehåll mycket bra."*

0 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 = Instämmer helt»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. "Målen för tentamen hade tydligt klargjorts."*

0 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 = Instämmer helt»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. "Tentamen motsvarade helt mina förväntningar vad gäller svårighetsgrad."*

0 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 = Instämmer helt»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Stämde det betyg du fick överens med det betyg du förväntade dig?*

0 svarande

1 = Fick mycket sämre»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 = Fick mycket bättre»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Hur tyckte du att du utnyttjade dina kunskaper på tentamen?*

0 svarande

1 = Underpresterade»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 = Överpresterade»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Hur brukar du kunna utnyttja dina kunskaper på tidigare tentor?*

0 svarande

1 = Brukar underprestera»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 = Brukar överprestera»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Vad passar dig bäst för din egen självinlärning?*

Att arbeta i:

0 svarande

Ensam»0 0%
Grupp»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Vilken metod i undervisningen är bäst för din inlärning när det gäller att klara tentamen?*

0 svarande

Givande föreläsningar»0 0%
Handledda övningar»0 0%
Laborationer»0 0%
Bra sidhänvisningar för självstudier»0 0%
Arbete i projektform»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Vilken metod i undervisningen är bäst för din inlärning när det gäller kunskap att ta med i framtiden?*

0 svarande

Givande föreläsningar»0 0%
Handledda övningar»0 0%
Laborationer»0 0%
Bra sidhänvisningar för självstudier»0 0%
Arbete i projektform»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Vilken är din främsta inspirationskälla utanför studierna för att studera?*

0 svarande

Fysisk aktivitet»0 0%
Kultur»0 0%
Social verksamhet»0 0%
Framtida karriär»0 0%
Annat, nämligen»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Vad skulle du lägga mer tid på om inte studierna upptog denna tid?*

0 svarande

Fysisk aktivitet»0 0%
Kultur»0 0%
Social verksamhet»0 0%
Annat nämligen»0 0%

Genomsnitt: 0

14. Har utformningen av frågorna varit tydliga och lättolkade?*

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

15. Hur skiljer sig våra frågor från den centrala kursutvärderingen?*

16. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

17. Övriga kommentarer:*


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från