ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produktionslogistik H11, LMU305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-13 - 2012-01-22
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»4 57%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.85

- Jättebra föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har inga förkunskaper i ämnet, men det gick bra ändå.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 50%
Ja, i hög grad»3 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Några saker på tentan (fråga 8 och 4) hade jag aldrig hört talas om under kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»5 71%

Genomsnitt: 3.57

- Riktigt bra föreläsningar och övningar. Peter och Per är grymma föreläsare och övningarna har gjort så jag verkligen förstår vad som händer när man halverar ställningen i en press eller om man börjar använda kanban.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»2 28%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.57

- Föreläsningsdokumenten under "Utdelat material" var ytterst viktiga.» (Mycket liten)
- Boken är rörig.» (Mycket liten)
- Det man inte visste gick bra att slå på i boken.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%

Genomsnitt: 3.85


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Det har bara varit att knacka på och fråga om det är något man undrar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 28%
Lagom»4 57%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Dumt att ha alla labbar så sent i kursen, det är ju då man har som mest att göra.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»3 42%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 28%
Mycket gott»5 71%

Genomsnitt: 4.71

- Denna kursen ligger topp tre av alla kurser jag har läst. » (Mycket gott)
- Bra, intressant och lärorik kurs. Ja kommer att ha mycket nytta av denna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla praktiska moment i kursen (LEAN-spelet, praktikfallet mm).»
- Föreläsningarna, praktikfallet och övningarna.»
- Peter Olsson och Per Medbo»
- leanspelet och andra liknande övningar»
- labbarna och demonstrationerna. All undervisning var bra.»
- Lean spelet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny kurslitteratur?»
- Simuleringsövningen gav inte så mycket. Det skulle vara bra om det gick att återkoppla simuleringen till praktikfallet.»
- tidigarelägg labbarna»

16. Övriga kommentarer

- Jag känner att jag har lärt mig mycket och fått en god förståelse för det vi har tagit upp i kursen.»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från