ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 HT - Mekanik Z2, TME010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-31
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

51 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 9%
Ja»33 64%
Inte läst det»13 25%

Genomsnitt: 3.15

- Eventuellt lite väl utförligt, men all nödvändig information fanns. Förslagsvis kunde delar av den lagts på kurshemsidan istället (t ex rekommenderade uppgifter) för att göra PM:et lite kortare.» (Ja)
- Jag har studieuppehåll» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

51 svarande

Nej»0 0%
Delvis»11 21%
Ja»32 62%
Inte varit inne på den»8 15%

Genomsnitt: 2.94

- Saknar kompletta lösningar till varje uppgift.» (Delvis)
- uppgifterna var inte upplagda så smart...krävdes hur mycket utsrifter som helst för att få ut dem!» (Delvis)
- Dröjde väl länge vid vissa uppdateringar som sas bero på krångel med inloggning etc.» (Delvis)
- Bra att materialet på "utdelat material" var så utförligt och väl organiserat.» (Ja)
- Överskådligt med basuppgifter.» (Ja)
- Jag har studieuppehåll» (Inte varit inne på den)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Peter Folkow engagerat sig i kursen?

46 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»5 10%
Bra»16 34%
Mycket bra»25 54%

Genomsnitt: 3.43

- Väldigt bra struktur på föreläsningarna: tydliga och lätta att följa. Att Peter sedan gjort häften inför varje föreläsning underlättade också mycket och det tyder självklart på engagemang när man som lärare lägger ner tid på att färdigställa ett sådant material och sedan trycka upp det. Dock var var hanns attetyd motsägelsefull till detta då den föreföll tämligen diselitionerad. » (Ganska bra)
- Han var väl förberedd inför föreläsningarna och han sa flera gånger att man var välkommen till hans kontor om man ville ha hjälp. » (Bra)
- Mycket pegagogisk!» (Bra)
- Bra engagemang under föreläsningar. Närvarade (hjälpte även till och handledde) under matlab-laborationer.» (Mycket bra)
- Han är en mycket ordningsam föreläsare och verkar kunna sin sak väldigt bra!» (Mycket bra)
- Engagemanget vid undervisningen var bra men han visade inte hur hög nivån var för godkänt.» (Mycket bra)
- Föreläsningspapprena var guld värda, bra initiativ!» (Mycket bra)
- Helt klart i topp på Chalmers.» (Mycket bra)
- Bästa föreläsaren nånsin!» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Bra flexibilitet.»
- För lite matlabhandledning»
- Fungerade väl, anser inte att det finns ett omfattande administrationsbehov i denna kurs. Kurshemsidan räcker och den var bra uppbyggd.»
- Övningsledarnas hjälp till matlab va bristfällig i vissa fall. Kändes också som att kraven på redovisning för godkänt va olika.»
- Något som kan ändras är att ha matlab tidigare i kursen»
- Detta har fungerat bra. »
- Bra.»
- Ingen kommentar»
- För få labbtillfällen.»
- allt verkat ha funkat, inga kommentarer»
- Jag har studieuppehåll»
- tentamensdatum var alldeles för nära S3 kursen.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Ja, främst mattekurserna.»
- Fysik för ingenjörer 1»
- Fysik för ingenjörer 1 där vi läste en del mekanik»
- "Fysik för ingenjörer 1" på I-programmet innehöll mekanik, som självklart underlättade denna kurs.»
- Inledande matematik, envariabel»
- Nej, jag känner inte direkt att jag kunnat tillämpa kunskaper från tidigare kurser.»
- Ha läst om differentialekvationer.»
- Alla tidigare matematikkurser.»
- Ja, fysik för ingenjörer del 1 och 2. I princip var det inga nya fysikaliska begrepp i denna kurs. Skillnaden var att Mekanikkursen behandlade 3 dimensioner, var mer matematisk och så använde vi svenska beteckningar till skillnad från tidigare. »
- Nej»
- den första fysikkursen vi hade på I har underlättat avsevärt.»
- Ja, Linjär Algebra.»
- Fysik för ingenjörer 1 Linjär algebra»
- Matte»
- linjär algebra»
- Envariabel analys, linjär algebra»
- Linjär algebra.»
- Linjär algebra var ju nödvändig för matten, när vi behandlade vektorer.»
- Linjär algebra»
- Industriell ekonomis båda fysikkurser har varit till stor nytta.»
- Alla kurser där vi hanterat Matlab.»
- inga tidigare kurser på högskolan, men grundläggande kunskaper inom fysik från gymnasieskolan»
- Både Fysik för ingenjörer 1 och 2.»
- Jag har studieuppehåll»
- fysik för ingenjörer 1, inhöll en hel del mekqnik. Inget riktigt nytt i dennq kurs egentligen bara mer avancerat och mer matte.»
- Vet ej.»
- Matten. Dock fungerar mekanikmänniskor matte-tänk annorlunda.»
- Linjär algebra»

6. Vilken del av kursen var

Matrisfråga

- Inga invändningar»
- Anser endast att räknestugorna var minst relevanta i kursen för mig, eftersom jag arbetar mycket med kursen på egen hand i stället för att delta på räknestugor o dyl. Vet att många andra uppskattade räknestugorna.»
- Då man hade en övningsledare som gick igenom uppgifter var grymt för kursen! MEn då det var räknestugor där man skulle sitta å räkna själv vart det mindre bra pga att man inte r8ikigt kan sitta och koncentrera sig i stora föreläsningssalar, därför skulle en åtgärd vara att flytta de timmarna till mindre salar så skulle det också bli bra =)»
- Fler räknestugor! Inget annat behöver läras ut det behöver bara läras ut OFTARE. »
- Matlab är alltid svårt, men det är så bra att öva på, så jag antar att projektuppgiften var bra. Fast jag lärde mig mer matlab än mekanik på den.»
- Matlab är alltid svårt, kanske fick man inte ut så mycket av den eftersom fokus blir på det svåra med koderna.»
- Allt var la i princip relevant»
- Jag har studieuppehåll»
- Projektuppgiften tog för mycket tid.»
- Alltså, en trea på tentan motsvarade INTE INTE INTE basuppgifterna! Heeelt fel. »

Lättast?
51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektuppgiften»12 23%
Basuppgifter»22 43%
Räknestugorna»8 15%
Övningsskrivningen»6 11%

Svårast?
51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektuppgiften»20 39%
Basuppgifter»7 13%
Räknestugorna»2 3%
Övningsskrivningen»17 33%

Mest relevant?
51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektuppgiften»8 15%
Basuppgifter»31 60%
Räknestugorna»14 27%
Övningsskrivningen»20 39%

Minst relevant?
51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektuppgiften»15 29%
Basuppgifter»5 9%
Räknestugorna»13 25%
Övningsskrivningen»6 11%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

47 svarande

0 0%
2 4%
6 12%
27 57%
12 25%

Genomsnitt: 4.04

- Jag har studieuppehåll» (?)
- är av åsikten att svårighetsgraden på föreläsningarna borde motsvara svårighetsgraden på tentan bättre.» (2)
- Alldeles för lätta föreläsningar om man jämför med övningsskrivningen och tentamen. Hade gärna sett lite svårare demonstrations-räkningar av Peter Folkow.» (3)
- Lite lânga ibland, kunde fâtt in mer info pâ varje föreläsing. Bra med ex uppg.» (3)
- Peter var lite väl grundläggande ibland. Gick inte på sånt som alla borde kunna redan. Hur man räknar en kryssprodukt t.ex.» (4)
- De var bra och lättförståeliga, dock känner jag att tentafrågorna var mycket svårare än de exempel som gicks igenom på föreläsningarna. » (4)
- Lättförståerliga men kändes som att de va för lätta i jämförelse med tentan.» (4)
- Mycket bra att ha OH-bilder till varje föreläsning som förläsaren hade skrivit ut...» (4)
- Det var lätt att hänga med dock gick det lite väl långsamt ibland. » (4)
- Jättebra struktur och utdelade anteckningar. Det som drar ner det hela är at föreläsaren ger intryck av att vara lite överlägsen och det skaar viss negativitet.» (4)
- Utnyttja gärna tavlan mer. Dock bra med åhörarkopior!» (4)
- Mycket bra att man fick papper på vad föreläsningen handlade om» (4)
- För lätt relativt uppgifterna i övrigt. Alldeles för lätt. Antar att den pedagogiska idén var att övningarna sedan» (4)
- Mycket givande föreläsningar. Uppskattar verkligen de i förväg utskrivna föreläsningsanteckningarna!» (5)
- Bra, men överensstämde inte alls med nivån för tentan. » (5)
- Peter var lugn och metodisk. Det var skönt, man kände att det fanns tid att fråga, han stressade aldrig igenom något.» (5)
- Mycket pedagogiska» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

50 svarande

0 - 25%»5 10%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»4 8%
75 - 90%»10 20%
90 - 100%»31 62%

Genomsnitt: 4.24

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Svårare föreläsningar, mer avancerade räknetal.»
- Öka takten och räkna mer. De fysikaliska begreppen kunde vi I-are från tidigarekurser. »
- Sänka nivån för godkänt. »
- Svårt och säga, det är den bästa föreläsaren jag har haft hittills, så det är svårt att se de bristande punkterna i denna brillianta undervisning.»
- Bättrat på sin attetyd! Lite mer positiv framtoning vore främjande.»
- Utnyttja tavlan mer. Räknat ytterligare uppgifter på tavlan?»
- Ännu fler praktiska exempel! :)»
- Bra med grundläggande exempel, men skulle vara bra om det ÄVEN togs upp mer avancerade exempel för ökad kunskap och förståelse.»
- Jag har studieuppehåll»
- Svårare tal. »
- tränat oss mer på svårare uppgifter, men inte på bekostnad av genomgången av grunderna.»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Deltog inte.»
- Bra. Inget att klaga på.»
- Både bra och dåligt. I och med att vi på td blev "tilldelade" Bo, började jag med att gå där. Tyckte inte att jag lärde mej spec mkt, så började gå hos Anders istället, vilket fungerade mkt bättre för mig.»
- Skulle varit önskvärt med mer strukturerade övningstillfällen.»
- Våran övningsledare var mycket duktig»
- Mycket bra! Lättare att ställa frågor i mindre grupp. »
- beroende på övningsledare var de bra och lärorika eller helt värdelösa.»
- Jättebra men beror på övningsledaren. »
- bra»
- Enligt min mening så är det bättre att ha fler räknestugor och färre övningar.»
- Blandat. Det fanns bl.a. två motpoler skulle man kunna utrycka det. En övningsledare som hade väldigt välstrukturerade övningar som var lätta att följa och sedan fanns det en annan som stod i vägen för tavlan när han skrev, pratade mot tavlan så man inte hörde och väntade inte in studenterna innan han började på nästa uppgift.»
- Hade varit bra om det genomgånga materialet från övningarna lades ut på kurshemsidan och inte bara det som inte hanns gå igenom.»
- Bra»
- Mycket bra, viktig del av kursen. »
- Mycket bra»
- Gav inte mycket. Se kommentarer under 12.»
- Jag har studieuppehåll»
- Bra förberedelse för att räkna sj¨,alv.»
- I-övningarna var bra. Sjukt bra ledare. TD-övningarna hade en snäll, men tyvärr opedagogisk handledare. »
- bra. duktiga, kunniga övningsledare.»

11. Hur många övningar var du på? (%)

49 svarande

0 - 25%»14 28%
25 - 50 %»5 10%
50 - 75%»8 16%
75 - 90 %»13 26%
90 - 100%»9 18%

Genomsnitt: 2.95

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

48 svarande

Peter Folkow»12 25%
Andreas D Draganis»4 8%
Anders E Boström»10 20%
Bo Å Peterson»8 16%
”,ingen”,»14 29%

Genomsnitt: 3.16

- minns ej vad han hette...var en äldre man, bar oftast skjorta» (?)
- Bra exempel, men det blev för stor kvantitet av det hela. Bättre att tex istället ha övning första timmen och räknestuga andra.» (Peter Folkow)
- Se föregående.» (Peter Folkow)
- Har besökt både peter och andreas lika mycket ungefär och båda har var mycket bra» (Peter Folkow)
- Bra. » (Andreas D Draganis)
- Bo är inte pedagogisk vilket gör det svårt för en att hänga med. » (Andreas D Draganis)
- Skulle egentligen ha gått till Bo men ansåg att en annan övningsledare va mycket bättre på att förklara samt höll ett bättre tempo.» (Anders E Boström)
- Tror jag att han hette. Övningsledaren hade väl förberedda och systematiska genomgångar och det märktes att han kunde sin sak. » (Anders E Boström)
- Anders Boströms var kanon, Bo Petersons slutade jag gå på, för de var inte särskilt bra.» (Anders E Boström)
- Boström var också pedagogisk och hade bra tålamod.» (Anders E Boström)
- Det var alltför många exempelövningar som ledde till en stressad övningsledare och för att kunna anteckna i tid så tappade man fokus på själva problemlösningen. Skulle vara bättre med lugnare tempo där övningsledaren arbetar för att få studenterna att förstå problemet och lösningen istället för att bara stressa igenom övningarna.» (Bo Å Peterson)
- Jag har studieuppehåll» (”,ingen”,)
- Vet ej vad I-ledaren hette, men där var jag främst. TDs gav jag upp hoppet om tidigt.» (”,ingen”,)


Basuppgifter

13. Ansågs basuppgifterna nödvändiga?

50 svarande

Ja»39 78%
Nej»3 6%
Vet ej»8 16%

Genomsnitt: 1.38

- Bra system med basuppgifter» (Ja)
- Anser att det är bra med basuppgifter, hade gärna sett det i fler kurser.» (Ja)
- Basuppgifterna på tentan motsvarade inte de vi övat på, kändes mycket svårare. Men tanken är bra.» (Ja)
- Bör ha haft en högre nivå för att förstå hur tenta skulle se ut. » (Ja)
- Tråkigt dock med grova poängavdrag för minsta, minsta, lilla miss.» (Ja)
- Gav en bra grund till resten. Önskar att jag börjat tidigare med dessa.» (Ja)
- Men kanske lite lite marginaler för de som inte hade extrapoäng från duggan» (Ja)
- Bra att ha olika nivåer på uppgifterna!» (Ja)
- Om tentans godkändsuppgifter var tänkta att vara av högre svårighetsgrad bör även dessa basuppgifters svårighetsgrad höjas. Eller så bör tentans svårighetsgrad sänkas.» (Ja)
- De var ganska bra men har inte ändrats sedan några år. Det hade varit bättre om man hade fått göra flera och lite mer varierande uppgifter.» (Ja)
- nödvändiga att öva på dvs, dock tyckte jag basuppgifterna på tentan var varianter man inte hade sett förut.» (Ja)
- Hjälpte inte alls på tentan!» (Nej)
- Fel svårighetsgrad.» (Nej)
- Jag räknade inte särskilt många. Jag tror många endast räknade basuppgifterna vilket kan vara svårt att klara kursen på.» (Vet ej)
- Det känns som ett hårt sätt att bedöma då man verkligen måste spika uppgifterna för att få poäng.» (Vet ej)
- Jag har studieuppehåll» (Vet ej)
- Vissa kanske behöver, tror att de är bra för de flesta för att ta tummen ur...» (Vet ej)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

14. Vad tyckte du om projektuppgiften

51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket enkel»2 3%
Enkel»3 5%
Lagom svårighetsgrad»23 45%
Svår»12 23%
Mycket svår»4 7%
mindre givande»8 15%
givande»17 33%
mycket givande»5 9%
Vet ej»4

- la ut den på youtube http://www.youtube.com/watch?v=aB1EQuyaXeY» (Lagom svårighetsgrad, mycket givande)
- Vi borde ha fått den tidigare. » (Lagom svårighetsgrad, mindre givande)
- har knappt gjort matlab innan då detta inte varit obligatoriskt på i, uppgiften kändes inte riktigt befogad...hellre en lab eller ngt som inte krävs kunnighet en del av klassen inte har!» (Mycket svår)
- Skulle vara skönt o få börja med inlämningsuppgiften tidigare på läsperioden» (Svår, givande)
- Fokus blev på matlab, eftersom det är så svårt, och inte på själva mekaniken.» (Svår, mindre givande)
- Jätteviktigt/bra med Matlabuppgift!» (Lagom svårighetsgrad, givande)
- Jag har studieuppehåll» (Vet ej)
- Uppgiften var inte sâ komplicerad, problemet är att vi pâ I inte haft nâgon bra introduktion av matlab.» (Lagom svårighetsgrad)
- Rätt bra. Aningen ostrukturerat.» (mycket givande)

15. Hur många timmar har du lagt ner på projektuppgiften?

50 svarande

0 - 5 h»6 12%
5 - 10 h»14 28%
10 - 15 h»21 42%
15 - 20 h»8 16%
20 - 25 h»1 2%

Genomsnitt: 2.68

- Löste den samma dag vi fick den och blev klara direkt» (0 - 5 h)
- Jag har studieuppehåll» (0 - 5 h)
- Intressant.» (5 - 10 h)
- Roligt.» (10 - 15 h)
- blev massa fel som man inte förstod...» (15 - 20 h)

16. Hade du några förkunskaper i matlab?

- Nej.»
- Mycket små...»
- ja relativt bra»
- Typ inte»
- Ganska dåliga förkunskaper.»
- En del. Tillräckligt för att inte fastna för mycket på själva kodandet.»
- Väldig lite. Eller vi har ju haft datorövningar i matlab under mattekurserna och så hade vi ett antal matlablektioner i 1:an. Men jag kan inte säga att jag kan matlab bra. Hade jag haft lättare för matlab är jag övertygad att jag hade haft lättare för uppgiften.»
- Knappt...»
- ja»
- nej»
- Lite »
- Ja»
- Mycket lite.»
- Ja»
- knappt»
- Nej»
- Ja, men jag tycker fortfarande det är alldeles för lite. En mindre matlab-kurs borde excistera för att ge Z-teknologen en vettig grund för senare matlabuppgifter.»
- Ja, i de flesta tidigare mattekurser.»
- Ja, samtliga matematikkurser har innefattat matlabprogrammering.»
- nej, men vi hade i o f sig de två kurserna i första mattekursen i ettan!»
- Jodå. Vi samläste matten med Maskin i ettan och där ingick det en del matlab.»
- Ja, från flera tidigare kurser»
- Ja, väldigt få, främst från tidigare mattekurser»
- Ja»
- Mycket ringa.»
- Ja»
- Ja, alla mattekurserna.»
- Ja, grundläggande kunskaper från tidigare matematikkurser.»
- Bristfälliga»
- Ja»
- Lite»
- nej»
- ja»
- Ja»
- ja»
- Ja»
- Yes, goda.»
- Introkurs.»
- inte direkt. det har varit ett valfritt moment i tidigare kurser men inte något man har tagit till sig...»
- begränsade, dock bättre i andra programmeringsspråk»
- ja»

17. Hur var möjligheten att få hjälp med projektuppgiften?

49 svarande

Mycket goda möjligheter»6 12%
Goda möjligheter»25 51%
Mindre goda möjligheter»15 30%
Dåliga möjligheter»3 6%

Genomsnitt: 2.3

- Jag har studieuppehåll» (?)
- Först var vi i en sal med en handledare som inte kunde svara på frågor om matlab, men när vi bytte sal fick vi mycket bra svar på våra frågor. » (Mycket goda möjligheter)
- Antar det men vi tog aldrig hjälp så vet inte» (Mycket goda möjligheter)
- Hjälpen som erhölls lämnade dock lite att önska vid ett tillfälle. "Jag kan inte matlab" känns inte särskilt givande att få som svar från en handledare.» (Goda möjligheter)
- kunde haft fler tillfällen, men man klarade ju uppgiften så det räckte ju...» (Goda möjligheter)
- Jag vill verkligen tacka Mikael Ö. Han var grym och gav oss hjälp på ett bra sätt!» (Goda möjligheter)
- Väldigt upp och ner hur tillgängliga handledarna var. Ibland gick de bara runt och ibland fick man vänta i en halvtimme.» (Goda möjligheter)
- Om man gick till rätt övningledare» (Goda möjligheter)
- Lite förklaring när man behövde hjälp samt extremt lång väntan tills man kunde få någon hjälp alls.» (Mindre goda möjligheter)
- Det var många som ville ha hjälp samtidigt.» (Mindre goda möjligheter)
- Borde varit fler övningsledare» (Mindre goda möjligheter)
- Många hade frågor. Blev till att fråga vänner istället för handledaren, vilket iofs inte heller är fel.» (Mindre goda möjligheter)
- Det fanns ju tillfällen att få hjälp men ibland kändes det som att hjälpen inte var tillräcklig. » (Mindre goda möjligheter)
- Det fungerade vid de tillfällen som fanns.» (Mindre goda möjligheter)
- Alltför få handledningstillfällen och det upplevdes brist på handledare.» (Mindre goda möjligheter)
- Mycket folk på en övningsledare.» (Mindre goda möjligheter)
- LÄng väntetid och under kontrolleringen kunde man inte få hjälp alls.» (Dåliga möjligheter)
- Okunniga lärare» (Dåliga möjligheter)
- Övningsledare gavs bort till de andra programmen, så vi på Z fick inte möjlighet till hjälp, samt att vi inte hann redovisa under ordinare tid avsatt för detta. Jag vill inte bli straffad bara för att andra är dåliga!» (Dåliga möjligheter)


Kurslitteratur:

18. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- Bra kurslitteratur. Det som hjälpte mest var dock alla uppgifter och tentor som låg ute på kurshemsidan.»
- jobbit med att inte ha ett facit till mekanik boken, kunde sitta med en uppgift mycket länge utan att komma ngn vart»
- Jag tycker att man kanske skulle kunna få skriva son egen formelsamling, man lär sig mycket på att "tillverka" formelsamlingen och huvudsaken är väl inte att lära sig saker utantill utan att lära sig att använda kunskapen.»
- Känner mig lite kluven angående Mekanik boken då jag tycker att texten är mycket svår att förstå. Uppgifterna är däremot bra och tack vare peters utförliga föreläsningsanteckningar fungerade det relativt bra ändå.»
- Mekanik boken är svår att använda när man inte kan rätta sina svar. Lösningnar bör finnas på alla uppgifter som ska göras.»
- Fruktansvärt att det inte fanns några lösningsförslag till upgifterna i boken och kapitlen tillhörande övniningsuppgifterna var sällan heltäckande för att man skulle förstå hur man skulle lösa uppgifterna. Väldigt många lär ju sig främst genom att titta på lösningar och för frståelse genom det och det är ju inte möjligt här. Vidare är det lätt att tappa motivationen om man sitter och studerar i flera timmar och inte lyckas lösa sina uppgifter men ändå inte vet vad som är fel och ehller inte kan få hjälp. Det kan ju faktiskt bli helt förödande. Detta eftersom det även fanns väldigt få räknestugor, på sena tider och det tillkom först i andra eller tredje läsväckan! Det göratt lärarna inte heller hinner med att hjälpa alla vilket givitis leder til stor frustration hos många. Detta problem hade kunnat ellimineras om det bara hade funnits lösningar till boken!!!»
- Det hade gärna fått vara utförligare svar. »
- Jag har studieuppehåll»
- Formelsamlingen var bristfällig och dåligt organiserad kapittelmässigt.»

”,Mekanik”,, Ragnar Grahn, Per-Åke Jansson
51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Dålig, bör inte användas igen»7 13%
Bra»31 60%
Mycket bra, bör användas igen»8 15%

Formelsamling i mekanik”,, M.M. Japp
51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Dålig, bör inte användas igen»3 5%
Bra»27 52%
Mycket bra, bör användas igen»16 31%

”,köpte ingen”,
51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Dålig, bör inte användas igen»4 7%
Bra»2 3%
Mycket bra, bör användas igen»0 0%

19. Anses det bra att lösningsförslag på uppgifter i boken läggs upp på kurshemsidan?

49 svarande

Ja»40 81%
Nej»0 0%
Vet inte»9 18%

Genomsnitt: 1.36

- Jag har studieuppehåll» (?)
- Mycket värdefullt!» (Ja)
- Hade gärna sett att fler uppgifter lagts upp då den hemsidan med ledningar/lösningar som boken hänvisar till inte var mkt till hjälp.» (Ja)
- Jag och flera med mig har lagt mycket tid och energi på att man inte får rätt svar på uppgiften. Det kan är ofta små fel som tex teckenfel och då sparar man mycket energi och tid på att kunna kolla upp vad som blivit fel med en gång. » (Ja)
- Samtliga lösningsförslag hade varit bra...i boken står endast svaret, inte tillvägagångssättet.» (Ja)
- Det gör det otroligt mycket lättare att räkna på egen hand.» (Ja)
- Skule det finnas fler uppgifter än bara de som gåtts igenom på övningar och föreläsningar så vore det jättebra!» (Ja)
- Absolut! Fixa gärna detta...» (Ja)
- Det är till och med viktigt.» (Ja)
- Mycket bra» (Ja)
- Ja, då boken inte gav några lösningsförslag. Lösningsförslag kan ge viss ledning och samtidigt ge förståelse.» (Ja)
- Halleluja! Jättebra!» (Ja)
- Mycket bra!» (Ja)

20. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

Matrisfråga

- om facit finns»
- Ja om det finns lösningar på alla uppgifter.»
- Bara överbetyg.»
- Se ovan»
- Jag har studieuppehåll»

”,Mekanik”,, Ragnar Grahn, Per-Åke Jansson
50 svarande

Ja»37 86%
Nej»6 13%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.13

”,Formelsamling i mekanik”,, M.M. Japp
49 svarande

Ja»41 97%
Nej»1 2%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.02


Tid:

21. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 20h/vecka

50 svarande

0 - 10»14 28%
10 - 20»17 34%
20 - 30»12 24%
30 - 40»6 12%
> 40»1 2%

Genomsnitt: 2.26

- Jag har studieuppehåll» (0 - 10)
- P.g.a. sjukdom blev det inte mer.» (20 - 30)

22. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Räkna uppgifter1.2
2.Totalt exkl schemalagd tid1.7

- Vad innebär det fjärde alternativet (total tid exkl. schemalagd tid)?» (?)
- FÖrstår ej "totalt exkl schemalagd tid"» (?)
- Förstog inte "Totalt exkl schemalagd tid"» (?)
- förstår inte riktigt alternativet "totalt exkl schemalagd tid". men det är ju utanför schemat man har lagt mest tid.» (?)

23. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- 75% lades på andra halvan av kursen.»
- Hälften på mekanik-kursen, hälften på parallell kurs på I-programmet.»
- Förvånansvärt jämt över läsperioden.»
- Tror att jag lagt ungefär lika mycket tid i kursen. I början gick jag på mer övningar medan jag i slutet satt mer o räknade själv. Men har antagligen lagt mer tid i kursens slut än i dess början...»
- Det va lugnt de första 2 veckorna. Sen satt man mycket och länge på helger och kvällar.»
- ungefär 1/3 sista 1,5 veckorna.»
- vecka 6 och 7 var hektiska»
- Ganska jämnt över perioden. Mycket mer i själva tentaveckan.»
- Relativt jämnt. Hade i förväg hört att det var en svår kurs så har försökt att hänga med hela tiden.»
- Bra fördelning»
- jämt»
- Oklart»
- Det är vore inte att göra den här utvärderingen rättvisa att svara på då ja vart sjuk under stora delar.»
- 70 % mekanik, 30 % den TD-kursen vi läste parallellt. Av mekaniken har jag räknat mest, och gått på nästan alla föreläsningar och övningar.»
- Hyfsat jämnt»
- Mest veckan innan duggan och tentan, lite mindre på resterand tid»
- Jag borde ha läst mer i boken. Men mycket tid på uppgifterna, även bas.»
- lite mer på slutet kanske»
- Det mesta tre dagar innan tentan (som jag klarade) förutom projektuppgiften.»
- 40% på att räkna hemövningar, basuppgifter och gamla tentor 40& på föreläsningar, övningslektioner och handledning 10% på projektet 10% på läsning av föreläsningsanteckningar och stenciler»
- Mest i slutet»
- Mkt i början och slut.»
- mer tidsåtgång de sista 4-5 veckorna än de första, med sista veckan som topp.»
- ca 10h lagda på att räkna gamla tenor innan tentan, ett par timmar på matlab, ett par timmar att läsa i boken, inga föreläsningar övningar eller andra uppgifter så ca 15h totalt»

24. Kommentarer på tiden, tillräcklig?:

46 svarande

Ja, tiden räckte till.»30 65%
Nej, tiden räckte inte till.»16 34%

Genomsnitt: 1.34

- Klart att det skulle vara trevligt med lite mer tid. Men det gäller alla kurser.» (Ja, tiden räckte till.)
- Fast var svårt att hinna med alla tal som fanns nedskrivna, samtidigt som man skulle räkna både basuppgifter och göra en projektuppgift.» (Ja, tiden räckte till.)
- Ja, jag fick min 3:a efter mycket slit, men man vill ju alltid lära sig mer och få en djupare förståelse. Det hann i alla fall inte jag med.» (Ja, tiden räckte till.)
- Tydligen inte...» (Nej, tiden räckte inte till.)
- Intrycket var att det var så väldigt mycket schemalag tid totalt (vi läser ju två kurser) att det fanns dåligt med tid till självstudier i förhålande till mängden rekomenderade uppgifter.» (Nej, tiden räckte inte till.)
- Det var mycket att gå igenom i kursen o det var rätt hög fart, gick dock ändå rätt bra eftersom det gick att hänga med så bra på lektionerna» (Nej, tiden räckte inte till.)


Pedagogiskt pris:

25. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

48 svarande

Ja»25 52%
Nej»13 27%
Vet ej»10 20%

Genomsnitt: 1.68

26. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

48 svarande

Ja»14 29%
Nej»18 37%
Vet ej»16 33%

Genomsnitt: 2.04

- Andreas D Draganis» (Ja)
- Peter Folkow» (Ja)
- Föreläsaren» (Ja)
- Peter Folkow» (Ja)
- Anders Boström.» (Ja)
- Peter Folkow» (Ja)
- Han var tålmodig och rättvis. Bra pedagog.» (Ja)
- Andreas var mycket bra!» (Ja)
- Andreas D Draganis» (Ja)
- I-ledaren! » (Ja)
- Anders» (Ja)
- Peter» (Nej)
- Jag har studieuppehåll» (Vet ej)


Tentan:

27. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

46 svarande

Inte alls»6 13%
Ganska bra»20 43%
Bra»14 30%
Mycket bra»6 13%

Genomsnitt: 2.43

- Värdelöst.» (Inte alls)
- MYCKET ANNORLUNDA TENTA JÄMFÖRT MED TIDIGARE ÅR» (Inte alls)
- Tycker att tentan delvis avspeglade kursen, dock upplevde jag att det var nya slags frågor, fast inom samma område. » (Ganska bra)
- Tentan verkade vara mycket svårare än tidigare tentor vi fått att öva på. Det gäller främst basuppgifterna.» (Ganska bra)
- kändes att tentan täckte allt i kursen, dock tycker jag att det är ett konstigt sätt med betygsättningen...» (Ganska bra)
- Basuppgifterna kändes svårare än dem på tidigare tentor. » (Ganska bra)
- Svår. » (Ganska bra)
- I mitt tycke en tenta som var mycket svårare än tidigare tentor. » (Ganska bra)
- Den kändes rätt svår, luriga uppgifter» (Ganska bra)
- Omfattade det mesta av kursinnehållet, men på en mer klurig grad.» (Ganska bra)
- kändes svårare än tidigare tentor» (Bra)
- Men som sagt kanske lite för dåligt med marginaler för de som inte hade extrapoäng från duggan» (Bra)
- ALLDELES för svår tenta i förhållande till föregående år. Nivån höjdes högst betydligt och basuppgifterna hade krånglats till så mycket det gick. Känns inte alls ok att ändra nivån så brutalt.» (Bra)
- Ja, men den var ruskigt svår! Jag kan tycka att man skulle kunna sänka svårighetsgraden något, just på tentan. Föreläsningar var så mycket lättare, och de flesta övningstal också. Men tentan var mycket svårare och mer omfattande.» (Mycket bra)

28. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

46 svarande

Mycket dålig»2 4%
Dålig»7 15%
ganska bra»8 17%
bra»17 36%
mycket bra»12 26%

Genomsnitt: 3.65

- Den där tabellen är värdelös!!! Att man inte kan bli godkänd trots att man kan lösa de svårare uppgifterna är något som borde kollas igen. Per-Åke har gjort den tabellen bara för att förtjäna sitt rykte om att vara elak och jobbig!! Synd att Peter använde sig av samma tabell.» (Mycket dålig)
- Jag är definitivt för hemtentamen och framför allt inlämningsupgifter, det är en examinationsform som jag anser bidrar til mer bestående kundskap. Det finns nog väldigt många som känner igen sig i "slå in - slå ut"-metoden. Man "slår in" kunskapen innan tentamen och sedan har man glömt den två dagar efteråt. När man däremot tvingas att återigen bearbeta kunskapen via ex hemuppgifter sker en helt annan inlärningsprocess samtidigt som gör att man kommer ihåg mycket mer efteråt. » (Dålig)
- tycker inte om att man måste ha 4 av 5 rätt på badppgifterna för att få godkänt!» (Dålig)
- Är kritisk till basuppgiftssystemet» (ganska bra)
- Lite dumt att man låg illa till om resultatet på duggan inte var alltför bra. Det kändes som att man förväntades få ett visst antal duggapoäng för att ha lite i bagaget till tentan.» (ganska bra)
- Fler mindre uppgifter vore vettigt. Tenta tycker jag är ett suboptimalt utvärderingsverktyg.» (ganska bra)
- hade hellre sett basuppgiftssystemet gå i graven. iallafall i den form den har idag. enkla uppgifter ska finnas på tentan ja, men inte satt i system.» (ganska bra)
- Skriftlig tentamen rimlig med tanke på innehållet i kursen. Svårt att examinera via hemtentamen eller munta.» (bra)
- Dock tycker jag att själva betygssättningen av tentan bör förändras. Varför kan den inte var utformad som en vanlig tenta där man bör klara 40-50% av frågorna för G?» (bra)
- Tentor är bäst.» (mycket bra)
- Bra med Matlabuppgift!» (mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

29. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Ändra upplägget på tentan så att den vanliga chalmersmodellen kan användas med 40%, 60% och 80% gränser. Dagens upplägg har på tok för liten godkändmarginal. »
- Bra kursutvärdering. Bättre än de vi brukar få på I-programmet.»
- Tycker man ska försöka få ut kursutvärderingen innan lovet när man fortfarande har kursen i färskt minne, iofs är det kanske mer kursutvärderarna som har det anvsvaret men då kanske man kan försöka ligga på dom lite :)»
- Bra kursutvärdering, inga kommentarer.»
- Jag har studieuppehåll»


Kursbetyg:

30. Vad tycker du om kursen som helhet?

48 svarande

Dålig»3 6%
Ganska bra»12 25%
Bra»23 47%
Mycket bra»10 20%

Genomsnitt: 2.83

- Jag har studieuppehåll» (?)
- Men något måste väl vara fel när 56% kuggar tentan!?! (Jag klarade mig...)» (Ganska bra)
- Skulle kunna förbättras avsevärt om boken byttes ut eller att det på något vis kommer ut lösningsförslag till boken samt om det lades mer tid på räknestugor vid bättre tidpunkter. » (Ganska bra)
- Roligt men svårt ämne. Tentamen var för svår i jämförelse med tidigare tentor. » (Bra)
- Stort plus för föreläsningsanteckningarna man fick på föreläsningarna. Föreläsningarna var också oftast väldigt bra och roligt med alla små experiment » (Bra)
- det var en rolig kurs, mekanik är intressant, och peter förklarar på ett lättförståeligt sätt. DOCK har det känts en aning repetativt och för enkelt på föreläsningarna, gör det ett eller två snäpp mer komplicerat under föreläsningstid, så motsvarar det bättre litteraturen och demonstrationsräkningarna.» (Bra)
- Räknestugorna borde vara i en bättre lokal som är lämpad för självstudier.» (Bra)
- Kul kurs.» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från