ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Kolloid- och ytkemi, KFK176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-01 - 2010-03-21
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»3 23%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»3 23%

Genomsnitt: 3.07

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 46%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.53

- Föreläsningarna som hölls av Staffan gav inte speciellt mycket att gå på. Det var mycket lättare att tillgodogöra sig den informationen genom att läsa i kompendiet som han skrivit.» (75%)
- Var med på alla föreläsningar och laborationer, men ej räknestugorna.» (75%)
- Mycket bra föreläsningar, dock gärna lite mer räknestugor/övningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 46%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 30%

Genomsnitt: 2.38

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 3

- Tyckte att nivån på tentan var väldigt annorlunda i jämförelse med de övningstentor som fanns. Tyckte att övningstentorna var relativt mycket enklare än examinationen.» (I viss utsträckning)
- Dock något svår tenta kanske?» (Ja, i hög grad)
- Vettig tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»4 30%

Genomsnitt: 3.15

- Nikolas föreläsningar var jättebra, han hade en bra teknik som gjorde att man lätt hängde med i resonemanget. Staffans föreläsningar var inte alls lika bra, han pratade alldeles för tyst och det han skrev stod i hans häfte. Häftet var å andra sidan lättförståeligt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp var konsultationstillfällena för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»5 38%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Tyckte att det hade varit bra om man hade någon gemensam övning. Visserligen tog Nikola upp någon av uppgifterna, men det var ofta på slutet lite snabbt under en föreläsning.» (Mycket liten)
- Bör ha en annan sal nästa år.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp var kursboken "Pashley" för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 3

- Boken var ändå bra, men det som fastnade var det man lärde sig genom att göra uppgifter och titta på övningstentor tycker jag.» (Ganska liten)
- Jättebra bok!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp var kursboken "Atkins" för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»5 38%
Ganska liten»7 53%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.69

- Kollade bara lite innan tentan.» (Mycket liten)

10. Till hur stor hjälp var kompendiet "Yt- och kolloidkemi" för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»8 61%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 3.07

- Samma som för Pashley.» (Ganska liten)
- Lite förvirrat upplägg i boken? Synd att inte facit var bifogat, samt att det utgivna facit var handskrivet. Svårläst.» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har de utdelade sammanfattningarna varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.5

- Underbart bra!» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%

Genomsnitt: 3.76

- Väldigt bra att vi fick största delen av kursmaterialet utdelat vid första föreläsningstillfället.» (Mycket bra)

13. Till hur stor hjälp var laboration YS "Mätning av ytspänning med droppvikts- och ringmetoderna" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.38

- En tjugofemöring föll ner!» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp var laboration CMC "Bestämning av kritisk micellbildningskoncentration" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- Helt okej lab, lite väl mekanisk.» (Ganska stor)

15. Till hur stor hjälp var laboration M "Mikroelektrofores och Zetapotential" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- Bra att få se Brownsk rörelse in action!» (Ganska stor)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt hjälp»4 30%

Genomsnitt: 4.07

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Jättebra klass!» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Många laborationer och laborationsrapporter under kort tid» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 69%
Hög»4 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Det skulle skrivas många laborationsrapporter. Jag kände personligen även att jag inte kunde prioritera alla tre kurser som lästes, utan fick nöja mig med de två som jag skulle tentera.» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 15%
Gott»4 30%
Mycket gott»7 53%

Genomsnitt: 4.38

- Kursen var intressant och välstrukturerad. Laborationerna kändes centrala och nyttiga. » (Mycket gott)
- Mycket bra kurs! Ena föreläsaren (SW) var dock lite svår att höra och förstå, vilket försvårade föreläsningarna.» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sammanfattningarna»
- Allt har fungerat bra»
- Sammanfattningarna.»
- Tyckte att upplägget i sig för kursen var bra.»
- Sammanfattningarna och Nikolas föreläsningar är verkligen jättebra. »
- Nikola som föreläsare»
- Sammanfattningarna och Staffans kompendium. »
- Pashley, sammanfattningarna och Nikola!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- "Atkins" delen av kursen. Föreläsningarna av SW, mycket otydliga»
- Staffan får prata lite högre.»
- Borde förutom föreläsningar och konsultation finnas demoövningstillfällen. Tentan borde inte vara svårare än de gamla övningtentorna som läggs ut på hemsidan. Man borde få ta med sammanfattningarna till tentan, det är bara slöseri med tid att man ska behöva sitta och skriva in alla formler i Pashley istället.»
- Tyckte att examinationen nu inte motsvarade de tentor som fanns tillgängliga att öva på. Det gjorde att man fick felaktig bild på vad man skulle öva extra mycket på tyckte jag.»
- Fler uppgifter till Staffans del»
- Försök att gör ett samlat kompendium med uppgifter, lösningar, sammanfattningar. Det skulle nog underlätta istället för att sitta med 10 olika häften. Ge någon typ av bonuspoäng för labbarna, så att intresset för att skriva dem bra ökar. Många tappar ambitionen då de "inte betyder något".»
- Det kan framgå tydligare att tre laborationsrapporter ska skrivas. »
- Mer övningstillfällen.»

23. Övriga kommentarer

- Tentan kändes väldigt svår jämfört med övningsuppgifter och de gamla träningstentor som fanns.»
- tack för en intressant kurs»
- Mycket bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från