ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik, LMT205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»4 36%
Cirka 20 timmar»6 54%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»0 0%
75%»4 36%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.36

- Var bortrest en läsvecka, annars närvarande» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 50%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 40%

Genomsnitt: 3.2


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»8 72%

Genomsnitt: 3.63

- Undervisningen är organiserad och bra, men att baka in regelbundna räknetillfällen hade varit kanonbra.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.81

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%

Genomsnitt: 3.9

- Jag hade önskat att kurs-pm hade legat ute på hemsidan» (Ganska bra)
- Föredömligt! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»4 36%

Genomsnitt: 3.9

- ingen möjlighet till räkneverksamhet med närvarande lärare, alltså inga övningstillfällen» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra med räknetillfällen så man enklare kan fråga när man stöter på problem. » (Ganska bra)
- Sune är bäst!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Hade gärna haft räkneövningar i grupp!» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»7 63%
Hög»3 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Jag tycker att det är konstigt att vi som läser till designingenjörer får ett extra moment i kursen (bro-uppgiften), men ändå läser samma antal timmar som övriga som har samma kurs utan ett projekt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»4 36%
Hög»4 36%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.63


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 36%
Mycket gott»7 63%

Genomsnitt: 4.63

- Jättebra med kurshemsida, och jättebra med strukturerade föreläsningar. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Brouppgift»
- Sune!»
- Broprojektet»
- Hemsidan har fungerat väldigt bra, med svar till uträkningar.»
- Mycket har varit bra, undervisningen, broprojektet...»
- Administrativa arbetet, vilket var strålande!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Scemalagda övningstillfällen hade varit bra.»
- Inför övningstillfällen»
- Räkneövningar i grupp!!»
- Att planera in räknetillfällen i kursen hade hjälpt mycket tror jag. »

16. Övriga kommentarer

- Sune Olsson är en väldigt kompetent och duktig föreläsare.»
- Campus Lindholmen bör investera i en A1-skrivare, då ett krav av projektet var att ha en ritning i A1-storlek. Lindholmen känns bortprioriterat, då vi fick åka till Johanneberg för att kunna skriva ut våra ritningar, eller själva tejpa ihop 16 A4-blad på lindholmen. »
- Svårt att hinna med att anteckna och ta in den muntliga informationen samtidigt.»
- räkneövningar i grupp!»


Kursutvärderingssystem från