ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ABO125 Bostadens rum ht 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-05
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Anna Braide Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Gestalta bostadens rum med god insikt om rumsgestaltning och upplevelserika rumssammanhang, om estetiska värden i material och detaljer samt om bostadens samverkan med stadsrum och samhälle.

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»23 63%
Mycket bra»11 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.25

- Det handlade nästan bara om planlösningar och mycket lite anat - i alla fall betonades de andra delarna väldigt lite. Flatås är kanske inte heller världens mest intressanta stadsrum att undersöka.» (Ganska dåligt)
- Gestaltningsprocessen har kommit i skugga och fokus har legat på att lara sig datorprogram och förstå tekniska aspekter i huset. Workshopen med Bjorn Gross "fasad-plan sektion" var dock väldigt bra. Mer sådant» (Ganska dåligt)
- Mycket fokus på lägenheterna och bostaden inne. Lite lite om utemiljöer och exempel på dessa.» (Ganska bra)
- Betydligt större fokus på planlösning än material och framförallt detaljer, som inte fick så mycket uppmärksamhet... inte något fel med det, men det står det med i målet så...» (Ganska bra)
- "bostadens samverkan med stadsrum och samhälle." hade kunnat ta mer plats i kursen» (Ganska bra)
- Väldigt bra med avseende på "rumsgestaltning och upplevelserika rumssammanhang", mindre bra med avseende på de två andra punkterna.» (Ganska bra)
- Inte så mycket info kring innovativa rummsformer. Den sista etagelägenheten på studieresan hade tex sådana lite sådana rum men man hade velat se mer speciella rum som har andra former. Sådant kan man nog hitta i stenstadens 1890-1920talshus. Det skulle vara intressant att få se åtminstonde ett gammalt hus. Inte bara 50-tal och frammåt.» (Ganska bra)
- Det har varit ett bra upplägg och dagskisserna har varit mycket lärorika och bra planerade i tidsplanen. Kunde dock inte vara med på redovisningen av den andra dagskissen men tycker att jag har fått bra koll i efterhand efter möten i rit salen under projektets gång.» (Ganska bra)
- Känns som att hela kursen verkligen har lagt fokus på just detta. » (Mycket bra)
- Men detta har skett under mellankritik och slutkritik, inte så mycket under handledartillfällena.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Gestalta bostadens rum där myndigheternas krav, regelverk och gällande normer är väl uppfyllda.

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»14 40%

Genomsnitt: 3.31

- Skulle vilja bocka i en ruta mitt emellan ganska bra och ganska dåligt. Det tar nog mer än 8 veckor att få grepp om alla siffror i alla regelverk. Men det är en bra början.» (Ganska dåligt)
- Här känns det som det hade varit bra att kanske betonat detta mer eftersom det är en väldigt viktig del i projekteringen.» (Ganska bra)
- oklart i vissa samanhang om man till 100% skall följa de gällande regelverken eller att "se det som en övning och att man inte alltid måste följa alla regler"..» (Ganska bra)
- Det var olika krav i olika ritsalar, allt var beroende på vilken handledare man hade. Så allas projekt grundade sig på olika syn av hur mycket man bör följa reglerna.» (Ganska bra)
- Vi har lärt os mycket nytt. Skulle dock vara skönt med en sammanfattning av BBR att luta sig mot.» (Ganska bra)
- Bra på både föreläsningar och i projekt.» (Mycket bra)
- En bra egenskap men lite väl fokuserat, skulle vara kul kunna spinna vidare på unika idéer och lösningar. Men tror man kan fokusera mer på det senare under året när man nu har normerna och alla regler i bakhuvudet. Föreläsningen om handikapps anpassat, då hon som var utbildad inom området pratade var lärorik men det skulle nog vart mer intressant om det verkligen var en som var synskadad/handikappad förläste om hur det var. Hur vardagen och bostaden kunde anpassas för deras önskemål. För hon som föreläste hade ju bara pratat med handikappade och sedan fört de vidare.» (Mycket bra)
- Detta har dock mest behandlats under handledningen, inte så mycket vid kritiktillfällena.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Gestalta bostadens rum med insikt om betydelsen av livscykelkostnader, ekologisk hållbarhet, låg energiförbrukning, trädgårdsplanering samt etiska ställningstaganden.

36 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Ganska dåligt»22 61%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Väldigt lite. Nästan bara fokus på hållbarhet i planskisser och familjekonstellationer. Inget tekniskt eller estetiskt. Man kan såklart inte få allt men risken är att det glöms bort i kurs efter kurs. Skulle varit bra med en hållbar utvecklingskritiker i de avslutande föreläsningarna, någon med helhetssyn på hållbart byggande.» (Mycket dåligt)
- Lärandemålet har enbart anats men inte varit ett genomgående innehåll i processen. Detta lärandemål är orimlig att ingå i kursen eftersom kurstiden inte skulle räcka till att, med lämplig mängd av innehållet, tillämpas i projektet.» (Mycket dåligt)
- Ingen "push" åt det här hållet, men det har ju varit upp till var och en.» (Ganska dåligt)
- Kursen i sig har inte bidragit med så mycket nytt beträffande hållbarhet, det kommer mer från andra kurser.» (Ganska dåligt)
- livscykelkostnader har det inte vart så mycket fokus på under handledning. trädgårdsplaneringen var nog en av de mer intressanta föreläsningarna. Då detta har känts lite utanför vårat område. Men själv gillar jag trädgårdsplanering och uterummens betydelse i ett område och för de som bor där. » (Ganska dåligt)
- ekologisk hållbarhet, låg eneergiförbrukning samt trädgårdsplanering visst, men livscykelskostnader?» (Ganska dåligt)
- Har inte behandlats i någon stor utsträckning i kursen, däremot lite i den parallella kursen, men det har mest känts påklistrat, detta är dock inte något negativt, allt behöver ju inte behandlas samtidigt.» (Ganska dåligt)
- bra (jag saknar alternativet "bra" i alla frågor i formularet)» (Ganska bra)
- Det var detta som kom lite i kläm när man fick mycket att göra och lite tid. Tiden gick då främst åt att koncentrera sig på planer. » (Ganska bra)
- Detta är väldigt skilda aspekter! Livscykelkostnader - dåligt. Ekologisk hållbarhet - också ganska dåligt men vi har viss kunskap sedan tidigare. Låg energiförbrukning - ganska dåligt kommer nog mer i byggnadskonstruktionskursen. Trädgårdsplanering - bra. Etiska ställningstaganden - bra diskussioner i slutet av kursen innan dess ganska lite.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Gestalta bostäder för olika typer av boende och på olika platser i samhället.

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»5 13%

Genomsnitt: 2.86

- Mycket ensidigt projekt med val mellan två typer av förortsbebyggelse i en och samma förort där förändring inte var önskvärt.» (Mycket dåligt)
- enbart stora lägenheter.» (Ganska dåligt)
- Gestalta bostäder för olika typer av boende vad gäller lägenheter och planlösningar har uppföljts i kursen till "mycket bra". Men inte att GESTALTA/öva på olika platser i samhället.» (Ganska dåligt)
- Vi hade ju bara ett område men mycket tankar kring olika typer där.» (Ganska bra)
- Bra inslag att att tänka över olika familjers behov och att bostaden skall vara flexibel över tid. Platser i samhället? Vad har vi sagt om det?» (Ganska bra)
- Vi har undersökt en plats och kan därför inte förväntas ha lärt oss att gestalta olika typer av bostäder på olika platser i samhället. Däremot är det ett steg på vägen.» (Ganska bra)
- Detta har vart det stora i vårat projekt. Bostäder som ska passa olika familjer och ge flexibilitet för utökning och minskning av bonde. » (Mycket bra)

5. Lärandemål 5

Gestalta bostäder med vår tids krav på generalitet och flexibilitet såsom attraktiva bostäder såväl för dagens som för morgondagens behov med särskilda hänsyn till tillgänglighet och säkerhet samt hållbarhetsaspekter.

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»21 58%
Mycket bra»15 41%

Genomsnitt: 3.41

- men lite krystat med "extrauppgiften" 2+1 familjen (det hade räckt med bara stora lägenheter)» (Ganska bra)
- Bra nyanserad tilgänglighetsdebatt. Men åter igen, studiebesök i stenstaden hade gjort gott. Det ger också en sundare tidsperspektiv för byggande, flera hundra år istället för (väldigt futtiga) 50 år.» (Ganska bra)
- Vi har nog bara fått en syn på det här. Lärarnas. Och så någon gästföreläsares. Känns inte heltäckande.» (Ganska bra)
- Däremot kan man ibland ifrågasätta på vilken bekostnad dessa värden uppehålls» (Ganska bra)
- Jättebra föreläsning om tillgänglighet.» (Mycket bra)
- Haft stort fokus i kursen upplever jag» (Mycket bra)
- Här har man verkligen fått grunder att stå på. främst då genom föreläsningar. » (Mycket bra)
- Endast grundläggande.» (Mycket bra)

6. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»16 48%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.45

- Man kan aldrig rita för många planlösningar.» (Ganska bra)
- Känns som en kurs som vill för mycket och skulle behöva en tydligare inriktning. Bostäder är ett stort och jättespännande område att arbeta med men vi kan omöjligt hinna med att ta hänsyn till alla aspekter under en kurs. Resultatet blir ytligt och illa genomfört på många områden istället för att utrymme ges till att göra en djupare, mer seriös undersökning i en eller ett par aspekter. Är inte bara vårt eget ansvar.» (Ganska bra)
- jag vet inte vad som förväntas av mig om fyra år» (Vet ej)

7. Hur väl tycker du att ditt gestaltningsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades i de tre dagsskisserna.

36 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»9 27%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.03

- Väldigt lite gestalting.» (Mycket dåligt)
- jag personligen kände inte att dagskisserna var speciellt givande.» (Ganska dåligt)
- Hade ingen större hjälp av dessa.» (Ganska dåligt)
- Bra att bekanta sig med fler bostadstyper för att bredda sitt register» (Ganska bra)
- Om ni med gestaltningsarbete syftar på att rita planer...» (Ganska bra)
- det var bra att få prova på de olika lägenhetstyperna.» (Ganska bra)
- Dagsskisserna har i vissa fall fungerat som en inspiration, dock har dom upplevts som stresselement som ibland tagit tid från projektet. I dessa fall syftar jag i synnerhet på dagsskisserna inom byggnadskonstruktion.» (Ganska bra)
- Dagsskisserna var en väldigt bra start på projektarbetet, i synnerhet de två första. Hade gärna sett mer sånt arbete, självständiga småuppgifter som är som en försmak inför det stora arbetet.» (Mycket bra)
- Tyckte det var ett bra sätt att komma in i arbetet, utan någon stress men samtidigt en bra möjlighet att lära. » (Mycket bra)
- Vet inte hur mycket det påverkade. Förmodligen inte allt för mycket. » (Vet ej)

8. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»23 63%
Mycket bra»8 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.08

- Jag tycker det skulle varit en större variation. Upplevde rätt mycket upprepning, både föreläsningarna emellan samt med kursen vi gjorde i våras. Vill ha större internationellt fokus. » (Ganska dåligt)
- Ersätt med fler inspirerande och kreativa workshops istället, likt den björn gross hade. Hellre rulla runt i en rullstol i lägenhet än att höra en föreläsning om hur det kanske är att ha en funktionsnedsättning.» (Ganska dåligt)
- Vissa föreläsningar har verkat som upprepningar av föreläsningar vi fick under arbetet med ateljébostaden under årskurs ett, med bland annat samma exempel.» (Ganska dåligt)
- fokus på planlösningar åter igen, men det tycker jag även känns mest relevant såhär långt i utbildningen. så, bra.» (Ganska bra)
- Fast ibland har de krockat med annat som Archicad-kursen, som har blivit lidande för en del. » (Ganska bra)
- De flesta har varit bra, dock kan den tidsmässiga placeringen av en del föreläsningar ifrågasättas. En del av det som sades borde ha sagts tidigare i kursen.» (Ganska bra)
- jag känner att jag har svårt att applicera den nya kunskapen, som vi får vid de olika föreläsningar, på det pågående projektet. Har inte energin att riva upp ritningar för att anpassa dem till ny kunskap.» (Ganska bra)
- Bra men efterlyser hållbarhetsföreläsning och gestaltnings-föreläsning. Sten Gromark hade lite men det skulle behövas mer kring det. Känns också som att utseende är a och o när man skall bygga i närheten av andra hus om man inte vill att grannarna skall överklaga livet ur alla förslag.» (Ganska bra)
- Vissa föreläsningar har varit lite upprepning där saker man redan hört berättades eller visades igen. » (Ganska bra)
- Många av föreläsningarna har varit mycket intressanta och gett bra information om boende i lägenhet, eftersom jag hela mitt liv har bott i villa på 450 kvm så har jag ingen bra uppfattning om vad som är realistiska rum. har under kursen hela tiden lärt mig att man ska förminska allt. Förstår ju det ur den ekonomiska synpunkten men ser det inte som en kvalité för den som ska bo att ha extremt små rum. speciellt inte för barnfamiljer där jag tycker barn ska ha möjlighet sprida ut sig för plats för lek och kreation. » (Ganska bra)
- landskapsarkitekturen var bra..» (Ganska bra)
- Som vanligt så har jag direkt efter en föreläsning svår att säga vad jag egentligen har lärt mig av den. Men som alltid så uptäcker man i efterhand all den kunskap man bestitter nu som man inte hade för ett år sedan. Om sen föreläsningarna bidrog till kursen eller mer som en helhet på arkitektur låter jag vara osagt. » (Ganska bra)
- Väldigt olika, tillgänglighetsföreläsningen var intressant men passade följde inte riktigt vad vi behövde just då. I övrigt tycker jag att föreläsningarna har passat just de frågeställningar vi haft i stunden utomordentligt. Många bra föreläsningar.» (Mycket bra)
- Föreläsningarna har i regel varit bra» (Mycket bra)

9. Kursen innehöll ett seminarium. Hur väl tycker du att seminariet bidragit till att infria kursmålet?

36 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Ganska dåligt»9 27%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»6 18%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.66

- Boken var en intressant (och ankeväckande) studie som kändes relevant, däremot kändes ett seminarie kring boken onödigt. kunde lika gärna handlat om trygghet i bostaden. Till detta att många köpte boken för 280kr dagen innan för att läsa den till seminariet. Dålig stil att inte köpa den tidigare då den var obligatorisk, men även dålig stil att den var just obligatorisk.» (Mycket dåligt)
- Det blev mest platityder och klyschor. Kändes inkastat för att få oss att köpa den obligatoriska kurslitteraturen vilken som av en händelse var skriven av de ansvariga för kursen.» (Mycket dåligt)
- Kändes faktiskt helt meningslöst. Informationen togs ju ändå upp vid föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Semiariet var ett tilfälle för diskussion vilket är positivt, men jag boken kändes överflödig för samtalet. Det handlar om ett allt för litet urval av bostäder och diskussionen rörde sig främst kring bostaden generellt och mindre kring bostadens frågor.» (Mycket dåligt)
- Det ledde till intressanta diskussioner, men det kändes inte som att det var direkt relevant till kursen i övrigt.» (Ganska dåligt)
- Seminariumet var inte jätte givande eftersom det var mycket upprepning och allt som disskuterades var saker som antingen var rellativt självklara eller saker man redan visste från föreläsningarna. » (Ganska dåligt)
- Seminariet som fungerade bra som en diskussion om bostadens olika värden och lösningar men skulle nog fungerat lika bra utan litteraturen och med enbart projektet som referens. Den studie som presenterades i litteraturen var inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några slutsattser utav.» (Ganska dåligt)
- De flesta verkade ha glömt att det var ett seminarium fram tills dagen före, och vi började därmed ganska sent med inläsning. Men jag tycker ändå att det blev en fruktsam diskussion» (Ganska bra)
- Kunde ha varit tidigare i kursen, kanske strax efter mellankritiken så vi fick ta del av varandras synpunkter och tankar kring rumslösningar, trygghet osv.» (Ganska bra)
- Nyanserad diskussion.» (Ganska bra)
- Blev väldigt bra diskussioner! Men boken diskuterades inte så mycket. Kändes lite konstigt att betala nästan 300 kronor för en bok som gick att läsa på en kväll och som var väldigt dåligt korrekturläst! » (Ganska bra)
- Seminariet var bra men boken kunde ha skippats, kändes mest som onödiga pengar eftersom diskussionen inte egentligen hade något med boken att göra.» (Ganska bra)
- Mycket bra, vi diskutera mycket om hur mycket alla normer och "handikapps regler" verkligen är regler eller mer guidelinjer. » (Mycket bra)
- Läsningen var bra, men diskussionen var det som gav mest. » (Mycket bra)
- kanske hade varit mer givande om kursen inleddes med detta....» (Vet ej)

10. Kursen innehöll en övningsuppgift, Stadsbostaden. Hur väl tycker du att denna bidragit till att kursmålet uppfyllts?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»19 57%
Mycket bra»11 33%

Genomsnitt: 3.21

- vet ej vilken övning som ni syftar på.» (?)
- Vad var det? » (?)
- Vet inte riktigt vilken uppgift det var?» (Mycket dåligt)
- Svårt att ge en bedömning, jag kommer inte ihåg vilken det var.» (Ganska dåligt)
- För ensidigt val av plats och byggnadstypologi. Borde kanske kallas Förortsbostaden.» (Ganska dåligt)
- Man fick nytta av mycket av sina kunskaper i övningsuppgiften, och den var väldigt lärorik. Men samtidigt innehöll den en del frustrationsmoment.» (Ganska bra)

11. Hur fungerade det att arbeta med idékoncept, program och dummy som stöd i den kreativa processen?

36 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»13 36%

Genomsnitt: 4.11

- Jag känner att vi hade behövt mer stöd just kring dummyn. Vår ritsalsassistent kom med många konkreta bra tips just kring dummyn och layouten som jag gärna haft tidigare. Kanske en liten miniföreläsning kring det strax innan mellankritiken?» (Ganska dåligt)
- Dåligt mest på grund av att vi som projektgrupp inte la ner energi på just denna del. Hade dock varit bra om vi hade gjort det. Jag ser gärna att man pushar på vikten av program och dummy mer.» (Ganska dåligt)
- det är en bra idé som jag tänker försöka jobba med i kommande projekt men vi fick inte till det i detta.» (Ganska dåligt)
- Det har inte fungerat jättebra men jag tror det mycke beror på att det är första gången man använder sig utav denna teknik. och eftersom det var vårat första omfattande projekt blev det nog ganska mycket nytt på samma gång. även om man försökte men inte riktigt nådde ända fram på den punkten tror jag definitivt att man har dragit lärdom av detta och tar det med sig till nästa projekt.» (Ganska dåligt)
- Det är ett bra upplägg, anledningen till det låga betyget syftar på min insats. Jag borde anammat konceptet i större utsträckning, jag tror det hade påverkat resultatet gott.» (Ganska dåligt)
- Handledare kunde ha tryckt hårdare på att det verkligen gjordes, för det gjordes det egentligen inte.» (Ganska dåligt)
- Jag tror att det skulle kunna fungera bra, däremot valde vi att inte arbeta enligt denna modell.» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett att vi fått direktiv om att arbeta med skala i dummyn - åtminstone i mitt fall hade vi mest gjort något som vi kallade "dummy" för att man var tvungen.» (Ganska bra)
- Bra, men poängtera vikten av att lägga ner lite tid på att utforma dessa (det pushades lite för hastigt, och kan ha bidragit till slutresultatets nackdel i en del projekt).» (Ganska bra)
- Dummy:n kändes inte som något jätteseriöst och vår grupp gick ifrån den inför inlämningen. » (Ganska bra)
- Dummyn var något vi glömde att börja med i början av projektet, Men insåg i efterhand att det är något jag ska ha klart från dag ett och ha som verktyg under hela projektet. » (Ganska bra)
- Helt OK, vi gjorde en dummy, så det var lätt att su hur i fas man låg. Sen så sprack ju planeringen gång på gång, men det var ju inte dummyns fel. » (Ganska bra)
- OK, men det gör jag alltid.» (Ganska bra)
- Väldigt bra, skönt att få lite hjälp och vägledning på det här området. Skulle ha använt oss mer av det och kommer att ta med mig det in i nästa projekt. Bra upplägg. Saknar dock en föreläsning eller kurs i layout och 2d-kommunikation.» (Ganska bra)
- Vi förstod vitsen med dummy och program och kom fram till att vi absolut ska använda det framöver, så på så vis var det bra. Men tyvärr trycktes det nog inte tillräckligt på det från början vilket gjorde att vi arbetade ganska lite med det under det här projeket, vilket hade kunnat snabba på processen en del.» (Ganska bra)
- till stor hjälp att komma igång tidigt med ALLA delar. En ryggrad.» (Mycket bra)
- Dummy var mkt bra. Programmet var bra, om än lite rörigt/diffust.» (Mycket bra)
- Viktigt men bör utvecklas och kan utvecklas mycket! Gå igenom mer noggrannt och ge fler exempel på hur till exempel dummy/idékoncept/presentation kan se ut/utformas/läggas upp och vad de bör innehålla samt hur de kan hjälpa oss i processen. Be handledarna kontrollera och trycka på att de genomförs. Ha eventuellt en dummy-genomgång på ritsalen för att få hjälp av klasskamrater och handledare att se projekt utifrån och vad som bör redovisas. Kanske ge exempel på hur "riktiga" arkitekter på kontoren arbetar i en process och redovisar och presenterar för beställare och för varandra. Eller exempel och förslag från tävlingar. Visa tillexempel hur en bra sektionsritning ser ut och vad den innehåller INNAN vårt redovisningsarbete börjar istället för att som nu, i efterhand peka på dåliga och bra exempel.» (Mycket bra)

12. I kursen gjordes en studieresa inom Göteborg. Hur väl tycker du att denna underbyggde kursmålen?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»12 34%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 2.77

- Var inte med på resan.» (?)
- deltog ej» (Mycket dåligt)
- Fanns en del skrämmande exempel som jag antar var nyttiga» (Ganska dåligt)
- Det var en del intressanta aspekter, men jag har lite svårt att se syftet med besöken. Var det att visa på dåliga exempel på hur man löser lägenheter?» (Ganska dåligt)
- Eller ganska bra om det var menat som avskräckande exempel. Igen fler gamla exempel, något som saknats i alla kurser förutom arkitekturhistoria. Kanske Gunilla Linde-Bjur kan visa bra gamla exempel, hon har ju ändå skrivit en bok om alla änder hus i göteborg. Det sista huset (50-tal) var dock mkt givande.» (Ganska dåligt)
- Första stället var ju den vi skulle träffa tyvärr sjuk. Sedan var de nybyggda lägenheter vi såg väldigt underligt lösta och små vardagsrum / kök. Den lägenhet som de flesta verka gilla var den gamla renoverade på guldheden.» (Ganska dåligt)
- Inga vidare bra exempel även om jag har förståelse för att det inte är lätt att hitta lämpliga projekt som kan ta emot en hel klass.» (Ganska dåligt)
- kunde vara intressant med större bredd på studiebesöken. Blev mycket av samma typ av byggen.» (Ganska dåligt)
- Det var punkthusen jag ville höra om, men där fick vi ingen guidning alls, tråkigt!» (Ganska dåligt)
- De besökta projekten var av varierande kvalité där tex lägenheten på guldheden var inspirerande men de nybyggda bostäderna i partille mest fungerade som ett avskräckande exempel.» (Ganska dåligt)
- Tråkigt bara att första snubben var sjuk och inte hade meddelat oss detta.» (Ganska bra)
- Saknade ett samtida BRA exempel vad gäller planlösning. » (Ganska bra)
- Det var roligt atts e olika typer av lägenheter, men tråkigt att det inte riktigt blev som planerat. » (Ganska bra)
- Intressant och givande! Men hade varit trevligt att träffa någon arkitekt och/eller entreprenör och höra om motgångar/framgångar/samarbete» (Ganska bra)
- var en trevlig resa men förstod inte om det var exempel på bra eller dålig ny arkitektur...» (Ganska bra)
- En studieresa är ett jättebra sätt att faktiskt uppleva rum och en chans att se vad som byggs idag. Det studieresan visade var mig var att som byggdes förr var bättre än det som byggs idag. Det hade varit intressant att se bra lägenheter som är byggda även idag, och förstå vad som utgör skillnaden mellan de bra och de dåliga där istället.» (Ganska bra)
- Tråkiga objekt, det var inte så stor bredd. » (Ganska bra)
- Jättebra. Men det hade ju varit kul om lärarna hade haft några åsikter om dessa.» (Mycket bra)
- Roligt och bra att se verkliga exempel! Tycker dock att kursen varit väldigt Göteborg-centrerad skulle vara roligt med fler goda exempel från andra städer och länder.» (Mycket bra)

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- » (Ja, målen verkar rimliga)
- En orsak till att alla projekt nått så långt som dom gjorde beror dock på att alla jobbat sig halvt till döds men det beror nog på arbetsklimatet i klassen än på kursmålen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- jag tycker verkligen att man kan ställa höga krav eftersom det är då man lär sig och särskillt eftersom det är det ända flerbostadshuset vi kommer projektera under vår tid här. Det känns väldigt rimligt!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen var rimliga, Dock var det många som valde göra flashiga presentationer som nog kommer klaga på det. Men det var deras val tycker jag och inget som kursen borde ändras för. Från ettan så är det inte så stor skillnad på presentations teknik. Kanske att ni som jag hörde ni haft, har en kurs i presentations teknik där man lär sig tex, adobe inDesign som en fristående kurs en dag i veckan eller något. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja, det har varit skönt denna terminen att vi redan haft en bostadskurs i ettan. Däremot hade det varit skönt att få bättre vägledning i hur vi bör lägga upp vårt arbete. Det som gjorts (tror det är Anna)har varit bra men ändå har vår grupp och många andra varit väldigt stressade mot slutet och stannat uppe hela nätterna. Mycket hänger få handledarna, att inte de ger förslag på stora förändringar när det bara är ett fåtal arbetsdagar kvar utan istället ger tips om hur vi skall lägga upp arbetet på ett effektivt sätt. Vet att mycket av ansvaret är vårt eget men eftersom så många i klassen hamnat i samma situation visar det tydligt att det inte går att lägga hela ansvaret på oss.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja, målen är rimliga. Det är däremot inte rimligt att sätta ett schema som kräver att man arbetar kvällar och helger för att hinna klart. Detta blir problemet när man blandar flera kurser. Det gör också att man lätt "väljer bort" någon utav kurserna, och fixar ihop något snabbt för att sedan återgå till det man ursprungligen arbetade med. Det är möjligt att det hade hjälpt att trycka på dummy mera, men det är också viktigt att det finns någon form av datorundervisning i cs3 när man kommer till första digitala inlämningen. Det räckte inte med tre dagar för presentationsarbete och trots att ingen av oss sov någonting under sista dygnen, utan stannade hela nätter i skolan lämnade vi in strax innan. Detta berodde till stor del på att det tog tid att sätta sig i program som illustrator och indesign för att kunna få fram en presentation.» (Ja, målen verkar rimliga)
- tycker inte att vi har fått särskilt mycket förkunskaper...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Personligen hade jag inte problem med målen men det pratades om att de flesta tyckte att de vart för högt stälda framförallt med tanke på den dator kunskap som krävdes.» (Nej, målen är för högt ställda)

14. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

36 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»32 91%
För stort omfång i förhållande till poäng»3 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.08

- Alla gör ju sitt bästa och därför var många kvar på skolan till midnatt de sista veckorna i projektet. Kul, jobbigt, bra, dåligt allt på en gång.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Dock är jag övertygad om att de allra flesta har lagt ner långt mycket mer tid än den schemalagda på övningsuppgiften.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det var mycket jobb, med en gång från början till de sista timmarna innan inlämning. Men det har varit väldigt roligt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Som sagt. Kursen vill för mycket. Minska omfånget och få bättre kvalité på det som görs och mindre psykisk ohälsa hos studenterna.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»20 55%
Ganska stor»5 13%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.08

- Föreläsningarna har sagt mer.» (Mycket liten)
- Kan vara en idé att se över obligatorisk kurslitteratur och eventuellt byta ut. Den känns tunn, dyr i förhållande till vad man får och allt för översiktlig.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har inte haft någon betydelse för våran övningsuppgift och därför heller inte för inlärningen. Dock har annan litteratur som vi använt oss av i övningsuppgiften varit lärande.» (Mycket liten)
- Läste inte boken förräna kvällen inför seminariet.» (Ganska liten)
- Litteratur från tidigare kurser och föreläsningar bidrog mer.» (Ganska liten)
- Framförallt då bostadens mått och arkitektens handbok» (Mycket stor)
- som jag sa har jag aldrig bott i lägenhet så jag har vart tvungen gå helt på kursmaterial och litteratur och föreläsningar för att sätta mig in i problematik och vad som eftertraktas och behövs i lägenheter. » (Mycket stor)
- Bättre pedagogiska och strukturerande kurslitteratur gällande akitektur-data skulle effektiviserat denna process. » (Mycket stor)

16. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

36 svarande

Mycket dåligt»10 27%
Ganska dåligt»12 33%
Ganska bra»12 33%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.16

- Schemat har varit totalt kaos, speciellt vad gäller synkroniserandet med Byggnadskonstruktion. Och ArchiCAD-kursen som bara försvann för en del av klassen!» (Mycket dåligt)
- Ni lärare verkar inte kommunicera med varandra. Flera schemakrockar och dålig framförhållning.» (Mycket dåligt)
- Alldeles för mycket strul med schemat! Datorundervisningen som försvann, byggnadskonstruktionsuppgiften som tog tre arbetsdagar näst sista veckan av projektet, handledaren som konsekvent kom för sent och drog över så att vi många kvällar blev tvungna att stanna så sent som till 18 för att få handledning även om man satt upp sig på en mycket tidigare tid. » (Mycket dåligt)
- Generellt sätt så fungerar schemat på arkitekturutbildningen mycket dåligt. Ofta har vi flera olika scheman och stomschemat följs sällan. Som student har man sällan någon möjlighet att planera mer än tre veckor fram i tiden, helt enkelt för att vi inte har tillgång till scheman. Det skulle underlätta oerhört om alla kurser använde sig av stomschemat och förde in schema och ändringar där. Detta inte bara vid kursstart utan gärna vid terminsstart så vi som studenter vet när vi har inlämningar, kritik mm.» (Mycket dåligt)
- Scemaläggningen på A är under all kritik. Ingenting från stomschemat stämmer med det som är på de olika kurshemsidornas sidor, Dessutom ändras salar och datum i sista minuten så att man måste hålla sig uppdaterad dagligen på schemaändringar på alla kurshemsidor, på mail och på diverse papperslappar uppsatta i korridoren. Det måste vara möjligt att samordna och strukturera upp kurserna bättre.» (Mycket dåligt)
- schemaändringar och krockar, inte bra alls.» (Mycket dåligt)
- Se till att rätt information kommer ut i tid, och undvik ändringar i den mån det går. Inblandning av andra kurser på separata scheman som ej är synkroniserade är katastrof. Tar tid och fokus och blir rörigt. » (Ganska dåligt)
- Tycker att det har varit dålig information, sen information eller ingen information alls. Dålig kommunikation kurser emellan som gör att det krockar och blir mer stress för oss elever.» (Ganska dåligt)
- Framförallt rörig synk med byggnadskonstruktionskursen.» (Ganska dåligt)
- Mycket krångel med scheman. svårt att uppdatera sig om ändringar när paralella kurser påverkar denna.» (Ganska dåligt)
- virrigt med schemaändringar....» (Ganska dåligt)
- Var en del krångel med cheman, som man gärna hade sluppit. » (Ganska dåligt)
- Mycket bra och snabba uppdateringar i schemat har genomförts av lärare. DOCK inte missar och krockarna m dator-kurs.» (Ganska dåligt)
- Har varit lite rörigt, hade varit trevligt med ett tydligare schema och färre ändringar.» (Ganska dåligt)
- lite rörigt på studieportalen och lite schemafrågetecken etc, men kändes inte värre än någon annan kurs :)» (Ganska bra)
- Föutom den rokaden som tog bort en CAD kurs som man gärna haft» (Ganska bra)
- vart bra under nästan hela kursen. Missade tyvärr gästkritiken efter kritikdagen för att det inte var information om det i schemat och de i rit salen sa det inte var något för att de skulle göra ArchiCAD uppgiften som skulle lämnas in den 22e. Men Det jag hörde från de ja prata med så var det som så att de som kritiserade inte verkat fått tillräckligt information om våra kriterier under i projektet så de kritiserade saker som vi inte "behövt" tänka på osv. » (Ganska bra)

17. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»21 58%

Genomsnitt: 3.41

- På grund av att handledningen har delats mellan två handledare, fick aldrig handledningen den uppföljning och inspiration, som den hade kunnat vara. » (Mycket dåligt)
- Tydlighet och konkretion var ngt jag önskade hos handledaren. Även om det förekommer diskuterande ämnen bör inte engagemanget bli veligt vad gäller ställningstaganden.» (Ganska dåligt)
- Jag fick min mesta inspriration från mellankritiken till hur det slutliga resultatet blev.» (Ganska dåligt)
- Jag tillhörde gruppen som fick tåv handledare, båda lärare från kursen. Det hade varit intressant att ha en utomstående arkitekts åsikter så lärarens åsikter förmedlas genom föreläsningar m.m. och ju bredare bild man får, ju mer lär man sig. Att ha två personer som turas om gör också att det är svårare för dem att hålla sig uppdaterade vilket också det leder till en något sämre handledning.» (Ganska dåligt)
- Handledningen kändes lite upphackad och kom lite väl sporadiskt» (Ganska dåligt)
- Det beror ju helt på vilken handledare man får men i mitt fall har det funkat ganska bra.» (Ganska bra)
- Handledaren har varit bra men har varit för snäll respons + kommit för sent varje gång och dragit över handledningstillfällena så att de som skrivit upp sig på de senaste tiderna fått stanna kvar i skolan sent på kvällen för att få handledning.» (Ganska bra)
- Jag hade önskat mer engagemang. Mer åsikter och diskussion om projektet från handledarens sida, inte bara hjälp med takniska detaljer som ändå kan läsa i böcker.» (Ganska bra)
- Mycket bra handledare. Inspirerande och konkret.» (Mycket bra)
- Jag är jätte nöjd med handledarensroll!» (Mycket bra)
- Handledar tiden var för kort, Under ettan hade vi 45 min kritik för en person, nu när vi är två känns det lite för kort tid. Och att handledarna ska kräva klart "presentations" material till handledar tiderna. För Det har vart lite rörigt ibland när man ska hitta vad man ska visa för dem och när filer vart på dator. Men det löser man lätt med att jobba mer med dummyn som man då uppdaterat till handledningen så handledaren ser vad som förändrats och lätt kan få en översikt över projektet. » (Mycket bra)
- Kajsa Crona är en fantastisk handledare med fokus på process, utveckling och lärande istället för den hets som varit kring redovisning och slutresultat. » (Mycket bra)
- mycket bra handledning som verkligen gjorde sitt bästa för att hjälpa till.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»7 19%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»13 36%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- ...vad gäller projektgruppen pga stora brister hos arbetskamrat vad gäller dennes oförmåga att diskutera, reflektera, laborera, fokusera, socialisera, komma i tid, engagera sig och vara seriös. » (Mycket dåligt)
- Vi har samarbetat relativt bra - mitt problem har snarare varit att min partner inte varit särskilt sugen på att faktiskt arbeta med projektet, vilket framförallt syntes de sista dagarna» (Ganska dåligt)
- Det har varit svårt att jobba i grupper om 2 särskillt när man bara blev tilldelad någon man kanske inte alls kännde. Tror man skulle tjäna på att antingen få välja sin partner eller jobba i grupper om tre. Det har varit svårt att hinna med allt och det beror mycket på att man har haft olika tillvägagångssätt och arbetsmetod och väldigt olika åsikter. » (Ganska dåligt)
- Vi hade i min grupp svårt att komma vidare när vi körde fast. Att jobba i par med någon som man inte känner kan säkert vara lärorikt men jag blev enormt stressad och förbannad över att min kollegas och mina åsikter gick isär vid VARJE beslut, detta ledde till att jag tillslut av tidsbrist gick med på dennes ideer som jag verkligen inte tycker var bra i slutändan. att jobba 3 st tror jag hade varit mer givande då man i en sådan grupp hade kunnat rösta fram beslut.» (Ganska dåligt)
- Det har varit en utmaning med grupparbetet. Svårt när man har olika ambitionsnivå.» (Ganska dåligt)
- Har varit i en tre-personers-grupp där en person bidragit med nästan ingenting. Svårt att veta vad man ska göra i en sådan situation. Borde sökt hjälp men tiden rann iväg och personen i fråga insåg aldrig att denne inte bidrog även efter vi haft ett samtal i gruppen. » (Ganska dåligt)
- både positivt och negativt att "lotta" ut grupper. Trots allt tycker jag det var ett bra moment, det fick min grupp att fokusera på samarbete.. vilket känns viktigt» (Ganska bra)
- Vårt första riktiga grupparbete, självklart har det fört med sig både komplikationer och lösningar.» (Ganska bra)
- Mycket har fungerat väldigt bra. Men när man har Olika ambitionsnivå och olika mycket fritid att lägga på projektet skapas det lätt en väldig friktion. » (Ganska bra)
- Hade en riktig latmask i gruppen... » (Ganska bra)
- Mycket tid går åt till bara kommunikation utan att man får något gjort, men det är ju också en del av arbetet.» (Ganska bra)
- Mycket bra, och efter projektet har vi i ritsalen pratat ihop oss om hur vi till nästa projekt kan göra samarbetet bättre och mer effektivt mellan grupperna. Som egna mindre kritik tillfällen och hjälpa varandra mer. OCh inte se projekten som tävlingar mot varandra och inte vara rädda för någon ska ta ens ideer. » (Mycket bra)
- Det är intressant och utvecklande att arbeta i grupp, speciellt när man inte får välja vem man arbetar med eftersom det ligger mer nära det arbete som finns på kommande arbetsplatser.» (Mycket bra)

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»10 27%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.25

- Ont om tid med handledaren vid de olika tillfällena, frågor hanns inte alltid med.» (Ganska dåligt)
- Saknar att ha fler lärare som går runt på ritsalarna så att man kan ställa frågor.» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett utökad handledning i mitten av processen. En dag i veckan är för lite. » (Ganska bra)
- Uppskattar återkommande möten med handledare och mellankritik - var framförallt då som projektet utvecklades» (Mycket bra)
- Särskilt i ritsalarna.» (Mycket bra)
- bra handledare» (Mycket bra)

20. Kritiktillfällena är centrala inslag i kursen. Gav mellanritiken en bra återkoppling för fortsatt projektarbete?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»25 69%

Genomsnitt: 3.63

- vi hade inte kommit någon vart med projektet så mellankritiken var rätt värdelös, men annars tror jag att det är en väldigt stor hjälp.» (Ganska dåligt)
- Bra att ha en deadline i mitten att jobba mot.» (Ganska bra)
- Skönt att få en tid, att få lite grejer klara till. » (Ganska bra)
- Bara synd att vi fick en relativt positiv kritik - tror att min projektpartner tappade suget efter att arbeta efter det» (Mycket bra)
- Jag tyckte mellankritiken var väldigt givande. Man blev tvingad att göra vissa beslut som man sedan kunde gå vådare ifrån. Mellankritiken förhindrade att man satt med för alldeles många idéer veckan innan inlämning och blev tvungen att bestämma sig utan möjlighet till senare ändringar.» (Mycket bra)
- Mellankritiken var väldigt betydelsefull för vår process, att ha en "deadline" att jobba mot redan så tidigt i projektet hjälptee väldigt mycket.» (Mycket bra)
- hade Ola i mellan kritik och slutkritik. Och det känner mycket bra att ha en person som var samma under mellan och slutkritik för de kunde ser hur projektet utvecklats. Och en person som kom utifrån. Som kan mer kritisera slutresultatet istället för processen. » (Mycket bra)
- Behåll detta moment till nästa år.» (Mycket bra)
- Mer inslag likt mellankritik!!!» (Mycket bra)
- bra att få en utomståendes uppfattning om ens pågående arbete.» (Mycket bra)
- Mellankritiken var ett väldigt bra inslag. » (Mycket bra)
- Bästa med hela kursen!» (Mycket bra)
- Mellankritiken var väldigt bra» (Mycket bra)
- Mellankritiken var bland det bästa med hela kursen. Det gav möjlighet att enkelt göra en sammanställning av projektet, och få kritik med möjlighet att förbättra.» (Mycket bra)
- Jättebra! Man fick feedback på sitt koncept gjorde att man visste vilka delar att jobba vidare och man blev tvungen att komma igång och börja producera i tid.» (Mycket bra)

21. Var slutkritiken konstruktiv?

36 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»2 5%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»17 47%

Genomsnitt: 4.36

- Nej. Vi fick ganska lite respons på vårt projekt.» (Mycket dålig)
- Saknade återkoppling till mellankritiken.» (Ganska dålig)
- Konstruktiv, mja kanske. Men alldeles för övergripande och kort i förhållande till hur mycket tid som lagts ner och de "allmänna" kritiktillfället av gästkritikerna de sista två dagarna var i regel dåliga och gav inte mer än man själv kan få ut av att gå runt och titta på gården. Sten Gromark var dock duktig.» (Ganska dålig)
- Jag menar "Bra"» (Ganska bra)
- Jag tycker inte att slutkritiken var klockren. Kunde ha varit mer konstruktiv. » (Ganska bra)
- kanske behövs mer tid till kritikgrupperna. Gästkritik av varierande kvalité. Något repetetativt då samma projekt kunde visas flera gånger utan att något nytt sades om det.» (Ganska bra)
- även om jag inte var nöjd med vårt slutresultat tycker jag att kritikerna framförde mycket bra om konstruktiv kritik på ett professionellt sätt.» (Ganska bra)
- Som vanligt, lite sött och lite salt» (Ganska bra)
- jätte bra.» (Mycket bra)
- Kritik i sin vanliga form är ganska dålig eftersom det helt beror på vem som kritiserar. Men det var bättre i denna kursen eftersom det var flera kritiker somtidigt och framför allt tack vara torsdagen och fredagens kritik från olika människor. Ta gärna in en hållbarhetskritiker också.» (Mycket bra)
- Kritiken i mindre grupp betyder mest.» (Mycket bra)
- Bra med olika kritiker, men lite tjatigt i längden.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»8 22%
Gott»18 50%
Mycket gott»8 22%

Genomsnitt: 3.88

- Höga krav och dålig struktur har gjort att det mest blivit stress och frustration. Det är tråkigt för kursinnehållet är väldigt intressant och kommer inte till sin rätt.» (Dåligt)
- besviken över min slutprodukt samt att jag inte var mer drivande av mina egna idéer. » (Godkänt)
- Mycket bra lärandemål 1, 2, 4 och 5. Bra föreläsningar. Krångel med grupparbete och brister i litteratur sänker det sammanfattade intrycket i en annars mycket potentiell kurs.» (Godkänt)
- Gott +» (Gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mellankritiken»
- Mittkritiken»
- Björns workshop»
- Workshopen med Björn Gross! Studieresa är alltid kul men vissa av projekten kändes inte helt klockrena. Bäst var skivhuset i guldheden! Bästa föreläsningen var den om flerbostadshus genom historien, ännu mer historia nästa år kanske? Tror många känt stor prestationsångest och jobbat lite väl hårt för sitt eget och projektens bästa. Svårt för programmet att göra något åt detta, men Olas tidiga uppmaning om att "leva lite och inte bara vara arkitekt" var nog uppskattad.»
- Mellankritiken och föreläsningar»
- mellankritiken, föreläsningarna kring bostäder och flexibilitet, byggnadskonstruktionen var givande där vi gick igenom bostäderna.»
- Dagsskisser, mellankritik, handledning.»
- Mellankritiken och den tidiga programförklaringen samt konceptformuleringen»
- Många olika kritiker helst med lite specialområden. Föreläsningar av många olika människor. »
- Upplägget»
- att det var 2 tomter att välja på. Hörde att förra året var det 5 ? vet inte om de stämmer. man kom snabbare in i projektet och började arbeta. 5 tomter känns som ett svårare val att kommaingång. »
- mellankritiken»
- Workshopen om fasader.»
- Mellankritiken. Studieresa. Workshop med Björn.»
- Dagsskisserna.»
- Mellankritik, dummyarbete, idékoncept. Ännu fler ministop/vätskestation där man får stanna till i arbetet - reflektera och få lite kritik av andra för att få en bättre vidare process.»
- handledare»
- Föreläsningar, övningsuppgifter, workshop, studieresa»
- Upplägget med mittkritik. Studieresan.»
- Mellankritiken»
- Det var bra att vi inte behövde göra markbostaden i denna kursen också, så som tidigare årskurser. Tempot är mycket högt som det är.»
- Mellankritik»
- Mellankritik, diskussioner om olika bostäder, goda exempel, studieresan»
- Övningsuppgiften»
- Mellankritik!»
- Mellankritiken, dagsskisserna, varierade föreläsningar och studiebesök.»
- Mellankritiken, konceptet med två bestämda tomter och möjlighet att välja mellan dessa och välja mellan punkthus och lamellhus. Gav en snabb start till projektet och ett stöd i processen.»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Datordelen - jag antar att det var tänkt att vi skulle lära oss att arbeta med archicad, men min ritsal har fortfarande inte haft den andra lektionen i det. Det gick åt mycket tid åt att försöka få vårt ritarbete att fungera som hade kunnat undvikas om vi visste vad vi gjorde»
- Informationen och samordningen med andra kurser»
- dagsskisserna, onödigt (och kanske rent ut av lite fult) med obligatoriska kursboken»
- Ser gärna att handledare vågar ha lite mer åsikter, tyckte handledning på ritsalen fungerade bättre i ettan då handledarna var mer raka och ärliga. Kändes också som vissa handledare "snöade in" på detaljer och inte såg helheten riktigt.»
- mer fokus på "bostadens samverkan med stadsrum och samhälle." »
- Tid med handledare»
- Mer undervisning i för kursen relevanta datorprogram, mer information och vägledning gällande dummy-arbete, programförklaring och konceptarbete.»
- kanske att det hade varit bra med ett enfamiljshus innan flerfamiljshus.»
- Mer internationellt fokus. Mer konceptuellt och personligt fokus. På denna punkt var det mest handledaren som bidrog med inspiration och uppmaning.»
- Helhetssyn på hållbarhet. Studier av äldre hus som trots allt förmodligen är exempel på bra arkitektur eftersom dom står kvar efter så lång tid. (ja ola pratade lite om det i plan men gärna mer aspekter. Och studiebesök osov.)»
- Gruppindelningen»
- jag tror jag fått med det i frågorna. Inget mer jag kommer på nu. »
- Bättre koll på den "allmänna" kritiken där de som talar är pålästa, och vet vad uppgiften vi arbetade med handlat om.»
- Ge större valfrihet i vilket slags hus som ska byggas, gärna på en annan tomt. Undervisning i presentationsteknik måste ingå! En digital presentation var i det närmaste obligatorisk och det gav många huvudvärk - både de okunniga och de kunniga dom fick agera lärare sista natten.»
- Arbeta fram ett slutkritiksupplägg tillsammans MED oss elever så att vi känner att vi får fokus på rätt saker. MEr fokus på arbetsprocess än slutprodukt som ändå är långt ifrån färdig. OCh att i högre utsträckning ta vara på kompetensen i ritsalen genom fler smågenomgångar där man kan få hjälp och tips av andra.»
- gruppindelning. aldrig mer 2 och 2»
- Bättre schemaläggning. Gärna att föreläsningarna hamnar så tidigt som möjligt i planeringen. Gärna fler work-shops, även de tidigare i planeringen, det är skönt med mycket projekttid i slutet.»
- Om man åker på studieresa, välj ut bättre projekt. »
- Er kommunikation lärarteam emellan. »
- Att handledarna på ritsalen är lite mer intresserade av estetiskt uttryck och lite mindre av tillgänglighetskrav.»
- Bättre struktur och organisation! Mer exempel från andra städer och andra länder. Mer konst- och formgivningsinslag. Fler workshops. »
- Schemat!»
- Sammanflätningen med "rita och modellera med dator" måste fungera mycket bättre. Schemat måste ses över.»

25. Övriga kommentarer

- Hade gärna sett ett sammanfattande schema för alla kurser som går parallellt, istället för flera olika scheman som dels var dåligt uppdaterade och röriga, men gjorde att man inte hade någon översikt över sin arbetsdag/-vecka.»
- Rolig kurs!»
- ..»
- Det som att Ola och Anna är väldigt duktiga lärare som verkligen kan se saker från olika håll även om det inte passar deras personliga preferenser. Absolut inte dogmatiska, vilket är väldigt skönt. Tack för den här gången!»
- Överlag mycket rolig kurs med lagom stort projekt. Har ni frågor så är de bra fråga. / Martin Widerström »
- tycler att det är tråkigt att man förväntas att behärska en rad olika layoutprogram som man aldrig tidigare sett. att det förutses att man kan photoshop och indesign som sin egen ficka, när man inte fått någon utbilding på det.. De som gör finast presentationer gör det för att de har förkunskaper, inte för att vi har fått instruktioner om hur man skall gå till väga...»
- Tror att kursutvärderingen är för lång. Fler skulle svara om det inte tog så lång tid att fylla i (vet att jag skrivit långt och att det därför tagit lång tid... men 10 frågor är mer lagom)»


Kursutvärderingssystem från