ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp2åk2: KTK111 Kemi för ingenjörer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-20
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»3 33%
Cirka 30 timmar»4 44%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Testen på kapitlen tog lite för mycket tid.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 55%
100%»4 44%

Genomsnitt: 4.44

- Bra föreläsningar med mycket pedagogisk lärare. Men jag förstår inte varför föreläsningarna endast ska behandla det lättaste och vi ska läsa oss till det svåraste på egen hand.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 66%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 57%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.57

- den var väldigt ytlig, men med den mängden sidor som ska läsas så är det nog bäst så. mer ingående och saker och ting hade blivit mycket svårare. » (I viss utsträckning)
- Nu vet jag inte hur det gick på tentan eftersom jag inte fått något resultat men jag upplevde att tentan var lite för lätt och att jag inte hade behövt lägga så mycket tid på den som jag gjorde.» (I viss utsträckning)
- Ja fast det känns lite konstigt att halva tentamen är sant eller falskt frågor...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 3.11

- Mycket bra föreläsare. Föreläsningarna kunde dock ha berört det som var lite mer komplicerat.» (Ganska stor)
- Magnus är en fantastisk föreläsare. Mats var....inte så bra, minst sagt. » (Ganska stor)
- Fast det känns som om vi gått igenom det lätta på föreläsningarna och sedan har man fått det svåra att läsa in själv. Borde få mer hjälp med det svåra från föreläsningarna och därför kanske ett par till föreläsningar skulle vara bra. Även en sammanfattande föreläsning innan tentamen!» (Ganska stor)
- La en bra grund men jag saknade den sista biten där man var tvungen att lära sig det svåraste på egen hand.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»8 88%

Genomsnitt: 3.88

- Mycket bra bok.» (Mycket stor)
- väldigt bra bok!» (Mycket stor)
- Om boken hade haft svar på ALLA uppgifter hade den varit ännu bättre.» (Mycket stor)
- Bra bok! (Men lite för tung:))» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 2.77

- Behövs bättre samarbete mellan föreläsare, doktorander och Matias. De var ofta inte medvetna om vad de andra gjorde. Det var ofta fel på testen, vilket skapade irritation. Uppgifterna hängde ofta inte ihop med föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Hela Pingpongsystemet med testerna har fungerat väldigt dåligt. Det har varit fel på nästan varje test där antingen frågan har varit utanför områdena i kursen eller felaktigt konstruerade och det är väldigt dåligt speciellt då de hävdas hjälpa oss till tentan. Mer skjälpande än hjälpande skulle jag säga...hade varit bättre med instuderingsfrågor som var väl genomtänkta med svar till... eller bättre frågor på testen.» (Ganska dåligt)
- Testerna krånglade ofta och pingpong är svåröverskådlig enligt min mening. Hade velat ha en bättre kurshemsida rent utseendemässigt.» (Ganska dåligt)
- Det var en hel del krångel med testen, att fel frågor och för många frågor kom med..» (Ganska bra)
- Det borde ha varit bättre information om testen från början som exempelvis att testen alltid ska ha 10 frågor och om det är fler är det fel, när det var fler frågor trodde jag att det var lärarna som bestämt att det skulle vara fler. Även att man kan kolla sin statistik och på så sätt se hur många procent rätt man har innan testet rättas skulle vara bra att veta innan man börjar med testen, annars är möjligheten med att göra flera test meningslös. Jag skulle även ha velat veta om alla frågor har minst ett rätt svar, en fråga vi frågade Magnus om sa han inte hade något rätt svar men svarsalternativen var av den "runda" typen, alltså inte de fyrkantiga som man kan bocka i och bocka av, utan har man tryckt i ett alternativ går det inte att ta bort. Det vill man verkligen ha information om innan så att man inte råkar trycka i ett alternativ av misstag och sen är körd. Även info om det är "senast påbörjade testet" eller "senast skickade testet" som rättas skulle man vilja ha från början. Annars var det jättebra att power-pointsen låg ute innan föreläsningarna men de gånger då det lades till ytterligare slides i efterhand skulle det vara bra om de också lades ut på ping-pong. Läsanvsningarna var väldigt bra men det fanns två olika versioner uppe och ibland visste man inte vilken som gällde, det bästa skulle vara om det lades upp en precis vid kursens start som helst gällde under hela kursen men eventuellt uppdateras, dock inte att ett helt nytt dokument läggs upp för då vet man som sagt inte vilket som gäller.» (Ganska bra)
- Udda deadlines för tester i PingPong till att börja med.» (Ganska bra)
- problem att komma in på hemsidan ibland, men det är ju tekniska problem. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»2 22%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.44

- Tycker att alla doktorander ska komma till alla övningstillfällena, eftersom de har hand om olika kapitel.» (Ganska bra)
- Att ställa frågor gick bra, att få svar var dock svårare. Jag tycker att det har varit alldeles för många frågor som vi elever ställt som ingen har kunnat svara på. Det gäller både doktoranderna och föreläsare.» (Ganska bra)
- Under föreläsningarna fick man jättebra svar men på övningarna var det varierande. En övningsledare utgick helt från de lösningarna som finns på bokens hemsida vilka vi också har tillgång till och redan tittat på, hade man frågor utöver det eller inte förstod de lösningarna kunde inte övningsledaren förklara. Det kändes då onödigt att gå på övningen. De andra två övningsledarna var mycket bättre.» (Ganska bra)
- Upplevde att räkneövningarna gick lite för långsamt.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt samarbete»2 22%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»6 66%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.88

- Fast hade lärt mig mkt mer om det hade varit lite färre kapitel och djupare, nu fick man dålig koll på allt eftersom jag inte tycker att vi fick tillräckligt mycket undervisningstimmar på allt det som kursen täcker.» (Lagom)
- Den innehöll nästan lika mycket som en 15p-kurs på Kemi, ska det vara så? » (Hög)
- Testen var ganska tidskrävande ibland och jag hann därför inte riktigt med att räkna uppgifterna i boken.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»6 66%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.88


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 22%
Gott»3 33%
Mycket gott»4 44%

Genomsnitt: 4.22

- Men mcyket tycker jag har fungerat sådär. Kursen kräver mer genomarbetning och engagemang och tid från de som hjåller i den. Det känns att den inte är prioriterad.» (Godkänt)
- Trevlig kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Magnus, boken.»
- Strukturerade powerpoints! Det har varit väldigt bra!»
- Idén med testen är jättebra eftersom de gör att man hela tiden gör uppgifterna och läser på kapitlen, vilket gör tentapluggandet mycket lättare. Magnus som föreläsarna var jättebra och det märktes att han verkligen kunde mycket, han får absolut inte bytas ut!»
- Föreläsaren, tester i PingPong.»
- Boken och bra föreläsningar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre samarbete mellan föreläsare, doktorander och Matias. Bör bli tydligare vilken nivå kursen ligger på, vissa saker i boken var väldigt komplicerade men tentan var inte på samma nivå.»
- bara Magnus som föreläsare, tack. »
- Testen måste arbetas igenom och att få det att fungera är väldigt viktigt. Är det som det varit iår är det bättre att strunta i dem eller ha vanliga duggor.»
- Testens frågor var av varierande svårighetsgrad och för de mesta kunde man i princip inte hitta svaren i boken utan satt och googlade vilket kändes dumt eftersom frågorna ändå borde behandla kursmaterialet. Det var även dåligt att det ibland kom med frågor i testen som handlade om avsnitt vilka vi inte skulle ha med, då behövde man sitta och lära sig saker som man sen inte hade någon som helst användning av och de 10 poäng man fick från testen kändes inte likvärdiga med 10 tentapoäng. Ibland funderade jag på om det inte var mer värt att plugga på det som faktiskt skulle komma på tentan än att lära sig saker som man bara behövde för en fråga på testet. Om det skulle vara möjligt för Magnus att läsa igenom alla frågor innan testet publiceras för att på så sätt kolla att alla frågor är relevanta, skulle det vara jättebra. Inför vissa kapitlen i början kunde det kanske vara bra om föreläsaren innan frågade lite kort vad vi gått igenom innan, i t.ex. gymnasiet, som exempelvis med orbitalerna och hybridiseringarna då det som stod i början av de kapitlena var sådant man haft innan, eller lätt kunde förstå, men det i slutet var helt nytt och jättekonstigt som man hade velat gå igenom långsammare. Mats föreläsningar var t.ex. jättebra men eftersom en tredjedel gick åt till att förklara sådant vi redan kunde blev det så lite tid kvar till det svåra att man sedan aldrig riktigt förstod det. Det var bra med self studies-tider men man har hellre fler föreläsningar under lv.1-6 och sedan repetition och frågestunder under hela lv 7. Det blev väldigt stressigt med två nya kapitel sista veckan..»
- Fasta deadlines från början och läslista.»
- Gör om testen! Man lägger för mycket tid på testen och för lite tid på uppgifter i boken. Det är en bra idé men de kan utvecklas till något bättre om de fungerar och om frågorna är relevanta.»

16. Övriga kommentarer

- Doktoranderna måste kunna de ämnerna dem håller i för att övningarna ska fungera. Jag skulle gärna se minst en övning till i veckan och kanske även mer föreläsningar. »
- Det var verkligen uppskattat att få de nya perspektiv på I-programmet som Magnus hade, att få konkreta exempel på vad en I-are egentligen är tänkt att jobba med (som Losec-exemplet) då vi i andra kurser nästan aldrig får något sådant. Iaf jag började inte förrens nu inse att jag valt rätt program och att det finns en värld utanför McKinsey :)»


Kursutvärderingssystem från