ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-4 Industriell organisation E, IAR075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-06 - 2008-09-07
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»10 52%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.63

- Hittills har det varit ganska lite, men det kommer ju bli desto mer senare...» (Högst 15 timmar)
- Ångrar att jag inte ägnat mig mer åt kursen ännu men har varit på föreläsningarna och seminarierna. Det har varit värre med självstudierna. » (Högst 15 timmar)
- Kursen är ännu inte klar och fram till tentan kommer avsatt tid till kursen att öka avsevärt!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»3 15%
50%»2 10%
75%»7 36%
100%»6 31%

Genomsnitt: 3.73

- Har haft föreläsningar i annan kurs som krockat och i den andra kursen var det viktigt att gå på föreläsningarna» (25%)
- All som jag har haft möjlighet att gå på.» (75%)
- Missat endast en föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 36%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 10%

Genomsnitt: 2.21

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3.17

- inte kunnat gå på många» (Mycket liten)
- Som tekniker kan denna typ av ämnen kännas lite ostrukturerade och oprecisa ibland. Det är dock intressant och lärorikt!» (Ganska stor)
- Har ej läst mer än artiklarna för seminarierna ännu.» (Mycket stor)

6. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 3.26

- inte så roligt att lyssna på föreläsaren, kanske kan han undvika att blanda in sina åsikter om olika företag i föreläsningarna» (Ganska dåligt)
- Tvåvägskommunikationen på föreläsningarna har fungerat väldigt bra.» (Ganska bra)
- En hel del svåra termer dock som man ofta är dålig på att få förklarade för sig. Trevligt och intressant med filmsnuttarna.» (Mycket bra)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.36

- Än så länge i alla fall.» (Mycket liten)
- Ganska dålig kurslitteratur. Artiklarna är okej, men boken är ganska dålig. Hade önskat mig en mer strukutrell bok» (Mycket liten)
- hittills... har bara läst ca 100 sidor» (Ganska liten)
- Borde finnas något övningshäfte att öva med.» (Ganska liten)
- Kvaliteten på materialet är varierande. En del artiklar är riktigt bra, medan andra är mindre bra. Boken är åtminstone så långt jag har hunnit läsa till nu, rent ut sagt, undermålig - ur ett rent språkligt perspektiv. Dessutom är innehållet "sådär". Jag har svårt att tänka mig att det inte finns mer lämpad litteratur.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 21%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»6 31%

Genomsnitt: 3

- schema modulen time edit Skall väll vara den mest uppdaterade detta görs ej så den är ofta inaktuell och man måste surfa in på kurshemsidan för att se vad som egentligen gäller. Det är riktigt dåligt» (Mycket dåligt)
- Artiklar till seminarier och sånt är knepiga att få tag på.» (Ganska dåligt)
- Utdelat material uppdateras långsamt och alla föreläsningsanteckningar finns inte med.» (Ganska dåligt)
- Artiklarna borde ligga uppe på hemsidan. I nuläget ska man söka dem själv, och det är onödigt mycket jobb för att få tag på kurslitteratur. Alla artiklar borde finnas på hemsidan eller utskrivna.» (Ganska dåligt)
- Tacksamt att ej behöva skriva ut alla artiklar själv.» (Ganska bra)
- Ibland har det varit fördröjning från det att informationen presenterades på föreläsningen, till det att informationen har kommit upp på hemsidan. Annars har systemet som sådant funkat mycket bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»5 27%
Har ej sökt hjälp»6 33%

Genomsnitt: 3.88

- Föreläsaren är engagerad, hjälpsam och kunnig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»8 42%
Har ej sökt samarbete»4 21%

Genomsnitt: 3.68

- Vid de tillfällen då vi har samarbetat har dettta fungerat bra!» (Mycket bra)
- Hade några bekanta sedan tidigare» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 22%
Lagom»14 77%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Vet ej ännu men inför tentaplugget så är jag lite nervös att inte kurslitteraturen kommer ge tillräckligt och att materialet kanske är för omfattande.» (?)
- Tentan har ju ännu inte varit, d.v.s. det återstår att läsa en hel del. ,)» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»11 57%
Hög»5 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Det är min sista kurs och något annat i studieväg har inte existerat. Dock har jag fullt upp med saker utanför Chalmers.» (Låg)
- Har ej haft några obligatoriska moment förutom föreläsningar som gjort att man tvingats till att hänga med... Synd egentligen» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 31%
Gott»8 42%
Mycket gott»5 26%

Genomsnitt: 3.94

- Jag tror att vi tekniker, i alla fall större delen av oss, är relativt ovana vid att läsa denna typ av humanistiska kurser. För att vi ska kunna känna oss mer hemma, anser jag att en betydligt större betoning på struktur och samband mellan de olika delarna av kursen, hade varit till fördel. D.v.s. hur olika delar bygger på varandra och hänger ihop.» (Gott)
- Intressant och med bra föreläsare.» (Gott)
- Intressant kurs.» (Gott)
- Jättebra föreläsare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren, John.»
- Semenarium och de aktiva föreläsningarna med diskussion»
- seminarierna och föreläsaren»
- Föreläsare»
- Omfattningen av kursen.»
- seminariumen»
- Föreläsaren och seminarierna»
- seminarierna»
- Föreläsaren och seminarierna»
- Läraren, grym»
- Att han tar upp många cases ... ser på film och sammanfattar. Det ger så mycket mer än bara teori. Kul att han hela tiden han förklarar med examplar om företagen.»
- seminarierna»
- Seminarierna var bra och lärorika»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler seminarium.»
- kurslitteraturen»
- Mer struktur, klarare samband, mer logik :) - mer av en röd tråd.»
- föreläsningarna, kanske något mer seminarium»
- Lägg till fler obligatoriska moment som gör att man måste lära sig att använda modellerna mer under kursen.»
- Fler seminarier, eller vecko-diskussioner. Man kunde diskutera att case som är specifikt för det som gått igenom under veckan i mindre grupper.»
- Snabbare vad gäller uppdatering till utdelat material.»
- timeedit»
- Artiklarna som borde finnas tillhands enklare»

16. Övriga kommentarer

- Bra föreläsningar »
- Över lag en bra kurs med vettig föreläsare!»
- Är det inte lite väl tidigt med en kurutverdering då vi inte klara med kursen? Jag skulle vilja ta med de resterande 4 föreläsningarna och tentan i mitt helhetsbetyg..»


Kursutvärderingssystem från