ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik fk, LMT211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»4 17%
Cirka 20 timmar»3 13%
Cirka 25 timmar»8 34%
Cirka 30 timmar»6 26%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.95

- mycket jobb med inlämningen men bra att den ger bonus på tentan» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»3 13%
75%»6 26%
100%»13 56%

Genomsnitt: 4.34


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 52%

Genomsnitt: 2.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»10 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 21%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»15 65%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 3.08

- inga övningstillfällen, för mycket bevis på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Föreläsningar och övningstimmar är bra kombination» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»8 34%

Genomsnitt: 3.17

- använt kursboken tiull att slå upp övningstal, inget annat» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»16 69%

Genomsnitt: 3.65


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»11 47%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- Någon typ av räknestuga borde finnas.» (Ganska bra)
- Peter går hem väldigt tidigt... Det va jobbigt när man satt med mek. uppgiften och hade kört fast...» (Ganska bra)
- Peter var inte i skolan så mycket på övrig tid, då vi inte hade lektioner» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»6 26%
Hög»15 65%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.69

- konstruktionsuppgiften tog mycket tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 17%
Hög»13 56%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 4.08


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 43%
Gott»9 39%
Mycket gott»4 17%

Genomsnitt: 3.73

- Bra. Men lite mycket korvstoppning.» (Gott)
- mycket lärorik. Viktig!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grupparbete av någotslag.»
- Konstruktionsuppgiften var vettig.»
- chansen till bonuspoäng till tentan»
- Inlämningsuppgift, tog mycket tid, men var bra. Bra att få använda matlab, vilket vi inte gjort så mycket.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Salen i jupiter är väldigt dålig pga. tavlans placering på kortsidan gör att det blir svårt att se vad som skrivs när många personer sitter framför.»
- Räknestugor»
- mer räkneövningar»
- Lägg in någon timme i datasalen, matlab ställer till det lite…,»
- Räkneövningar med möjlighet till hjälp från läraren efterfrågas.. »
- Skulle var önskvärt med övningslektioner.»

16. Övriga kommentarer

- Bövik är mycket bra men hans kurser har alltid så hög svårighetsgrad.»
- Några fler lektionstillfällen och lite lugnare tempo skulle vara perfekt.»
- Min uppfattning är att projektet som genomfördes till största delen krävde kunskaper i Matlab och inte mekanik. Detta på grund av dåliga förkunskaper eftersom vi i praktiken aldrig använt Matlab efter grundkursen för över ett år sedan. Samman fattningsvis var projektet roligt och intressant men att det vore överlag bra om Matlab användes i fler kurser tidigare så att tröskeln inte blir så hög.»
- kanske lite väl mycket matlab i konstruktionsuppgiften»


Kursutvärderingssystem från