ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömningsmekanik TD, MTF246

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-20 - 2009-11-04
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Tomas Grönstedt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»3 27%
Cirka 20 timmar»6 54%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

11 svarande

0%»1 9%
25%»1 9%
50%»1 9%
75%»4 36%
100%»4 36%

Genomsnitt: 3.81


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 9%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 3.27

- Introducera det bättre i början av kursen, även om den var ganska bra så kan den slipas på lite till för att göra den tydligare. Kanske med lite mer exempel på vad man kan efteråt, som att visa problem som man efter kursen kan lösa.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- För mycket fokus på härledningar och formler, och inte vikt på förståelse.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 50%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.6

- Examinationen var lite lätt i mina ögon, även om den väl applicerade våra kunskaper så var talen lite för enkla tycker jag. Vad jag tycker kunde höja är lite fler uppgifter med istället lägre poäng, samt att man kanske ska vid varje tal resonera kring resultatets relevans och eventuella felkällor, det visar på god förståelse!» (I viss utsträckning)
- bredare frågor på tentan. dom var väldigt snäva.» (I viss utsträckning)
- Tentan var svårare än tidigare exempel. Lägg gärna ut svårare exempeltentor om kommande tenta ska ha en högre nivå.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?*

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 2.9

- Bättre fokus, sammankoppling mellan föreläsnigar, inte så mycket härledningar utan mer om förståelse. Boken gav bra förståelse. För mycket innehåll på föreläsningarna. Stressigt.» (Mycket liten)
- inte varit där» (Mycket liten)
- Kanske ännu lite mer kontinuerliga och med en klarare löpande röd tråd, den fanns säkert där men hos alla gick det inte fram.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna när projektorn inte fungerade var faktiskt de bästa. Kändes som man lyssnade bättre då och fick bättre anteckningar. kanske lite färre slides nästa år.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.45

- Har ej närvarat på tillfällena» (Mycket liten)
- inte varit där» (Mycket liten)
- Lei var en bra övningsledare!» (Mycket stor)
- Öka tempot gick lite långsamt.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»8 72%

Genomsnitt: 3.54

- Bra kurslitteratur och bra fokus i kapitlen, härledningarna var super enligt mig. Av dem förstod man mycket.» (Mycket stor)
- Mycket bra att föreläsningsmaterial ges ut med anteckningar av föreläsaren» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.45

- Att dela ut powerpoint är bra men farligt. Det gör att man inte antecknar lika mycket och det är en del av lärande processen. Fortsätt med att dra bevisen på tavlan, kanske tom helt exkludera dem från slidesen? Bara de blir medvetna om det tror jag det är bra.» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha med ett minnesstöd till tentan annars bra.» (Ganska bra)

10. Vad är ditt intryck av labben "Omströmmade kroppar"

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkännt»3 27%
Gott»3 27%
Mycket Gott»5 45%

Genomsnitt: 4.18

- det var vissa delar av labben som inte gick att genomföra då utrustning var trasig. » (Godkännt)
- För lite diskussion, mest räkna.» (Gott)
- Det är kul med labb och man känner att man får ut mer av kursen än av fler övningar. Behåll den!» (Mycket Gott)

11. Vad är ditt intryck av avsnittet "Fordonsaerodynamik"

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkännt»1 9%
Gott»5 45%
Mycket Gott»5 45%

Genomsnitt: 4.36

- komplicerat, svårt att finna information. Ibland kändes de fakta man kom åt lite motsägelsefull.» (Godkännt)
- Rolig labb, inte så krävande vad gäller kunskapsnivå. » (Gott)
- Känns som att det avsnittet har mest anknytning till resten av utbildningen. Bra att kunskapen fick appliceras i en lab. » (Gott)
- Den bästa labben under min Chalmerstid! Bra omfattning och att man ska göra en förstudie innan man kommer dit. Jättebra det ska skrivas i rapport form och inte vara något löst definierat, alltså både resultatet och förstudien.» (Mycket Gott)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 4.09

- Hade inte så många frågor egentligen, de som jag ville ha besvarade blev besvarade. Blev lite besviken när konsultationtstiden innan tentan flyttades men å andra sidan dök det aldrig upp någon direkt fråga så det gjorde inget.» (Mycket bra)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»6 54%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.72

- Inte engagera sig i cortege, konsultfirmor och rekryteringsgrupp hade nog givit lite mer tid över =)» (Hög)
- Dra ner på innehållet. De shemalagda föreläsningarna räckte inte tidsmässigt, blev för stressigt. Många begrepp som inte förklarades.» (Hög)
- Kändes som materialtekniken tog för mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 9%
Gott»7 63%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 4.18

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna!»
- Tomas skämt»
- Labbarna»
- Fordonaerodynamiklabben och Lei som övningsledare!»
- Upplägget. »
- Labbarna.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker att tentamen bör vara uppdelad i fler frågor då vissa var för enkla för att motsvara den poäng de angavs. Även ha med en resonemangsdel som vi hade på uppgift 1 ungefär. Lite kring felkällor och hur saker och ting påverkar ett resultat.»
- Lite för många teoriuppgifter som kunde komma på tentamen, känns lite onödigt att plugga in så mycket känns som det mesta kommer att glömmas bort fort.»
- Studietempot. Innehållet bör minskas.»

17. Övriga kommentarer

- Tomas du har varit en superbra examinator i mina ögon. Om än inte alltid den smidigaste (projektorer och vissa förklaringar) så är du alltid, alltid den mest positiva och drivande och med glimten i ögat. Det gillar jag! Stå på dig att den här kursen ska bevaras på TD för det är viktigt att den klassiska ingenjören lever vidare, ha en skön sommar!»
- Bra kurs, kul att alla lärare är så engagerade!»
- Kursen känns relevant och lagom djupgående»
- tentan vid detta tillfälle skilde sig rätt mycket från föregående tenor. De tentor som låg ut på nätet var betydligt lättare och var upplagda på likande sätt, vilket gjorde att man räknade med att ordinarie tenta skulle vara det också.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från