ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Energiteknik och miljö, KVM034, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 73%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»15 25%
Cirka 20 timmar»18 30%
Cirka 25 timmar»13 21%
Cirka 30 timmar»7 11%
Minst 35 timmar»7 11%

Genomsnitt: 2.55

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»0 0%
25%»3 5%
50%»3 5%
75%»22 36%
100%»32 53%

Genomsnitt: 4.38


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 33%
Målen är svåra att förstå»10 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 20%

Genomsnitt: 2.36

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»37 80%
Nej, målen är för högt ställda»9 19%

Genomsnitt: 2.19

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»7 13%
I viss utsträckning»21 41%
Ja, i hög grad»9 17%
Vet ej/har inte examinerats än»14 27%

Genomsnitt: 2.58


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»15 25%
Ganska stor»33 55%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.8

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»18 30%
Ganska stor»32 54%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.74

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»7 11%
Ganska bra»35 58%
Mycket bra»16 26%

Genomsnitt: 3.08


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»7 11%
Ganska bra»22 36%
Mycket bra»22 36%
Har ej sökt hjälp»8 13%

Genomsnitt: 3.48

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 30%
Mycket bra»41 68%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»32 53%
Hög»23 38%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.48

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»19 31%
Hög»28 46%
För hög»12 20%

Genomsnitt: 3.85


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»14 23%
Godkänt»24 40%
Gott»16 27%
Mycket gott»5 8%

Genomsnitt: 3.2

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneupphifterna och övningarna med demoövning som förberedelse inför kommande projektuppgift. Bra att kunna få hjälp med projektuppgift»
- Det är bra med ett sammanställt kompendium.»
- Ha kvar de bra demoövningarna inför projekten. »
- Bra övningsledare. Både Valeria och Roman är ger ett trevligt bemötande och hjälper gärna när man har frågor. En del föreläsare gjorde ett bra jobb ifrån sig. Bland annat Karin Pettersson som hade intressanta föreläsningar och kunde tydligt framföra kursmaterialet. »
- Bra att man får lektionstid till inlämningsuppgifterna. »
- Instuderingsfrågorna»
- Roman och Valeria var jättebra och väldigt hjälpsamma. Karin Petterson var också väldigt bra då hon föreläste och även på konsultationen.Hon gav raka svar på vad som gällde inför tentan och hon körde endel exempel på föreläsningarna vilket i princip ingen annan föreläsare som hanterade beräkningsområden gjorde.»
- Räkneövningarna var väldigt bra, Roman och Valeria har gjort ett jättebra jobb och jag tycker att det är räkneövningarna som gett den mesta förståelsen av kursen. »
- Övningarna med projektuppgifterna. De flesta projektuppgifterna tyckte jag var bra och breda och gav snabbt en förståelse. Jag behövde inte göra särskilt många av uppgifterna i exempelhäftet tack vare den snabba förståelsen man fick genom projektuppgifterna. Väldigt bra också med en hel förmiddag/eftermiddag också för ett övningstillfälle. I många andra kurser skippar jag många gånger övningarna eftersom man knappt hinner öppna boken innan lektionen är slut»
- Bra balans på inlämningsuppgifterna, de kändes lagom svåra och tentarelevanta»
- Karin som kursansvarig. Engagerad och verkar bry sig om kursen.»
- Studieberöket på Värö»
- Jag tycker kursen har fungerat bra. Det är bra att PowerPoints till föreläsningarna ligger uppe innan. »
- Övningsledarna Roman och Valeria var mycket dusktiga och engagerade. »
- En kombination av obligatoriska övningar samt frivilliga men rekommenderade. Det fungerade väldigt bra.»
- Bra att det finns instuderingsfrågor för att veta vad man ska kunna till teoridelen, men de måste utvecklas! Det var inte ens hälften av teoridelen på tentan som representerades av instuderingsfrågorna. I så fall är det ingen poäng med att ha dem!»
- Bra inlämningsuppgifter och bra att det var schemalagd tid till dessa.»
- inlämningsuppgifterna. de va väldigt lärande och sammanfattar vad kursens räknedel handlar om.»
- Inlämningsuppgifterna var bra, dock var den första lite för stor. Det är mycket bra att det skurits ner på antalet obligatoriska inlämningsuppgifter då vi i kf även nu har varit stressade pga av många inlämningsuppgifter. Övningar har varit väldigt bra. Roman och Valetia har fungerar bra som övningsledare. Jag är också glad över instuderingsfrågorna då de hjälpte mig att komma igång med teoriplugget tidigt i läsperioden.»
- Övningarna och labben.»
- Inlämningsuppgifterna! Jobbiga, men väldigt givande»
- Mr Övningsledare Roman. Han är glad och hjälpsam, något som klart ger ett bra arbetsklimat och goda möjligheter att lära sig! Kursadministrationen har skötts jättebra, bra att någon har som uppgift att uppdatera och informera i tid. Kul att det står info på tentamen som faktiskt följs, tex. utlämnande av lösningar.»
- Inlämningsuppgifterna och studiebesöket. Upplägget på hela kursen var bra och bör bevaras.»
- Projekten är bra för att man kan inte skjuta upp lärandet till tentaveckan och det vet man ju att det aldrig är smart, så projekten är bra. Det var lagom många inlämningar, borde inte ändras. Instuderingfrågorna var bra annars hade det varit svårt att veta vad som var det viktiga i varje teorikapitel. Studiebesöket på Väröbruk var jättebra, det som inte var bra var väl att jag gick rundvandringen för tredje gången. Det var roligt att se sodapannan.»
- Övningsledarna och labhandledarna var väldigt bra! Karin, kursansvariga, var också väldigt bra. »
- Projektuppgifterna, de hjälper en att börja jobba i tid, och det är bra att ha det upplägget som varit i år (lagom många att lämna in).»
- Projekten är jätte bra. Roman är jätte bra övningsledare. »
- Projektuppgifterna är bra!»
- Studiebesök och laboration»
- lagom mängd obligatoriska inlämningsuppgifter.»
- Studiebesöket på Värö. Det var mycket givande.»
- Studiebesöket och projektuppgifterna. Dock bör projektuppgifterna som involverar MATLAB ändras på så att MATLAB inte behövs för att lösa uppgifterna då detta är på bekostnad av förståelsen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer röd tråd, kursen känns ibland flummig och behandlar massor av olika ämnen väldigt basic»
- Jag tycker att kursen är spretig och "snuttifierad". Personligen har jag svårt att se poängen med kursen då allt i den enkelt skulle kunna tas upp i övriga ingenjörskurser vilket skulle kunna öppna upp för en valfri kurs eller något annat passande, kanske en ren miljökurs.»
- Sluta försöka lära oss meningslösa fakta om energiläget för x antal år sedan. Att lära sig utantill omsättningsgrader och liknande för olika prylar är också väldigt onödigt eftersom man kan hitta det på internet så man behöver det. Uppdatera allt gammalt kursmaterial som känns som att det är taget från tidigt 90tal.»
- Teori-delen av tentan är det som dra ner kursen lite. Materialet att läsa in har ett alldeles för stort omfång och man lägger onödigt mycket tid på text. Vissa delar av teori verkar ut kontext relativt till resten av kursen, det berör miljödelen i första hand. NOx, SOx, stoftavskiljning och en föreläsning om pellets som nästan drog mig tillbaka till biologi B. Det tillför inte mycket till kursen i och med att det inte finns vidare anknytning till detta i resten av kursmaterialet. Det saknar vägledning i vad som är prioriterat i de olika teroidelarna, inga vidare instuderingsfrågor. SOx- och NOx-häftet som delades ut av Vamling var dåligt strukturerat och kurskompendiet kunde inte komplementera alls. Information om vad som får medtas under skrivning har varit dålig. Jag fick själv ta kontakt med kursansvarig för att kunna reda ut vad som fick medtas. Energiläget är onödigt och Roman skriver som en kratta på tavlan! »
- Konsultationstiden var ineffektiv och man fick vänta länge för att få hjälp. »
- Kurslitteraturen och materialet i alm. är ganske dårligt och dehöver ses över.»
- Alla dessa powerpointföreläsningar... Föreläsningarna innehåller så mycket information och det går för snabbt för att man ska hinna förstå och anteckna. Inom vissa moment, t.ex översiktlig teori som man diskuterar är det ok. Men när det gäller delar av kursen där man sedan ska räkna är det helt värdelöst med powerpoint.Fler räkneexempel på föreläsningarna och mindre powerpoint!»
- Föreläsningarna. Flera föreläsningar har varit bra, medan vissa inte alls håller måttet. Jag anser att man behöver tänka om när det gäller användandet av powerpoint, detta är inte bara ett problem i denna kurs utan flertalet kurser i kemihuset verkar ha en omotiverad övertro till powerpoint. Det är inte en avlägsen gissning att ett flertal av årets föreläsningar har hållits av en person som inte tittat igenom innehållet sedan förra året när föreläsningen hölls. När det dessutom i samband med tekniska problem kommer kommentarer som "titta här hur dåligt det blir när man ska använda svarta tavlan", och frånvaron av förberedelse lyser igenom allt annat, så har det gått ett steg för långt. Har man läst en kurs där föreläsaren använt svarta tavlan ordentligt (ex Transportprocesser, Fourieranalys mm) är det tydligt att det går alldeles utmärkt att 2012 hålla föreläsningar utan powerpoint. Ska man nå ut till studenterna fungerar det inte att plöja igenom ett 50-tal slides med massor av information, utan man behöver plocka fram grundläggande, viktiga delar av kursmomentet. Powerpoint bör användas som ett komplement för att stadga upp föreläsningarna och illustrera saker som kan vara svåra att förmedla via en tavla. Men när man använder powerpoint och den främsta orsaken verkar vara att det är bekvämt, kräver minimala förberedelser eftersom man kan köra samma år efter år, och att det tillåter mindre engagemang, då är man enligt mig fel ute. Som jag sa först så har inte alla föreläsningar haft ovanstående problem, exempel på detta är Karins CO2-föreläsning och Anders föreläsning om kärnkraft, som båda enligt mig har avvikit från de sämre föreläsningarna.»
- Jag tycker att innehållet på tentan blir rätt slumpmässigt. Det blir mycket av vissa delar och inget av andra. Som exempel nämndes varken askhantering eller strålning på tentan.»
- Teoridelen på tentan var alltför specifik, det var väldigt mycket som inte testades samtidigt som de områden som berördes krävde alltför mycket punktkunskaper»
- Innan tentan sades uttryckligen att de teorifrågor som inte fanns bland skulle vara från räknedelarna. Så var inte fallet på tentan. Exempelvis kärnkraftfrågan var inte nämd på föreläsningen och fanns inte i instuderingsfrågorna. Ta bort dessa frågor eller utöka materialet, så att de speglar vad som är viktigt till tentan. Relativt svår tenta, ingen strålning eller ren vvx uppgift. »
- Det saknas instuderingsfrågor till vissa delar vilket gör det väldigt jobbigt att vet vad det är man ska kunna då det inte varit allt för tydligt. Instuderingsfrågorna för kärnkraften var fullkomligt irrelevanta för den frågan på kärnkraft som faktiskt kom på tentan. Jag kunde inte heller hitta svaret till den i föreläsningsanteckningar. Det är dåligt att inte finns någon litteratur till kärnkraftdelen, det gör det svårt att läsa på till tentan. Om den ska vara med på tentan måste det finnas information att tillgå utöver föreläsningen då man ska kunna klara kursen även om man missat en föreläsning. »
- Kompendiet behöver verkligen revideras.»
- Kurskompendiet måste omarbetas. I dagsläget är det svårt att plugga på teoridelen, då kompendiet är ganska dåligt skrivet faktiskt. Dessutom försvåras teoridelen ytterligare av att många teorifrågor handlar om ren "utantill"-inlärning, vilket är helt meningslöst enligt min mening. Teoridelen av tentan bör testa förståelsen för kursmaterialet. Att teorifrågorna är så specifika av sig gör att det blir lite "roulett" för att klara teoridelen (Alla tentor är ju något av ett stickprov, men ETM-tentorna är mer än vanligt). Föreläsningarna var överlag bra, dock skulle det underlätta om powerpointsen var lite mer utförliga. Man hinner inte riktigt skriva ner allt som föreläsarna pratar om. Dessutom kanske övningstalens svårighetsgrad bör höjas till nästa år, för att bättre matcha svårighetsgraden på tentan. På så sätt blir man bättre förberedd.»
- Instuderingsmaterial bör finnas till alla moment.»
- Fortfarande en väldigt rörig kurs, men det är bra att man försöker göra något åt detta. Bra att det finns instuderingsfrågor för att veta vad man ska kunna till teoridelen, MEN de måste utvecklas! Det var inte ens hälften av teoridelen på tentan som representerades av instuderingsfrågorna. Det tycket jag är mycket dåligt! I så fall är det ingen poäng med att ha dem! Speciellt frågan angående kärnkraft och alternativa bränslen till gsturbiner. Inget av detta togs upp på någon föreläsning, och dettutom nämndes svaret på sista frågan för VISSA grupper under studiebesöket på Väro. Man ska inte behöva gå på ett studiebesök och hamna i rätt grupp för att få höra detta. Teorifrågorna måste vara kopplade till det som tas upp på föreläsningar! Tentan i övrigt var inte så representativ för kursen heller, många uppgifter om samma sak.»
- Instuderingsfrågor behövs för fler delar av kursen och frågorna bör vara så allmänna och innehålla så mycket att man efter att ha lärt sig dem kan svara på teorifrågorna på tentan. »
- teoridelen va väldigt svår att lära sig, när det inte fanns något konkret man skulle lära sig utan förväntades kunna mer eller mindre allt, inklusive vad jag anser "kuriosa" från föreläsningar. (tex vilken ångpannetyp Titanic hade m.m.)»
- Der krävs mer tydlighet kring vad som fås ta med till tentamen. Det känns lite omotiverat att man inte skulle få ta med sammanfattningar/formelblad. Deras största funktion är ju att spara tid vilket jag hade haft nytta av på tentan. Jag är också lite besviken på upplägget av teoridelen på tentan. Jag tycker inte att de frågor vi fick representerade det essentiella i kursen. Att ta frågor ur ett kursmatrial om kärnkraft och inte från föreläsningen om samma ämne anser jag är underligt. Studiebesöket på Väröbruk var väldigt roligt och givande! »
- Föreläsningarna. Mer engagemang från föreläsarna. Man kan inte ha fel i kursen som bristande kursmaterial och brist på instuderingsfrågor efter så många år. Kursen ska hålla standard efter Chalmers tekniska högskola och denna liknar mer en gymnasiekurs.»
- De otroligt tidskrävande förberedande uppgifterna till labb 2 som labhandledaren sedan inte ens kollade på. Har man lagt ner så mycket tid vill man också ha respons!»
- Tydligheten kring i vilken utsträckning som avsnitten kommer att testas på tentan. Är det ett stort teóriavsnitt eller bara "kul-info-föreläsning"»
- Ha mer klassiska övningar där man löser uppgifter i en bok eller liknande. »
- Fler instuderingsfrågor, för till vissa avsnitt var det lite för lite.»
- Ibland kändes det som att många av föreläsningarna blev lite väl mycket powerpoint på, även de avsnitt som man sedan skulle räkna på. Detta gjorde att det sedan blev lite svårt att räkna, mer genomgång på tavlan i alla fall på de avsnitt som behandlas praktiskt hade varit trevligt. »
- Väldigt spretig kurs, ingen röd tråd i det vi lär oss. Känns som om man har plockat in moment som inte fick plats i Termon, transporten och GKT:n. »
- Jag tycker att en tentamen borde testa kunskaper inom alla områden som kursen berör. Så som tentan ser ut nu, om man kan ungefär halva kursen väldigt bra så kan man antingen få 5 eller U, helt beroende på vilka frågor som tas upp på tentan. Det känns inte riktigt rättvis då betyget borde beskriva hur bra man generellt kan hela kursen.»
- Det behövs mer konsultation!! Jag tycker inte alls jag kunde få så mycket hjälp jag behövde. Sen på själva tentan tycker jag att sista teorifrågan inte var någonting vi lärt oss, hittar inte svaret någonstans i kursmaterialet. Samma med sen andra teorifrågan. Jag går med på att på en föreläsning på 1-2 slides har det tagits upp, men det finns ingen text bara 2 bilder. Allt som kommer på tentan borde man kunna läsa i kursmaterialet!! »
- Tydligare föreläsningar, mål, övningen, vad som ingår på tentan, vad man får ha med sig på tentan. »
- Mer konsultation och gärna räkneövningar i sal där lärare går igenom uppgifter och finns till under hela lektionen för att hjälpa till och svara på frågor. 2h konsultation i veckan för så många studenter är inte tillräckligt!!!»
- Mer ingående genomgång av vissa saker, främst kanske förhållandet mellan antalet plattor, pass och kanaler i en plattvvx. Kändes knappt som lärarna kunde svara på det ordentligt, och även om det är en "går att tänka ut själv"-grej så vore det skönt (och ge mer förtroende för lärarna) om det kunde förklaras ordentligt.»
- "Föreläsningar ska till en viss mån belysa ämnet" Det är jag med på, men föreläsningarna måste ge mer ... Och att ha den projektuppgiften läsvecka 1 funkar inte, folk fattar inte ett skit eftersom inget har gåtts igenom vilket slutar med att ingen gör just den projektuppgiften. »
- Teoridelen av kursen kanske skulle minskas ner något, den sista föreläsningen rörande turbomaskiner var lite diffus, skulle behövts mer tid.»
- Det var aldeles för mycket för KF att göra generelt över läsperioden.»
- Helst mer tid till konsultation och att Demos kommer innan man hinner räkna på uppgifter.»
- Det är ofattbart att inte varje lärare skriver tentafrågorna om sitt respektive ämne. Om frågorna skrivs centralt av någon annan blir föreläsningarna oviktiga. Vad som tas upp på föreläsningarna är ju i någon mån det som den läraren som kan sitt ämne tycker är viktigt och som det är nu lönar det sig inte att gå på föreläsningarna. Karin ger ett nervöst och stressat intryck, vilket påverkar undervisningen negativt. Föreläsaren om turbomaskiner har nog sett sina bästa dagar, han borde bytas ut. Sämre pedagogik har vi nog inte stött på. Han ritade till exempel upp några pilar och satte namn på dem utan att förklara vad det var för någonting.»

16. Övriga kommentarer

- Teoridelen behöver bli mer strukturerad, man vet knappt vad som ingår, personligen kan jag tycka att det känns meningslöst att lära sig tex vilket värmeledningatal en viss typ av värmeväxlare brukar ha, man glömmer bort sådan utantillkunskap snabbt. Behöver man veta så kollar man upp det när man behöver.»
- Bred kurs som är svår att få grepp om.»
- Spretig kurs som är svår att förstå vad vi ska ha nytta av. Lära sig exakta siffror utantill känns inte specielt ingenjörsaktigt. »
- För lite med en räkneövning per vecka när föreläsarna inte går igenom några exempel inom de områden man förväntas kunna räkna på. »
- Det är ganska få rekommenderade tal, jag tycker det borde finnas fler tal att räkna eftersom tenta-räknetalen kräver en ganska hög nivå. Instuderingsfrågor bör finnas till alla föreläsningar som berör mer teoretiska delar av kursen.»
- Lite småspretig kurs med småplock från olika områden men jag tycker att kursansvarig lyckades hålla ihop det bra.»
- Kursen är väldigt bred och ger en bra överblick över området. Det känns dock lite konstigt att man måste plugga in väldigt specifika procentsatser och liknande (energiläget).»
- Jag tycket att kursen i sig är väldigt intressant. Den är dock väligt bred och det är lite rörigt med så många olika föreläsare. Tentamen var riktigt svår och en del teorifrågor kändes orelevanta. Dessutom tycker jag att tre uppgifter på räknedelen är alldeles för lite för att tenta av allt man lärt sig.»
- Jag kände inte igen tentafrågorna om bränslen (A3) och hittade inte när vi gått igenom det. »
- Att det var svårt att ställa frågor beror som vanligt på att den första raden lägger beslag på övningsledaren i början av lektionen och håller kvar honom.»
- Rolig kurs. Det är verkligen ett otacksamt jobb att sammanfatta alla dem olika grenar av ämnet som finns. Men i det stora hela lyckades ni bra i min mening. Ett tekniskt perspektiv till energiteknik och miljö känns verkligen som nyttig kunskap inför framtiden!»
- Föreläsningar och räkneövningar hade mycket lite gemensamt. Kursen bestod av spretig kunskap från många olika områden och föreläsningarna var av allmänbildande karaktär, tentan däremot bestod av ett fåtal mycket specifika frågor som inte fångade upp hela kursen. En del av vad som frågades efter på teoridelen på tentan hade i bästa fall nämnts i en bisats på en föreläsning, vissa saker hade inte nämnts alls! »
- Tentan representerade inte alls det som tagits upp på föreläsningarna. Vissa av teorifrågorna kändes som tagna ur luften. Vem är det som skriver tentafrågorna för varje område? Jag tycker att det borde vara den som har hållit i den föreläsningen som vet vad som har tagits upp. Väldigt spretig kurs med massa olika moment.»
- Valeria och Roman var jättebra»
- Karin har varit en utmärkt kursansvarig och varit väldigt hjälpsam stor cred till henne. »
- På många av de gamla tentorna var det en hel räkneuppgift på strålning. Detta kom visserligen inte på våran tenta men eftersom strålning behandlas ganska lite i kursen tycker jag inte att det borde utgöra en så stor del av tentan.»
- Vet att det jobbades med att få fram instuderingsfrågor på alla avsnitt som inte behandlades praktiskt, vore bra om detta inte glömdes bort utan att det faktiskt finns till alla nästa år. Kursen känns lite spretig, och det är lite svårt att få grepp om vad den handlar om. »
- Kursen skulle tjäna på en tydligare förklaring till varför alla olika områden som tas upp har hamnat i samma kurs. Som den är nu känns den väldigt spretig, som om den tar upp moment som inte hanns med i andra kurser (vilket också förstärks av att kurslitteraturen är något/några kapitel från flera tidigare kursböcker). Jag förstod aldrig riktigt den röda tråden i områdena vi lärde oss, vad vad det som gjorde att de hänger samman?»
- Det var svårt att få beräkningarna i vvx-labben att gå ihop. Kan vara Excel som krånglade, men vi fick inte heller hjälp och alla formler stämde när vi felsökte. Detta ledde till att vi inte hann klart på lektionen, och eftersom det inte gick att se vad som var fel var det svårt att åtgärda till inskicksdatumet...»
- Det här är en sån kurs där det skulle passa bättre att inte ha en tenta som examinationsform i och med att kursen berör så många olika saker. Och det känns orimligt att man ska behöva memorera så mycket saker som i verkliga livet vore lätta att kolla upp snabbt. »
- mer teori mindre beräkna»
- inlämningsuppgifterna var tidskrävande och föreläsningarna med powerpoint var inte bra. tentan testade saker som knappt nämnts under kursen. tentan var dessutom för omfattande för att man ens skulle hinna klart.»
- Angående tentan, varför välja fluider vid extrema tyrck alternativt temperaturer. Vissa har inte data o diagram men vill gärna ha en chans ändå.»
- I kursen tas väldigt många områden upp. Svårt att få en överblick då kursen har ingen röd tråd. »
- Fanns inte många tillfällen där man kunde få hjälp, alla ville ha hjälp på fe tillfällen som fanns så man hann inte få hjälp.. Uppgifterna som man blev tilldelad under kursen motsvarade inte alls de uppgifterna som var på tentan, tanten var mycket svårare. Då man pluggade teoridelen gick inte svaret på alla frågor att hitta i kursmaterialet vilken gjorde teorin väldigt svårt! En del av kursmaterialet är väldigt föråldrat och behöver uppdateras!! Avsnitten om turbomaskiner är skandal!! Man förstår inget! »
- Instuderingsfrågor är bra, men i vissa fall borde de spegla materialet bättre. »


Kursutvärderingssystem från