ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FAVII 1213-2 Radiokommunikation och signalering, SJO610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»4 40%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»4 40%

Genomsnitt: 3.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»10 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 60%

Genomsnitt: 3.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»6 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 3.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%

Genomsnitt: 3.77


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Det går för fort på lektionerna. ingen tid öfr reflektion och förståelse» (Ganska dåliga)
- För oss som inte hade någon förkunskap i detta ämne har det varit svårt att hänga med i allting. Anton tror att alla kan så mycket som honom så det har varit svårt att ställa nybörjar frågor till honom. Han tror att allt är självklart för oss men så är det inte. Vi nybörjare måste kunna ställa konstiga frågor utan att få en suck tillbaks. » (Ganska bra)
- Anton Vialle håller ett väldigt högt tempo på föreläsningarna så det blir ibland svårt att ta in all information och hinna ställa en fråga.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 30%
Hög»7 70%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Anton Vialle har väldigt många sidor på sina powerponit föreläsningar med väldigt mycket fakta så det kan vara svårt att sortera ut vad som är viktigt och inte.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 40%
Hög»6 60%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 40%
Gott»3 30%
Mycket gott»3 30%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt ämne. borde ha gått igenom mer grunder innan man gick in på djupet. Svårt att hänga med på lektionerna.» (Godkänt)
- Vis fakta kändes som man lärde sig bara för att utan att förstå vad det innebar. Som t.ex. modulering, man kunde läsa till sig vad det var men vad var skillnaden mellan de olika och varför var denna information viktig framgick inte så bra.» (Godkänt)
- Det var mycket som kändes väldigt onödigt, frekvenser på de olika kanalerna osv.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med praktik och teori. »
- Kurslitteratur»
- Labbarna jag hade Sven Göran Palm och det var bra. Anton Vialle villa att man skulle fråga men stundtals fick man nästan uppfattningen att han dumförklarade vissa frågor. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Börja på en lägre nivå, det är inte många som har den förkunskap som krävs. Mer pedagogiskt upplägg och ta en sak i taget. »
- mindre slides. beskär kursmaterialet och fokusera på de viktigaste delarna»
- Fler övningar i radiolabbet och kortare genomgångar och diskussioner när man är där.»
- Se över antalet powerpoint sidor och försöka korta ner antalet och se över vad som är viktigt.»
- Att någon tar en snabb koll över Antons stavning, satt i en timme och letade efter en radiostation som va felstavad.»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från