ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 11/12 Miljö och hållbar utveckling, LBT625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-11-06
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Allmänna frågor om kursen (används på fler kurser)

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Med examination avses alla moment som bedöms i kursen.

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra
36 svarande

12 33%
6 16%
15 41%
3 8%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga
37 svarande

5 13%
7 19%
5 13%
13 36%
6 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
37 svarande

3 8%
6 17%
12 34%
10 28%
4 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
37 svarande

2 5%
8 22%
17 48%
8 22%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning
36 svarande

8 22%
13 36%
8 22%
6 16%
1 2%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
37 svarande

2 5%
1 2%
3 8%
14 37%
17 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.02


Kursutvärdering Miljö och Hållbar utveckling, LBT 625

Markera det alternativ som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning. Läs noga! Ge ett spontant svar och tänk inte efter för länge. Står det "lärarna" tänk "läraren" där det passar

2. Lärarna motiverade mig att gör mitt absolut bästa under kursen och ansträngde sig för att göra ämnet intressant

37 svarande

Håller med - absolut»0 0%
Håller med - delvis»10 27%
Varken eller»11 29%
Håller med - knappast»11 29%
Håller mer - inte alls»5 13%

Genomsnitt: 3.29

3. Jag tyckte att det var en intressant kurs och blev inspirerad

37 svarande

Håller med - absolut»1 2%
Håller med - delvis»14 37%
Varken eller»8 21%
Håller med - knappast»5 13%
Håller mer - inte alls»9 24%

Genomsnitt: 3.18

4. I examinationen förväntades jag visa om jag kunde generalisera min kunskap och tillämpa min kunskap i nya situationer

37 svarande

Håller med - absolut»3 8%
Håller med - delvis»17 45%
Varken eller»6 16%
Håller med - knappast»6 16%
Håller mer - inte alls»5 13%

Genomsnitt: 2.81

5. Kursmålen hjälpte mig att organisera mina studier i ämnet.

37 svarande

Håller med - absolut»4 10%
Håller med - delvis»19 51%
Varken eller»8 21%
Håller med - knappast»4 10%
Håller mer - inte alls»2 5%

Genomsnitt: 2.48

6. Jag hade tillräckligt med tid att lära mig ämnet

35 svarande

Håller med - absolut»2 5%
Håller med - delvis»14 40%
Varken eller»10 28%
Håller med - knappast»7 20%
Håller mer - inte alls»2 5%

Genomsnitt: 2.8

7. Kursen stärkte min förmåga att resonera med andra på ett trovärdigt och analytiskt sätt.

36 svarande

Håller med - absolut»1 2%
Håller med - delvis»11 30%
Varken eller»11 30%
Håller med - knappast»5 13%
Håller mer - inte alls»8 22%

Genomsnitt: 3.22

8. Lärarna gav mig användbar respons på mitt arbete under kursen.

36 svarande

Håller med - absolut»1 2%
Håller med - delvis»8 22%
Varken eller»4 11%
Håller med - knappast»12 33%
Håller mer - inte alls»11 30%

Genomsnitt: 3.66

9. Kursen utvecklade mina analytiska färdigheter

36 svarande

Håller med - absolut»1 2%
Håller med - delvis»8 22%
Varken eller»12 33%
Håller med - knappast»7 19%
Håller mer - inte alls»8 22%

Genomsnitt: 3.36

10. Lärarna uppmuntrade oss att testa våra egna idéer

35 svarande

Håller med - absolut»0 0%
Håller med - delvis»7 20%
Varken eller»13 37%
Håller med - knappast»2 5%
Håller mer - inte alls»13 37%

Genomsnitt: 3.6

11. Examinationen fick mig att förstå ämnet på ett djupare sätt.

36 svarande

Håller med - absolut»0 0%
Håller med - delvis»10 27%
Varken eller»10 27%
Håller med - knappast»8 22%
Håller mer - inte alls»8 22%

Genomsnitt: 3.38

12. Arbetsbelastningen i kursen var för tung och vi hade inte tillräckligt med tid att till fullo förstå ämnet.

36 svarande

Håller med - absolut»5 13%
Håller med - delvis»18 50%
Varken eller»11 30%
Håller med - knappast»2 5%
Håller mer - inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.27

13. Lärarna var duktiga på att förklara saker som hade med ämnet att göra.

36 svarande

Håller med - absolut»0 0%
Håller med - delvis»9 25%
Varken eller»9 25%
Håller med - knappast»12 33%
Håller mer - inte alls»6 16%

Genomsnitt: 3.41


Till slut

Använd utrymmet och tyck till

14. Mina förväntningar på kursen var…,,.

- Att få in miljötänk i vardagen och kopla det till min utbildningskaraktär»
- jag hade nästan inga, jag var intresserad av miljö sen innan så trodde faktiskt itne så mycket om en 7.5p kurs.»
- Trodde det skulle ha mer med bygg och göra»
- Ge mig grundläggande kunskaper för miljö och hållbar utveckling samt få en god förståelse för hur miljöarbetet och lagar kommer styra min vardag som byggnadsingenjör i framtiden.»
- Hur miljöbegreppet kommer in i byggbranschen.»
- Var låga sedan jag hört från tidigare års elever att den var dålig.»
- att det skulle bli mycket att göra. Men jag hade även positiva förväntningar på att jag skulle få en djupare förståelse för hur vi i byggbranschen kan jobba för hållbar utveckling. Dessa förväntningar uppfylldes bara till en viss del.»
- Att den skulle vara svår, men trodde ändå den skulle vara intressant och mycket mer bygginriktad.»
- Att lära mig mer verktyg att bena ut miljöbegrepp och problem.»
- låga eftersom alla som genomfört den tidigare pratade negativt om kursen»
- inte särskilt höga. Jag hade blivit förvarnade men tänkte att så illa kan det inte va, men det va det. »
- att den skulle vara mer bygginriktad..»
- Inte så mycket, vilket infriades»
- Att få lära sig miljörelaterade saker relevanta för min utbildning.»
- Ganska höga. trodde att det skulle handla om något som berörde min utbildning, t.ex. hur vi kan göa skillnad som byggare. Men nej, det behandlade nästan inte alls byggbranschen. Trodde också att det skulle vara kompetenta lärare.»
- Inte speciellt höga.»
- att det är viktigt och ligger i tiden»
- Höga, men det visade sig snabbt att det var svårt att koppla direkt till bygg/ae. Tråkigt när miljö ändå är en sjukt viktig fråga.»
- att det skulle krävas mycket jobb. »

15. Det viktigaste jag lärt mig i kursen är..

- Att tänka på ett mer miljömässigt sätt»
- Vad en DPSIR är.»
- USA är värdelösa»
- Det går att se på ett och samma problem på flera olika sätt där det finns många rätta svar. »
- Mer om miljön över lag.»
- Att återvinna fogmassa är viktigt.»
- Hur att hantera verktyg för att titta på miljö och tolka hållbar utveckling»
-
- Snarare att jag påminndes om saker jag redan kunde. Naturvetenskapen fick jag på gymnasiet och det är snarare filmen Underkastlesen som har väckt mitt intresse. Att utreda miljöpåverkan är inget jag har nytta av i min vardag.»
- att blidka handledare»
- Att få ett allmänt miljötänk.»
- helheten och alla uttryck och begrepp»
- Att tänka på den stora bilden, och att tycka som Anna tycker.»
- Att kursen saknar relevans för min utbildning...»
- Vad en MKB är»
- Massa ord hit och dit, kanske inte det viktigaste att kunna»
- Att det inte bara är koldioxidfrågan som är den viktigaste. Kemiska ämnen i natur är nästan värre.»
- hur man i arbetslivet kan tänka till en gång extra med tanke på miljön.»

16. Speciellt bra var ..

- Rapporten var bra och lärorik.»
- Övningarna»
- ... inget»
- När det var över »
- Studiebesöket i Kvillebäcken.»
- Boken "Miljö och hållbar utveckling".»
- Att kursen inte upptog allt för mycket tid då tyngre och relevantare kurser upptog mycket tid denna period.»
- Övningstillfällena då dessa verktyg tillämpades. Förberedelserna och administrationen kring dess övningar kunde dock vara bättre. Det fanns inte underlag nog för att utföra övningarna på bästa sätt och inte heller tid för att ta reda på fakta eller hitta underlag. Dessutom fick man olika sorters hjälp beroende på vilken handledare man hade. Trots brister var övningarna det bästa eftersom man konkret fick använda sig av det man lärde sig på föreläsningar.»
- övningarna var bra men kunde ändå varit bättre med en utförligare genomgång innan övningen så man vet vad man ska göra.»
- Dereks inspirerande föreläsning.»
- bra med övningstillfällen»
- Övningarna va bra att ha som underlag när man pluggade till tentan.»
- sammanfattningen jag gjorde under tentplugget»
- Fas två av projektet var intressant, att få en sammankoppling av de olika dimensionerna.»
- Att vi fick jobba med AE och lära känna lite nya människor.»
- Övningarna gjorde det lättare att sätta sig in i och förstå beräkningsmodellerna.»
- Att vi fick arbeta med andra än bara de från vår egna klass»
- Filmen Underkastelsen.»
- övningar som gjorde en mer insatt, men de kunde ev kortas ned något. Filmen var också bra, en riktig tankeställare.»

17. Mindre bra var…,

- Att det var flummigt.... Kompendiet var inte bra.»
- Boken. Kanske att man kunde haft en muntlig tenta på något vis. Det var hel hel del att skriva...»
- Att vissa handledare inte kom med någon användbar respons över huvud taget. Några var visserligen nya i kursen så det är delvis förståeligt!»
- Denna lista blir lång. 1, Anna Nyström Claesson kan INTE vara handledare för ett arbete. Första gången vi hade "handledning" så fick vi bara ett stort "nej nej nej nej" på allt. Vilket är ok i sig. Men hon lät oss inte ens prata, hon avbröt oss hela tiden. vi fick inte ens förklara vad vi menade med något. Det hon egentligen sa var "skrota det ni gjort, så här ska ni göra istället". Det är inte handledning, det är att beordra. Andra gången vi hade "handledning" var allting "mycket mycket bättre" (det vi hade gjort var att klippa och klistra om arbetet, så all fakta var exakt samma men vi hade nya rubriker) om det verkligen var så illa första gången kan det inte varit bra nästa gång heller. Vi antog att detta bara var någon sorts härskartaktik från hennes sida. Tredje gången vi hade handledning (inför muntliga) så fick vi samma bemötande "oj oj oj, detta skulle ni inte gjort, ni skulle gjort så här:...." OM det nu är så viktigt att det är på ett visst sätt som det uppenbarligen var, skriv det i arbetsbeskrivningen så kan vi utgå från det från början. Kreativ ska man inte vara i denna kurs, gör så lite som möjligt tills Anna sagt vad man ska göra var receptet att följa. Sen så har föreläsningarna verkligen varit dåliga. Anna sa inför hela klassen tom "....Jag kan ju inget om bygg" just efter hon frågat vad en "UE är?". Hon kanske inte märkte det men halva klassen kom inte tillbaka till nästa pass. Man vill inte ha en lärare som erkänner att de inte kan något som vi studerar heltid. Sen har Anna en tendens till att säga saker som är teorier som fakta. Tex om påskön under första föreläsningen var det mycket som "faktiskt var på ett visst sätt", när så gott som allt om påskön är teorier kan man inte säga så åt tekniker.. Samma sak när hon tog upp "nostradamus" under en föreläsning... PÅ fullt allvar, Nostradamus är och förblir ett skämt, ingen som har läst en bok skulle någonsin tro på något den mannen sa, att ens nämna honom i en föreläsning på en högskola är otroligt. Sen så är boken helt värdelös, skriven för småbarn med massor av sakfel och irrelevant "utfyllnads"fakta.»
- Kursupplägget, alledes för många olika delmoment»
- Tyckte att det var svårt att få en helhetsförståelse för hur alla delar i kursen hängde ihop. Många trådar blev lämnade utan svar innan tentamensstudierna tog vid. Sen skulle jag velat ha mer av kursen som konkret är kopplat till en byggnadsingenjörs framtida arbetsuppgifter.»
- Häftet»
- Föreläsningar, övningar, examination, kursens upplägg, att den är obligatorisk. »
- Se fråga 16.»
- Examinationen, att man behöver så mycket som över 70 % rätt på nivå 1 för ett godkänt känns inte riktigt okej. Att man inte får tillbaka arbetet innan tentan så man vet hur högt man borde satsa på tentan.»
- Vår grupp försökte verkligen förstå meningen med inlämningsarbetet men fortfarande tycker jag inte att det är tydligt. Handledningen har heller inte syftat till att lyfta medlemmarna och utveckla egna ideer utan snarare få oss studenter att passa i en mall som satts av examinatorn vilekt jag inte tycker är stimulerande. Att ha ett arbete, en muntlig redovisning, tenta och övningar tycker inte jag motsvarar poängantalet om man tittar på andra kurser där det exempelvis enbart examineras med tenta. Att tentan dessutom är uppbyggd så att man inte har tillgång till alla poäng för att bli godkänd är något som jag inte tycker är bra eftersom när man suttit och skrivit tentan i fyra timmar och har en timme kvar till del två så kännde i alla fall jag att det var inte värt att lägga mitt sista krut på den delen för om den första inte var godkänd så spelade det ingen roll. Kunskapen blir uppdelad och jag tycker all kunskap är lika viktig.»
- att det kändes som kursen handlade mycket om föreläsarnas egna åsikter/värderingar»
- Övningarna var dåligt förberedda, ofta saknades information som behövdes för att kunna ta ställning i olika frågor som vi skulle. texten till tentan var svårläst då den inte verkade alls genomarbetad och det tog onödig tid att sitta och gissa vad som menades. Det gav även ett väldigt oseriöst intryck. Själva tentan var ganska krångligt formulerad, särskilt fråga tre där jag inte förstod frågan knappt alls och tyckte att det blev samma svar på flera. Det var även oklart om hur man skulle beskriva begreppen i fråga ett, jag vet inte hur man beskriver dem på sex olika sätt. Redovisningen kändes överflödig och svår att greppa, det blir konstigt när alla inte kan va med och redovisa men ändå får betyg på det.»
- handledningarna hos Anna. Hon ville väldigt gärna ha det på sitt sätt och lyssnade kanske inte riktigt på vad vi hade för ideér.»
- Projekt fas I: Trots oändligt med ingångs information var det fortfarande oklart vad det hela skulle resultera till, i min grupp rådde stor osäkerhet på vad som skulle göras och på vilken nivå. När vi hade mötena med vår handledare (Hanna) så klarnade det inte alls (Dock lyckades Hanna hålla sig saklig i sin kritik till skillnad från Anna). Faktafel samt pseudovetenskapliga inslag på föreläsningarna gav ett dåligt och oseriöst intryck, Nostradamus.... Anna, försök släppa lite av kontrollen. Likt en diktator verkar du styra kursen med järnhand och har dels svårt att se saker ur andra perspektiv än dina egna och så går du direkt in i någon aggressiv form av försvarsställning när du blir ifrågasatt. Denna försvarsställning ter sig i att du höjer rösten och blir otrevlig, direkt. Så jobba på det. Mer byggrelaterat, som det är nu kommer det byggrelaterade på tentan och då är det vi som ska stå för tankarna. »
- Att lärarens pedagogiska förmåga är under all kritik. Kursen känns totalt irrelevant. Till exempel väldigt mycket snack om ens ekologiska fotavtryck vilket jag har svårt att se att jag någonsin kommer ha någon nytta av. Vi blev matade lärarens åsikter och egna idéer eller argument möttes med en "Jag är lärare och har rätt, du har fel."-attityd.»
- Anna Claesson Nyström. Hon hade en auktoritär ledarstil med många härskartekniker. Hon gjorde ett kursupplägg som inte gav oss något att ta med ut i arbetslivet. Hennes handledningar var ordergivningar, "det här är bara mitt förslag, men annars blir det fel" sammanfattar det bra. Övningarna var mindre genomarbetade. Att t.ex. få ut reklamblad som faktablad borde väll inte ens ske i högstadiet? »
- En tenta som bara är 40 % av slutresultatet kan inte vara fem timmar lång, utan att man ens hinner skriva klart svaren på varje fråga. otroligt stort omfång på frågorna, inte rimligt! oklarhet mellan handledare vid responser.»
- Mycket tidskrävande till skillnad från andra lika stora kurser. Mycket rörig kurs. Mycket höga gränser för godkänt.»
- Betygsgränserna på tentamen. Det känns inte helt okej att säga att det är 50% på tentan som gäller för godkänt, då det i själva verket är närmare 75% av del 1 som gäller, då del 2 inte räknas om ej poängen uppnås på del 1. Det är ett okej system att ha, men känns inte rätt mot studenterna att säga att det är 50% på tentamen som gäller när inte hela tentamen rättas. Dessutom känns som att en del moment i kursen gjordes onödigt krångliga, och gick in mycket på detalj, vilket gör att många lätt tappar motivatonen. Om målet med kursen är att få fler att intressera sig för miljön, och förstå att miljötänk är viktige känns det som att detta får motsatt verkan. Miljö ska vara enkelt så att alla kan ta det till sig och arbeta motiverat med det!»
- Väldigt styrda i vår rapport! Kursmålen var ganska många men lite svår tydliga på något sätt.. kändes som om man inte visste vilket svar läranen ville ha på kursmålen.»
- Tentan!!! Satt alla 5 timmar och hann inte klart med de sista 2 uppg. Kan väl inte vara meningen att det ska ta så lång tid?»
- Läraren,Anna, kunde inte svara konkret på några frågor. Handledarna, de flesta, var också dåliga på att ge konkreta svar och vissa av dem var inte ens närvarande under hela kursen. Kursmålen var olkara och luddiga. Övningarna var väl bra i sig men det var ju alldeles för mycket text att läsa så ingen satte sig in i övningen och det ledde till att det inte blev någon disskution och man lärde sig inte så mycket som hade behövts. Det var dåligt att vi inte kunde får ut svar på den gamla tentan som vi hade att titta på under studierna inför tentan, vi fick vissa svar men det var en vecka innan så för de som ville sitta med plugget innan hade inte mycket att gå på, man visste inte om det man kom fram till var rätt eller fel.»
- Gränsen på tentan? Är det meningen att man ska behöva ha 80% för att ens få del 2 rättad?»
- Responsmöten vid rapportskrivandet, det gav ingenting som gruppen kunde jobba vidare på, utan snurrade bara till allt mer. »
- Tentan del 1 som var för stor/omfattande och krävde för mycket tid. Många delfrågor som a, b, c, d, e, f, g osv gjorde det svårt att hålla koll på hela uppgiften. »

18. Jag skulle vilja föreslå lärarlaget som planerar kursen nästa år att..

- tänka mer bygg och mer på material.»
- Prata ihop sig mer, kändes lite osammanhängande stundtals om vad som egentligen gällde»
- Ta bort boken. Rikta PÅ RIKTIG in kursen på Bygg/AE. Lär Anna att handledning inte är att beordra folk hur de ska göra, utan att styra dem i rätt riktning med vad man har, och inte bara för att man vill känna makt. Utan för att det behövs. Separera fakta och teorier. Sen måste Anna sluta haka upp sig på ord. Det ord hon hakade upp sig på för oss var "målkonflikt" en gång sen "snurror" en annan, sen var några tvungna att redovisa sina resultat i "använda jordklot" FINNS DET NÅGOT MER LÅGSTADIEAKTIGT? Sen kan man inte ha en tenta med stavfel, meningsbyggnadsfel mm. mm. Det känns oseriöst som bara den, som att någon inte ens bryr sig om vår tenta. OCH AVSLUTANDE på denna roman som är mina åsikter (som jag lyckats hålla oerhört konstruktiva) så är Annas sätt att skriva rapporter på UNIKT i hela teknikersamfundet! Ingen jag känner eller någon som kände någon i hela klassen hade hört talas om något liknande sätt för att skriva rapporter. Det är helt enkelt helt UDDA. Och att vi då nästan bara fick kritik på hur rapporten är uppbyggd är ju helt galet.»
- Lungna ner er för fan»
- Satsa mer på att tillämpa ämnet mer på bygg och t.ex. miljöbalken styr en byggare på ett mer konkret sätt. Tycker att de bör bjuda in några från byggbranschens olika delar och tala tydligare om det. Slutligen, inte så mycket "powerpoint" och mer "svarta tavlan".»
- Kursmålen var inte så konkreta och det kunde vara svårt att applicera kraven på det vi lärde oss. Slopa häftet, det var jättejobbigt att läsa och absolut inte prisvärt. Viss information i handledningarna var oklara, man förstod inte om man hade gjort rätt eller hur ni ville att man skulle gå vidare..tänker främst på info i samband med rapporten och till viss del i övningarna.»
- Få kursen att bli valbar. Skulle göra att intresserade elever läser kursen och att de andra kan läsa en kurs som känns relevant och givande. Göra kursen inriktad mot bygg. Ha en lärare som faktiskt har en susning om byggande och vilka miljöproblem en byggare behöver beakta. Det måste ju finnas praktiska saker man som byggnadsingenjör kan tänka på som gör någon skillnad på arbetsplatsen. Jag skulle aldrig för mitt liv gå och föreslå att man ska återvinna fogmassa på mitt potentiella framtida arbete. Om vi ska gå en miljökurs på bygg kan den väl ge lite insikt i vilka byggmaterial som är farliga och vad man kan göra för att förbättra transporter osv. Efter denna kurs känner jag inte att jag fått någon som helst kunskap som jag kan använda mig av i mitt arbete. »
- Bättre förbereda sig inför övningarna så alla ger samma hjälp»
- Kanske begränsa kursen lite mer så den inte blir så stor och "ogreppbar". »
- Banta antalet moment i kursen. Var inte nöjda med 60% godkänt på en tenta, det visar inte på förståelse inför vad studenterna tycker utan låter mer som att det är en status grej att man har en svår kurs. Att komma i tid till övningarna är något som jag ser som självklart och jag tycker det är oproffsigt att detta inte har skötts, speciellt eftersom det har varit struligt med salar och studenter inte har hittat rätt så hade man kommit igång i tid om lärarna varit på plats fem minuter innan start. Att göra en egen kursutvärdering på papper är något jag hoppas att ni diskuterar på det sista kursutvärderingsmötet, jag tycker inte det ger standardisering och jag tycker det ökar den känslan av att det enbart är examinatorn som har insyn i kursen eftersom det enbart är den samme som rättar tentorna. Hur man får upp svarsfrekvensen tycker jag är en annan fråga och tycker inte det är ett argument mot att frångå det sätt som används för andra kurser.»
- mer bygg mindre värderingar»
- Läs igenom texterna innan de delas ut, skaffa mer tydliga och genomtänkta kopplingar till branschen, låt studenterna välja innehållet i rapporten själva istället för att berätta precis vad de ska skriva, förbered övningarna bättre, gör något mer av redovisningen eller ta bort den helt och formulera tentan tydligare.»
- tänka mer bygginriktad och göra föreläsningarna lite mer sakliga.»
- Börja med att utgå från mitt svar på 17 så kan det i alla fall inte bli sämre.»
- Gör om hela kursen. Byt ansvarig lärare. Denna kurs var skrattretande dålig.»
- Det finns bra kurser i miljö och hållbar utveckling som distanskurs från högskolan i Halmstad som sägs vara bra. Kan inte programmet se om det går att använda sig av den eller hitta något liknande. Kanske har GU en bra kurs? Lärarlaget som planerar kursen kan ju fundera över om de borde läsa på mer om byggbranschen och vad de tror är relevant för oss att lära oss.»
- fungera som ett team. inte säga olika saker beroende på vem man var som handledare exempelvis...»
- det blir medd Bygganpassat, dvs skillnader på material m.m som påverka val av dessa eller hur man löser värmeåtervinning i luftaggregat och dess positiva och negativa delar. Det övergripande med global konsumtion m.m är helt irrelevant för utbildningen.»
- Se över tentamen, den var dåligt planerad med avseende på tid. Många som kände att de inte blev klara, trots att de satt hela tiden på fem timmar. Känns därför som att tentan var lite väl ambitiös i år. Tänk över till nästa gång!»
- Mer integrerat till byggbranschen och andra kurser. Borde kanske finnas med mer som tillägg i kurser istället för att vara en egen kurs. »
- Ge utrymme för mer eget tänkande, och ge fler konkreta exempel... vi är ju blivande ingenjörer!»
- Inte krångla till allt. Var konsekvent i svaren ni ger eleverna, då det fanns tendenser hela tiden att ändra sig och mena något helt annat vid tex två olika utvärderingsmöten. Sluta sväng med 15 nya miljöbegrepp i samma mening. Det är ingen som hänger med då och eleverna tappar fokus. Och slutligen: LÄS PÅ OM MILJÖ INOM BYGG!»
- handledarna måste vara överens om instruktioner till det skriftliga arbetet. Kändes som arbetet skiftade i omfång från grupp till grupp. Trots handledarsamtal upplevdes det svårt att veta om man var på rätt spår med arbetet.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.02
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från