ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Engelska grundkurs för Sjöfart och Logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

11 svarande

Högst 5 timmar»11 100%
Cirka 10 timmar»0 0%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1

- I början inte så mycket, men ju längre fram desto fler timmar per dag, ca 3-4h per dag.» (?)
- väldigt utspritt att läsa över två läsperioder.» (Högst 5 timmar)
- Stundtals mer, men kursen har varit varierande intensiv.» (Högst 5 timmar)
- Alldeles för långa mellanrum mellan de alldeles för få föreläsningarna, dessutom ytterst få obligatoriska uppgifter att göra mellan föreläsningarna.» (Högst 5 timmar)
- för lång tid som kursen pågor, kortare lektioner oftare hade varit bättre.» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 66%
100%»4 33%

Genomsnitt: 4.33

- I och med att det ite vart så många lek innebär en lektionsfrånvaro en stor procentsats.» (75%)
- Nästan 100%, har missat en lektion i januari.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 66%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 16%

Genomsnitt: 1.83

- Jag uppfattade det i början att det var grundkurs i "sjöfartsengelska", men det var det inte, men det gör inget, måste ju lära sig den "vanliga" engelska först.» (Jag har inte sett/läst målen)
- English for Shipping , snarare grammatikkurs» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»2 22%
Vet ej/har inte examinerats än»5 55%

Genomsnitt: 3.33

- Skriftligt har jag testats med inte muntligt. » (I viss utsträckning)
- Delen om "shipping english" testades inte alls.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Repetition leder alltid till viss ny kunskap. Behövdes!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 2.66

- Bara hand-outs:en som lett till ökad kunskap. dessa har dock varit bra.» (Ganska liten)
- Har inte haft kurslitteratur, bara en del stenciler» (Ganska liten)
- Eng online har varit till störst hjälp.» (Ganska stor)
- Engonline är det enda materialet och använder det som läromedel.» (Mycket stor)
- EngOnline har varit ett mycket bra vertyg för att lära sig grammatik och övriga moment i kursen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- har varit uppdaterad och det har stått klart och tydligt vad som skulle ske. » (Ganska bra)
- Kan inte klaga på något. Uppdateringar bra från lärares sida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.66

- För få lektioner, men då vi har haft lektioner, då har hjälp funnits.» (Ganska bra)
- Skickat mail, fått svar. Frågat i klassen, fått svar. Fungerat mycket bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt samarbete»2 16%

Genomsnitt: 3.66

- relativt få gruppövningar, men de som gjort har vart bra.» (Ganska bra)
- Alla inlämningsuppgifter har varit eget arbete.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»4 33%
Lagom»7 58%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Skulle hellre sett att den fördelats en läsperiod.» (Lagom)
- Den skriftliga uppsatsen tog däremot otroligt mycket tid då det var svårt att hitta information om det specifika segmentet jag valde att skriva om. » (Lagom)
- Varierande intensitet. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»2 16%
Låg»5 41%
Lagom»3 25%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Lugnt i början o massor att göra i slutet. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»2 16%
Godkänt»3 25%
Gott»4 33%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.33

- Jag tycker att engelska inriktat mot sjöfart borde ligga till grund för hela kursen. Exempelvis skulle man kunna gå igenom standardkontrakt, bill of ladings och andra juridiska dokument eftersom dessa är skrivna på engelska och innehåller många fackuttryck. Vidare skulle man kunna gå igenom hur man skriver formella brev, talar i telefon och andra saker som är viktiga att kunna när man kommer ut i arbetslivet. Att lära sig grammatik är dock också nödvändigt.» (Dåligt)
- Alldeles för få tillfällen och för utspritt. Man hann glömma bort allting innan nästa lektionstillfälle.» (Godkänt)
- Skulle varit lektioner oftare och mindre fokus på grammatik.» (Godkänt)
- Det är nyttigt med en engelskakurs eftersom det kanske inte är alla som får använda sig av sina engelska kunskapet till vardags. Själv använder jag engelska en hel del av olika anledningar så jag känner inte att jag utvecklats muntligt med definitivt skriftligt i kursen. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engonline, lärarna.»
- EngOnline är toppen att ha tillgång till men introducera det för eleverna redan första året, oavsett om deras Engelska kurs börjar första året eller inte. »
- När vi fick arbeta i grupp och förklara grammatiska moment för varandra.»
- Konceptet.»
- Eng online.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle vara bra med en bok som komplement till engonline samt att läsa under en läsperiod.»
- Kanske mer litteratur utöver engonline. Schemat, det är INTE bra med en lektion varannan vecka och kursen uppdelad på två perioder, utan fler lektioner i veckan under en period.»
- Eleverna vågar inte riktigt visa sina engelska kunskaper muntligt när alla i klassen hör på. Lite synd för i våran bransch är engelska A-O. Skulle önska att det fanns någon uppgift som man får chansen att prata engelska och få feedback på uttal och tips på hur man kan förbättra sig.»
- Kursupplägget med en lektion varannan vecka, det blir alldeles för långt mellan lektionerna. Kursen bör även löpa över en läsperiod, inte två.»
- Antalet lektionstillfällen. Och mer "marin" engelska.»
- Se till att den obligatoriska närvaron följs. »
- Bör vi läsa grammatik i detta omfång eller borde man kanske koncentrera sig mer på att lära eleverna det "fackspråk" som i alla fall jag trodde denna kursen skulle ta upp. Att under en enda fem-poängskurs hinna lära sig all grammatik i ett språk känns dessutom helt omöjligt. Lärarna borde välja ut mer specifika delar, verkligen gå igenom de regler och undantag som hör till denna och sedan ha en tentamen på enbart detta. Som upplägget har varit nu har man bara fått lära sig lite om allt vilket resulterar i att man fortfarande inte är säker på några regler. Upplägget med en lektion varannan vecka har inte heller fungerat då detta gjort att man prioriterat andra ämnen som kanske känns viktigare att få klara för tillfället. Kontakten mellan elever och lärare blir inte heller densamma när man ses så sällan.»
- Fler inslag av sjöfarts- och affärsengelska.»
- Mer lektioner och inte lika långa, mindre grammatik.»

16. Övriga kommentarer

- Det var bra med två lärare, varierande och kul att lyssna på två olika personer.»
- + till våra lärare Andreas och Calle som mycket pedagogiskt undervisat oss och varierat hur uppgifter som delats ut ska genomföras. »
- Tycker att kursen borde omstruktureras ganska radikalt till nästa årskull.»


Kursutvärderingssystem från