ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V VVB012 Hydraulik och VA-teknik, VVB012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-03-25
Antal svar: 82
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Anders Nordquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: -
- Du skall förstå hur kommunala VA-system fungerar och kunna sätta in hydrauliska beräkningar av VA-system i sitt sammanhang.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»35 42%
Mycket bra»46 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.54

- Större vikt på VA och hur beräkningarna sätts i samband med verkligheten. » (Ganska bra)
- Något oklart med hydrauliska beräkningar i VA-system» (Ganska bra)
- VA-teknik är väl kanske inte det som det fokuserats mest på under kursen, utan kläms in mer för att det "ska" vara med.» (Ganska bra)
- Bra med studiebesök, gör att man även får se hur det går till» (Mycket bra)
- Steffens pedagogik och examination är bra » (Mycket bra)
- VA- sysdtemen repeterades lite för många gånger, om du väljer att gå på alla föreläsningar+ studiebesök, sägs väldigt många saker för många gånger. » (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förstå hur energiekvationen beskriver strömning och hur den är kopplad till energi, arbete och ”,energiförluster”,. Få en känsla för vad begreppen står för rent fysikaliskt

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»23 28%
Mycket bra»58 70%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69

- Mycket tackvare laborationerna» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa energiekvationen på stationär strömning i rör inkluderande pumpars och turbiners inverkan.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»40 48%
Mycket bra»40 48%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.46

- Kan inte säga att jag helt kan redogöra för detta moment. » (Ganska dåligt)
- turbiner gjorde vi inte så mycket tror jag inte» (Ganska bra)
- Turbiner behandlades inte speciellt mycket.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa energi- och rörelsemängdsekvationerna på stationär strömning i kanaler, ledningar med fri vattenyta och naturliga vattendrag. Speciellt gäller att förstå innebörden av sub- och superkritisk strömning och kunna bestämma var de uppträder.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 9%
Ganska bra»48 59%
Mycket bra»25 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.2

- Detta avsnitt har varit svårare och klurigare» (Ganska dåligt)
- det var väldigt svårt med sub/superkritiskt. » (Ganska bra)
- Kursen behandlade inte rörelsemängdsekvationen speciellt mycket.» (Ganska bra)
- Laborationen i kanalströmning klargjorde detta moment väldigt bra.» (Mycket bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

80 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 7%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»57 71%

Genomsnitt: 3.55

- Mitt fel, har ej läst dom » (Jag har inte sett/läst målen)
- Mycket tydligt i kurs-PM som är riktigt bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra kurs-PM.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra upplägg där man hela tiden kände att man arbetade mot målen. Pedagogiskt och stimulerande» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

79 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»77 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- Kursen är bra men tillsammans med Byggnads material som läses samtidigt blir det VÄLDIGT MÅNGA laborationer och obligatoriska studiebesök. » (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

80 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»23 28%
Ja, i hög grad»53 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 2%

Genomsnitt: 2.68

- examination var otroligt missledande. en examination där studenten personlighet och bestämdhet avgör hans/hennes betyg är inte acceptabelt. Det va jätte lätt att bli godkänd, men så fort du visade minsta osäkerhet eller nervöshet blev man idiotförklarad. » (Nej, inte alls)
- pga den muntliga tentan så kan personer som är bra pa att"snacka" klara sig undan från vissa grejer. men man fick ju frågor i alla kapitel.» (I viss utsträckning)
- Examinationen känns inte helt rättvis då, det varierar i frågor vad man examineras på samt kommunikationen mellan examinatorna och eleven. » (I viss utsträckning)
- Alla fick så olika frågor. Det kan ju göra det svårt att bedömma rättvist. » (I viss utsträckning)
- Muntlig tentamen vilket gjorde att jag inte fick visa allt jag kunde, det kändes pressat på tid.» (I viss utsträckning)
- Tror nog att läraren var ganska kompetent att avgöra hur bra man förstod kursinnehållet, men det känns ändå som att det är lättare att visa vad man kan i en skriftlig tentamen. Helt objektiv kan ju heller inte bedömningen bli.» (I viss utsträckning)
- Kursen hade 5 större områden och den muntliga tentan,"muntan", bestod av 5 frågor som berör samtliga.» (Ja, i hög grad)
- det är en annorlunda eximination där man får visa om man har en känsla för hur hydraulik fungerar.» (Ja, i hög grad)
- Bra att man var tvungen att visa att man förstått alla delar.» (Ja, i hög grad)
- Eftersom vi fick frågor på och skulle klara av alla kapitel. På en skriftlig tenta kan man få godkänt även om man har något avsnitt som man inte kan.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var på ett bra sätt uppdelad efter de stora områdena i kursen (hydrostatik,rörströmning,kanalströmning,grundvattenströmning).» (Ja, i hög grad)
- Kräver en bra examinator som direkt kan se/höra var bristerna finns hos eleven, jag tror inte alla kursledare klarar av det, men det kändes som att Steffen klarade av det mycket bra... » (Ja, i hög grad)
- bra examinations form, bör bevaras» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 12%
Ganska stor»41 50%
Mycket stor»30 36%

Genomsnitt: 3.21

- se nedan» (Ganska liten)
- Väldigt långsamt tempo på föreläsningarna. Förvirrande struktur.» (Ganska liten)
- Kunde ha varit en tydligare struktur. » (Ganska stor)
- Särskilt studiebesök och laborationer.» (Ganska stor)
- Mest lär jag mig av eget arbete men föreläsningar och räkneövningar ger en viss grundförståelse.» (Ganska stor)
- Väldigt bra med systemet. Först gicks lite grundläggande teori igenom för att man skulle kunna räkna. Därefter räknade man på utvalda problem och efter detta gicks bevis igenom. Systemet att gå igenom bevis efter räknandet är bra då man förstår bevisen bättre då man har använt dem i räknandet.» (Mycket stor)
- Steffen är helt jävla fantastisk» (Mycket stor)
- En del av innehållet i kurslitteraturen hade varit svårt att begripa om man inte hade varit närvande på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Helt avgörande...» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»37 45%
Mycket stor»38 46%

Genomsnitt: 3.35

- Har inte haft boken och tyckte inte den var nödvändig för kursmålen.» (Mycket liten)
- kurlitteraturen är övergirpande men av mycket dåligt förklarande karaktär.» (Mycket liten)
- Det som stod i boken togs upp på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen innefattar inte helt hur mer än baskunskapen tas in. » (Ganska stor)
- Det har varit väldigt jobbigt att föreläsaren även är kursboksförfattare. Allt hade (kanske) gått väldigt mycket lättare med flera olika förklaringar till samma typer av problem. Tycker ändå att föreläsaren och boken har varit bra "var för sig"» (Ganska stor)
- Att arbeta med övningsuppgifterna är det som gett mest kunskap.» (Ganska stor)
- Bra när läraren har skrivit kurslitteraturen.» (Mycket stor)
- Kursboken är skriven med ett lämpligt språk och har har en bra mix av teori och exempel.» (Mycket stor)
- Bra bok, pedagogisk. » (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»34 41%
Mycket bra»46 56%

Genomsnitt: 3.53

- Svaren på lösningar kan skrivas mera utförligt och läsbart(!)» (Ganska bra)
- kunde ha en egen hemsida» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

82 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»69 84%
Hög»10 12%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.12

- Dock mycket hög gällande rörströmningsdelen» (Lagom)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

82 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»31 37%
Mycket bra»32 39%
Har ej sökt hjälp»15 18%

Genomsnitt: 3.69

- För lite tid att få hjälp på räknestugorna, för få lärare tillgängliga. För få räknestugor. Mindre demostrationsräkning och mer räkna själv vore fiffigt!» (Ganska dåliga)
- många räknestugor, men någon extra hjälplärare hade inte skadat» (Ganska bra)
- Det hade varit bra med något mer tillfälle för räknestuga.» (Ganska bra)
- Räknestugorna där lärare fanns tillhands var jättebra och man fick mycket hjälp.» (Mycket bra)
- Steffen var kanonbra! Hade alltid tid och väldigt mån att hjälpa oss tillrätta.» (Mycket bra)
- Bra med så många räknestugor.» (Mycket bra)
- Mkt bra med räkneövn.-lösningar utlagda på kurshemsidan. Bra med räknestugor varje vecka.» (Mycket bra)
- Lätt att få hjälp på räknestugorna! Smidigt för oss som var där att det inte kom så många..» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

82 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 17%
Mycket bra»61 74%
Har ej sökt samarbete»5 6%

Genomsnitt: 3.82

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

82 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 4%
Lagom»45 54%
Hög»27 32%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.37

- Bra med relativt få rekommenderade uppgifter.» (Lagom)
- mest på grund av bygg.materialen» (Hög)
- I och med att både Hydrauliken och Byggnadsmaterialen har många laborationer och studiebesök som är obligatoriska har det känts som en väldigt "låst" period och arbetsbelastningen hög. » (Hög)
- Många obligatoriska moment gjorde att perioden kändes pressad. Sena labkvällar (ex. fredagkväll till 19.00 en kväll, dock i byggnadsmaterial) gjorde att man inte var helt fokuserad under viktiga delmoment pågrund av trötthet.» (Hög)
- Byggnadsmaterialen krävde mest arbete. Problemet är att arbetsbelastningen i den kursen var ojämnt fördelad under läsperioden, mycket hamnade i slutet.» (Hög)
- Allt är givetvis realativt men det blir ofta alldeles för mycket i slutet av kurser, många moment kommer igång för sent. Detta har dock inte hänt i hydrauliken men väl i byggmaterialkursen som har gått parallelt.» (För hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlärningstentor + Litteratur + Laborationer»
- Studiebesöken och labbarna var mycket lärorika »
- Obligatoriska övningstentor, muntlig tentamen»
- larationer och studiebesök»
- Pedagogiska upplägget är bra med inlärningstentor och laborationer. »
- Laborationerna och studiebesöken är bra och en bra koppling till föreläsningar och uppgifter i boken. Övningstentorna hjälper oxå till väldigt mycket!»
- Labbarna, otroligt lärorikt att få tillämpa kunskaperna.»
- Systemet med munta och undervisningssystemet.»
- Att tybgdpunkten ligger på förståelsen och inte detaljkunskaper. Har man grundlig förståelse kan man lätt hitta det man behöver i litteraturen för att lösa knivigare problem. Övningstentorna bör också finnas kvar. Kanonbra att stämma av sina egna kunskaper efter varje del.»
- muntliga tentemen»
- Steffen, konservera honom om så behövs. Hela kursupplägget har varit otroligt bra och inspirerande. En kurs som faktiskt har varit rolig att läsa. INte bara intressant utan ROLIG.»
- Upplägget med laborationerna tidigt i de olika kursmomenten. Dessa ger teknologen en känsla för hur det olika fenomenen fungerar. Det gör också att man har något att relatera till på föreläsningarna. »
- Laborationer och studiebesök... Steffen =)»
- den fina pedagogiska tanken att man förstår bevisen bättre om man testat att räkna lite först. kursen är också avgränsad till några få områden som man får arbeta med ordentligt vilket gör att man känner att man lärt sig något»
- laborationerna är ett måste för förståelse kring hydraulik»
- Studiebesök inlärningstentorna, dom gjorde att man verkligen kom igång och började räkna ordentligt laborationerna, bra med lite labbar så att man får känna på hur det fungerar, bra att det inte behövdes skriva några laborationsrapporter efter varje lab utan att de var till för att man bara ska lära sig och förstå hur vattnet fungerar.»
- Laborationerna, där man kan se mer hur det fungerar i verkligheten.»
- laborationerna. uppläget på dessa var bra och lärorikt.»
- Laborationerna!»
- räknestugorna, inlärningstentorna och laborationerna.»
- Laborationerna och inlärningstentorna som gav en mycket bra indikation på vad man skulle kunna och egentligen kunde»
- De duggaliknande deltentorna som var obligatoriska men inte lämnades in. De gjorde att man studerade varje del i kursen noga. Under dugfgan tänkte och koncentrerade man sig istället för att kolla i facit vilket gjorde att man lärde sig mycket. Under genomgången, som var direkt efter, lärde man sig också mycket.»
- Hela upplägget på den här kursen har varit mycket bra. Med labbiar i början av ett avsnitt för att se vad som händer gör det lättare att förstå föreläsningarn efteråt. Inlärningstentorna gjorde så att man int ehalkade efter med någon del och att man alltid låg i någorlunda afs med föreläsningarna. Den muntlig tentan gav ett bra mått på hur väl man hade fötått kursen.»
- delmomentstentor»
- Studiebesöken och gästföreläsningarna gav bra verklighetsförankring åt kursen.»
- Upplägget, bra studiebesök»
- inlärningstentor»
- Jag tycker att inlärningstentorna har varit mycket bra och övningsuppgifterna har varit bra.»
- Övningstentorna fungerade bra. Såg till så man var uppdaterad med uppgiftlösning. Hade vart bättre om man fick något poäng tillgodo till tentan från övningstentorna. Kul med lab, bra att man fick se teorin i mer praktisk tillämpning i samband med varje stycke. Trevligt med gästföreläsare.»
- Obligatoriska övningstentor tvingar en att ligga i fas. Mycket bra! Laborationerna var mycket bra, de tvingar en att använda hjärnan.»
- Bra med munta med en uppgift på varje kapital. Det motiverar till att verkligen försöka förstå och inte bara lära sig utantaill. Bra med studiebesök.»
- Laborationenrna var jättebra. Syftet har jag förstått var att ge förståelse för de olika fysikaliska fenomen som finns och verkar och det var precis det man fick. Väldigt bra också att man redovisade muntligt på plats istället för att skriva en raport. Raportskrivning ger ganska lite och den tiden kan hellre läggas på att lösa uppgifter.»
- Studiebesöken och laborationerna.»
- utformningen av tentamen(muntligt)»
- Laborationerna är jättebra! De ska absolut behållas! Bra och roligt med studiebesök! Jättebra med minitentorna som man bara gör för att kolla sin egen kunskap och MYCKET bra att det rätta tillvägagångssättet gås igenom direkt efter minitentan!»
- Bra upplägg med laborationer, inlärningstentor, studiebesök och muntlig tenta. Allt detta bör bevaras!»
- Boken. Studiebesöken tidigt i kursen.»
- Laborationernas upplägg. Inlärningstentornas upplägg. Studiebesöken.»
- - Alla räknestugor där man kan få hjälp. - De grundläggande laborationerna innan varje avsnitt gjorde att jag förstod vad det handlade om innan jag började räkna på det.»
- Studiebesöken»
- Munta, Labbar»
- Laborationer, studiebesök, föreläsningarnas upplägg.»
- Laborationerna fungerade mycket bra och gav mycket hjälp till förståelsen. Man lärde sig mer då det inte ställdes krav på prestation.»
- Inlärningstentorna måste vara kvar, man lärde sig jättemycket av dom, och de gjorde att man la lite extra krut på att "komma ifatt" innan man skrev dom... jättebra verkligen...»
- hela upplägget vilket skiljer sig från övriga kurser. bra inlärningsmetoder.»
- den muntliga tentamen var väldigt bra tycker jag. man lärde sig mycket!»
- Upplägget med först en förel. som tar upp vad det handlar om. Sedan prova på lab så att man ser att det verkligen fungerar så. Efter detta räknar man ett tag både enskilt och lärarlett för att slutligen ta upp teori med härledningar osv.»
- labarna var jättebra. jag tycker att upplägget på kursen har varit jättbra»
- bra med munta»
- Laborationerna»
- Muntliga tentan och räknestugorna»
- allt»
- Laborationerna.»
- laborationerna»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan inte komma på något som inte var bra.»
- muntliga tentan»
- Examinationsformen och lite mer VA-teknik relaterat till verkligheten. »
- Kanske svårt att ändra på, men boken borde ha fler genomgående exempel, dessa kunde t.ex. delas ut på lösblad (OBS: läsbara lösblad!)»
- Den muntliga tentan bör göras om då detta inte känns som en rättvis exeminationsform. »
- inget»
- Mer föreläsningstid är alltid önskvärt, en labb till skulle inte heller skada.»
- Fler föreläsningsanteckingar borde finnas tillgängliga på hemsidan.»
- man bör få med sig någon typ av extrapoäng till tentan från övningsskrivningarna. när arbetsinsatsen inte belönas anstränger man sig inte lika mycket, tyvärr»
- Nu vet jag att tentan ska göras om till skriftlig nästa år, men den fungerade verkligen inte bra. Frågorna höll inte samma svårighetsgrad.»
- inget jag kan komma på»
- Examinationsformen, som jag tycker kan bli för personlig.»
- muntan. väldigt orättvis och förvirrande.»
- Ingenting, tycker kursen var en av de bättre jag läst på Chalmers, både till upplägg, innehåll och lärare.»
- Nogrannare genomgång av direkta steg metoden. Överlag nogrannare beskrivning över vad som sker i olika beräkningar.»
- Kursboken hade ett bra innehåll, men var ofta svårbegriplig. Jag tror att litteraturen kunde varit mer "lättillgänglig".»
- Examinationssättet»
- Strukturen på föreläsningen. Förklara alla delar först och stödja med exempel. Tycker inte studiebesöken var nödvändiga. Tror de flesta har varit på liknande besök med skolan i tidigare årskurser. »
- Examinationen hade mycket dötid då det går relativt fort att lösa en uppgift. Korta ner väntetiden eller byt form.»
- Större rum för förhören vid muntan. Jag blev störd i mitt räknande när man hörde andra redovisa.»
- Ännu mer exempel från verkligheten som man kan relatera till»
- Jag hade hellre haft en skriftlig tenta.»
- inget särskilt»
- Jag är ingen stor beudrare av föreläsningsundervisning när det gäller räknetal. Eget arbete kan ersätta en stor del av demostrationsräkningarna enligt mig!»
- Vet ej, det mesta med kursen var jättebra! Kanske skulle man kanske kunna få med bonuspoäng från inlärningstentorna.»
- engagemanget hos assistenterna under räknestugorna»
- Studiebesöken kunde vara bättre. Om de låg på rätt nivå och inte var anpassade för mellanstadiet så skulle man kunna få ut mer av dem.»
- Lite tydligare anvisningar vid laborationerna vore bra, nu visste man inte riktigt hur man skulle göra eller vad man gjorde...»
- Mer tid till kanalströmmningsberäkningar »
- tentamen, ingen munta och i så fall ändra struktur på den, att man ska behöva sitta i 7 timmar och vänta medans examinatorn springer runt i klassrummet och högt at tydligt pratar så att stämningen i rummet blir stressat är inte acceptabelt.»
- kanske tillåta att man kan vara borta från ett av de alla obligatoriska momenten... eller iaf ha ett "uppsamlingsheat" i slutet»
- Studielitteratur på området VA-teknik. Häftet om Västerviks kommun tyckte jag va dåligt. Det var en massa text om ingenting. Faktan i häftet hade kunnat få plats på en sida istället för på 30!»
- vet ej»
- Inget»
- Tentamen»
- labben på lackarebäck, »


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Mycker bra, intressant och rolig kurs. Bra upplägg, litteratur, labbar osv.»
- Jag tycker inte att man fick så mycket hjälp på labbarna att man förstod vad som hände. Men jag tycker att det är ett bra upplägg som det är nu. Att man först får räkna lite och sen få teorin. Inlärningstentorna har varit mycket bra, det gör att man ligger i fas hela tiden. Spännande med muntlig tenta, jag tycker det var bra också. Men det var för mycket väntetid under själva tentan. Halva tiden satt jag nog bara och väntade på att få redovisa mina svar.»
- Den bästa och helt klart roligaste kursen vi har läst! En kurs som känns väldigt konkret och tillämplingsbar. Bra upplägg på kursen.»
- Rolig kurs! Vet inte riktigt vad jag tycker om muntlig tenta. På ett sätt bra med ännu ett inlärningstillfälle, men också väldigt stressande med "förhör". Varför inte fast tentatid?... saknade information om vilka hjälpmedel som var godkända... hörde först i efterhand att man fick ha med lösningarna till övningsskrivningarna till tentan»
- Försök hitta en "lärare" med pedagogisk kommpetens, detta är ju som bekant oftast inte fallet på chalmers. Snarare tvärtom tyvärr.»
- Bra jobbat steffen»
- Mycket bra kurs»
- en mycket bra upplagd och intressant kurs. önskar att jag ansträngt mig lite mer och fått ett bättre betyg»
- I stort en bra och intressant kurs. Bra föreläsningar.»
- jätte bra att laborationerna kommer så tidigt som möjligt i varje delämne.»
- Rolig kurs. Bra med studiebesöken!»
- Tycker att det varit en bra kurs. Alla delsteg har gjort att man hängt med bra och lärt sig mycket.»
- Muntan fungerade mkt bra. Mkt jobb för Steffen, men ett bra och annorlunda sätt att kolla att kursmålen har blivit nådda och förstålse (istället för bara formler-användande).»
- Relevant och praktisk kurs. Heja V!»
- Fungerade bra med muntlig tenta fast funkar säkert lika bra med skriftlig»
- steffens föreläsningar gav klart mer vesäntlig information än boken»
- Det var skoj! Rolig kurs!»
- Väldigt rolig och inspirerande kurs!»
- Bra och rolig kurs!»
- I stort sett ett mycket bra och pedagogiskt kursupplægg med bra rød tråd som varit lætt att fælja genom de olika momenten såsom førelæsningar, duggor och laborationer.»
- steffen skriver smått och otydligt»


Kursutvärderingssystem från