ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 11-12 Byggnadsfysik, inneklimat och tekniska system, BOM101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-28 - 2012-06-19
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»9 24%
Godkänt»16 43%
Gott»8 21%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärarna i de olika delarna av kursen hade inte koll på vad den andra sa, hela kursen har varit väldigt rörig och svår att greppa. » (Mycket dåligt)
- Klimatsystem: Efter skrivningen av Klimatsystemdelen tappade jag tron på den här kursen. En lärare som ej lägger ut äldre tentor, ej kan bidra med föreläsningsmaterial och gör tentor som ej (enligt min åsikt) ligger inom lärandemålet tycker inte jag kan få annat än dåligt omdöme. » (Dåligt)
- Rörigt.» (Dåligt)
- Väldigt osammanhängade kurs med alldeles för långa föreläsningspass där många av föreläsarna helt saknade en röd tråd i sin undervisning.» (Dåligt)
- Kursen är väldigt dåligt upplagd. Det tog lång tid att överhuvudtaget förstå att det var två olika kurser i en och det vad otydligt vad som hörde till vilken kurs. » (Dåligt)
- Intressant ämne, men rörigt genomförande.» (Dåligt)
- Väldigt förvirrande med två kurser i ett! Känns onödigt att det ska vara så förvirrande med föreläsningarna när man ändå har separata tentor.» (Godkänt)
- Inte så imponerad av kursen, mycket har nog med den engelska boken att göra. Installationen va intressant och roligt, men var för enkel. Byggnadsfysiken kändes lite spretig och jag tyckte INTE om den engelska boken.» (Godkänt)
- Mycket intressant kurs.» (Gott)
- Bra föreläsare, bra upplagt, bra inför-tenta-material» (Mycket gott)
- Intressant kurs, lätt att relatera till vardagen » (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.97


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. ha en fysikalisk förståelse och beräkningsförmåga för byggnadsfysikaliska problem tillämpade inom byggnadstekniken
2. kunna dimensionera och utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder
3. ha förståelse för hur en byggnad fungerar klimattekniskt
4. ha kunskap om vilka faktorer som bestämmer inomhusklimatet för byggnaden i användning och vilka krav som ställs på de tekniska lösningarna i byggandet
5. behärska grundprinciperna för utformningen av byggnaden och dess tekniska installationer samt vilka möjligheter olika tekniska lösningar erbjuder och vilka begränsningar de har
6. ha förmåga att på ett konstruktivt och väl underbyggt kritiskt sätt bedöma tekniska lösningar av byggnaden och dess installationer
7. ha kunskap om hur det i byggprocessens tidiga skeden, i första hand programskedet och systemprojekteringsskedet, går att styra mot bra lösningar såväl avseende funktion, energieffektivitet som resurseffektivitet
8. erhålla en helhetssyn på byggnaden som system
9. ha förståelse för hur de olika delsystemen fungerar i praktisk tillämpning i ett kvalificerat ingenjörsarbete
10. definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö
11. förstå och kunna beskriva den principiella uppbyggnaden av system för värme, ventilation, luftbehandling och klimathållning
12. beskriva teorin bakom statistisk rumsakustik, ljudisolering, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea
13. beräkna ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor och ljudisolering mellan rum
14. redogöra för åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 18%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 37%

Genomsnitt: 2.94

- Jag läste dem precis här ovan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är för brett formulerade.» (Målen är svåra att förstå)
- Klimatsystem: Kan behöva ses över så att tentan speglar lärandemålen. Det var ej fallet på skrivningen (28/5)» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svåra att överblicka.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lärarna skulle kunna ta upp målen påföreläsningarna» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det går att knyta an till kursmålen mer under kursens gång » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Enbart goda för byggnadsfysiken. Målen är otydliga i installationstekniken.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»30 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Målen är rimliga, men examinationen är inte rättvis! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimligheten i målen beror ju främst på hur komplicerade system som förväntas förstå» (Ja, målen verkar rimliga)
- Krävande kurs» (Ja, målen verkar rimliga)
- Gäller främst att kman har dåliga förkunskaper vad gäller inneklimat-delen.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 51%
Ja, i hög grad»16 48%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.48

- ByggF: Ja! Klimatsystem: Nej! En allmän förståelse bör ge godkänt på en examen. Det omöjligjordes då 50% av poängen representerades av räkneuppgifter av områden som ej presenterats på föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- Svår tenta» (I viss utsträckning)
- Hade gärna sett fler uppgifter på byggnadsfysik-delen av tentan. Mycket innehåll i kursdelen,två böcker att läsa, men bara en 2,5 timmars-tenta med fem uppgifter? » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»19 52%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.66

- Har ej varit på någon föreläsning. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna i byggfysiken var bra, men när man sedan skulle sätta sig och räkna var dem inte till någon nytta, räkneuppgifterna var mkt svårare än allt vi gått igenom (även om man läste i kursboken var det väldigt svåra och komplicerade uppgifter), I inneklimat var det väldigt röriga föreläsningar, väldigt otydligt vad man skulle kunna och föreläsaren (Jan) insåg nog aldrig att vi inte var på samma nivå i början så det var först i slutet man förstod vad han pratade om, han verkar vara duktig på sin sak, men har väldigt svårt att förklara det på en föreläsning. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna i inneklimat har varit otydliga och mycket röriga» (Ganska liten)
- Inneklimatet har tyvärr varit väldigt segt att lyssna på. Flummiga föreläsningar, svårt att följa, svårt att få ner anteckningar.» (Ganska liten)
- Väldigt varierande beroende på vilken del av kursen och vilken föreläsare vi hade, värme och luft var mycket bra» (Ganska liten)
- Paulas föreläsningar var bra. Övriga var mycket röriga, och man visste inte vad man förväntades lära sig.» (Ganska liten)
- Inneklimatdelens föreläsningar var för dåligt strukturerade.» (Ganska liten)
- Därmed inte sagt att undervisningen har varit bra. Förläsningarna (både Paulas, Bijans och framförallt Jans) kändes svåra att hänga med på. De var ofta ostrukturerade och det saknades en röd tråd. Doktorandföreläsningarna på slutet behandlade grunder, och borde ha hållits i början av kursen. » (Ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften gjorde jätte mycket för min förståelse» (Ganska stor)
- Bra konstruktionsuppgift, men kunde legat tidigare och vart mer rimlig att hinna på en timme...» (Ganska stor)
- Undervisningen har i flera fall känts ganska ogenomtänkt. Föreläsningar som borde hållts i början som en slags inledning till kursen har kommit i slutet och upplevts som helt felplacerade och ett slöseri med tid. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna i byggnadsfysik stämde inte så bra överens med den engelska boken, enligt mig» (Ganska stor)
- Men också förhållandevis rörig med de olika kursmomenten och de olika delarna.» (Ganska stor)
- föreläsningarna var bra byggnadsfysikdelen och akustikdelen men i installationstekniken var föreläsningarna väldigt röriga. det var svårt att förstå vad Jan Gustén ville få fram och även om det fanns mycket innehåll i föreläsninarna var de så ostrukturerade att denna info var svår att ta till sig.» (Ganska stor)
- föreläsningar i tekniska installationer borde vara mer konkreta, mer strukturerade och tydligare vad vi egentligen skall lära oss. Detta har varit väldigt otydligt ofta!» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»17 45%
Ganska stor»16 43%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.56

- Dålig kurslitteratur generellt. Den engelska boken var otydlig med aldeles oförståeliga räkneexempel.Den vita stora boken var flummig och den andra svenska var helt okej.» (Mycket liten)
- Klimatsystem: Omfattande kurslitteratur. Mer räkneexempel önskas!» (Ganska liten)
- dålig bok, svårt när på engelska. dåligt facit. » (Ganska liten)
- Den engelska boken Introduction to building physics är hysat bra fakta mässigt medans övningsuppgifterna är otroligt krångligt formulerade och i många fall saknas nödvändiga uppgifter för att uppgifterna ska kunna lösas. » (Ganska liten)
- Den engelska boken var väldigt svår att ta till sig utan någon form av ordlista eller liknande.» (Ganska liten)
- Byggnadsfysikboken( den blåa) var inte alls bra, mycket infomartion saknades bla i uppgifterna, allt var väldigt otydligt och det var mycket information som man väntades kunna sedan innan, BK var väldigt bra, dock var inneklimat-boken för rörig och väldigt svårt att slå upp i. Svårt att veta vad man skulle läsa då Jan aldrig hänvisade till något kapitel i boken.» (Ganska liten)
- Installationsboken: intressant och ganska lättläst, inte nödvändig för att klara kursen. Introduction to building... : sämsta kurslitteraturen jag har haft, svårt språk och svåra uppgifter som inte kändes synkade med föreläsningsuppgifterna. Jag använde dessutom den tjocka boken för AT, hade jag valt bok idag så hade jag lätt valt den tunnare för V. Den tunna tyckte jag verkade lättläst och bra.» (Ganska liten)
- Byggnadens Klimatskärmm var till stor hjälp, däremot var boken för tekniska installationer helt värdelös, finns det ingen bättre bok som kan ge oss informationen som vi behöver??» (Ganska liten)
- Den engelska boken var komplicerad, och gav inte speciellt mycket. "Byggnaden som system" kändes helt irrelevant för den här kursen.» (Ganska liten)
- Övningsuppgifterna i byggnadsfysikdelen var svårförståeliga. » (Ganska liten)
- Byggnaders klimatskärm hade en väldigt lång meningsuppbyggnad och var jobbig att läsa. Mycket av texten föreutsatte att man hade hyfsad koll på hur en byggnad är uppbyggd.» (Ganska stor)
- Lärde mig mest av att göra gamla tentor. Teorin fick jag till mig genom google och lite läsning i Byggnadens Klimatskal. Boken för installationsteknik öppnade jag inte ens (dåliga läshänvisningar till denna) medan Introduction to buildning physics var bra för att lära sig räkna (om än lite väl svåra uppgifter direkt)» (Ganska stor)
- I inomhusklimat väldigt liten. » (Ganska stor)
- Den stora boken var den sämsta boken någonsin. Inte korrekturläst, svår att ha som hjälp till kursen. Jag saknade ett material i vilket precis det vi lärde oss, med tydliga genomgångar för hur mollierdiagrammet fungerade, mm mm. Tråkigt att ha köpt den boken. De andra två böckerna var mycket bättre, förutom att det är lite jobbigt med engelskan. Det blev ett hinder för mig när jag försökte lösa uppgifter under kursens gång.» (Ganska stor)
- Byggnaden som system(den vita boken) var för mycket info som kändes irrelevant och man hade velat ha ordentliga litteraturhänvisningar. Den orangea boken var lättläst och bra. » (Ganska stor)
- Dock hade inlärningen varit enklare om all kurslitteratur varit på svenska. » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 2.94

- Då Jan Gusten ej lägger ut varken äldre tentor eller föreläsningsmaterial så kan jag inte säga annat än att det varit UNDER ALL KRITIK! Vad ska man med en kurshemsida till då Jan ej lägger ut något relevant material? Varför kan man inte använda sig av vanliga studentportalen?! » (Mycket dåligt)
- Ha gärna ett färdigt kurs-PM vid kursstart. Akustikdelen av konstruktionsuppgiften borde ha lämnats ut via nätet.» (Ganska dåligt)
- Använde inte kurshemsidan särskilt mycket. Och så undrar jag varför inte tentalösningar kan komma ut i samband med tentan. Tråkigt, man vill veta hur det gick.» (Ganska dåligt)
- Rörigt intryck!» (Ganska dåligt)
- bra övningskompendie i inneklimat.» (Ganska bra)
- Kommunikationsmiss mellan Pontus och Bijan gjorde att inget till akustikuppgiften lades ut.» (Ganska bra)
- Material till akustikdelen av konstruktionsuppgiften fanns inte på kurshemsidan innan uppgiftens start. » (Ganska bra)
- Kommunikationen mellan kursdelarna fungerar sådär» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»24 66%
Hög»11 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Jag trodde det skulle vara världens tyngsta kurs, men det gick att läsa in den på en vecka (med konstruktionsuppgiften som grund).» (Lagom)
- Men som förväntat» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 19%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»10 27%
Har ej sökt hjälp»6 16%

Genomsnitt: 3.41

- Vi hade i vissa övningar lärare som pratade engelska och inte kunde svara på frågorna.. » (Ganska dåliga)
- Under föreläsningarna har lärarna varit hjälpsamma men det är smått omöjligt att få tag på dem annars. Även svårt via mail, svar dröjer länge.» (Ganska dåliga)
- Dock väldigt lång tid för att få hjälp under övningstillfällena. Vissa förstod väldigt lite och krävde lärarens uppmärksamhet under en lång stund. Hade gärna haft något övningstillfälle på installationsteknik-delen.» (Ganska bra)
- Räkneövningar i inomhusklimat vore bra.» (Ganska bra)
- Byggnadsfysik hade väldigt bra med räknestugor! Skulle vilja ha räknestugor i inneklimat också! » (Ganska bra)
- Speciellt bra på tekniska system!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»26 74%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.91

- Den bestämda gruppindelningen till konstruktionsuppgiften var bra, men inför nästa år borde man kolla upp ordentligt vilka som verkligen läser kursen. I år bestod många grupper av mindre än fyra personer.» (Ganska bra)
- I konstruktionsuppgiften var jag väldigt nöjd med min grupp.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»25 69%
Hög»10 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Slappaste perioden hittills i utbildningen» (För låg)
- Kändes som att vi läste 3 stycken 7,5 poängskurser istället för 2 stycken på 4,5 resp 10,5 poäng. Denna kursen kändes som två helt olika kurser och det gjorde belastningen hög.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren!»
- Räkneövningar»
- Klimatsystem: »
- Konstruktionsuppgiften var bra, framförallt installationstekniken och akustikdelen.»
- Konstruktionsupg.»
- Konstruktionsuppgiften - bra upplägg! (Minus dock för redovisningen på kravformulering, ingen bra genomgång. Tycker att lärarna kunde ha frågat oss vilka resultat vi fått och sen förklarat för varje punkt hur man som installationstekniker tänker. Nu vart det mer: "Jaha, så kan man ju tänka men det är fel.") »
- Konstruktionsuppgiften. Känns som att jag lärde mig kursen under den.»
- Konstruktionsuppgiften, den gav mig mycket förståelse och kunskap.»
- Bra upplägg med två tentor. »
- Pontus är en mycket bra föreläsare med verklighetsförankring och relevanta exempel.»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgiften knyter ihop kunskaperna på ett bra sätt.»
- Om inget annat ändras, konstruktionsuppgiften. Och Paula.»
- Paula var väldigt bra som föreläsare, fortsätt så! Övningar då man räknar på egen hand och har möjlighet att ställa frågor var väldigt bra. Inneklimatdelen och akustikdelen av konstruktionsuppgiften. »
- Konstruktionsuppgiften var bra!»
- Konstruktionsuppgiften! Det var först då som man förstod vad tekniska system och inneklimat handlade om. »
- Konstruktionsuppgiften var både rolig och lärorik!»
- Konstruktionsuppgiften»
- två tentor»
- Att man skriver två deltentor och att man har en konstruktionsuppgift men att den är mycket bättre organiserad.»
- paula som föreläsare, konstruktionsupgiften var jättebra speciellt inom installationsteknik, men uppgifterna i byggnadsfysik bör ses om då de tod väldigt lång tid att både förstå vad det var man skulle göra och att genomföra själva uppgiften.»
- Det var bra att det fanns många gamla tentor.»
- Hon som föreläste om värme och luft!! Mycket givande föreläsningar. Tydligt och bra metoder för att skapa diskussion.»
- Bra pedagogik»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha övningsledare som kan sin sak!»
- Tydligare information hur tentan (tentorna) går till.»
- Tentorna. Jag tyckte det var jobbigt att ha tentorna uppdelade på samma dag. På eftermiddagen så var man väldigt trött och det kändes som ventilationsdelen fick lida av det. Man var trött, ofokuserad. Antingen bör man ha tentorna på rad efter varandra eller uppdelade på olika dagar. Tyckte även konstruktionsupgiften kan bli bättre. Dålig information och svårt att hinna med och få konkret hjälp. »
- Klimatsystem: Att uppgifterna på beräkningsdelen bör motsvara något som berörts på föreläsningar. »
- Föreläsningarna måste struktureras upp ordentligt. Vettiga rubriker och röda trådar behövs, gäller alla föreläsare enligt mig.»
- räknestugor även i installationstekniken Tydligare struktur på installations föreläsningarna och samband mellan de två delarna (byggnadsfysik och installationsteknik)»
- Hela kursen känns ogenomarbetad, rörig, flummig och abstrakt. Till nästa år hoppas jag att kursen blir tydligare och mer strukturerad. Att föreläsningarna tänks igenom bättre, med bättre rubriker och struktur på det föreläsarna skriver. Kanske kan vara bra att köra ett block byggnadsfysik, sen ett block inneklimat och sist ett block akustik och inte blanda ihop allt i en enda stor gröt - förvirrande! Jag hoppas att konstruktionsuppgiften blir bättre nästa år. Det funkar inte att en föreläsare säger "ni får godkänt av att bara vara här idag" och den andre mitt i konstruktionsuppgiften hävdar "nej ni måste ju redovisa era beräkningar för att bli godkända!". För ni föreläsare ens en dialog med varandra? Det är väl det minsta man kan begära som student att ni har koll, ni som faktiskt håller i kursen. Vissa dagar under konstruktionsuppgiften behövde man arbeta väldigt mycket mer än tre timmar och vissa knappt 1,5 timmar! Dåligt planerat. Ni får jättegärna informera lite mer om uppgiften innan och inte bara första morgonen då man tydligen förväntas göra lite hemma också! Hörde från andra att materialet inte heller las ut så tidigt, enkel sak att åtgärda, kanske var bristande kommunikation i år som gjorde att ingen informera oss tidigare om uppgiften eller att materialet las ut? Pontus (eller vad han nu heter, han akustikkillen) måste bli mycket mycket bättre planerad också. Han måste vara i tid, ge oss information om k-uppgiften i tid. Han hävdar att han inte bara är föreläsare, det köper inte jag. Vilken föreläsare är bara föreläsare på Chalmers? Om alla andra fixar det så kan han också fixa! Jag har näst intill bara dåliga tankar om denna kurs, inget bör bevaras till nästa år, allt bör ändras! »
- Föreläsningsupplägget - Kortare föreläsningspass, tydlig röd tråd på föreläsningen (RUBRIKER!! och tydligt skriva på tavlan) Bättre sammankopplad kurs. Känns som två helt olika. En tenta ist för två alternativt två olika dagar. Vart väldigt tungt att sitta en heldag. »
- Inte ha uppdelad tenta. Vi har haft 5-timmarstentor innan. Gamla tentor i inneklimat borde ha tydligare lösningar!»
- Den dag på konstruktionsuppgiften som hade en del byggfysik och en del inneklimat borde delas upp på två dagar. För att hinna med och ha möjlighet att ställa frågor på båda delarna»
- Konstruktionsuppgiften då man blandade övningsledare från fysik och installation funkade inte bra.»
- Strukturen på installationsförelsäsningarna. Det var förvirrande på många sätt. Hoppigt och i efterhand svårt att följa anteckningar från förel. pga virrigt upplagda föreläsningar. Det var ibland svårt att veta vad som var syftet med föreläsningen och vad man skulle lära sig.»
- Konstruktionsuppgiftens upplägg behöver förbättras! Orimligt hög arbetsbelastning vid byggnadsfysikuppgifterna - de bör ha eet helt eget pass och definitivt inte delas med inneklimatdelen - den sistnämnda hanns inte med! Även ordningen på föreläsningarna skulle kunna förbättras - bättre att grundligt gå igenom energi- och värmebegreppen innan installationstekniken kommer.»
- Jag tycker att detta är en kurs som borde vara betydligt mycket mer verklighetsanpassad. Gärna med projekt under hela kursens gång, så man tvingas vara i fas. Här finns så stora möjligheter att tex konstruera en hel byggnad, med olika typer av lokaler, samt räkna på lämplig ventilation mm. Oj oj oj så mycket mer man hade fått ut av det. Jag var så besviken på att jag inte tyckte att det var en kul kurs - alls. Men jag vet att ämnet har potential.»
- Byggnadsfysikdelarna i konstruktionsuppgiften. Bostadshusuppgiften och Daghem A i byggnadsfysik var alldeles för stora och för svåra. i uppgiften för bostadshus tycker jag att man skulle fått en färdig modell på en väggkonstruktion eftersom vi egentligen inte lärt oss hur en sådan ska se ut. Jag tycker också att lärarna skulle ha pratat ihop sig mer angående uppgiften eftersom de sa olika till olika grupper om vad man behövde göra i uppgiften vilket gjorde att olika grupper behövde göra olika mycket. I Daghem A (byggnadsfysikdelen) var det svårt att greppa vad uppgiften handlade om och den tig även väldigt lång tid att göra. Dela upp installationsdelen och byggnadsfysikdelen för Daghem A i två omgångar eftersom uppgifterna inte har något med varandra att göra och man inte hinner göra alla tre uppgifterna på fyra timmar. »
- Tiden för tentorna är för lite. Speciellt för byggfysiktentan där även om man kunde uppgifterna hann man inte räkna klart dem och jag tycker inte tiden skall vara en faktor ifall man klarar kursen eller inte! Innerklimatdelen hade rimligare uppgifter för sin tid.»
- Dela inte upp tentorna, vi har haft 5h tentor förut, hellre 5h än att ha en hel dag med tentor. Byt kursmaterial. »
- Ny räknebok Jag upplevde byggnadsfysikdelen lite spretig, delvis pga boken, delvis pga flera lärare, delvis pga flera begrepp som liknade varandra. Kanske satsa på att klargöra R,K,alfa.»
- Tydligare samband mellan kursdelarna alt tydliggöra att det är två olika kurser i en»
- Dela upp de båda kurserna mer så slipper det bli så rörigt. tex byggnadsfysik de tre första veckorna och inomhusklimat de tre sista»
- Konstruktionsuppgiften var oorganiserad. Vissa föreläsningar från doktorander som låg sent i kursen men var väldigt bra borde ligga tidigare!!»
- Jan Gustén bör strukturera upp sina föreläsningar(som varit kaos i struktur) och berätta i början av varje föreläsning vad det är han kommer att gå igenom, samt hur man ska kunna läsa i litteraturen innan föreläsningen om föreläsningarna bygger på att man ska ha läst i böckerna innan.»
- Föreläsningar och kurslitteratur.»
- Konstruktionsuppgiften. Uppgifterna var bra, men de var alldeles för omfattande i förhållande till hur mycket tid vi hade. Det ledde till att man fick stressa igenom dem och man hann inte sätta sig in i dem tillräckligt mycket för att lära sig så mycket. Bättre upplägg på föreläsningarna i inneklimatsdelen. De var mycket röriga, kändes som struktur helt saknades, vilket gjorde att man inte lärde sig någonting och till slut slutade gå på dem.»
- Föreläsningarna om fukt var väldigt dåliga och gav mig inget. Riktigt dåliga power points som snabbt bläddrades igenom. Dålig attityd mot oss studenter.»
- Bättre samspel mellan kursdelarna. Kursen är väldigt bred, är det möjligt att smala av den lite eller jobba mer på helheten? Bättre samspel mellan luft och vattendelar i installationstekniken. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Föreläsningsstrukturen för installationsdelen kan bli bättre. Blev lätt ganska rörigt på tavlan vid genomgångar. »
- Få Jan att ordna ordentligt föreläsningsmaterial. Vi går på en teknisk högskola och man kan ju förvänta sig att material relevant för kursen kan publiseras på studentportalen. Om man jämför omtentan i januari med denna tentan (28/5) så är det otrolig skillnad i svårighet! »
- Tror många av lärarna har en enorm kompetens som vi dessvärre går miste om pga dåligt föreläsningspedagogik. (Detta gäller inte Paula och den blonda tjejen som räknade, men alla andra)»
- Jag tycker att föreläsarna ska ha en bättre kommunikation emellan sig, speciellt på inneklimat delen av kursen. Nu tycker jag att det blev så att de några gånger gick igenom samma saker.»
- Om man på informationen inför en övning säger "närvaro är godkännande" men sedan ändrar sig och en timme innan vi slutar säger att redovisning krävs har man gjort ett mycket stort misstag. Det är okej att redovisa men man måste få information om detta från början!»
- Tydligare föreläsningar i inomhusklimat vore bra.»
- Den stora boken, byggnaden som system var svårläst pga dålig innehållsförteckning och svårt att hitta det man letade efter. Inte värd sitt pris. Uppgifterna i den engelska byggnadsfysikboken var långa och jobbiga att förstå. Jag skulle helst vilja att byggnadsfysiken och installationstekniken var separerade kurser. De kändes väldigt olika och kunde ha fått ha varsin kurshemsida och färg på schemat istället.»
- Tydligare administration vid konstruktionsuppgiften, gärna mer samspelta lärare som inte säger emot varandra vid frågor om ex frånvaro en dag. »
- Jag tycker att det var ganska rörigt att det var två kurser i en och samma. Hade varit enklare om de var uppdelade i var sin kurs. I vissa delar var konstruktionsuppgiften väldigt bra och i andra alldeles för omfattande och för svår. Kravformuleringen var knepig men ändå okej. Tillämpningsövning Bostadshus var väldigt omfattande och svår. Jag tycker inte att man ska behöva konstruera sin egen vägg eftersom vi inte fått lära oss hur en vägg ser ut, utan jag tycker att en färdig modell redan skulle finnas. Alla lärare i denna uppgift hade olika uppfattning om vad som behövde göras. Till nästa år önskas att uppgiften ska vara mer specificerad och att olika grupper därför inte behöver göra olika mycket i denna uppgift. Daghem A var indelad i tre uppgifter där de första handlade om inneklimat och den tredje om byggnadsfysik. Dela upp dessa var för sig! Inneklimatdelen var väldigt bra med tydliga riktlinjer av vad uppgiften handlade om, rätt svårighetsgrad och tidsrymd, medan byggnadsfysikdelen tog väldigt lång tid att göra och det var svårt att greppa uppgiften. Daghem akustik var en bra utformad uppgift vilket även kontorsuppgiften och museumuppgiften var. »
- Intrycket av kursen har varit väldigt dålig. väldigt rörig kurs, det har känts som två kurser i en, jag förstår inte varför det står som en kurs? Lärarna hade ingen kommunikation och visste aldrig vad den andre hade sagt. Tråkigt när man inte vet vart man ska lägga fokus i kursen. Bättre upplägg hade underlättat! Samt att Bijan borde tänkte på sin attityd, det var många som reagerade på att han var dryg och dumförklarade en när man ställde frågor. »
- Höj kraven på båda delkurser»
- Akustikdelen av konstruktionsuppgiften var under all kritik framför allt vad gäller organisationen!! En lärare på 120 elever fungerar helt enkelt inte! Inneklimatdelen var oerhört flummig och nivån i början gjorde att det var svårt att hänga med och förstå vad man skulle plugga på!»
- Den obligatoriska konstruktionsuppgiften borde inte ligga samma vecka som v-ettornas geologiresa då många studenter varje år missar resan och måste göra om den året efter.»
- Installationsdelen av kursen var bra, men skulle kanske kunna bli bättre med mer tydliga och mindre rörliga föreläsningar. Föreläsaren som ädel fukt-delen i byggfysiken tycker jag borde bytas ut då denne hade en tråkig attityd. På en av övningarna blev min grupp utställda och han så något i stil med "hur ska det bli några ingenjörer av er" och klagade över att morgondagen ingenjörer är lata. Jag tycker inte att han ska få fortsätta undervisa med en sådan tråkig attityd. »
- Bra pedagogik i kursen! Intressant, bra kopplingar till verkligheten. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.97
Beräknat jämförelseindex: 0.49

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från