ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Underhållsteknik, LNB484

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»7 28%
Cirka 20 timmar»13 52%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2

- Gick inte att lägga ner tid på detta.» (Högst 15 timmar)
- Fruktansvärt dåligt uppstyrt från båda lärares håll. Man hade för det första ingen aning om vad man skulle göra,och när man frågade om ricktlinjer så hänvisade dom till kurs PM som inte inte stämde överens med de få uppgifter/projekt vi vart tilldelade. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 8%
75%»4 16%
100%»18 72%

Genomsnitt: 4.56

- Efter första föreläsningen slutade jag mer eller mindre att gå. var slöseri på tid. Tiden var bättre spendarad hemma.» (25%)
- Den här kursen gjorde det svårt att hitta motivation till att gå ditt överhuvudtaget. Jag har inte lärt mig något "matnyttigt" alls i den här kursen. Det kändes mest som att man läste en kurs som läraren inte vill hålla i. » (75%)
- 85% kanske» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 44%
Målen är svåra att förstå»5 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.08

- Det fanns inga kursmål i kurs-PM!!! Det fanns ytterliggare problem med pm som gjorde att vi fick stryka ett moment. Vi fick inte någon gammal tenta att luta oss mot heller. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Kunde inte hitta målen i kurs-pm.» (Jag har inte sett/läst målen)
- finns ej.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lärandemålen stod inte med i kurs-pm» (Jag har inte sett/läst målen)
- det saknades helt mål för vad man skulle kunna inför en tentamen samt flera delar i kursplanen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Står inga mål på kurs-PM» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror inte det fanns några mål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursmålen fanns inte på kurs pm-t» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det fanns inga uppsatta mål på Kurs-PM.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fanns inga mål beskrivna i Kurspm.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen i kurs pm stämde INTE med det vi undervisade i. Tex projekt arbetet skulle betygsättas 3-5 sa dom men det fanns inte med i PM. Också här frågar vi efter vad det faktiskt är dom vill att vi skall genomföra. men får tillsvar att vi skall kolla PM som bevisligen inte innehåller någon fakta om värken projekt delen eller mål som skall uppfyllas för en godkänd tentamen. I min mening skandal!» (Målen är svåra att förstå)
- Vissa moment står inte i kurspm, lärandemål saknas från kurs pm.» (Målen är svåra att förstå)
- Förmedla bättre i kurspm om vilka mål som skall uppnås i kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Att glömma saker i kurs PM och sedan försöka införa dem är inte okej...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 23%
Ja, målen verkar rimliga»12 70%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.82

- Kan ju ej svara på detta eftersom det inte fanns några kursmål. Men tentan var lagom, lite lätt kanske. » (?)
- Mycket svårt att veta om man inte fått några mål» (?)
- Kan jag inte svara på då dom inte fanns i PM. Tentamen var lite utav en gissning från våran sida. » (?)
- Fanns inga...» (?)
- Inga mål var uppsatta.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Då inga mål fanns så ignorera detta svar.» (Ja, målen verkar rimliga)
- N/A bara tog ett alternativ» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»3 14%
I viss utsträckning»10 47%
Ja, i hög grad»6 28%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.33

- Samma som ovan» (?)
- fanns inga mål.» (Nej, inte alls)
- Vi fick inte se någon tidigare tenta, inga mål i PM, mycket dåligt med instuderingsfrågor som vi blev lovade skulle spegla tentan. Det gjorde dom INTE!» (Nej, inte alls)
- Vet ej, då det inte fanns lärandemål.» (Nej, inte alls)
- Vad gäller de första målen anser jag inte att examinationen till fullo testade om målen uppnåtts. I synnerhet inte de listade nedan. Det är dock förståeligt eftersom kursens innehåll inte heller återspeglar målen till fullo. En stor del av examinationen innebar enbart att återge fakta utan djupare analys. Därigenom har jag svårt att se hur ett betyg skall kunna ges baserat på kvalitativa kunskaper och inte enbart på kvantitativa kunskaper. Redogöra för olika underhållskoncept Använda och förstå datorbaserade underhållsystem som används ombord. Redogöra för olika begrepp inom driftsäkerhetsteknik Förklara grunderna för underhållsplanering» (I viss utsträckning)
- Samma här. Inga lärande mål fanns i kurs-pm.» (I viss utsträckning)
- det som vi hade blivit tillsagda var viktigt var förhållandevis en mycket liten del av tentamen» (I viss utsträckning)
- Var lite oklart med att det skulle vara 50/50 UH-teori och laborationer. Eftersom instuderingsfrågorna var endast om UH-teori. » (I viss utsträckning)
- Det sades under kursen att ett delmoment skulle betygsättas annat än G, men det stod inte i kursPM» (Ja, i hög grad)
- Samma här. Har inget att jämföra med. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.76

- Föreläsningar som till stor del var repetition. Då menar jag att Henrik ofta gled in på sidospår och i min mening snackar skit med klassen i stället för att göra det han skall. Det tog lång tid att genomföra det som kunde ha gått fort. Han är säkert en mycket kompetent ingenjör men han är inte någon vidara föreläsare. Vad det gäller den engelska delen i den här kursen kommer Anna-Maria in och styr och ställer. Min känsla är att hon är där för att tala om för oss när vi gör fel, inte för att lära oss. Dessutom har hon problem att ta konstruktiv kritik,som nämnt ovan var riktlinjerna nästintill obefintliga och när vi då frågar vad det är det är vi skall göra i tex projektet går hon i försvarsställning,det går inte att föra en diskunion med henne. hon behandlar oss som vi var mellanstadie elever och har inte någon förankring i shiping. Om man inte vet vad en vinkelslip är på svenska har jag svårt att se att hon ska lära oss det på engelska. Hon är enligt min mening en stor del till varför jag är väldigt missnöjd med den här kursen. Det är 8 veckor av lån som inte gett mig nått. Dessutom kan jag rekommendera att lärarna snacka i hop sig innan kursen så dom inte står bredvid varandra och har skilda meningar om vad vi skall göra i kursen när vi frågar dom. Det skapar bara irritation hos oss och upplevs som rätt oproffsigt. Det är kanske kan tyckas vara hård kritik mot lärarna men det är väll ändå dom som har det yttersta ansvaret för en bra kurs. Det har dom inte lyckats med. » (Mycket liten)
- Gästföreläsarna var bra. Det läraren försökte gå igenom var lättare att läsa sig till själv. » (Ganska liten)
- gästföreläsningarna var bra och raffinaderiföreläsningarna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»7 28%
Ganska liten»10 40%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.04

- Hade inte behövt köpa boken. Allt fanns på pingpong eller på nätet. » (Mycket liten)
- ingen alls i princip då instuderingsfrågorna bara blev en jätte liten del av tentamen. » (Mycket liten)
- Den boken är helt värdelös! Står typ ingenting som en sjöingenjör behöver veta i den. » (Mycket liten)
- Gammal kurslitteratur, svårt att relatera den till någonting alls. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»5 20%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»7 28%

Genomsnitt: 2.76

- med tanke på kurs pm och förmedlande av vad man vill få ut av olika moment och kursen i sig så har det varit fruktansvärt dåligt uppstyrt men en hel del material har dock getts ut» (Mycket dåligt)
- när vi fick våra projekt rättade ladde Anna-Maria upp allas rättade som en PDF så jag kunde se resultatet och hennes komentarer hos alla i klassen med namn och allt. Så gör man inte!» (Mycket dåligt)
- Ej sammarbetande lärare, de kunde inte svara på samma fråga när de stod bredvid varandra, utan den ena ändrade på den andres svar.» (Mycket dåligt)
- Väldigt svårt att förstå uppgifterna och vad man behöver lära sig.» (Mycket dåligt)
- Tydligare riktlinjer under projektet. Vi fick olika svar från Anna-Maria och Henrik. » (Ganska dåligt)
- Oklart med målen i Kurs-PM. Missuppfattningar om betygsättningar, t.ex. att engelska delen skulle räknas in i hela kursens slutbetyg. Personligen så blev jag besviken när engelskadelen blev obetydlig veckan innan tenta. » (Ganska dåligt)
- skulle vara bra om man kunde få föreläsningsanteckningar innan föreläsningen. Men ingen powerpoint bara! Lägg ner powerpoint helt! Tag bort det från skolans datorer! Det används på helt fel sätt, och föreläsarna står bara och läser rakt av.» (Ganska bra)
- Allting kom upp på pingpong och liknande. Kanon!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»3 12%
Ganska dåliga»4 16%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- När vi inte förstod en fråga och bad om hjälp fick vi till svar "det är fusk om jag säger det". » (Mycket dåliga)
- Detta sätter jag som mycket dåliga därför att halva kursen var ett arbete som det var omöjligt att få reda på vad det skulle innehålla.» (Mycket dåliga)
- som beskrivet ovan fruktansvärt dåligt. Dom visst nog inte ens själva vad dom ville med kursen.» (Mycket dåliga)
- Ofta är kopplingen mellan kursens innehåll och verkligheten svår att förstå. När man försöker ställa frågor i still med: Vad innebär detta? Hur skall olika parametrar jämföras? ges inget uttömmande svar. När man ställer frågor kring projektarbetet ges olika svar beroende på när och till vem man ställer frågan.» (Ganska dåliga)
- många avseenden svårt att få ett klart svar, även bristande kometens från föreläsarna i vissa fall» (Ganska dåliga)
- Det var tydligen fusk att få svar på instuderingsfrågorna.» (Ganska dåliga)
- Under engelska projektet, så skulle man gärna velat ha feedback från Henrik också, och inte bara från Annamaria både efter draft och final inlämningen. Så att man vet om man är på rätt spår eller inte, ur ett "praktiskt" perspektiv. » (Ganska bra)
- Jag har ringt henke vid många tillfällen och han har alltid varit mer än villig att besvara alla mina frågor!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»21 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Men det säger ju inte nått om kursen i säg.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»3 12%
Låg»6 24%
Lagom»15 60%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- det enda som har vart bra i den här kursen är gäst föreläsningarna.» (För låg)
- Problemet är att vi har haft två kurser som båda hade väldigt låg belastning i början för att sedan ta allt på slutet. Detta medförde tidsbrist för egenstudier då diverse arbeten, redovisningar, artiklar, sammanfattningar mm i båda kurserna sammanföll på sista veckan.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»3 12%
Låg»7 28%
Lagom»13 52%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- Läser man bara miljökursen och denna så är belastningen väldigt låg.» (Låg)
- enligt ovan kommentar så har den varit väldigt snefördelad » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»5 20%
Dåligt»7 28%
Godkänt»9 36%
Gott»3 12%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inga kursmål eller gammal tenta. Fick ingen hjälp när jag bad om det. » (Mycket dåligt)
- Vad handlade kursen om???» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt dåligt uppstyrt som sagt,ett exempel är då de två föreläsarna vi haft stod vid flera tillfällen bredvid varandra och gav olika svar på samma fråga bara för att sedan hänvisa till ett kurs pm som inte innehöll någon information alls» (Mycket dåligt)
- Utan att tveka den kurs som gett mig minst i kunskapsväg men ändå skapat mest irritation. » (Mycket dåligt)
- Otroligt flummig kurs. Ingenting är styrt känns det som. Det värsta är när lärarna står bredvid varandra och pratar varandra i mun och säger två helt olika saker. Inte lätt för oss att veta vad man skall göra då det inte står i kurs-pm heller. Sen när man frågar läraren vad som skall göras och vilken inriktning som t.ex. muntliga redovisningen skulle ha så får man till svar "Det har jag sagt många gånger, det borde vara självklart" och alla elever står som frågetecken. En annan högst personlig åsikt är att det känns som att engelska läraren är ute efter att slå en på fingrarna istället för att komma med konstruktiv kritik.» (Mycket dåligt)
- levde inte upp till mina förväntningar» (Dåligt)
- Intrycket föll av att man inte riktigt visste vad man skulle göra utan fick gissa sig till mycket. Eller fråga, men alla fick olika svar om man frågade.» (Dåligt)
- En ganska onödig kurs igentligen men det var många bra gästföräläsare som antagligen inte går att knö in i någon annan kurs.» (Dåligt)
- Allt i instuderingsfrågorna och hela den delen kändes ganska meningslös.» (Godkänt)
- Jag har lärt mig mycket om hur underhållsarbetet bör organiseras. Mycket basic kunskaper, kanske är nödvändigt. En bra grund för framtida anställningar.» (Godkänt)
- Det ska inte vara något som helst betyg i engelska kunskaper! Det är en kurs i underhållsteknik, jag vet att min engelska inte är den bästa, därför kan det vara bra att få utföra moment på engelska och få feedback på den, detta har vi fått och jag har upplevt detta som positivt. Men att baka in betyg som baseras på mina språkliga kunskaper i en kurs som berör underhållsteknik, det är inte rättvist. Vi har engelska kurser, tycker skolan att det är för få, lägg isådana fall in fler rena engelska kurser, men baka inte in bedömningar av våra språkliga kunskaper i andra kurser och på så vis i viss mån omöjliggöra för oss att uppnå ett höre betyg. » (Godkänt)
- Skulle dessutom velat ha feedback från Annamaria om presentationen, via mejl eller nått.» (Gott)
- intressant kurs med mkt bra gästföreläsningar. Mycket intressant och givande kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbetet Overhaul report och gästföreläsarna. »
- Gästföreläsningarna»
- gästföreläsningar»
- Separatorföreläsningarna! Föreläsaren har en god teoretisk kunskap och en mycket bra tillämpad kunskap inom området. Därtill har han förmågan att kommunicera denna kunskap. Föreläsningarna av chris marine och unitor var också mycket bra!»
- Gästföreläsarna»
- Gästföreläsningarna. »
- vissa gästföreläsare var mkt bra till exempel separations föreläsningen»
- Gätsföeläsningarna»
- Gäst föreläsarna. Dock är dom rätt reklaminriktade några utav dom. »
- Separator-föreläsningen var bra. Bra om Smörjoljor. Bra om brännoljorna. Kul med projektarbetet och presentation så man får tänka till lite.»
- De otroliga gästföreläsningarna! De var oerhört intressanta!»
- AMOS»
- Överhalnings rapporten samt Amos (men få databasen att funka så vi faktiskt kan göra uppgifterna)»
- Amos föreläsningarna, dock kunde de kanske ligga på en mindre basic nivå. »
- Separator föreläsningen var grymt bra»
- Alla gästföreläsningar»
- Gästföreläsningarna. Laborationer.»
- gästföräläsningarna»
- Laborationer. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kurs-PM. Skicka läraren på kurs om retorik samt att han borde bli glad när man visar intresse och vill lära sig något. Alternativt byt ut honom. »
- Alla dessa knepiga teoretiska frågor från boken, t.ex. sju ledord i TPU. Känns meningslöst.»
- Min uppfattning är att det har funnits en mycket god grundidé bakom projektet. Dvs att vi skall få grundläggande kunskaper om vanliga underhållsarbeten. Dock har förmågan att konkretisera detta för varandra och studenterna varit bristande. Det har lett till att studenterna inte förstått uppgiften till fullo och blivit än mer förvirrade då de fått olika svar då de försökt få klarhet. Jag tror att en grundläggande fördel hade varit om manualer delats ut med projekten. I verkligheten måste man självklart kunna jaga rätt på den information som behövs. Men jag hoppas att syftet med kursen inte är att se vem som har bäst kontakter. Om manualerna vore givna skulle större krav kunna ställas på att förstå den teoretiska bakgrunden och det praktiska utförandet. Det vore också fördelaktigt om rapportens utförande kunde förtydligas. Uppgiften är att skriva en teknisk rapport till rederiet. Det som efterfrågas är snarare det min gamla kemilärare på högstadiet ville ha. "En berättelse som hans allmänbildade gamla mamma skulle kunna läsa och förstå." Jag har svårt att se hur detta skulle kunna gå ihop. Vad jag kan förstå brukar inte en rapport av utfört arbete vara en berättelse. Snarare återges enbart avvikelserna eftersom det är det intressanta och alla förväntas känna till förutsättningarna. Vad gäller rapportens layout finns också en otydlighet. Det är helt riktigt att det inte är tillräckligt bra om det används en uppsjö olika varianter inom en organisation. Men det räcker inte med att säga det, man måste göra det man säger också. Om syftet är övning i att följa en rapportmall då bör denna vara väl utformad. Inte bara några uppslängda rubriker med stavfel utan snarare ett mycket väl utformat exempel på hur det ska se ut. Exempelvis teckensnitt och storlekar på rubriker och brödtext, sidhuvud och sidfot, Chalmers logotyp, allt enligt Chalmers riktlinjer. (Förtydligande: om man i word högerklickar på normal i word och där klickar på modify kan man ställa in teckensnitt, storlek mm vilket kommer att tillämpas i hela dokumentet, samma sak går att göra med rubriker och allt annat.) Har man inte tid att göra korrekt mall är det bättre att hänvisa till riktlinjerna, låta studenterna göra det själv och sedan påpeka felen. Allt för att vara tydlig. Gör inte uppgiften krångligare än nödvändigt. Låt både projektets syfte och uppgiften vara att studenterna skall förklara ett underhållsmoment för de övriga i klassen. Då kommer många frågor besvara sig själva. Ha peering på både det skriftliga och muntliga. Att ge feedback på en muntlig redovisning och sedan låta det gå minst ett halvår innan nästa gång är helt meningslöst. Lägg redovisningen i slutet av lv 6 eller början av lv 7. På fredagen i lv 7 har alla börjat fundera på tentan och vad de ska göra nästa läsperiod. Ha krav på närvaro och att ha läst alla rapporter. Eftersom projekten täcker in sådant som alla bör känna till är det inte ett orimligt krav att om bara presentationerna och rapporterna håller tillräckligt hög nivå. Har man haft en mall som alla följt är det relativt enkelt att foga ihop rapporterna till en publikation. Innehållsförteckning, sidnummer och figurnummerring blir rätt automatiskt.»
- Föreläsare, kurslitteratur, Information kring arbetet, upplägget på arbetet. Vore väldigt bra om vi kunde få manualer när vi skrev arbetet.»
- Då projektet tog upp större delen av tiden så bör betyget även spegla den arbetsinsatsen. »
- uppstyrningen samt förberedelsen från föreläsarna måste förbättras avsevärt om det ska vara ens försvarbart att undervisa den kursen»
- Jag vet inte ens vart jag skall börja. Hade jag vart kurs ansvarig hade jag nog tagit en funderare på om det är rätt lärare till den här kursen. Sen funderar på vad man faktiskt bör lära sig i undehålsteknik-väg. »
- Mer uppstyrt kring vad ska man kunna, vad är det du skall göra i kursen, vad är betygsgrundande osv. Skulle gärna efterlysa mer pedagogiska lärare. Jag gillar Henrik som person men han är inte den mest pedagogiska läraren.»
- jättebra att vi får öva på engelska, men den tar för mycket plats i kursen. Det ligger en engelskakurs i årskurs två, utveckla den istället. Alltså, ingen redovisning på engelska»
- Övningstenta... samt mer utförliga läsanvisningar (de vi hade täckte inte alla övningsfrågor). Vi som satsar på ett högre betyg än trea uppskattar en övningstenta väldigt mycket, mest då det ger en tydlig fingervisning om var nivån ligger. Att få ett svar av läraren i stil med, "att om ni har gjort övningsuppgifterna så har ni goda chanser att bli godkända" är ingen tydlig indikation på var nivån ligger för en 4 eller 5. Dock ett bra svar om man endast vill ha en trea. »
- Sammarbete mellan lärarna. Raka besked, kurs pm med mål»
- Tydligare riktlinjer om vad som gäller med engelskaarbetet»
- Tentamen. Tentamen är skriven till 85% i sakfrågeform. Denna typen av frågor hör hemma på högstadiet och kan kanske förekomma på vissa mindre avancerade gymnasieprogram. De hör inte hemma på en högskola. Det är rent av pinsamt. Tentan var ett enda långt glosförhör som vilken person som helst som hade kunna klara av om de fick frågor och svar på övningsuppgifterna dagen innan. Det krävdes egentligen ingen förståelse för att klara av tentan. Man behövde vara memorerar svaren från övningsuppgifterna. Ställ FÄRRE och mer djupgående frågor där du bakar in förståelse och 4-10 överningsfrågor i en fråga. Sakkunskap är någonting som man kan få svar på, men det ska vara sekundärt. Det ska framkomma automatiskt i en djupare fråga. Detta är otroligt viktigt för att hålla en högre standard på vårt program. Sen att alla klarade tentan var inte för att folk hade pluggat på mer. Det var för att tentan var ställd som en glosförhör så att vem som helst kan klara den om de kan memorerar sakkunskap. Jag hoppas kunna se en förändring till nästa år. Detta är en grundprincip av lägsta klass, fråga vilken utbildad gymnasielärare som helst. För att ge ett konkret exempel så kolla på instuderingfrågorna till miljökursen (som liknade underhållskursen, även de i sakkunskapsform). jämför dessa med tentamen där du snabbt inser att dessa frågor har mer djup och det krävs att man har en viss förståelse för at klara av tentan. DETTA ÄR OTROLIGT VIKTIGT OCH ÄR ELIMENTÄRT på en högskola. »
- Bättre kursupplägg. Ny kurslitteratur då den vi brukade under kursen är föråldrad. Förbättra kurspm och förmedla tydligare de mål som skall uppnås i kursen. Annat upplägg på tentamen.»
- Ta bort den boken och tydligare direktiv ifrån lärarna.»
- Mål i kurs-PM. Engelska delen ska vara betygsatt. Mer tydlig över betygsättning. Feedback från både Henrik och Annamaria om projektet. Bättre instuderingsfrågor för både UH-teori och laborationer.»

16. Övriga kommentarer

- Det är fruktansvärt pinsamt att ha gått den här kursen. Ryktet om välutbildade sjömän från Chalmers kan lätt påverkas. »
- Jag tror att det är viktigt att kunna ta ett steg tillbaks och utvärdera det underhållsarbete som utförs. Men för att kunna dra relevanta slutsatser och kommunicera detta krävs vissa kunskaper. Det är mycket möjligt att kursboken från 1993, reviderad 1997 fortfarande står sig. Men att i så hög grad enbart återge detta material är inte tillräckligt bra. Den första föreläsningen var i rätt riktning. Men i övrigt var det allt för mycket sammanfattning av boken. Om detta hade kombinerats med att återge erfarenheter från projekt i närtid hade det kunnat bli mycket bättre. Det som aldrig framgår är vad tillgänglighet egentligen betyder. Vad innebär en tillgänglighet på 0,65? Har man en mängd data och kan beräkna tillgängligheten under olika perioder kan detta vara intressant. Men jag har svårt att se hur värdet i sig skulle kunna ha någon relevans. Vad gäller Amos kan jag inte se att jag uppfyller kravet: "Använda och förstå datorbaserade underhållssystem som används ombord." Jonas är verkar ha hyfsat bra koll på systemets knappalogi och gör sitt bästa. Men det blir svårt att göra sig en bild av hur ett bra system skulle kunna se ut när han saknar grundläggande kunskaper om underhåll. Även om det kanske inte går att göra ett system som är perfekt vore det bra om det gavs en bild av hur ett riktigt bra system kan vara gjort. Om det exempelvis krävs att man förutom components har functions för att kunna hålla reda på vilka delar som är monterade på motorn och vilka som är i reserv alla vilka underhållsåtgärder som utförts på dem så bör detta finnas. I verkligheten använder säkert många sig av en separat redovisning i excel. Men jag kan då inte förstå varför man lägger ner pengar på ett underhållssystem. Underhåll bör väl ändå handla om precision. Pann- och kylvattenavsnittet var mycket intressant. Kanske lite väl mycket tid gick åt till att labba då de flesta har gjort det flera gånger förut. Diskussionen labben genererade var däremot mycket intressant och är kanske något som bör utvecklas ytterligare. Instuderingsuppgifterna bör återspegla hela materialet, i synnerhet om det inte finns någon övningstenta.»
- Mkt otydliga mål. Dessutom ändrades betygsättningen för vissa mål under kursens gång till endast godkänt, eftersom detta inte stod på kurs-pm, vilket hade mkt negativt påverkan av motivationen under kursen.»
- Den här kursen har seriöst fått mig att funderar på om jag är på rätt ställe! Det ställs hyfsat höga krav på oss elever under våra 4 år men som lärare värkar man kunna komma undan med lite vad som helst. En sån här kurs får inte finnas på högskolan. Jag Blir till och med arg nu när jag sitter och skriver detta trots att vi avslutade kursen för över en vecka sedan. »
- Den här kursen har jag upplevt som extremt dålig. Man blir skoltrött utav att läsa den. Den har även ifrågasatt varför man lånar pengar för att studera den här linjen. Kommer det fler sådana här kurser så hoppar jag hellre av än fortsätter.»
- Bättre kommunikation bland lärarna emellan. Att de är överens om vad som är rätt och fel. Exempelvis granskning utav uppgifter.»
- Intstuderingsfrågorna hade mycket lite att göra med föreläsningarna.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.52

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.52
Beräknat jämförelseindex: 0.38


Kursutvärderingssystem från