ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och kommunikation V11, LMU610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.57

- Mycket eget arbete utöver schemalagd undervisning.» (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för mkt för o vara 3.5s kurs» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 21%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.78

- Mellan 75-100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 2.42

- Svårt att minnas såhär långt i efterhand (vi har ju läst kursen under två läsperioder) men jag tror att Henrik visade oss målen i början av kursen. Däremot fick vi aldrig se några kursmål för den andra delen av kursen. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Vet ej» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 9%
Ja, i hög grad»9 81%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 3

- Förmodligen» (?)
- Alltså man blev ju godkänd ifall man gjort alla tre moment, rapport, muntlig redovisning och poster. Tror inte att man skulle bli underkänd för att man tex skulle vara dålig på redovisningen eller ha gjort en ful poster liksom. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.21

- Väldigt långa föreläsningar som där kontentan kunde förklarats på mindre än halva tiden.» (Ganska liten)
- Speciellt första delen med Henrik var kanon! Fia har en del att jobba på.» (Ganska stor)
- Fast ändå inte.. Isf mest på rapportskrivningen och harvardsystemet. » (Ganska stor)
- MYCKET STOR i första halvan av kursen, som behandlade kroki, skissteknik och digitala verktyg. Mats och Henrik är väldigt väldigt bra på att lära ut. Under andra halvan (skrift och kommunikation) hade jag gärna sett kortare Powerpoint-föreläsningar och mer stöd från Fia under själva skrivarbetet. » (Mycket stor)
- Inspirerande föreläsningar och mycket sakkunnig lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.15

- Hade ingen direkt» (?)
- Har inte haft någon.» (Mycket liten)
- Inte mycket kurslitteratur har används.» (Ganska liten)
- Vi har inte haft någon kurslitteratur, men det material som har delats ut har varit till hjälp. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.14

- Lite krångel men totalt sett bra. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»10 71%
Mycket bra»1 7%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- När vi väl fick lite tid över till att skriva rapporten så var hon ju inte där och man får vänta i en vecka om man har problem om det är något man inte skulle kunna ta på mail då.. » (Mycket dåliga)
- Jag tror att om vi hade fått mer tid för att diskutera våra alster elever emellan och med lärare hade vi lärt oss ännu mer. Det känns som att tiden bara räckte till till föreläsningar, som i sin tur är väldigt viktiga också. Jag tror att kursen hade kunnat tudelas, det hade vi fått ut mer av tror jag. » (Ganska dåliga)
- Med tanke på att så mycket arbete med kursen lades utanför lektionstid stötte man ofta på problem då inte läraren fanns till hands. Men under den schemalagda lektionstiden gavs det alltid tillräckligt mycket tid för att få ställa sina frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Jag anser att eleverna i designklassen har väldigt olika ambitionsnivåer och har själv råkat hamna i grupper där jag känner att man inte vill eller orkar göra sitt bästa med anledning att "man ändå inte kan få högre betyg än godkänd". Det är jättebra att vi får välja grupper själva av den anledningen, jag antar att jag helt enkelt har valt fel grupp vid dessa tillfällen. Men man kanske kunde dela in mer efter ambitionsnivå..? Kanske inte. » (Mycket dåligt)
- Vi var väl inte alltid ense om saker och ting. Är rätt säker på att jag inte skulle välja samma grupp frivilligt igen om man säger så. » (Ganska dåligt)
- Svårt vissa stunder under grupparbetet.» (Ganska bra)
- Största delen av arbetsprocessen har skett i grupp. Min grupp fungerade väldigt bra. Mycket positivt med grupparbete då det i mycket hög grad förekommer senare ute i arbetslivet. Det har också lett till att jag kommit att lära känna mina klasskompisar (i synnerhet de i min grupp) mycket bättre.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- I Fias del har belastning varit alldeles för hög stötvis, även om det varit rimligt sett över läsperioden. Man behöver nog se över upplägget på hennes del.» (Hög)
- Dåligt fördelad. Först långa föreläsningar utan att vi hade något annats, sedan 1 vecka på att bilda grupp och kolla lite litteratur, sen lika lång tid att skriva Hela arbetet. Skrivtiden borde förlängts ganska mycket och lite mindre presentationer i början» (Hög)
- Hög arbetsbelastning är bra. » (Hög)
- Rapporten som till största delen skrevs utanför schemalagd lektionstid var mycket omfattande. Arbetsbelastningen var ändå fullt uthärdlig, kanske mest på grund av den mycket goda strukturen och upplägget vi hade i vår grupp.» (Hög)
- Hon tog nästan all tid av schemalagda tiden så man fick sällan mkt tid ifrån lektionen till att atbeta med kursens moment. Det var ju meningen att vi skulle ha egentid men hon pratade alldeles för mkt så det blev aldrig så mkt egentid. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 46%
Hög»5 38%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.69

- Två olika kurser istället för tre hade ändå varit att föredra för att till fullo tillgodose sig de olika kursernas innehåll.» (Lagom)
- Svårt att få en balans hur bra man än planerad.» (Hög)
- Eftersom vi inte fick egentiden » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»4 28%
Mycket gott»5 35%

Genomsnitt: 4

- Krokidelen har varit toppen, har lärt mig otroligt mycket. Mats är toppen. Henrik är den som jag har lärt mig mest av utav alla än så länge på det här programmet. Han undervisade oss inte bara i skissteknik och digitala verktyg, utan gav oss även en inblick i arbetsmarknaden, hur det är "i verkligheten". Begrepp, förväntningar på oss, material, historia ja en massa pratade han med oss om. HÖGSTA BETYG TILL HENRIK. Fia var jättebra på att lära oss skriva och kommunicera, men jag hade önskat kortare powerpointpresentationer, mindre upprepningar och mer stöd i skrivarbetet. » (Mycket gott)
- På grund av rapportens omfattning och lärarens höga krav på utförandet av den lärde man sig desto mer.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Henrik bör vara kvar, otroligt pedagogisk och sympatisk som föreläsare. Lärde mig jättemycket.»
- Fia var duktig. »
- Redovisningstypen men poster och text. »
- Jättebra, kunniga och engagerade lärare (henrik och fia). Jättebra och Superviktigt med genusdebatt i undervisningen»
- Henrik, Mats, Fia. Kursinnehåll. »
- Möjligheten till att boka möte med programansvarige för att diskutera upplägget på rapporten och bolla idéer. Mycket bra engagemang från hans sida till vårt arbete under det mötet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man borde nog tona ner genus-delen av skrivuppgiften, stora delar av klassen tyckte att Fia överdriver och fokuserade för mycket på genus. »
- Det känns lite överflödigt att varje föreläsningstillfälle gå igenom olika skrivtekniker (på en hel fyratimmarslektion). Grupparbetet fick vi sköta på ledig tid. Eftersom arbetsbalastningen från andra kurser under läsperioden var ganska hög, kändes det jättejobbigt. »
- Mindre redovisningen som ändå inte sätter sig förutom grunderna och lite till som man oftast har bra koll på. Behövs verkligen mer egentid ifrån lektionstiden. »
- Mer skissteknik.»
- Upplägget för en mer jämn arbetsbelastning. Lite kortare mer intensiva genomgångar och absolut mer arbetstid under lektionstid så att man kan bolla mer med föreläsaren och andra. »
- Allt var bra!»
- Jag hade inte tyckt det var fel om man delade kursen i två. Jag tror att vi hade haft nytta av att få öva ännu mer kroki, skissteknik och arbeta mer med de digitala verktygen. »
- Tydligare bild från början av den slutliga rapportens omfattning. Att tydligt visa hur stor vikt som läggs vid den och utförandet av den. Att få utvärdering av postern (ingen av de två lärarna med åsikter på poster vad nu närvarande).»

16. Övriga kommentarer

- Fia var en jättebra föreläsare i övrigt. Men jag skulle önska lite mer tid att få jobba i gruppen samt diskutera med henne under lektionstid. Sedan tycker jag att det var riktigt dåligt att varken Tomas eller Olle kom och tittade på våra posters vid examinationen.»


Kursutvärderingssystem från