ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Material- och tillverkningsteknik, MMK072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-07 - 2013-08-29
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»14 43%
Cirka 20 timmar»11 34%
Cirka 25 timmar»5 15%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Fanns inte så mycket att göra förutom att läsa i boken.. » (Högst 15 timmar)
- sjuk» (Högst 15 timmar)
- Då den kursen som lästs parallellt har tillåtit.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»5 15%
50%»3 9%
75%»11 34%
100%»13 40%

Genomsnitt: 4

- Tyckte inte föreläsningarna var bra. Så la den tiden på reglerteknik. Antals föreläsningar va de som var vettiga och givande » (25%)
- Ångrar jag med facit i hand.» (75%)
- Drygt 75 %.» (75%)
- Vissa föreläsare har varit monotona och tråkiga, vilket resulterat i egenstudier med böcker.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 32%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 29%

Genomsnitt: 2.64

- Har läst målen men minns dem inte. Varför finns inte detta alternativ?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hela kursen är förvirrande då engelska och svenska blandas hela tiden. Det vore bättre att BARA ha kursen på engelska, speciellt i materialdelen. Man förvirras av alla ord som man måste lära sig på två språk.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Rörig kurs, många föreläsare, stor spridning av innehållet :(» (Ja, målen verkar rimliga)
- Se föregående.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»11 36%
Ja, i hög grad»12 40%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 2.76

- Tentan beståd av största del av konstiga tillverkningstekniker, som man inte kom ihåg att vi gått igenom ens» (Nej, inte alls)
- Det är svårt att testa över 1000 sidor material med 12-14 frågor. Det är omöjligt att veta vilken del av kursen man ska fokusera mest på.» (I viss utsträckning)
- "Hur fungerar pumpsystemet till abrasive vattenskärning?" jag menar kom igen, hur relevant är det på en skala? "Förklara fördelen med vattenskärning" eller liknande mer övergripande frågor hade både varit mer relevant och bättre speglat föreläsningarnas innehåll. » (Ja, i hög grad)
- hade verkligen alla lärare lika många poäng på tentan? 15p polymera 60p totalt. Alla lärare skulle väl ha lika stor del på tentan? » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»10 31%
Ganska stor»10 31%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 2.68

- Extremt oinspirerande. Den siste, AK, la mer tid på att få Powerpointen att funka än att undervisa. » (Mycket liten)
- Uta hade bra slides synd att man inte fick dem, vill hon inte ge ut dom kan hon skriva sidhänvisningar eller bildhänvisningar på slidesen så att man kan hitta dom i boken. Läraren som höll i tillverkningstekniker hade bra genomgångar och bra räkneövningar. Han som kom och bara hade skärande bearbetning hade väldigt tråkiga föreläsningar och kändes själv inte speciellt engagerad i sitt ämne. Antal som höll i polemer delen var jättebra, bra och intressanta föreläsningar och han var själv engagerad!» (Ganska liten)
- Förvirrande med föreläsningar på eneglska och räkneövningar på svenska.» (Ganska liten)
- Material- och polymerföreläsningarna har varit ypperliga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»7 21%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.53

- Callister är en av de bästa böcker jag haft på Chalmers. Synd att inte Uta"s föreläsninganteckningar gick att få, av den anledningen var det inte så stor mening att gå på de föreläsningarna tyckte jag. Hågeryd var lite färglös och tråkig, finns det inget i Callisterklass ni kan använda istället?» (Ganska stor)
- Stor nytta av Callister, mer tveksam nytta av Hågeryd et al. » (Ganska stor)
- Böckerna i kombination med föreläsningarna är guld. Tyvärr är det för mycket material att gå igenom om man enbart har böckerna.» (Ganska stor)
- Callister är en bra bok. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»8 25%
Ganska bra»16 50%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 2.81

- Bara hänvisningar till kursboken istället för sammanställningar. Tex var facit till tentorna dåliga» (Mycket dåligt)
- Ganska fattig hemsida.» (Ganska dåligt)
- Lab PM"et till svarvlaborationen var ett skämt, och handledaren höll med om att saker bör ändras. Laborationen i sig medan man var där, var dock helt lysande. En av de mest intressanta laborationer jag haft på Chalmers. » (Ganska dåligt)
- Var inte så mycket kursmaterial?» (Ganska bra)
- Skulle uppskattas ifall ni alltid använde egna powerpoint som sedan kan läggas upp på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Smidigt med ping pong» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»5 15%
Har ej sökt hjälp»14 43%

Genomsnitt: 3.87

- En övning? » (Mycket dåliga)
- Hände vid några tillfällen att föreläsaren var borta hela rasten och först ut ur salen efter föreläsningen, vilket gjorde det svårt att ställa frågor kring föreläsningen» (Ganska dåliga)
- Uta är förbannat dryg.» (Ganska dåliga)
- Om man hittade rätt lärare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»21 65%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»7 21%
Lagom»20 62%
Hög»3 9%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.87

- Löjligt ogivande labbar som man inte behövde förbereda eller tänka undrr» (För låg)
- Tillsammans med Reglerens höga belastning blir det en stabil läsperiod.» (Låg)
- Den var la helt okej, men kursen var virrig och svårt att förstå sammanhang.» (Lagom)
- Väldigt mycket information att bearbeta, ca 1400 sidor + övriga lösblad, power point bilder mm.» (Hög)
- Det största problemet är att kursen är för bred och försöker täcka allt för mycket.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»10 31%
Hög»14 43%
För hög»7 21%

Genomsnitt: 3.84

- Jobbet var i reglerkursen» (Hög)
- En väldigt omfattande och djupgående kurs och en mycket intensiv och komplicerad konsultationsfattig kurs har varit mycket hektiskt och påfrestande.» (För hög)
- Att gå igenom över 1500 sidor material på åtta veckor är helt galet. Att sedan förvänta sig att man samtidigt ska ha tid med labbar och inlämningsuppgifter är ännu värre. Var kurs för sig hade varit lagom som 100% studietakt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»9 28%
Godkänt»12 37%
Gott»7 21%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 2.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bristande intresse ledde till dålig motivation.» (Mycket dåligt)
- Som student måste man lägga mycket tid på att memorera kunskap som sedan kommer glömmas och som dessutom till viss del finns att hämta på Internet. Till exempel, att veta hur en polysterenemolekyl är uppbyggd känns inte relevant för utbildningen. Sedan har lärarna överallt i facit till gamla tentor inte skrivit svar utan istället hänvisat till läroboken vilket har försvårat inlärningen från tentorna då jag ej köpt denna.» (Dåligt)
- Väldigt rörig kurs med massa små delar. Bättre med en kurs med en rödtråd» (Dåligt)
- Ni pratar om att Chalmers bryr sig om miljön och har sedan en hel kurs om t.ex. brandhämmare, mjukgörare utan att nämna hur hälso- och miljöfarliga sådana här material ofta är. Det känns som ett upplägg som antingen är köpt av en plastindustri eller hämtat från någon gång av 1900 talets början. Närapå skandallöst. På många plan är den också för teoretisk för en mekatronikingenjör. Varför ska jag veta om en plast är amorf? Det är betydligt mycket viktigare för mig att veta om den är återvinningsbar, eller ger cancer. » (Dåligt)
- labbarna kändes oeffektiva men det var samtidigt bra att få en praktisk syn. bra att inte ha dem för tidigt, de gav mer att ha då man redan hade lite koll på det. » (Godkänt)
- Blev mer intresserad av kursen ju mer som gick.» (Gott)
- Betyget hade varit högre om tillverkningsdelen varit en egen kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tillverkningsdelen»
- Antal och Gustav var duktiga som föreläsare.»
- Boldizar»
- Antal är grymt bra, mycket bra pedagogik samt jordnära och har bra verklighetsanknytning i sina föreläsningar. »
- Antal Boldizar»
- Polymera materialbiten.»
- ANTAL!! jättebra föreläsare!!»
- Övergripande kunskap om tillverkningsteknik i undervisningen.»
- Laborationerna, även om den sista (bearbetningslabben) ej kändes genomtänkt placerad. »
- Mikroskopdelen var väldigt intressant. Laborationerna och speciellt skärlaborationen var mycket bra. »
- Antal Boldizar, Uta Klement och Gustav Holmqvist gjorde alla ett fint jobb. Uppskattade även CAllister, men Hågeryd et al lämnar en del att önska.»
- Materialdelarna är guld. Allt som Uta har samt polymer-delarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hellre mer övergripande vad gäller materialtekniken också, lite allmänbildning kring materialval etc. »
- - Lägg upp alla powerpoint presentationer. - Bättre svar i gamla tentor. Stötte alltför ofta på "Se Callister" eller "se Hågeryd". Alla har inte böckerna.»
- Det mesta. 1. Uta borde dela ut förläsningsslides så man kan läsa på. Man borde inte behöva läsa igenom allt i boken för att lära sig. 2. Anders var inte bra som föreläsare. Han verkade tycka området vara tråkigt och det hjälpte inte direkt att höja intresset för ämnet. 3. Totalt sett var tillverkningsdelen dålig då det kändes irrelevant för vår utbildning samt att det kändes föråldrat. 4. Skriva riktigt facit till tentor. Hänvisningar såsom "se boken" eller "See Callister" duger inte. Man kan åtminstone hänvisa till sida eller figur så man kan lära sig något på de frågorna. Att sitta och leta i hela boken var tidsödande och värdelöst. Det tar max 1 minut för lärarna att skriva ordentligt facit på en fråga medan det kan ta en bra stund för en student att leta reda på och sedan ta ut det relevanta. 5. Alla laborationer kändes meningslösa. Att sitta och titta i mikroskop för att sedan svara på frågor var meningslöst. Vi hade kunnat skriva inlämning eller liknande för den delen av kursen. Det var iofs bra frågor men dåligt utformad laboration. Att sitta och titta på när en person svarvar för att sedan få resultat 1 timme innan tentan var värdelöst. Vad skulle vi ha fått ut utav det? Plastlaborationen var väl den som var minst meninglös men jag lärde mig inget på den heller. Om laborationerna ska vara kvar i fortsättningen kan det vara bra att koppla ihop med föreläsningar och övningar. 6. Övningen i fasdiagram kunde ha varit bättre förberedd. Han som gick igenom talen var knappt förberedd på frågor så man fick knappt svar på sina frågor. 7. Kursen bör ej bevaras till nästa år.»
- Uta»
- Föreläsare, och att man får någon övergripande känsla för hur det hänger ihop och varför de olika delarna är viktiga. »
- Laborationerna var inte väldigt givande och den tiden hade nog kunnat användas mer effektivt.»
-
- Mer avancerade labbar med labbförberedande alt inlämningsuppgifter»
- Övningstillfällen»
- Labbar där man måste sätta sig in mer. Bättre facit till tentor där svar finns. En tenta där man inte testar om du kan alla ord som sagts på föreläsningarna utan om du kan de du kan ha nytta av. Tyckte tentan var helt ogivande »
- läraren som höll i skärande bearbetning»
- Facit till gamla tentor och en del onödigt vetande i undervisningen.»
- Mer repetitioner och genomgång av gamla tentor. »
- Lösningar till tentor. Inte referera till en bok på 1200 sidor.»
- Många moment, för lite arbete med varje moment.»
- Få in miljöaspekter i kursen!»
- Anders Kinnander verkade rätt så oengagerad i att försöka förmedla sitt kunnande. »
- Tillverkningsdelarna bör tas bort och om de nu anses vara viktiga, läggas i en mer passande kurs.»

16. Övriga kommentarer

- i kursutvärderingarna kanske det skulle vara bra att nämna de olika föreläsarna i var sin fråga annars är det lätt att glömma att berätta vad man tyckt om dem.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.93


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.93
Beräknat jämförelseindex: 0.48


Kursutvärderingssystem från