ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Elsystem 2, LNB724

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-09-19
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»5 38%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»3 23%

Genomsnitt: 2.84

- Väldigt ojämn belastning, alldeles för mycket som dök upp mot terminsslutet när man vill börja tentaplugga. Däremot nästan inget att göra i början på läsperioden.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt lite i början, och på tok för många inlämningsuppgifter som kom på slutet.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt ojämn arbetsbelastning i denna kursen över perioden. De stora och svåra inlämmningsuppgifterna kom i slutet av kursen när tentaveckan.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 28%
100%»10 71%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 28%
Målen är svåra att förstå»5 35%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 21%

Genomsnitt: 2.28

- Alla uppgifter stod inte med i kurs-pm. » (Målen är svåra att förstå)
- Oklart i målen om vilka inlämmningsuppgifter som kommer i kursen och när dessa skall vara klara.» (Målen är svåra att förstå)
- Ett mer utförligt PM måste finnas!» (Målen är svåra att förstå)
- tidigare elkurser med Lennart är mer tydliga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 66%
Nej, målen är för högt ställda»4 33%

Genomsnitt: 2.33

- Svårt att efter ett så långt uppehåll från elkurser att komma ihåg alla moment som kommer i den här kursen!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hade behövt mer undervisning eller ett bättre kompendie som stöd till arbetet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Hade behövt mer undervisning på kabeldimensioneringen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Upplever att vi inte har de förkunskaper om kabeldimensionering samt kortslutsberäkningar.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»5 38%
Vet ej/har inte examinerats än»5 38%

Genomsnitt: 3.15

- Bra system med inlämningsuppgifter, dock måste dessas omfattnig framgå mycket tydligare i kurs-PM!» (I viss utsträckning)
- Om man skrev tentan som va frivillig. » (Ja, i hög grad)
- Inlämningsuppgifter istället för tentamen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»10 71%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.21

- Lite fel tyngdpunkt på undervisningen.» (Ganska liten)
- För få föreläsningar om kortslutningsberäkningar och kabeldimensionering.» (Ganska liten)
- För lite föreläsningar och genomgångar för att inlämmningsuppgifterna skall kunna lösas på ett bra sätt.» (Ganska liten)
- mycket gick ut på att läsa sig till själv. vilket funkade bra i denna kurs!» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.5

- Har verkligen behövt kurslitteratur, men den har inte varit tillräcklig.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»4 28%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.71

- Besvärligt med två portaler, övriga kurser ligger på pingpong.» (Ganska dåligt)
- Ping pong borde användas och allt material som delas ut på föreläsningar borde läggas upp där.» (Ganska dåligt)
- Det måste bli standard att använda Ping-pong som plattform för studiematerial, info etc.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 21%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»4 28%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.35

- Svårt att få tag på läraren annat än under lektionstid.» (Ganska dåliga)
- Stundtals svårt att få tag i läraren. Samt för får konsultations tillfällen vid de stora uppgifterna i kursen.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- vissa i gruppen var mindre intreserade av att lära sig. » (Ganska bra)
- Grupparbetet har varit en viktig del i mitt lärande den här kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»4 28%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 3.71

- kursen gick på halvfart en längre tid vilket blev lite såsigt.. sedan var belastningen nästan för hög på slutet. men sammantaget var det mycket bra och lärorika uppgifter!» (Lagom)
- På tok för hög på slutet.» (För hög)
- Mest dålig planering gällande hur lång tid uppgifterna kräver.» (För hög)
- Första 6 veckorna av läsperioden alldeles för liten då ett litet inlämningsarbete skule göras. sedan kom det 3 st uppgifter som tog mkt av tiden och det var väldigt svårt att hitta datasalar de sista 2 veckorna av läsperioden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»7 50%
Hög»3 21%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.35

- Lagom i snitt, men dålig tidsfördelning.» (Lagom)
- Mycket inlämningsuppgifter denna period.» (Hög)
- För många inlämningsuppgifter i för många kurser samtidigt. Detta borde samköras bättre.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 28%
Godkänt»5 35%
Gott»4 28%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.14

- Blev alldeles för stressigt de sista 2 veckorna, hade man istället fått alla inlämningsuppgifter under de 2 första föreläsningarna hade man kunnat börja när man ville.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesök»
- Laborationerna»
- Studiebesök är intressant och lärorikt.»
- kortslutningsberäkning/dimensionering»
- Alternativet med inlämningsuppgifter som examinerande moment samt tenta för överbetyg.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare inlämningsuppgifter»
- Se ovan...»
- Tidsfördelningen»
- Förbättrade labbar, mer genomgångar på kortslutsberäkningar, kabeldimensionering, tydlig översikt av alla inlämmingar i början av kursen.»
- lägg upp det stora arbetet om kortslutning lite tidigare, då många hade problem med att hinna.»
- Ett utförligt kurs-PM!»
- Tydligare mål. Fler föreläsningar med tid för räkneexempel m.m.»
- Upplägget, kanske inte behöver vänta till de 2 sista veckorna med att lämna ut uppgifter.»

16. Övriga kommentarer

- Jag ser helst att man gör om kurs-pm i de kurser där lärarna har inlämningsuppgifter att de fixar så att man för en ruta och efter den kommer inlämningsuppgiften och vilket datum den skall vara klar. så att man kan kryssa för rutan när man gjort den uppgiften så håller man lite koll. och självklart fler rutor om det är fler inlämningsuppgifter.»
- Bra disponerad, bra med inlämningsuppgifter under hela läsperioden osv. fick arbeta lite hela tiden.»


Kursutvärderingssystem från