ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Linjär algebra TD 11/12, TMV186

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-04-16
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»4 16%
Cirka 20 timmar»10 41%
Cirka 25 timmar»6 25%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.5

- Har tyvärr tvingats opereras under våren(31/1) och därför inte kunnat deltaga fullt ut » (Högst 15 timmar)
- Snitt över 5-dagarsvecka» (Cirka 25 timmar)
- Kan ha varit mer än så, svårt att veta exakt hur mycket man arbetat med kursen» (Cirka 30 timmar)
- Troligen bra mycket mer än 35 timmar, antagligen långt över 50 också. Var oerhört mycket uppgifter, vilket gjorde att saker som annars skulle ha varit roliga istället bara blev jobbiga.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»0 0%
75%»10 41%
100%»12 50%

Genomsnitt: 4.33

- samma som ovan» (25%)
- Viss frånvaro p.g.a. sjukdom» (75%)
- Hoppade över ett övningstillfälle i veckan. » (75%)
- Alla föreläsningar men inte alla räkneövningar.» (75%)
- Kanske lite mer men var borta en del föreläsningar och några datorövningar» (75%)
- Vissa övningar skippades då dessa bara vara egen räknetid utan genomgångar (TD).» (100%)
- 100% av föreläsningarna, ca 75% av räkneövningarna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 70%

Genomsnitt: 3.29

- Mycket bra att separera godkänt och överbetygsmålen, man vet precis vad man ska plugga till resp betyg.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Otroligt tydlighet med vilka mål som gäller, kanske lite väl preciserat ibland.. men överlag bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Carl Henrik var extremt tydlig med målen och påminde dessutom om målen för varje avsnitt. Jättebra! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var väldigt bra att mål för varje avsnitt var uppskrivna! Väldigt tydligt!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var bra att målen fanns med i vecko-PM. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen var allt för tydliga, exakt precis vad vi skulle lära oss -- ger inget rum för fritt tänkande.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- De allra flesta målen är rimliga, men bland överbetygsmålen fanns det ibland krav på att man skulle kunna bevisa vissa satser. Att lära sig bevis är kul, men det var oerhört svårt att hinna med det och det blev väldigt stressigt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är inte svår, men ordentligt massiv.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»23 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3

- Bred tenta som tog upp många av målen» (Ja, i hög grad)
- tycker kryssuppgifterna var väldigt bra examination på att man förstått och kan förklara. Dessutom mvar de mycket bra i lärprocessen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»12 50%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.95

- Eftersom jag inte kunnat delta så har det inte haft någon betydelse.» (Mycket liten)
- Linalgboken var oftast bra mycket mer lättbegriplig.» (Ganska liten)
- Det mesta som sades stod redan i upplagda pdf:er och i kursliteraturen.» (Ganska stor)
- Undervisningen hög på en hög nivå och om man tappade bort sig i början var det svårt att hänga med. » (Ganska stor)

7. "Kryssövning" har varit ett inslag i kursen. På vilket sätt har detta moment bidragit till ditt lärande?

24 svarande

Jag har svårt att bedömma detta.»3 12%
Övningen bidrar mycket lite till mitt lärande»1 4%
Detta har bidragit till att jag får en snabb återkoppling.»2 8%
Jag ser vilka delar som jag saknar och kan läsa in dessa.»4 16%
Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.»14 58%

Genomsnitt: 4.04

- Spännande idé» (Övningen bidrar mycket lite till mitt lärande)
- Jag gillade inte att stå inför klassen och redovisa. Uppskattar mer att vi disskuterade uppgifterna och olika metoder att lösa dem. Det gav mig mer än själva redovisningarna.» (Jag ser vilka delar som jag saknar och kan läsa in dessa.)
- Fick bara redovisa en gång dock, lite synd.. Lärorikt att lyssna på andra!» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Man lär sig mycket på att vara tvungen att kunna en uppgift jättebra innan man lämnar den.» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Mycket uppskattat för min del och önskar att det systemet fanns i fler mattekurser!» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Detta har varit riktigt bra med kryssövningarna. Det tvingade mig att pressa mig lite hårdare och inte halka efter något. Gjorde även att jag fick en större förståelse än vad jag haft innan.» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Det är alltid bra att få diskutera och resonera matematik och med kryssuppgifter tvingas man göra det i ett tidigt skede vilket är jättebra och gör att i alla fall jag fick en bättre lärprocess» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»14 58%

Genomsnitt: 3.58

- Lays bok är bra» (Ganska stor)
- Otroligt bra kursbok! Bra med upplagda pdf:er.» (Mycket stor)
- Lay har ett mycket bra upplägg och är lätt att läsa och förstå. Mycket trevligare än Calculus. Mer Lay!!» (Mycket stor)
- Boken var superp.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»18 75%

Genomsnitt: 3.75

- Carl Henrik var noga med att lägga ut information» (Mycket bra)
- Den funkade bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»9 37%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.75

- Bra, även om jag vet att många inte vågade fråga föreläsaren.» (Ganska bra)
- Sökte nästan bara hjälpt från andra elever i klassen» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»21 87%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 4.04

- Superbra, det är perfekt att vi är en sån liten klass och att vi har eget klassrum. Det finns alltid någon i klassrummet som man kan fråga om hjälp.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»12 50%
Hög»9 37%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.37

- Mycket hög i slutet av kursen. Föreläsningarna kunde gå fort fram och det blev svårt att hänga med. Gäller kap 5-7. » (Hög)
- För hög för att hinna med allt» (Hög)
- Den var väldigt hög. Det krävdes riktigt mycket arbete.» (Hög)
- Riktigt tung, men allting var egentligen väldigt roligt.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 16%
Lagom»6 25%
Hög»12 50%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.5

- Det var faktiskt för högt denna period. Vi hade även otroligt mycket med färgläran som tog lång tid och matten hade man riktigt mycket att göra i också..» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 8%
Gott»10 41%
Mycket gott»12 50%

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tydliga mål. Bra och tydlig undervisning. » (Gott)
- Väldigt strukturerat och bra upplägg.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kryssövningarna, tydliga målen»
- Kursboken och upplägget kring denna, väldigt pedagogiskt upplagt och bra!»
- Kryssuppgifter och duggor. »
- Kryssuppgifter och dugga.»
- Kurslitteraturen»
- kryssuppgifterna bör behållas. Carl-henrik fant kan även jobba ett år till. Tycker jag nästa års elever förtjänar. Om inte bör han önskas en god pension!»
- Kryssuppgifterna.»
- De tydligt beskriva målen och kryssuppgifterna.»
- Duggor»
- Kryssuppgifter och duggos! bra för att hånga med under heela kursen och pressa sig själv innan tenta. »
- Carl-Henrik Fant! Kanske Chalmers bästa matematik examinator.»
- Konceptet med kryssuppgifter. »
- Kryssuppgifter, obligatorisk matlab»
- kryssuppgifterna»
- strukturen med duggor och kryssuppgifter»
- Boken»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna! Jag var lite skeptisk till dem till en början eftersom jag trodde att det skulle bli en för stor arbetsbelastning med veckobeting OCH kryssuppgifter, men de visade sig vara en jättebra inlärningsmetod. Man var tvungen att själv verkligen förstå en uppgift helt för att kunna förklara den för andra, så det ledde till en djupare förståelse av vad man gjorde för att beräkna det som söktes och varför man gjorde just så. Dessutom var det roligt att stå framme vid tavlan och prata matematik inför andra.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlabredovisningar behöver justeras så att inte alla väntar med redovisning till slutet. Många som hade frågor fick också vänta länge p.g.a. att redovisningar tog för mycket tid.»
- Tydligare genomgångar av bevis, även de på överbetygsnivå. Svårt att lära sig dem till tentan när man knappt sett bevisen förut.»
- Långtråkiga föreläsningar då en pdf projiceras på väggen och man sitter och stirrar och har svårt att tillgodogöra sig kommentarer kring den.»
- Föreläsningarna var svåra att följa och var ganska röriga. Kunde varit tydligare vad vi egentligen gick igenom. »
- Genomgång av bevis!!! Borde gå igenom dessa på föreläsningarna... »
- Tenta med g och överbetygsdel»
- mer exempel för att hjälpa till att nå överbetyg»
- Det bör läggas mycket mer ansvar på den enskilda studenten -- allt är för detaljstyrt och planerat som det är nu.»

17. Övriga kommentarer

- Mycket bra föreläsare!»
- Otroligt kul och lärorik kurs! Tumme upp.»
- Carl Henrik var en jättebra lärare, väldigt snäll men rättvis. Om du läser detta önskar jag dig en bra pension! »
- Jag skulle vilja önska Carl-Henrik Fant en fin pension!»
- C.H Fant kommer saknas. Önskar en god fortsättning!»
- Det här var den första mattekursen där jag tyckte att MATLAB-övningarna faktiskt var relevanta, och jag tror att jag kommer att ha nytta av det som jag har lärt mig med hjälp av dem i kommande kurser samt MATLAB-övningar.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.41

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.41
Beräknat jämförelseindex: 0.85


Kursutvärderingssystem från