ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadsfysik, inneklimat och tekniska system, BOM101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-31 - 2011-06-30
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna behärska grundprinciperna för utformningen av byggnaden och dess tekniska installationer utifrån krav på inneklimat samt vilka möjligheter olika tekniska lösningar erbjuder och vilka begränsningar de har.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»33 68%
Mycket bra»11 22%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.14

- Otydliga mål i delen inneklimat och tekniska system» (Ganska dåligt)
- Joo, på väldigt grundläggande nivå och då inte helt övergripande (vi hade behövt fler "Ulf-föreläsningar" om byggnadens alla komponenter i så fall, att bara läsa det i BK fick det inte riktigt att fastna och klarna). Jag skulle aldrig i livet våga avgöra hur utformningen av en byggnad och dess installationer ska se ut, däremot har jag fått såpass god inblick att jag intresserat kan följa med i uppförandet av fastgheten på granntomten hemma. » (Ganska bra)
- Behandlingen av byggnaden som helhet kunde varit utförligare.» (Ganska bra)
- Bra förståelse efter konstruktionsuppgift» (Mycket bra)
- Otydligt mål.» (Vet ej)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap om hur det i byggprocessens tidiga skeden, i första hand programskedet och sysemprojekteringsskedet, går att styra mot bra lösningar såväl avseende funktion, energieffektivitet som resurseffektivitet.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»13 27%
Ganska bra»24 51%
Mycket bra»10 21%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.93

- Jag kan inte erinra mig att vi har varit inne på detta explicit. Däremot sa Jan att det är viktigt att se till att installationerna får sin plats i ett väldigt tidigt skede eftersom det blir krångel att få plats med installationer och ändra kanaler och dylikt senare i planeringen. Tyvärr kan jag inte alls använda mig att begrepp som programskede och sysemprojekteringsskede vilket jag tycker är synd. I det stora hela hade väldigt gärna haft mer av detta, dvs lärandemål 2, genomgående i kursen. Men tiden är ju naturligtvis begränsad.» (Ganska dåligt)
- uppfattade inte riktigt hur det var med programskede, projekteringsskede osv. och hur dessa va kopplade» (Ganska dåligt)
- Förstår ej målet.» (Vet ej)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten förstå och kunna beskriva den principiella uppbyggnaden av system för värme, ventilation, luftbehandling och klimathållning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»26 50%
Mycket bra»21 41%
Vet ej»1 1%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.37

- Dålig struktur i delen inneklimat och tekniska system. Svårt att få en helhetsbild av de olika delarna och hur dessa påverkar varandra.» (Ganska dåligt)
- På en väldigt grundläggande nivå.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten ha en grundläggande förståelse för vilka faktorer som påverkar ljudmiljön i en byggnad, och vilka krav som ställs på byggnaden med avseende på ljudmiljön.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»10 19%
Ganska bra»33 63%
Mycket bra»6 11%
Vet ej»2 3%

Genomsnitt: 2.96

- Försök snälla få Pontus att komma i tid till föreläsningarna om han fortsätter hålla i akustikdelen.» (Ganska bra)
- Pontus föreläsningar var intressanta, även om akustikdelen i kursen är väldigt liten så var det givande och man hann börja tänka till ordentligt vad gäller ljudmiljö.» (Ganska bra)
- Alldeles för lite föreläsningstid om detta ämnet för att kunna få en bra bild om hur en "bra" ljudmiljö skapas!» (Ganska bra)

5. Lärandemål 6

Efter genomgången kurs ska studenten kunna identifiera klimatbelastningarna på en byggnad och definiera byggnadsfysikaliska funktionskrav.

- Använda byggnadsfysikalisk dimensionering för att utforma klimatskärmens tak,väggar och grunder samt granska och värdera olika konstruktionslösningar ur byggnadsfysikalisk synvinkel, exempelvis risk för kondens.
Hur väl har dessa lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»28 52%
Mycket bra»22 41%
Vet ej»1 1%

Genomsnitt: 3.41

- Eller kanske till och med mycket bra (man är ju så blygsam). Konstruktionsuppgiften var ett väldigt lyckat inslag som ger god möjlighet till djupare föreståelse samt ytterligare träning i att utföra beräkningarna.» (Ganska bra)

6. Lärandemål 7

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beräkna endimensionell värme-,fukt-,lufttransport, samt tvådimensionell värme transport för rör, köldbryggor och platta på mark samt ställa upp och lösa en energibalans och en fuktbalans för en byggnad, rum, konstruktion eller yta.

-Använda kretsanalys för att lösa byggnadsfysikaliska problem.

Hur väl har dessa lärandemål uppfyllts?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 11%
Ganska bra»19 36%
Mycket bra»26 50%
Vet ej»1 1%

Genomsnitt: 3.42

- Kretsanalys har jag koll på, likaså endimensionella flöden. Tvådimensionella flöden var väl egentligen bara det vi gjorde i konstr.uppgiften med platta på mark - sätta in siffror i formeln. Energi- och fuktbalans, där är jag osäker på vad det egentligen är.» (Ganska bra)
- kretsanalys är bra grejer» (Ganska bra)

7. Lärandemål 8

Efter genomgången kurs ska studenten kunna förklara fysiken bakom vämetransport genom ledning, strålning och konvektion, fukttransport genom diffusion, fuktkonvention och kapillärsugning samt lufttransport samt ge en grov beskrivning av den termiska skillnaden mellan tunga och lätta konstruktioner.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»30 56%
Mycket bra»20 37%
Vet ej»1 1%

Genomsnitt: 3.37

- Riktigt bra så länge jag ska förklara det för någon som kan det sämre än jag själv, jag skulle inte ge mig på att förklara det om en fysiker kunnig på området fanns i närheten.» (Ganska bra)

8. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 15%
Målen är svåra att förstå»4 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 33%

Genomsnitt: 2.96

- Tyvärr. Jag har inte råkat stöta på dem en enda gång faktiskt, lite dumt för ofta kan de vara till hjälp för att få en överblick av kursen. Har inte målen visats i samband med någon föreläsning? Det vore annars en bra idé, om inte annat borde de finnas med i kurs-PM (jag ber om ursäkt i fall jag har missat dem om de redan finns där).» (Jag har inte sett/läst målen)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»45 90%
Nej, målen är för högt ställda»5 10%

Genomsnitt: 2.1

- Svårt att uttala sig med otydliga mål.» (Ja, målen verkar rimliga)
- men kursen best att dela i 2 kurs .det är stor kurs» (Ja, målen verkar rimliga)
- 2 kurser har blivit en men ingen av kursena har kapat bort något» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi har för dåliga kunskaper om olika typer av isolering och fuktspärrar » (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen känns för stor i förhållande till poängantalet, det känns som två 7,5 p-kurser» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»20 40%
Ja, i hög grad»29 58%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.62

- En 6-poängsuppgift med invändig och utvändig tilläggsisolering har inte JAG uppfattat att det spegar kursen riktigt.» (I viss utsträckning)
- Problem i att det är så stora räkneuppgifter. Man testas väldigt mycket på några få delar.» (I viss utsträckning)
- Inneklimat tekniska system: Bra med många frågor och täckte därför in hela ämnet. Byggnadsfysik: Endast en liten del av kursen testades på tentamen.» (I viss utsträckning)
- Jättemycket tidspress på byggnadsfysikdelen medan inneklimatdelen gick mycket snabbare. Antingen borde tentorna slås ihop igen eller borde man ta bort någon räkneuppgift från byggnadsfysiken» (I viss utsträckning)
- Stor kurs med mycket innehåll, därav svårt att testa allt på tentamen.» (I viss utsträckning)
- men för lite tid på första delen» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var dock för omfattande på byggnadsfysiken, dvs tentan tog för lång tid att räkna ut så det blev inte rent test av kursen utan också av snabbskrivning...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har föreläsningarna i byggnadsfysik varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»9 16%
Ganska stor»34 64%
Mycket stor»8 15%

Genomsnitt: 2.9

- Böckerna var bra!» (Ganska liten)
- Paulas föreläsningar var väldigt bra, grundläggande och noggranna (så slapp man lusläsa IB också). Föreläsningarna med Ulf kändes lite "inklämda" i schemat och tagna ur sitt sammanhang, hade gärna haft flera av dem och med lite tydligare upplägg så att man verkligen gick igenom byggnadens delar från grund till tak. I stort var föreläsningarna till stor hjälp men inte avgörande. Det hade gått att ta till sig det mesta mha kurslitteraturen. » (Ganska stor)
- Ibland kändes dessa föreläsningar en aning oförberedda» (Ganska stor)
- Paula förklarade väldigt bra, de föreläsningarna uppskattade jag mycket.» (Mycket stor)
- mer räkneexempel hade varit bra!» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har föreläsningarna i Inneklimat och tekniska system varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»13 24%
Ganska liten»13 24%
Ganska stor»15 28%
Mycket stor»12 22%

Genomsnitt: 2.49

- Rörigaste någonsin! Mumlande föreläsare. Finns ingen start och slut på föreläsningarna utan är bara ett långt mumel. Anteckningarna på tavlan ser ut som en treårings verk!» (Mycket liten)
- Röriga föreläsningar, otydlig huvudföreläsare. De andra föreläsarna förklarade tydligt. Tråkigt att den otydliga höll i flest föreläsningar under kursen. Dessa föreläsningar gav ingenting.» (Mycket liten)
- Svårt att höra vad föreläsaren sa, och ingen riktigt struktur vilket gjorde det svårt att hänga med under en föreläsning. » (Mycket liten)
- föreläsningarna kändes otydliga och ostrukturerade och var svåra att hänga med i.» (Mycket liten)
- förändringar och förbättringar i föreläsningarna i Inneklimat och tekniska system» (Ganska liten)
- Beror på vem som föreläser, Jan Gustens föreläsningar var mycket röriga utan tydlig struktur, inte bra alls!» (Ganska liten)
- Kunde förklarat former mer ingående så att de blev lättare att förstå hur man räknar.» (Ganska stor)
- Bra att vi hade olika personer som föreläste, så att man fick en god chans att förstå. Anders var väldigt bra på att föreläsa, önskar att han fick mer tid för på de föreläsningarna han hade blev allting tydligt.» (Ganska stor)
- Stor skilland mellan föreläsarna. Han som bara var några gånger var bra! Totalt sett rörig kursdel.» (Ganska stor)
- Jan hade bra saker att säga på föreläsningarna men rätt så ofta slutade det med att anteckningarna på tavlan blev väldigt röriga, struktur saknades. Det skrevs lite här och lite där och sedan lite till här och där...» (Mycket stor)
- Föreläsningarna i installationsteknik funkade mycket bra. Föreläsningarna och deras innehåll länkades samman väl och bidrog alla till helheten. Framförallt var det givande att det var så många föreläsare som verkligen kompletterade varandra. Föreläsningarna var till väldigt stor hjälp, rent av avgörande, för att klara denna del av kursen. » (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har föreläsningarna i Akustik varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»8 15%
Ganska liten»17 32%
Ganska stor»21 39%
Mycket stor»7 13%

Genomsnitt: 2.5

- Alldeles för få föreläsningar. Läraren bör lära sig att komma i tid...» (Ganska liten)
- Väldigt lite föreläsnings tid och dessutom var föreläsaren ofta sen. » (Ganska liten)
- Jag tyckte att denna delen kändes oförberedd och lite osammanhängande! (Dålig stil av föreläsaren att komma försent vid varje föreläsningstillfälle)» (Ganska liten)
- Givande! Tyvärr (eller hur man nu ska se det) var ju akustiken inte med på tentorna. Å andra sidan så var det väldigt skönt att ha akustiken som ett intressant och viktigt inslag utan att tyngas av att examineras i det (annat än i konstruktionsuppgiften).» (Ganska stor)
- men föreläsaren måste kunna komma i tid» (Ganska stor)
- Eftersom det inte fanns någon kurslitteratur för akustik så var föreläsningarna enda källan till inlärning. » (Ganska stor)
- Bra att denna delen är med tycker jag!» (Mycket stor)
- BRA!» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp har räknestugorna (Byfy) varit för din inlärning? Ev kommentar till övningsledarna.

52 svarande

Mycket liten»18 34%
Ganska liten»7 13%
Ganska stor»21 40%
Mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.28

- besökte dem aldrig» (?)
- har inte varit med =(» (Mycket liten)
- Aldrig varit på någon räknestuga.» (Mycket liten)
- Har ej närvarat» (Mycket liten)
- Gick ej till dem» (Mycket liten)
- Inte varit på någon» (Mycket liten)
- Har inte deltagit...» (Mycket liten)
- Var ganska lite på dem, men de verkade fungera rätt bra» (Ganska liten)
- Har ej sök hjälp mer än något enstaka tillfälle.» (Ganska liten)
- men uppgifterna har varit svåra att få fram vad man frågar efter» (Ganska stor)
- Det var väldigt skönt att kunna fråga Jonas, han var alltid ett komplement till boken och lösningarna. Kunnig och förklarade bra.» (Ganska stor)
- Räknestugorna har varit bra!» (Ganska stor)
- Killen i orange shorta var riktigt duktig!» (Ganska stor)
- jesper var mkt bra!» (Mycket stor)
- Väldigt bra och hjälpsamma övningsledare.» (Mycket stor)
- Jonas Eriksson, mycket duktig att lära ut.» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»20 37%
Mycket stor»30 56%

Genomsnitt: 3.47

- stressigt, dålig info!» (Mycket liten)
- Väldigt rörigt och en bitter fukt-kille, man måste vara lite mer bemötande än vad han var. Det MÅSTE göras lättare att redovisa. Ritkigt konstigt att inte de kan lyckas åstadkomma något bättre system.» (Ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften var bra för inlärningen, men jag hade gärna sett att den legat en vecka innan och inte veckan före tentorna. Det blev lite stressigt » (Ganska stor)
- Bra sätt att tillämpa kunskaperna men informationen om uppgifterna måste vara mycket tydligare! Hur olika moment ska redovisas och till vem osv, saknades mycket information på den fronten.» (Ganska stor)
- Man lär sig bättre när man kan diskutera i grupp.» (Ganska stor)
- Bra sammankoppling mellan delarna. Kunde dock varit bättre organiserad. Detta skall vara EN kurs men föreläsarna talade knappt med varandra!!!» (Ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften tycker jag låg på en bra nivå. Den var lärorik då vi var tvungna att diskutera mycket. Alla som var med och handledde under konstruktionsuppgisftillfällena gjorde ett bra jobb, tog sig verkligen tid för att lyssna och diskutera. Jättebra! » (Mycket stor)
- Var tyvärr väldigt rörigt med vad som skulle lämnas in och vad som skulle redovisas. Var även för kort tid, så man fick sitta på helgerna och jobba vilket gjorde det svårt att redovisa senare.» (Mycket stor)
- Bra inslag i kursen! Mkt givande.» (Mycket stor)
- Under denna förstod man vad kursen handlade om.» (Mycket stor)
- Den var helt klart det moment jag lärde mig bäst på» (Mycket stor)
- bra övningar! speciellt inför tentan. bra att diskutera i grupp» (Mycket stor)
- Bra att ha uppgiften i slutet som en summering av kursen. » (Mycket stor)
- Väldigt bra med en uppgift där vi fick diskutera, det lärde jag mig mycket på. Uppgiften sammanfattade på ett bra sätt vad vi lärt oss.» (Mycket stor)
- Konstruktionsuppgiften skulle legat tidigare i kursen för att väcka intresset tidigare och för att komma igång med plugget. Blev väldigt stressigt i slutet av perioden. Möjlighet till redovisning av konstruktionsuppgiften måste bli bättre! Särskilt akustikdelen då Pontus inte svarar på mail...» (Mycket stor)
- Väldigt bra upplägg, skulle kunna vara en större del av kursen! » (Mycket stor)
- -Kul dessutom» (Mycket stor)
- Ett bra moment i kursen! » (Mycket stor)

16. Hur skulle vi kunna göra konstruktionsuppgiften mer lärorik( så att ni når kursmålen)?

- vet ej»
- Den är bra men första delen var ganska flummig.»
- vissa uppgifter, speciellt den första, skulle vara bra med lite mer genomgång. Nu ledde det mest till diskussioner där ingen riktigt visste vad som var rätt, resultat blev mer förvirrande än vad det borde varit»
- Det jag saknade med konstruktionsuppgiften var information, det kändes som att den var dåligt planerad, hur lång tid tog det inte innan vi fick den slutgiltiga versionen med alla övningar?!»
-
- Jag tycker nog att den är bra som den är. »
- Förklara hur det ska göras mer. låt eleverna välja egna grupper!!!!»
- Om lärarna hade samarbetat mer och inte gett olika besked hade det varit enklare för oss studenter att genomföra uppgiften.»
- Mer tydligt ställda uppgifter som lärarna inte tolkar olika och därmed ger varierande ledning i. »
- göra om utförandesättet till seminarie.»
- mer kommunikation mellan de olika lärarna inom de olika ämnesområdena (akustik, installation, byggfysik)»
- Vet ej, men det vore bra om ni var mer tydliga med hur de olika delarna skulle redovisas/lämnas in och att vi får veta tidigare om vi är godkända eller ej. »
- Tycker att det var ett bra kursmoment. Vore dock bra att ställa upp tydligare riktlinjer för vad man ska göra på konstruktionsuppgifterna. Det var ofta väldigt oklart vad uppgiften handlade om. »
- Jag tycker att den var väldigt bra.»
- Konstruktionsuppgiften är väldigt lärorik i sin nuvarande utformning.»
- Tydliggör vad som ska göras.»
- Bra som den är, kör på bara!»
- Mer omfattande.»
- Fler moment i uppgiften.»
- Själva konstruktionsuppgiften var väldigt bra. Dock gick mycke tid åt till administrativa delar. Det var väldigt otydligt vilka delar som skulle lämnas in till vem samt hur de skulle examineras. Samtidigt fanns det ingen riktig struktur bland lärarna, i vissa klassrum fanns 2-3 lärare och i andra inga alls. Det är väldigt jobbigt att behöva springa runt i olika klassrum då man har frågor. Dessutom blev akustikdelen väldigt rörig då det var aldelles för få lärare på plats (fick vänta 1,5 timme för att redovisa trots att Pontus skyndade på bra!) Om dessa administrativa delar löses till nästa år kommer konstruktionsuppgiften bli ännu bättre.»
- den är bra som den är»
- Jag tyckte konstruktionsuppgiften var bra! Kanske kunde ha den lite tidigare i kursen.»
- Mer information i god tid före den startar så vi studenter kan läsa igenom i god tid före och ha tid till att fundera på hur och vad vi ska göra. PM för k-uppgiften måste också vara tydligare, speciellt inneklimat och tekniska system delen.»
- Den kan vara mer omfattande, men då måste det finnas bättre vägledning, så man lättare kan förstå sig på vad det är man skall göra egentligen och hur man skall uppnå detta. Alldeles för lite lärare för att ha det som nu när alla grupper behöver hjälp i början för att man inte förstår vad man ska göra.»
- Fler handledare på plats, RÄTT handledare! Intressantare angreppsvinkel.»
- Lägga den en vecka tidigare så man mer hinner reflektera över vad man tyckte var svårt och vad man hade förstått. Nu avslutades kursen med konstr. uppgiften och sen var det tentaplugg direkt. »
- Mer strukturerad, den första uppgiften var det inte många som förstod vad man skulle göra, ens efter genomgången, och alla lärare som var närvarande sa olika saker om vad som skulle vara med, det kändes som att lärarna inte hade diskuterat igenom uppgiften innan och bestämt vad som skulle läggas fokus på..»
- Bra med konstruktionsuppgiften, då man lär sig otroligt mycket av den.»
- fler timmar, vissa moment blev lite stressiga»

17. Har du förslag på andra undervisningsmoment som kan förbättra inlärningen?

- dela kursen så det blir två kurser igen men med gemensam konstruktionsuppg»
- Tips till lärarna, framförallt installationsteknik är att vara mycket tydlig i början om vad alla diagram betyder. Övertydlig. Då går allt så mycket lättare därefter!»
-
- Göra några fler gemensamma kretsanalyser med olika ingående faktorer, inför tenta.»
- Nje, jag tycker att kursen har varit bra på alla sätt. Det enda dåliga är att den inte är två separata kurser, det hade nog gett mer.»
- sluta ha räknestugor i VR.»
- Räknestugor i inneklimat delen. De "räknestugor" som vi hade i storsal var riktigt riktigt dåliga...»
- Tycker att man kan ha fler uppgifter i stil med konstruktionsuppgiften.»
- Inneklimatföreläsningar, väldigt otydliga. »
- Fler praktiska inslag där man får tillämpa det som föreläsarna går igenom»
- gå igenom mer exempel på räkneuppgifter inför klassen.»
- fukt delen kan förbättras.»
- Fler räknestugor»
- nej»
- Jag tycker att det har varit som två helt separata kurser, men ändå har det påpekats flera gånger att det här är en stor kurs. Då tycker jag att om det är en kurs bör alla föreläsningar var sammanhängande och att det ska vara en tydligare koppling mellan Byggnadsfysik-delen och inneklimat-delen. Om kursen är likadan nästa år, så tycker inte att man behöver trycka så hårt på att det är en kurs.»
-
- Videouppladdningar på hemsida.»
- inneklimatdelen behöver bättre struktur på föreläsningarna och riktiga räknestugor likt byggnadsfysikdelen»

18. Hur många av de gamla tentatalen/tentorna har du räknat?

53 svarande

Inga»1 1%
Några»12 22%
De flesta»31 58%
Alla»9 16%

Genomsnitt: 2.9

- Bra med gamla tentor» (De flesta)
- Bra att det finns så många ute.» (De flesta)
- Bra med variation.» (De flesta)
- han dom såg inte ut som tentorna nu hade varit bra att ha åtminstånde 2-3 tentor som var uppdelade » (Alla)
- Svåra tentor ibland.» (Alla)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»33 63%
Mycket bra»12 23%

Genomsnitt: 3.03

- På tok för rörigt med så många osynkade mappar.» (Mycket dåligt)
- Tog väldigt lång tid för t.ex. akustikdelen av konstruktionsuppgiften att komma upp på hemsidan. Framgick inte i kurs PM att man var tvungen att ha 12p på varje tenta.» (Ganska dåligt)
- Konstruktionsuppgiften var inte klar förrän vi skulle använda den, trots att lärarna sa att vi skulle få den i tid innan vi skulle börja arbeta med den..» (Ganska dåligt)
- akustiken fungerade ej» (Ganska bra)
- Rättningsprotokoll av tentorna kan läggas upp på hemsidorna.» (Ganska bra)
- Önskemål: att konstruktionsuppgiften kommit upp tidigare (och komplett)!» (Ganska bra)
- windows nya filformat doc.exe funkar inte på alla datorer» (Ganska bra)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 49%
Hög»22 41%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.6

- När två kurser slås ihop till en känns det som att det blir så väldigt mycket som ska hinnas med. » (Hög)
- Mycket litteratur att hinna läsa igenom. » (Hög)
- som sagt ingen hade ju velat ta bort något så känndes som 15p» (För hög)
- Kunde skurit ner på exempelvis akustikdelen.» (För hög)

21. Hur många timmar i veckan har du ägnat dig åt kursen?

50 svarande

0-10»2 4%
10-20»12 24%
20-30»29 58%
30-40»7 14%
<40»0 0%

Genomsnitt: 2.82

- (0-10)
- Den här frågan är alltid fruktansvärt svårt att svara på, jag kan nog inte göra det korrekt. Det som tog mest tid var att läsa allt i BK (jag tror jag läste det tre gånger för att ta till mig så mycket som möjligt). Och så var det ganska många räkneuppgifter i byggen de första veckorna. I det stora hela tycker jag att jag har lagt lika mycket tid som i andra kurser. » (10-20)
- (antar att det räknar med föreläsningar, eftersom de inte är obligatoriska?)» (20-30)
- Varierande men medel 30 - 40» (30-40)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»26 50%
Mycket bra»12 23%
Har ej sökt hjälp»7 13%

Genomsnitt: 3.37

- det var jättesvårt att få hjälp med konstruktionsuppgiften.» (Mycket dåliga)
- Otillgängliga lärare» (Ganska dåliga)
- Tänker på konstruktionsuppgiften när jag svarar på frågan.» (Ganska dåliga)
- Bra i byggnadsfysiken men dålig i Inneklimat-delen eftersom det inte fanns några räknestugor i den. En idé är att ha en lärare från inneklimat-delen på räknestugorna för byggnadsfysik. » (Ganska bra)
- Om man bad om hjälp på installationsdelen fick man ofta inte svar på sin fråga eller någon vägledning, så ofta kände man sig som ett större frågetecken efter man bett om hjälp.» (Ganska bra)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 21%
Mycket bra»38 73%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.78

- konstruktionsuppgiften var psykiskt påfrestande då alla hade olika nivåer och svårt att jobba ihop.» (Ganska dåligt)

24. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»26 50%
Hög»22 42%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.51

- Fast det var lite förvirrande när matten och denna kursen inte var på lika många poäng, jag försökte hela tiden att lägga mindre tid på matten än på denna. Det var lite svårt att strukturera pluggtiden men det gick ju.» (Lagom)
- Spännande kurs!» (Lagom)
- Tur att matstaten inte tar alltför mkt tid.» (Hög)


Önskade åtgärder

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstrktionsuppgiften, dock vore det bra om den kom lite tidigare i läsperioden.»
- Konstruktionsuppgiften var bra»
- Konstruktionsuppgiften, nivån på konstruktionsuppgiften var bra.»
- Konstruktionsuppgifte - om den görs på ett tydligare sätt.»
- Allt. Framförallt tycker jag att upplägget i installationsteknik var väldigt bra, även om det blev lite gnäll på oss efter första räknestugan (den hade faktiskt varit bättre att ha lite mer vägledning i före vi skulle ta oss an problemet på egen hand).»
- Föreläsarna i akustik och byggnadsfysik. Hade svårt att höra vad killarna i linneklimat föreläste om. »
- Konstruktionsuppgiften. Bra att man inte behövde få en viss poäng på byggnadsfysik delen för att klara godkänt.»
- Bijan - han har helt rätt inställning till hur och vad en student borde lära sig! Sträng på ett bra sätt och duktig på att förklara på ett sätt som uppmuntrar till varför man skall lära sig ämnet. »
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Byggnadsfysik-delen var mycket bra, även konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften.»
- tvådelad tenta»
- Konstruktionsuppgiften. Tvådelad tentamen som i år, mycket bra!»
- konstruktionsuppgiften är bra att ha men bör ses över.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Uppdelad tenta är bra.»
- konstruktionsuppgiften är jättebra.»
- konstruktionsuppgift»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgift och räknestugor»
- Projektarbetet. Man lärde sig mycket på det och fick en helhet i hur det som man räknat på används i praktiken.»
- Konstruktionsuppgiften, upplägget med kursen och tentan i 2 delar. Föreläsningarna, som var bra, särskilt i Installationsteknik »
- Kursupplägget med k-uppgiften på slutet som binder ihop kunskapen om de olika ämnena. »
- Uppdelad tentamen, konstr. uppg.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgifterna väldigt bra för förståelsen. Föreläsningar var väldigt bra»
- De delade tentorna»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Systemet där konstruktionsuppgiften rättas. De flesta(utom fukt-läraren) var tillmötesgående. Framförallt var "praktikanterna, Pontus och installationsteknikerna väldigt trevliga. Dock kan man inte ha ett sånt pinsamt dåligt rättningssystem!!»
- Se till att tentan inte blir så stressig! Hade egentligen hellre haft en kortare paus mellan de två tentorna - kanske börja den första senare på förmiddagen och ha den andra kl 14 som övriga tentor?»
- Uppföljningen av konstruktionsuppgiften, I alla fall akustikdelen Lite mer genomgång på konstruktions uppgiften hade varit bra, speciellt första uppgiften, då det blev lite rörigt »
- Att hela kursen blir mer strukturerad. Den kanske var det även i år men jag tyckte att den kändes förvirrande, rörig och lite dåligt planerad. Detta beror nog mycket på att det var så många olika föreläsare men samtidigt är detta också en bra sak då de personer som pratade om de ämnen som togs upp hade god kunskap i området.»
- Föreläsningarna i Inneklimat. Vissa lärare var bra, men andra »
- kontruktionsuppgift och räknestugorna i inneklimat»
- Tydligare föreläsningar Byt gärna föreläsare Inte en tre timmar lång rast mellan tentorna»
- konstruktionsuppgiften, Bör tydligare framgå hur konstruktionsuppgiften ska utföras. »
- förbättra organisationen i akustiken»
- Mer tid på tentan för byggnadsfysik. 2,5h var inte tillräckligt. Sen tycker jag att man skulle kunna dela dem i två kurser med en gemensam konstruktionsuppgift för vi skulle ju ändå behandla dem som två kurser. Nu känndes det ibland lite förvirrande.»
- Tydligare uppdelning i undervisningen mellan Installationsdelen och byggnadsfysikdelen. Kurslitteraturen på engelska i byggnadsfysiken var svårförståelig.»
- Få mer struktur och tydligare intruktioner till vad som ska göras i delen inneklimat och tekniska system. Inte ha så många lärare inblandade i samma kurs och arbeta i salar istället för i VR och VM. »
- Byte av kurslitteratur...»
- Delen med tekniska system kan göras tydligare, väldigt bra när de ändrade till demonstrationsräkning och sedan räkneövning. Boka övningssalar till nästa år, svårt att vara i en föreläsningssal.»
- Konstruktionsuppgiften tidigare i perioden, bättre möjlighet till redovisning av konstruktionsuppgiften.»
- Tidsbristen på byggnadsfysikdelen måste lösas»
- Föreläsningarna i ventilationsteknik var inte särskilt givande. vore bra med mer konkret information och inte så mycket utsvävanden.»
- Färre föreläsningar»
- Som jag skrev ovan är det bra med uppdelad tenta, men det var dålig tidsfördelning mellan delarna. Det var för mycket uppgifter på byggnadsfysiksdelen jämfört med installationsteknik. Dvs det borde vara bättre fördelning mellan delarna på tentan.»
- mer tillfällen att få hjälp, både under läsperiodens gång och konstruktionsuppgiften. »
- kursen delas i 2 kurs och tenta är inte i samma dag»
- Det bör vara två separata kurser. Blir bara rörigt att läsa de ihop. Eller kanske läsa i två delar. Till exempel först byggfysik, sedan en tenta på det. Sen inneklimat och tenta på det.»
- Räkneövningar i stor sal bör ersättas.»
- Bättre konstruktionsuppgift men främst en total ändring av föreläsningarna om inneklimat!»
- Inneklimatdelen MÅSTE bli mer organiserad. Man kan sitta på en lektion och inte förstå vad föreläsraen hålls med. Detta händer inte i andra kurser. Det måste tydligt framgå vad som ska behandlas och VARFÖR!»
- Bättre struktur på inneklimatföreläsningarna, kanske berätta innan vad man tänker gå igenom så att man fattar vad det är föreläsaren pratar om.»
- Tentan. Det stod inte i något kurs-pm och ni har heller inte sagt att man var tvungen att ha ett minimumpoäng per tenta. Utan jag ocg många andra antog att det de båda tentorna skulle summares, dvs man hade altså kunnat ha 10 p på ena delen och 14 på andra och ändå vara godkänd. Så det var inte speciellt kul när resultatet kom och man var underkänd trots att man hade de totala poängen. Hade jag skrivit tentan förra året så hade jag varit godkänd, men det blev jag tydligen inte nu. Byggnadsfysikens tentadel var sjukt stressig, jag hann verkligen inte med att räkna allt ordentligt. Hade det istället varit en 5-timmarstenta då hade man kunnat disponera sin tid på ett annat sätt och lägga mer tid på det man vet man har svårare för. Nu var det ju kört om det sket sig på del 1 tex. Så jag är fortfarande lite tveksam till att dela upp tentan på 2 olika tillfällen. »
- Inställningen hos vissa lärare, under konstr.uppg. kändes det som att vissa lärare blev sura för att man inte förstod eller för att man inte hann klart med de olika uppgifterna under den avsatta tiden. Det kändes som om vi mer var en börda för denna lärare snarare än att han var intresserad av att lära ut sitt ämne..»
- Dela upp kursen i två kurser då det känns som att de ansvariga inte samarbetar på något sätt. Om det fortfarande ska vara en kurs bör man gå igenom varje kursdel i taget, ex. först tre veckor installation och sen tre veckor byggfysik. Byt ut de gemensamma övningarna i installationsdelen mot motsvarande övningar i små klassrum, där man kan fråga om hjälp enklare och även kan arbeta mer självständigt.»
- Inneklimatdelens föreläsningar känns lite flummiga, mer struktur tack! Vissa räkneuppgifter i Byggnadsfysiken var onödigt långa»
- Möjligtvis att göra det till två separata kurser igen, blev ganska rörigt vissa stunder. Det kändes ganska tydligt att det har varit två olika kurser tidigare. »

27. Det här skulle jag vilja lära mig mer om:

- ALLT :)»
- Inneklimat och tekniska system, den delen tyckte jag var intressantare.»
- Det är synd att den inte är uppdelad i två kurser, då hade jag nog fått lära mig mer. För jag skulle gärna lära mig mer av allt detta, det känns viktigt att ha goda grunder oavsett vilket masterprogram jag väljer.»
- akustik, mer praktiskt åka på studiebesök och visa det vi lär oss om.»
- Jag är fullärd,)»
- Inneklimat och tekniska system ,tex mollidiagram»
- Mera om olika konstruktionslösningar i installationsteknik.»
- Akustik, 4h föreläsningstid är ingenting i en kurs som är 10,5 poäng. Ge Pontus lite mer tid så han slipper stressa igenom ämnet. »
- Inneklimat»
- Husets principiella utformning. Kap 4 i byggnaden som system.»
- vet ej»


Övriga kommentarer

28. Övriga kommentarer

- Dela upp kursen i två kurser!! Kursens två delar har inget tydligt samband. De olika lärarna verkar inte ha syknat ihop sig och ibland kan man tro att de inte ens pratar med varandra. Detta syntes tydligt i konstruktionsuppgiften där man fick olika besked från alla olika lärare.»
- Den första kursen där man förstår något om området vi kommer arbeta med. Det var trevligt. »
- bra kurs överlag»
- En idé kanske vore att dela upp kursen ännu mera. T ex bara läsa byggandsfysik i några veckor och tenta av den delen. För att sedan fortsätta läsperioden med att läsa intallationsteknik och sedan tenta av det.»
- Det måste framgå tydligare i kurs-pm att det krävs 12 poäng per deltentamen för att få godkänt. På tentatesen stod detta endast på inneklimatdelen.»
- Det kändes väldigt jobbigt att ladda om mellan de olika tentadelarna. Om man har kvar examinationsformen bör rasten mellan delarna minskas.»
- De engelska uppgifterna vi räknade i Byggnadsfysiken var jättesvåra att koppla ihop med de svenska i exempelsamlingen och på gamla tentor. Kan nästan säga att räkningen i IB-boken inte gav mig någonting. »
- Att ha en delad tentamen som vi hade i år är ingen bra lösning när rasten mellan de två delarna är 3h lång. Om rasten är ca 30 - 60 min är det en ra lösning men inte som det var i år. Tentamensdelen i byggnadsfysik var alldeles för lång i förhållande till tiden vi hade, jag själv han precis färdigt till utsatt tid men han inte titta igenom något och jag vet flera som inte han färdigt överhuvudtaget och dessa personerna brukar aldrig hamna i tidsnöd och de behärskade ämnet väl! Mycket uselt av Paula att inte veta bättre vad gäller tentamenstal!!!»
- Vissa av föreläsarna på installationsdelen kunde inte fånga åhöraren/ mumlade mest för sig själva så att man inte kunde förstå vad som hände.»


Kursutvärderingssystem från