ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Miljö- pch resursanalys för hållbar utveckling, VMI041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-07 - 2008-03-31
Antal svar: 99
Procent av deltagarna som svarat: 76%
Kontaktperson: Ulrika Palme»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

Kursmålen definierar det som ni förväntas kunna när kursen är slut och det ni kommer att bli examinerade på. Kursens övergripande syfte är att:

”,,ge teknologerna en förståelse för hur deras framtida verksamhet som V-ingenjörer kan påverka yttre miljön och hushållningen med naturresurser och ge en förståelse för sambandet mellan olika verksamheter och de kända miljöproblemen. De skall dessutom kunna tillämpa dessa kunskaper för att utvärdera potentiell miljöpåverkan från olika verksamheter/projekt och baserat på denna utvärdering söka tekniska lösningar som bidrar till en uthållig utveckling.”,,


Kunskapsmål

1. Kan du efter kursen tillämpa tidigare (ex. vattenkemi, geologi och ekologi) och under kursen inhämtade kunskaper för att förstå och kunna tolka de förändringar som uppfattas som miljöproblem?

99 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej, inte alls»1 1%
Nej, bara till viss del»6 6%
Ja, ganska bra»66 66%
Ja, mycket bra»29 29%
Vet ej»1

- Jag har fått kunskap i hur man identifierar miljöproblem men även att det är många faktorer som orsakar en miljöproblem.» (Ja, mycket bra)
- Informationen man fick under föreläsningarna var väl anpassad till de ämnen vi senare behandlade i våra rapporter och i vår grupps fall hänvisade vi ofta till föreläsningarna som källor.» (Ja, mycket bra)
- Vattenkemin var svår, förbättra hela kemidelen.» (Ja, ganska bra)
- Kemi från basåret och Naturkunskap, A och B från gymnasiet.» (Ja, ganska bra)

2. Har du efter kursen kunskap om orsak-verkankedjor för kända miljöproblem t.ex. eutrofiering, försurning och växthuseffekten?

98 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Nej, bara till viss del»1 1%
Ja, ganska bra»55 56%
Ja, mycket bra»42 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.41

- många komplicerade processer som man behandlat på ett överskådligt sätt. i och med förenkling blir sambanden ibland ngt oklara» (Ja, ganska bra)
- Jag har inte lärt mig så värst mycket nytt på detta området faktiskt. Å andra sidan är repetition aldrig fel.» (Ja, ganska bra)
- Mycket information om de kända miljöproblemen har införskaffats under kursens gång. Jag har även lärt mig att ett miljöproblem är mer eller mindre allvarlig beroende på från vilken perspektiv man ser det ifrån.» (Ja, mycket bra)

3. Har du efter kursen grundläggande färdighet i att analysera miljöpåverkan ur ett miljösystemanalytiskt perspektiv?

99 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej, inte alls»1 1%
Nej, bara till viss del»8 8%
Ja, ganska bra»66 66%
Ja, mycket bra»22 22%
Vet ej»2

- Övningarna har varit väldigt lärofulla, när det gäller att lära sig att analysera olika miljöproblem.» (Ja, mycket bra)
- Jag kan använda vissa modeller, men jag hade gärna lärt mej mer.» (Ja, ganska bra)

4. Har du efter kursen kännedom om viktiga strategier och tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan av olika verksamheter?

99 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej, inte alls»0 0%
Nej, bara till viss del»20 20%
Ja, ganska bra»60 60%
Ja, mycket bra»18 18%
Vet ej»1

- Jag har lärt mig att det bästa sättet att förhindrar miljöproblem är att ändra livsvanor (till ett bättre, ur miljösynpunkt). Att tekniken måste förbättras för att tillgodose den växande populationen är också viktigt.» (Ja, mycket bra)
- De tekniska lösningar vi har sett var främst de som har ngt samband med rapportens ämne, och det har inte funnits så mkt tid till att studera själva lösningen mer ingående. tex katalysatorer, rökgasrening och sluten deponi är lösningar man i stort kan redogöra för, men mer med fokus på VAD de gör och inte så mkt på HUR de fungerar» (Nej, bara till viss del)
- Skulle vilja lärt mig mer om detta.» (Nej, bara till viss del)
- Skulle absolut vilja lära mig mer om detta.» (Nej, bara till viss del)


Färdighetsmål

Ett annat kursmål är att öva förmågan att förmedla information på ett effektivt sätt. I projektuppgiften ska du kort beskriva och jämföra olika tekniksystem med utgångspunkt från samhällets syn på resurser och miljöpåverkan.

5. Har du utvecklat din förmåga att beskriva, jämföra och diskutera tekniska systems påverkan på miljön?

99 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej, inte alls»1 1%
Nej, bara till viss del»13 13%
Ja, ganska bra»56 56%
Ja, mycket bra»30 30%
Vet ej»2

- Med projektet har jag kunnat tillämpa de kunskaper jag fått från kursen.» (Ja, mycket bra)
- Tror att jag hade ganska bra förmåga redan innan så om kursen bidragit till att utveckla den är väll lite att ta i...» (Ja, ganska bra)
- Till viss del. Skulle gärna haft en längre/djupare/ bättre utformad kurs så man lärde sig ordentligt.» (Nej, bara till viss del, Ja, ganska bra)

6. Har du ytterligare utvecklat dina färdigheter i rapportskrivning, informationssökning och presentationsteknik?

97 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Nej, bara till viss del»21 21%
Ja, ganska bra»46 47%
Ja, mycket bra»30 30%

Genomsnitt: 3.09

- Gäller ungefär samma där.. De föreläsningar som varit under kursen i det ämnet har inte varit särskillt givande. Det som kan nämnas är väll att jag utvecklat min förmåga att strukturera arbetet då det varit lite tajt med tid...» (Nej, bara till viss del)
- Känns som att mkt kritik från lärare inte har någon substans. Ibland kommer påståenden som inte kan motiveras. En heldel bra kritik, men även en del rent struntprat.» (Nej, bara till viss del)
- Inte så värst mycket faktiskt. Å andra sidan kunde man lagt ner mer jobb på detta än vad min grupp gjorde. Undervisningen vi fått i detta har varit bra iallafall.» (Nej, bara till viss del)
- Ja, till viss del.» (Ja, ganska bra)
- Skulle vilja ha tydligare riktlinjer och konkreta exempel.» (Ja, ganska bra)
- All övning är en erfarenhet rikare» (Ja, ganska bra)
- Informationskompetens kursen har varit en stor hjälp vid sökning av information.» (Ja, mycket bra)

7. Har du blivit medveten om hur ett och samma stoff måste anpassas för aktuell målgrupp och situation för att bli så effektivt som möjligt?

99 svarande

Nej, inte alls»3 3%
Nej, bara till viss del»21 21%
Ja, ganska bra»57 57%
Ja, mycket bra»18 18%

Genomsnitt: 2.9

- Vadå stoff? Skriv frågor man fattar» (Nej, inte alls)
- Svår fråga.» (Nej, bara till viss del)
- Det är svårt att veta vad som menas med frågan. Anpassar man inte alltid sin text efter den som ska läsa?» (Nej, bara till viss del)

8. Har du förbättrat din förmåga att tillämpa en problemorienterad och analytisk metod vid produktion och bearbetning av texter och presentationer?

99 svarande

Nej, inte alls»2 2%
Nej, bara till viss del»24 24%
Ja, ganska bra»54 54%
Ja, mycket bra»19 19%

Genomsnitt: 2.9

- Jag, personligen, har fortfarande mycket kvar att jobba på med den här biten, men i gruppen har det ändå fungerat bra.» (Nej, bara till viss del)
- Är inget nytt, men förbättras väl alltid ngt» (Nej, bara till viss del)
- Nej, inte direkt. » (Nej, bara till viss del)
- Just "bearbetning av texter och presentationer" kändes som samma som vi fick lära oss under förra terminen. Visst ger övning färdighet, men lärt mig något nytt... nja. Analytisk förmåga, där har jag däremot utvecklats.» (Nej, bara till viss del)
- Samma här, skriv enklare» (Nej, bara till viss del)
- Det var ont om fakta, vi fick ta det vi kom över och anpassa oss efter den.» (Ja, ganska bra)
- mycket funderingar i början gärna att detta gås igenom utförligarer innan det börjar» (Ja, ganska bra)
- Mkt plats i rapporten för egna slutsatser utifrån de siffror och tekniska rapporter som ligger till grund för arbetet. Analysorienterat. Bra att många sätt att schematisera processer tagits upp på föreläsningar» (Ja, mycket bra)

9. Har du förbättrat din förmåga att arbeta i grupp?

99 svarande

Nej, inte alls»2 2%
Nej, bara till viss del»34 34%
Ja, ganska bra»41 41%
Ja, mycket bra»22 22%

Genomsnitt: 2.83

- med tanke på att jag inte hade nån grupp utan bara var två personer så nej» (Nej, inte alls)
- Jag tycker inte att jag har lärt mig något nytt gällande att arbeta i grupp, då vi har fungerat ganska bra ihop. Det känns som man lär sig mest de gånger som det verkligen strular till sig och man måste lära sig att kompromissa och ta hänsyn till andras åsikter.» (Nej, bara till viss del)
- Det behövs olika sätt att sammarbeta med olika människor, dock är jag mycket anpassningsbar och har en positiv inställning till grupparbeten. Det behövs ofta en ledare, efter en vecka brukar jag ta den rollen om ingen annan tagit den. Utan ledare blir det lätt ostrukturerat.» (Ja, ganska bra)
- Känner att gruppdynamiken är väll lite tveksam. Svårt att få en grupp att fungera under så pass kort tid, särskillt när man är 4 st. Optimalt tror jag vore 2, men man behöver ju öva på att arbeta i större grupper också...» (Ja, ganska bra)
- Dock tycker jag att man bör vara i samma diskussiongrupper från början av kursen som när man skriver rapporten.» (Ja, ganska bra)
- Blir väl lite bättre varje gång man gör det, lär sig alltid nått.» (Ja, ganska bra)
- Innan kunde jag inte prata med någon men nu har hela världen öppnat sig för mig.... » (Ja, mycket bra)


Övergripande frågor om kursmålen

10. Hur begripliga är kursens mål?

99 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 21%
Målen är svåra att förstå»4 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»51 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 23%

Genomsnitt: 2.76

- Jag är nöjd med dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lärarna har helt klart olika nivår vilket inte får förekomma enligt mig. Ta och sätt er ner och väv samman en betygsmall.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursen är väldigt bred, svårttolkat med djupet. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

11. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

87 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 3%
Ja, målen verkar rimliga»76 87%
Nej, målen är för högt ställda»8 9%

Genomsnitt: 2.05

- I förhållande till poängtalet är målen bra. Jag hade gärna sett mycket mer miljöundervisning.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Men arbetet tar för lång tid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Bra balans skulle jag tro.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lägg om fördelningen av tentan/rapporten. Har lagt ner betydligt mer tid på rapporten trots att den bara är 3p.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Övning 4 kändes lite överkurs, då till och med inte kursldarna kunde ge svar på frågeställningarna! Bedömningen av att inte ta med det på tentan var bra!» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket tid som lades ner på projektet. De andra kurserna blev väldigt lidande.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Den teoretiska biten kändes helt ok, även om den såg tung ut när den började. Däremot hade projektuppgiften alldeles för högt ställd ambitionsnivå. Vi fick kritik för att vi inte hade fått med något som nog hade tagit en vecka extra att undersöka. Jag fick höra om någon grupp som hade fått sitt arbete nerslaget av handledare mindre än en vecka innan inlämning, och var tvunga att skriva om stora delar. Ska bli intressant att se mattetenta resultaten när de kommer, många som säger att matten blivit lidande.» (Nej, målen är för högt ställda)

12. Testade examinationen om du uppnått målen?

93 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»44 47%
Ja, i hög grad»45 48%
Vet ej/har inte examinerats än»2 2%

Genomsnitt: 2.5

- Tyckte att tentan var för mycket rabla kunskap utantill och byggde mer på att man kunde begrepp som inte är speciellt vedetagna än på förståelse. T ex används inte I = PAT på miljövetarprogramen.» (Nej, inte alls)
- Kursboken var överflödig. Mycket enkel logisk information togs upp under övningar och föreläsningar. Dessa kompletterades med Kurs kompendiet» (I viss utsträckning)
- Hade vart bättre utan gamla tentafrågor» (I viss utsträckning)
- Jag anser att tentan var dåligt utformad och missade fokus med kursen. Frågorna testar inte förmågan utan snarare råkunskap om saker som egentligen är orelevanta... Enligt mig bör tentan testat analytisk förmåga och miljösystemtänkande (vilket jag tror är den del som är viktig att ha med sig i arbetslivet) istället för onödiga definitioner som man lätt kan kolla upp om man i framtiden skulle behöva dem.» (I viss utsträckning)
- kunde vart klart bättre, tillexempel kan uppgift där man ska dra paraleler till en tidningsartikel nämnas, där man dels kan påpeka källan bristfällig och där man som vanligt inom många "media" problem drar lös slutsatser och tror att människan är källan till all förändring på jorden» (I viss utsträckning)
- Svårt med kryssuppgifterna. När man pluggar till en tenta går man inte in så i detalj som det krävdes för att svara rätt på dem. Dessutom var det svårt att veta vad man skulle koncentrera sig på den tjocka, tunga boken övningar gammal tenta, föreläsningar eller hjälpkompendiet från förra året. Skulle vi pluggat in allt hade vi behövt många många veckor på oss.» (I viss utsträckning)
- Anser att exempelvis kryssfrågorna inte bör vara såpass "luriga" språkmässigt och istället baseras mer på endast miljökunskap» (I viss utsträckning)
- lite mycket utantill kunskap, som man fort glömmer.» (Ja, i hög grad)
- Tentan ja. Projektuppgiften... går ju diskutera.» (Ja, i hög grad)
- Dvs om ni menar tentan» (Ja, i hög grad)

13. Vad tycker du var det viktigaste som du lärde dig i kursen?

- Att värna om bra miljöalternativ för ett hållbar utveckling»
- Har blivit mer medveten om miljöeffekter och vet vad som ska göras för att förbättra»
- Helhets situation, komplexiteten som alltid finns bakom varje alternativ.»
- Olika sätt att uppskatta miljöproblem på.»
- Det som min rapport handlade om, och även andras. Bra relevanta ämnen.»
- det mesta av de hanterade momenten är viktig kunskap»
- Att kunna se på ett problem från olika perspektiv»
- allt om växthuseffekten och om andra viktiga miljöproblem»
- Framförallt att jag fått en mer övergripande miljöförståelse och allmän kunskap om de vanliga miljöproblemen.»
- Att människor måste ändrar sina livsvanor och börja tänka på miljön istället för den personliga välfärden om mänskligheten ska få det gott ställt även i framtiden. Att analysera olika miljöproblem är också en väldig viktig moment»
- Förklaringar på vad vanliga luftföroreningar egentligen är. »
- Allmänt om miljöproblem, analys av miljöproblem. »
- Fåå in ett djupare miljötänk i allmänhet. Framförallt lärde jag mig mer om olika miljöproblem, växthuseffekt kunde man redan en del om.»
- övergripande miljkonsekvenser, se många olika sidor på problemen»
- Att människan faktiskt kan påverka och ändra sina metoder för att nå ett kretsloppssamhälle. På väldigt lång sikt, dock.»
- Oj, jag har lärt mig hur mycket grejer som helst som jag borde ha vetat. Det viktigaste är dock att jag blivit mer miljömedveten och kan basera mina val på hårda fakta, i flera fall, vilket känns riktigt bra. Detta märks även hos mina övriga gruppmedlemmar och klasskompisar i viss mån. Och att alla vill sprida budskapet vidare!»
- Det är svårt att peka på något specifikt, tycket att allt har varit viktigt»
- DPSIR-modellen, LCA. växthuseffekten, övergödning, försurning, och försämrad luft.»
- Metoder att beräkna miljöpåverkan med exempelvis IPAT. Sättet att strukturera miljöproblematiken i nytta och påverkan.»
- livscykelanalys»
- LCA-metoden tror jag är en av de viktigaste sakerna som jag lärt mig eftersom att det ge ett perspektiv som man annars lätt ser förbi. Sedan tycker jag att I=P*A*T är mycket intressant för hur man ser på de olika miljöaspekterna och bara att diskutera miljö allmänt har jag blivit bättre på och känner mig inte helt avhängd när det kommer till miljöfrågor utan kan se till olika aspekter. Ser det hela på ett annat sätt »
- Saker om mitt ämne och allmänt lite mer rutin på att redovisa och arbeta i grupp»
- ökad förståelse för sammanhanget mellan miljöpåverkan och miljöeffekt»
- att förstå det globala miljöproblemen i större utsträckning»
- Har inte lärt mig något speciellt»
- Allt, speciellt livscykeltänkandet»
- att kunna se och identifiera miljöproblem orsakade av tekniska system samt att på ett realistiskt sätt hitta möjliga lösningar på dessa.»
- Bättre på rapportskrivning, hur viktigt det är att källhänvisa och vara källkritisk. Även Hur viktigt det är att definiera syfte väl och hålla sig till det, vilket är mycket svårt och därmed nyttigt att träna på.»
- Att få kännedom om de olika miljöproblemen som existerar samt vad som kan göras åt det.»
- Framför allt lärde jag mig mycket om alternativa bränslen eftersom att mitt grupparbete handlade om det. Mycket intressant. »
- Att skriva rapport bättre»
- De olika orsaker som skapar miljöproblem.»
- Hur alternativa energikällor fungerar.»
- Att hållbar utveckling är viktigt»
- olika energianvändningars miljöpåverkan»
- Det man skrev om i sin rapport, alternativa energikällor.»
- Begreppen om hållbar utveckling och miljöpåverkan från olika sektorer i samhället.»
- Se ett samband mellan en rad olika handlingar, beteenden som vi människor gör/har och dess miljöpåverkan. Vägen från vårt mänskliga behov av en massa, kan tyckas onödiga, saker till hur vår jord påverkas och kan hantera det. »
- Den har gett mig en grund i miljötänkande»
- konsekvenser och nuläget»
- Det viktigaste tycker jag var begreppet "livscykelanalys", "I=PAT", "DPSIR" och dess innebörd»
- Förstå livscykelas analys och hållbar utveckling»
- Att kunna förstå många begrepp och se miljöproblem från flera vinklar»
- Att öppna ögonen och tänka efter en gång extra om det går att göra saker på bättre sätt. En bra helhetsbild av hur alvarliga dessa frågor är och att en förändring måste ske. »
- Jag har fått många nya infallsvinklar när det gäller många olika saker. Framförallt gällande energifrågan, då jag varit väldigt inskränkt (är kanske fortfarande det) gällande kärnkraft, då jag gick vid en gymnasieskola som drevs delvis av forsmarks kraftgrupp AB. Bodde 500 meter ifrån reaktorerna!»
- Hur man kan sätta in olika miljöproblem i olika modeller och räkna på inverkan.»
- Hur allvarliga miljöproblemen verkligen är i världen, och att det verkligen krävs insatser för att vi inte ska förstöra vår miljö.»
- databaserna på biblioteket»
- Dagens miljöproblem och hur de uppkommer»
- Projektuppgiften och orsanverkankedja samt Livscykelanalys har gett mest!»
- Det mesta... avfallshantering, transporter, öva på att presentera... skriva rapporter. IPAT, DPSIR,kemin...»
- en bredare förståelse om dagens situation»
- Grundläggande kunskap om vilka problem som finns samt en förståelse av vad som måste göras i stor utsträckning.»
- livscykelanalys»
- Jag kan inte välja nåt specifikt, då kursen förutom övningarna var väldigt intressant.»
- Jag tycker att förståelsen av LCA var viktig för att på så sätt se hur något påverkar under hela livcykeln.»
- Allt var viktigt utom kemin»
- att utveckla mina tankar kring miljöproblem»
- Grundläggande kunskaper om hur människan påverkar naturen och ev hur man kan arbeta för ett mer hållbart samhälle.»
- Att se problem under ett längre perspektiv mha livscykelanalys och inte bara se de kortsiktiga påverkningarna.»
- man kan inte nog poängtera vikten av att alla gör förändringar i sitt beteende för miljöns skull.»
- olika miljöproblem och dess orsaker»
- Att det finns en för och nackdel med allt, miljöproblem och dess lösningar kan inte ses som svart eller vitt.»
- LCA»
- IPAT»
- Hur viktigt miljön är.»
- Orsak/verkan»
- Tänka mer på vad som händer med miljön. Allmän kunskap»
- Analysmetoderna, dels LCA men speciellt DPSIR»
- Det vi lärde oss under föreläsningarna, rapporten gav inte lika mycket»
- Att få en lite annan syn på vissa miljöproblem. Det var nyttigt samtidigt som jag personligen tycker att synen på vissa miljöproblem ofta var mycket vinklad. »
- Orsak-verkan»
- Att vi står inför en rad prövningar och att det måste ske en förändring i samtliga länders resursandvädning.»
- hur alla miljörelaterade problem hänger ihop»
- Att koppla ihop miljöproblem med olika orsaker och hur man arbetar för att lösa dessa. »
- Allt angående växthuseffekten, försurning och övergödning.»
- Lite av varje, mer medveten om de olika miljöproblemen som finns och vad vi kan göra för att förbättra.»
- Att tänka mer miljövänligt och trots allt negativt ändå forsätta jobba för en bättre tillvaro.»
- att det inte finns någon entydig lösning på miljöproblemen, varje lösning för med sig nya problem. överkonsumtion är största problemet»
- Jag fick ut mest av grupparbetet.»
- Bakgrunden till dagens problemen och hur de kan komma att förändras i framtiden»
- fick en ökad medvetenhet om min omgivning och mijön, samt hur jag i min vardag påverkar dem och vad jag kan göra för att förhindra det.»

14. Vad var svårast i kursen?

- Att plocka ut bra material till rapporten»
- Att skriva en rapport på så kort tid»
- Kemi delen»
- Att ställa samman rapporten under såpass kort tid.»
- Kemidelen var nästan omöjlig då vi inte hade den förkunskap som krävdes för uppgifterna.»
- veta vad som förväntades»
- Att samla in korrekt information till projektarbetet»
- att analysera för och nackdelar»
- Att hinna utföra projektarbetet i tid»
- Få till en bra rapport, fåreda på vad vi egentligen skall göra»
- Att prestera en högkvalitativ rapport under tidspress. Att motivera mig att studera ambiöst.»
- Tidspress för arbetet»
- Att tolka olika källor, eftersom det finns många olika svar»
- Kemidelen! Krävde alltför mycket grundkunskaper. Bättre göra en mindre djupgående och mer generell övning i ämnet, tror jag.»
- Kemidelen.»
- Personligen har jag inte funkat jättebra i stordiskussionerna. Passar mig inte som person helt enkelt. Att pressa fram en rapport på 2 veckor kan man väl i och för sig säga var det svåraste, men det visade sig att all schemalagd tid för detta ändå var ganska rimlig. Fast mattekursen har nog i alla fall blivit lidande.»
- Kemi- diskussionen.»
- Knyta samman allt, kemi-lektionen. Uttrycka sig på tentan och i grupp. svårt att få ut det man vill ha sagt. Inte pga. »
- Svara på frågorna i kompendiet.»
- hitta relevant information»
- Svåraste tycker jag det var att få ihop en bra rapport med bra innehåll och att begränsa sig till etty malare område. Man vill väligt lätt sväva ut i större utsträckning ibaland och det är var jag haft svårt för.»
- Att hinna med, kort tid, inte hinna tänka igenom riktigt.»
- Fantastiskt högt tempo»
- presentationen»
- Ingenting»
- inget»
- den korta tiden man fick på sig att skriva en rapport, samtidigt som man ska försöka hålla den andra kursen vid liv.»
- Att hinna med allting, speciellt rapportskrivning, med tanke på att handledning var vilseledande, vilket medförde att vi fick börja om några gånger. Andra kurser tar skada av att denna kurs tar så mycket tid.»
- Rapportskrivandet på så pass kort tid, framför allt att hitta information och göra en bra analys på den knappa tiden.»
- Kemidelen som hörde till en av övningarna. Tycker inte den behöver vara med alls faktist eftersom att kursen inte riktigt går in på det annars. »
- Att hinna skriva rapporten och planera redovisningen»
- Den kemiska biten, under första delen av kursen.»
- Att referera på ett korrekt sätt»
- källförteckningen»
- kemi-delen»
- Att referera på ett helt korrekt sätt, lite petigt.»
- Greppa hur mycket kusren skulle behandla av anvisad kurslitteratur. Fokus vid diskussionövningar»
- Att förstå det mesta i kemidelen. Jag minns ingenting från tidigare kemikurser, så detta tycker kjag var en aning besvärligt.»
- Att hinna fördjupa sig så mycket som man skulle vilja på den krota tiden.»
- tidsbrist»
- Svårast var att förstå vad det viktigaste var att lära sig ur boken, utifrån alla de kapitel som angavs i samband med övningar och tenta. »
- Skriva rapporten eftersom det var svårt att hitta information och lite tid. Man hann inte smälta allt man lärt sig och arbeta genom texterna.»
- Tidspress»
- Att det har varit så mycket i samma kurs. Svårt att svara på frågor på tentan när man vet att det kan ge minuspoäng.»
- Stundtals att hitta motivation. »
- Kemidelen»
- Det är så otroligt mycket, begrepp blandas lätt ihop.»
- få grepp om rapportens analysfas»
- Svårast information att ta in: Kemidelen, fattade inte mycket alls där. Andra delar var bra förklarade och lätta att ta in.»
- Kemin! Den var också lite onödigt!»
- övningarna, dålig koncentration, fick inte ut så mycket av det och på tentan förväntades vi kunna det vi gått igenom.»
- att förstå hur en analys skulle göras»
- att hinna ta till sig de kunskap man lärt sig, alldeles för högt tempo i rapportskrivningen»
- kemiövningen»
- Övningarna för de var så sjukt tråkiga.»
- IPAT och DPSIR- modellerna. Det var svårt att skilja på de olika delarna.»
- Arbetet som krävde så enormt mycket tid»
- att hinna vara med på alla obligatoriska moment / schemakrockar»
- Det var lite ont om tid, både till tentan och grupparbetet. Det hade varit bättre om dessa löpte parallellt så man får längre tid att smälta all ny fakta.»
- Projektuppgiften pga tisbrist»
- att utföra en bra studie och att skriva rapport på denna på så pass kort tid.»
- miljökemin»
- Den kemiska förståelsen»
- Att få tiden att räcka till»
- Miljökemi»
- Få tiden att räcka till projektuppgiften.»
- Kemiövningen»
- Kemi...»
- Inget var svårt, frågorna på tentan blev däremot svårare eftersom de handlade mer om att inte åka fast på formuleringarna...»
- Övningarna, för mycket frågor på för kort tid och alldeles för långa arbetspass på alldeles fel tid på dagen.»
- Det har varit mycket dålig planerig och information, framförallt under rapportdelen av kursen vilket har gjort det extremt svårt och energikrävande för oss att göra en så bra rapport som möjligt.»
- projektet, oklara krav på rapportensstruktur från handledare.»
- Kemi-delen»
- arebetet eftersom vi hade så lite tid»
- Kemiövningen »
- Kemidelen.»
- Att få till ett bra projekt arbete, tyckte att tiden var för knapp och att resultatet skulle bli bättre om vi hade haft mer tid.»
- Att få grepp om projektarbetet. Kändes väldigt abstract till en början.»
- att förstå hur rapporten skulle se ut och hur den skulle skrivas»
- Att få så lite tid till Raporten.»
- Kemiuppgifterna.»
- projektarbetet, svårt attveta vad man ska skriva när det handlar om miljö och alla rapporter är tvetydliga. Dessutom var det väldigt kort tid.»


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

99 svarande

Mycket liten»6 6%
Ganska liten»22 22%
Ganska stor»42 42%
Mycket stor»29 29%

Genomsnitt: 2.94

- jag har läst in alla förläsningar på egen hand och det gick utmärkt!» (Mycket liten)
- Kunde inte närvara på 80% av dessa» (Ganska liten)
- Nästan precis samma föreläsningar, fast något mer kortfattade, gavs under kursen Byggande i Samhället. Jag kände igen nästan alla power-point-slides.» (Ganska liten)
- Jag var frånvarande rätt mkt. Men det jag va med på gav mkt» (Ganska stor)
- De föreläsningar jag gått på var riktigt bra. De absolut bästa föreläsningarna hittills. Tyvärr hade jag struligt med tid särskilt första halvan av läsperioden.» (Ganska stor)
- De hade en bra röd tråd, intressant, man höll sig vaken, dock var det mer sömnpotential på svenskaundervisningen. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit väldigt intressanta och givande» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit jättebra! Väldigt intrssanta, påläst föreläsare, relevant och hjälpsam powerpoint i samband med föreläsningarna. Bra och lättförstålig nivå. » (Ganska stor)
- Vart på alla tycker att de är matnyttiga, men övningarna hade inte alltid med föreläsningarna att göra. Annars mkt bra.» (Ganska stor)
- Presentationerna behöver förbättras ganska mycket. Varierande stil (mallar) och ganska intetsägande slides. Den muntliga presentationen var bra men dåligt och förvirrande presenterade. Ofta nerpunktat och för mycket text. Ta fram det som är viktigt, annars är det svårt att hinna läsa och framförallt anteckna. Det är svårare att minnas om slides säger _exakt_ likadant som det som sägs. Varför presentera om det ända du säger redan står i Powerpointen...?» (Ganska stor)
- Vart bra och intressanta och man har lyckats hålla sig vaken på de som berör miljö. De som vart språkliga tycker jga vart sämre...de är bra på sina ställen men på andra är det svårt att hålla ögonen öppnan.» (Mycket stor)
- Ulrika Palme var en bra och pedagogisk» (Mycket stor)
- Väldigt bra!!!» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket intressanta och givande. Dock skulle ribban eventuellt kunna ha lagts lite högre. Å andra sidan har jag läst extra miljö under gymnasiet, så jag kanske inte är representativ.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar, intressanta!» (Mycket stor)
- Bra och intressanta föreläsningar!!» (Mycket stor)
- Har bara gått på föreläsningarna. Ingen bok.» (Mycket stor)
- Till tentan mycket bra men färeläsningarna borde riktat in sig mer på våra arbeten» (Mycket stor)
- mkr bra och tydliga föreläsningar, pedagogiskt, det fastnade efteråt. lätt attt få tag på föreläsarna efterår om man behövde fråga.» (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

99 svarande

Totalt:

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»11 11%
Ganska stor»53 53%
Mycket stor»33 33%

Genomsnitt: 3.18

Fördelat på olika grupper:

Handledare: Johan Erlandsson: (32 st)
Mycket liten1 3%
Ganska liten2 6%
Ganska stor20 62%
Mycket stor9 28%

Genomsnitt: 3.15

- Blir rörit med diskussioner, men det är nog ett bra sätt att lära sig eftersom man får tänka till lite. Ni borde ta bort diskussionerna i stor grupp, de ger ingenting» (Ganska stor)
- För honom finns det bara ett rätt på alla frågor för honom och jag tycker det skapar en stämniong där man inte riktigt vill svara på frågpr eftersom att man inte rioktigt vill svara eftersom han har väldigt svårt att förstå sig på andra tankegngar känns det som. Där e mot tycker jag att övningarna i sig är mycket bra.» (Ganska stor)
- Har man hängt med hyffsat här klara man tentan. Upplägget är nog rätt bra för det tvingar folk att lära sig ämnet.» (Ganska stor)
- Tyckte det var bra med diskussionerna i gruppen. Johan var en bra handledare! Kemiövningen har inte gett ett dugg» (Ganska stor)
- För stora grupper, blev lätt att alla inte hängde med i diskussionen, rekommenderat ca 4. Det var även för lite tid för att hinna ta in all den fakta som diskuterades. Det hade varit bättre att arbetat med färre frågor. Det var för jobbigt att sitta 4 timmar i streck och diskutera (man hann inte ta rast). Det gjorde att man inte var koncentrerad vid slutgenomgången. Annars var genomgång i storgrupp bra. Jag tycker dock att den tog lite väl lång tid och att handledaren skulle hjälpt till mer med svaren, kanske skrivit ner viktigt på tavlan.» (Ganska stor)
- Bra sätt att lära sig på!» (Ganska stor)
- Diskussionen i grupp efter var väldigt berikande och intressant.» (Ganska stor)
- Tiden för övningarna var för långa det skulle vara bättre om ni la två timmar på förmiddag och fortsatte två timmar på eftermiddagen.» (Ganska stor)
- Mycket lärorika.» (Mycket stor)
- Disskusioner i grupp har varit väldigt givande! lite luddiga frågor och uppfattade ibland att övningsledaren inte riktigt tog in våra åsikter utan hade ett eget rätt svar som han höll fast vid. » (Mycket stor)
- bra med diskussion i grupper, ger tid att reflektera och tillämpa sina nya kunskaper. samt bra med ledande frågor om svaret inte var rätt samt bra med genomgång i större grupp, då får man se problemen ur en annan synvinkel jämf med ens egen grupps. handledarna var till bra hjälp.» (Mycket stor)

Handledare: Eugenia Perez: (21 st)
Mycket liten1 4%
Ganska liten4 19%
Ganska stor11 52%
Mycket stor5 23%

Genomsnitt: 2.95

- jag tycker att övningsgrupperna är för stora. bättre med fler och mindre grupper. passen är för långa, man orkar inte mer än två timmar iaf. lägg fokus på färre och mer vettiga frågor, en genomgång mot slutet känns inte helt nödvändig. jag har ju naturligtvis lärt mig mycket på övningarna med det finns en hel del att jobba på här.» (Ganska liten)
- Övningarna är en bra del i kursen men pga många shemakrockar fick vi göra de flesta övningarna själva vilket fungerade utmärkt!» (Ganska stor)
- Bra arbetat av henne!» (Mycket stor)

Handledare: Anna Nyström Claesson: (22 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 4%
Ganska stor10 45%
Mycket stor11 50%

Genomsnitt: 3.45

- Övningarna har varit utdragna och sega stundtals.» (Ganska liten)
- Övningarna blev för mycket plöja text, tolka diagram och sedan skriva svar. Diskussionen, som var det mest givande, hamnade alltid den sista halvtimmen när man suttit och grottat ner sig i diagram i tre timmar, ingen var så laddad för att diskutera.» (Ganska stor)
- Anna är världens bästa övningsledare!» (Mycket stor)

Handledare: Torbjörn Svensson: (24 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten4 16%
Ganska stor12 50%
Mycket stor8 33%

Genomsnitt: 3.16

- Beror mestadels på sena eftermiddagar när alla vill hem, dålig koncentration... Det bästa hade varit att få dela in sig själva i grupper, vanligtvis uppskattar jag att få lära känna nya människor men här hade det varit bra att vara med de man känner väl för att våga säga vad man tror och tycker från början. Det kändes som att 3 övningar gick åt till att känna in varandra och många var inte delaktiga innan denj processen av igenom.» (Ganska liten)
- Övningarna var verkligen helt värdelösa. Bara att sitta och slå i tabeller, typ. Möjligtvis räkna nåt enstaka tal. Inget kreativt tänkande eller givande diskussioner alls, eller varaktigt lärande. Dessutom var de jättetråkiga, till skllnad från övriga kursen som var mycket intressant. » (Ganska liten)
- Go Torbjörn!» (Ganska stor)
- Kunde strukteras upp på ett bättre sett där man fick möjlighet att diskutera mer det som kändes relevant, hade ofta att vi fick abryta intressanta diskussioner för att hinna med alla frågor som skulle diskuteras och besvaras» (Ganska stor)
- Bättre om man får välja egna grupper. Vissa vågar inte prata i en grupp där de inte känner några. Jobbigt med så långa pass på eftermiddagen också.» (Ganska stor)
- Bra upplägg på övningarna. Grupp arbeten gav mycket» (Mycket stor)
- Väldigt bra upplägg på de flesta övningar. Kemi-övningen bör dock omstruktureras då ingen hade tillräcklig kunskap för att kunna klara av att diskutera kring frågorna samt att de var mer faktafrågor än diskussionsfrågor» (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har projektuppgiften varit för din inlärning?

97 svarande

Totalt:

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»21 21%
Ganska stor»52 53%
Mycket stor»22 22%

Genomsnitt: 2.96

Fördelat på olika grupper:

Handledare: Johan Erlandsson: (30 st)
Mycket liten2 6%
Ganska liten5 16%
Ganska stor14 46%
Mycket stor9 30%

Genomsnitt: 3

- bra.. väldigt långa diskussioner, men givande. Bättre att få många olika sidor på grejor» (?)
- Gav en del Rapportskrivande kunskaper, dock för kursen i helhet så fick man ju informationen från tenta inlärning och övningar.» (Ganska liten)
- eftersom vi hade lite tid på oss var man mer stressad än koncentrerad på att lära sig.» (Ganska liten)
- Gruppmedlemmarna spelar dock in.» (Ganska stor)
- Om själva ämnet, annars liten.» (Ganska stor)
- På just det området som ämnet handlar om har man lärt sig väldigt mkt.» (Ganska stor)

Handledare: Eugenia Perez: (25 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten6 24%
Ganska stor17 68%
Mycket stor2 8%

Genomsnitt: 2.84

- visst lärde man sig om i vårt fall återvinning och förbränning men det känske inte är ett ämne som känns mest relevant för vår utbildning, svårt att koppla till v-ingenjör. » (Ganska liten)
- Har skapat en bredare förtåelse om hur många faktorer som påverkar beslut, påverkan, åtgärder, o.dy.» (Ganska stor)
- Intressant att jämföra och dra egna slutsatser.» (Ganska stor)
- Väldigt roligt, intressant bra handledare... Kanske lite väl detaljerat här också, hade velat lära mig mindre om mycket än allt om en liten del. Dock underlättade redovisningarna betydligt eftersom vi då fick en bredare kunskap, kanske skulle vi fått ut en rapport från varje ämne.. jag hade gärna läst mer. Det är ju faktiskt sådant som kan vara bra att utnyttja, att alla letar mycket om varsitt ämne och lägger massa tid på det men att vi sedan kan utnyttja den tiden genom att bara läsa igenom det mest relevanta var grupp har tagit fram. Det kanske inte är försent..?» (Mycket stor)

Handledare: Anna Nyström Claesson: (21 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten4 19%
Ganska stor11 52%
Mycket stor6 28%

Genomsnitt: 3.09

- Väldigt bra tillmötesgående och ställt upp snabbt när vi haft frågor och ställt upp» (Ganska stor)
- Höga krav som gav utdelning i slutändan! Bra att bolla idéer med.» (Ganska stor)
- Personligen mådde jag dåligt över den stress som rapporten gav en, möjlighet att få veta sin arbetsområde tidigare i kursen skulle ge en tid at finna information ich läsa på inom området så när väll arbetet dras igång kan man sätta igång att skriva direkt. Tidigare handledning och fler tillfällen. Klarare direktiv om strukturen på rapporten.» (Ganska stor)
- Projektuppgiften var rolig och intressant, man lärde sig mycket. Dock var det lite ont om tid.» (Ganska stor)
- Jag tycker att man alltid lär sig bättre på att jobba i projektform, även om det kan bli ett ganska snävt område man lär sig. Projektuppgiften blev lite utav korvstoppning när vi hade så kort om tid på oss. Samtidigt är det inte säkert att man hade lagt ned mer arbete bara för att man haft en vecka till på sig. Krav på engelsk källa kändes totalt meningslöst när vi redan på projektintroduktionen fick ut mycket bra svenskt material. Vi valde att fokusera på miljöproblem inom sverige, och då är de allra flesta rapporterna tillgängliga på svenska.» (Ganska stor)
- Tycker denna uppgiften vart jätte bra då man får arbeta med saker man tycker är intressanta.» (Mycket stor)
- tyvärr var tiden för knapp för att jag skulle kunna tillgodogöra mig all information och sätta mig in i hela vårt arbete till hundra procent och att arbeta igenom rapporten så väl som jag ville.» (Mycket stor)

Handledare: Torbjörn Svensson: (21 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten6 28%
Ganska stor10 47%
Mycket stor5 23%

Genomsnitt: 2.95

- Har redan haft några förkunskaper av ämnet! Däremot var det helt okej att titta på ur milösynpunkt!» (Ganska liten)
- Var inte så mycket att lära sig under projektrapporten, annat än ämnet man forska kring. Främst tillämpning.» (Ganska liten)
- vår handledare har inte varit överdriver hjälpsam eller vägledande i uppgiften. Själva rapporten var dock riktigt rolig och lärorik att arbeta med. Dock var det lite ont om tid. » (Ganska stor)
- Projektuppgiften var bra för inlärningen, dock lär man ju sig bara sitt område, vilket jag tycker är lite synd. Under redovisningen får man lite information om de andras områden, men det fastnar inte lika mycket. Annars tycker jag att projektuppgiften var mycket bra, det var roligt att kunna inrikta sig på det som man själv tycker är intressant.» (Ganska stor)
- Projektuppgiften var alltför stor med tanke på hur många poäng den gav och den tyngd som lades på tentan.» (Ganska stor)
- Kunde varit mer kontaktbar, exempelvis tel.nr?» (Mycket stor)

18. Till hur stor hjälp har kursboken (Miller) varit för din inlärning?

99 svarande

Mycket liten»73 73%
Ganska liten»21 21%
Ganska stor»5 5%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.31

- Dyr överflödig bok som man kan klara sig utan. Lite för hög nivå på den kanske. » (Mycket liten)
- Köpte aldrig boken men fick högsta betyg på tentan ändå, kanske borde ni utvärdera om boken verkligen behövs. Diskussionerna och övningarna ger bra information ändå.» (Mycket liten)
- Köpte aldrig boken fick fyra på tentan ändå. Avskaffa den boken de är både dyr och onödig!!» (Mycket liten)
- Totalt onödig» (Mycket liten)
- Valde att inte köpa den!» (Mycket liten)
- Hade ej boken men fick femma på tentan. Ni kan väl ha några ex att låna ut på övningarna.» (Mycket liten)
- Tittat på några få biler och läst 2 sidor text som jag inte tycker gav någonting detta dock i inledningen.» (Mycket liten)
- har inte köpt och inte ens öppnat någon annans.» (Mycket liten)
- Väldigt intressant bok med mycket bra fakta, men den har dock varit relativt onödig för kursen» (Mycket liten)
- har inte använts alls.» (Mycket liten)
- Skulle vilja säga extremt lite. Föreläsningarna är det som har lärt mig mest. boken känns helt överflödig och som en onödig utgift. Bättre att ni klipper i hop och väljer ut väsentliga sidor o ger ett litet häfte istället. » (Mycket liten)
- Ej köpt» (Mycket liten)
- Köpte den aldrig, kom in väldigt sent.» (Mycket liten)
- Jag köpte den och öppnade den på sista övningarna men inte en gång efter det. Många köpte den inte alls vilket antagligen var det förnuftiga valet (tyvärr)» (Mycket liten)
- Har knappaste öppnat boken, fick ut det mesta av förläsningarna och power pointen från dessa.» (Mycket liten)
- har ingen bok» (Mycket liten)
- Jag köpte inte ens boken och fick ändå en relativt stark fyra på tentan. Känns inte som om jag missade nåt när jag inte köpte den.» (Mycket liten)
- Jag köpte inte kursboken. Lånade den dock från en kompis, men hittade inget vettigt så i stor sett läste jag den inte alls. Den var lite bra under övningarna, men då tycker jag att det var för mycket onödig fakta runtomkring. Om man nu skulle läst den, så hade man behövt läsa efter eller före varje övning (vilket jag inte tror att många gjorde). Inför tentan använda jag mig av övningarna och svaren till dem istället.» (Mycket liten)
- Inte ens öppnat den» (Mycket liten)
- Har inte ens öppnat den. Bortkastade pengar!» (Mycket liten)
- Har inte ens använt den!» (Mycket liten)
- Fin att ha i bokhyllan? » (Mycket liten)
- Har inte köpt den, klarade det bra utan den» (Mycket liten)
- Mitt tips till nästa års elever är att inte köpa boken, man klarar sig alldeles utmärkt med föreläsningsanteckningar och att kika i kompendiet.» (Mycket liten)
- Har inte öppnat boken.» (Mycket liten)
- böckerna var bra att ha till hands under övningarna men i övrigt kändes det inte som att jag personligen behövde dem, vet inte om detta har att göra meda tt jag känner att jag ahr en ganska god grund redan sen innan. det var ganska grundläggande, det fanns säker dem som ansåg att böckena behövdes mkt.» (Mycket liten)
- Köpa en bok för 450kr för att läsa 10-20 sidor av den känns måttligt nödvändigt.» (Ganska liten)
- det känns som det hänvisats för lite till boken på föreläsningar och övningar, hänvisa gärna till avsnitt» (Ganska stor)

19. Till hur stor hjälp har kurskompendiet varit för din inlärning?

98 svarande

Mycket liten»20 20%
Ganska liten»38 38%
Ganska stor»35 35%
Mycket stor»5 5%

Genomsnitt: 2.25

- Var slut när jag skulle köpa så jag har delat på övningarna.» (Mycket liten)
- Samma där, har bara kollat på övningarna, i övrigt har boken varit helt onödig» (Mycket liten)
- användes bara vid övningstillfällena.» (Mycket liten)
- Kunde delas inom gruppen och vid studierna inför tentan var den helt orelevant. Kännns som ett onödigt köp!!!» (Mycket liten)
- Ej köpt det» (Mycket liten)
- Gick att skriva ut.» (Mycket liten)
- böckerna var bra att ha till hands under övningarna men i övrigt kändes det inte som att jag personligen behövde dem, vet inte om detta har att göra meda tt jag känner att jag ahr en ganska god grund redan sen innan. det var ganska grundläggande, det fanns säker dem som ansåg att böckena behövdes mkt.» (Mycket liten)
- Stod mycket man inte behövde fördjupa sig i.» (Ganska liten)
- övningarna var ju som sagt sådär...» (Ganska liten)
- Lite mer användning än kursboken, men kompendiet hade jag inte heller utan kollade med klasskamrater.» (Ganska liten)
- knappt läst det» (Ganska liten)
- De uppgifter som fanns i boken hade varit utmärkta som diskussionsunderlag om det inte hade varit för att nästan alla uppgifter handlade om att hitta svar i boken eller tolka oläsliga diagram.» (Ganska liten)
- Användes enbart vid övningarna. » (Ganska stor)
- Bra, bortsett från ett par stycken. Täcker allt, om än på lite för avancerad nivå i vissa delar.» (Ganska stor)
- Kurskompendiet i och med övningarna. en del överflödiga texter som man ändå inte orkar läsa. » (Ganska stor)
- i kombiantion med övningarna» (Ganska stor)
- Använde detta flitigt på övningarna därför matnyttigt.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit bra,dock har inte sidorna med fakta innan dessa varit till någon större nytta. Jag tycker att denna bok räcker för kursen, samt svaren till övningarna (inför tentan).Det är även ett rimligt pris på boken.» (Ganska stor)
- Har varit nödvändig under övningarna, annars ganska onödig.» (Ganska stor)
- Bra» (Mycket stor)
- Det var den jag lärde mig kursen på!» (Mycket stor)
- Det är där (och muntligen) man har pluggat till tentan.» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

98 svarande

Mycket dåligt»6 6%
Ganska dåligt»12 12%
Ganska bra»46 46%
Mycket bra»34 34%

Genomsnitt: 3.1

- Kursen har präglats av oreda och dålig planering. Specilellt med tider med vad vi skall göra!» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att informationen i överlag varit jättedålig. Det har varit en hel del tjorv och man har inte vetat vad som förväntats av en under en stor del av arbetet. Mer tydlig information efterfrågas.» (Mycket dåligt)
- Eller, Extremt dåligt! Det känns som om det över huvud taget inte har funnits någon planering. Ingen struktur alls. Ingen har koll på någonting, ingen framförhållning verkar finnas. Rörigt upplägg. Kursens upplägg borde vara klart redan vid start, det borde inte ta en vecka att göra upp grupper för grupparbete, alla handledare borde ha klart exakt vad som gäller. M.m.» (Mycket dåligt)
- Fel information ett flertal gånger och ofta sen information.» (Mycket dåligt)
- Inga handouts från Fia fanns på hemsida. Otydligt om peeresponse & ev kursreflektion» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt med handledarna.» (Ganska dåligt)
- sent ut med iformation och tider för respons och scheman och upplägg» (Ganska dåligt)
- bättre PDF-er som går att skriva ut, hmmm» (Ganska dåligt)
- själva utdelningarna gick väl bra, men utdelning av viktigt material var alltid för sent. Jag tycker att viktigt material för kursen måste komma tidigare. T.ex. information och schema för redovisning och opponerning kom aldeles försent. För att kunna planera under kursen krävs det att man får sådan information tidigt.» (Ganska dåligt)
- Det var dålig information om vad som skulle göras och när det skulle vara klart och liknande.» (Ganska dåligt)
- borde ha haft fler inbokade tillfällen att träffa handledare under projektets gång. » (Ganska dåligt)
- Mer struktur kring rapporten med information, hanledartillfällen, osv.» (Ganska bra)
- Var inte nöjd med att man inte rubricerade från början om vilka moment under kursens gång som är obligatoriska, då man inte kan planera för de andra kurser som till största delen krockade! Kursen överskattas av de inblandade» (Ganska bra)
- Lite mer utdelat material hade inte skadat. Det var någon av Fias föreläsningar jag saknade, hade jag för mej.» (Ganska bra)
- Vore guld att kunna skriva ut handouts innan lektion!!!» (Ganska bra)
- allt har gått att hitta hyfsat smidigt.» (Ganska bra)
- språk-delen: mycket dåligt Övriga föreläsningar: mycket bra!» (Ganska bra)
- På tok för mycket papper...» (Ganska bra)
- Bra, uppdateringa hela tiden. Engagerade ledare» (Mycket bra)
- enda saken man kan klaga på är i princip lite schema ändringar och tekniskt strul på redovisningen» (Mycket bra)
- Hemsidan fungerar bra som informationsutdelare.» (Mycket bra)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

99 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 3%
Lagom»30 30%
Hög»46 46%
För hög»19 19%

Genomsnitt: 3.79

- Låg i början, Sen ryck vid tentan och väldigt stor på slutet» (Lagom)
- Lite obalanserad, väldigt lugn första halva för att efter tentan ta upp orimligt mycket tid... Strukturera gärna tiden bättre!» (Lagom)
- Det var dock för kort tid till projektuppgiften...» (Lagom)
- Den gick från att vara låg till att bli väldigt hög under projektuppgiften.» (Lagom)
- på hela taget var det bra men det blev väldigt mycket i slutet i och med rapportskrivningen. » (Lagom)
- Men för hög på projektet.» (Lagom)
- låg under övningarna, men hög under slutet av kursen. att tentan värderas högre än arbetet känns lite skevt när många grupper lagt ner iaf 3 ggr så mycket tid på arbetet.» (Lagom)
- Väldigt lite tid för själva rapporten» (Hög)
- Mycket ojämn arbetsbelastning. Lite under början av kursen och mycket på slutet» (Hög)
- Lagom för första delen, på tok för hög på rapportdelen om den ska täcka området på ett bra sätt.» (Hög)
- Jag är lat.» (Hög)
- Långa eftermiddagar och stressig rapport.» (Hög)
- Under projektet var den väldigt hög tycker jag men kanske beror lite på vad man lägger ribban men känns som att alla arbetat väldigt mycket med denna de så övriga kurser fått stryka på foten.» (Hög)
- den var hög på rapportdelen fram till dess var den nästan lite låg» (Hög)
- Rapportskrivningen hade väldigt höga mål på väldigt kort tid, men gick väl å andra sidan rätt så bra ändå.» (Hög)
- Arbetsbelastningen inför tentan var låg men i rapportskrivningen var den mycket hög!» (Hög)
- övningarna gick i lagom tempo, men jag hade gärna haft mer tid på mig att skriva rapporten med gruppen.» (Hög)
- Skulle behövts mer tid till projektet!» (Hög)
- Speciellt under grupparbetet och speciellt med tanker på att det var så kort tid avsatt för rapporten, lite väl kort tid. » (Hög)
- Det var för kort tid att producera ett arbete på» (Hög)
- Övningarna tog mycket tid.» (Hög)
- Det blev ganska rejält stressigt under projektarbetet, lite mer tid hade inte skadat.» (Hög)
- Delen före tentan var ganska okej, dock var det aldeles för jobbiga övningnar då de var för långa. Delen efter tentan (arbetet med projektuppgiften) var mycket stressigt. Då fick man lägga matten åt sidan och bara sitta med miljön hela dagarna,och helgerna. Jag förstår inte varför vi inte kunde fått reda på projektgrupperna veckan direkt efter tentan. Då hade man kunnat satt igång på direkten, det hade varit bättre. Ni kunde lagt in en mijlöföreläsning på en kvart i veckan då tentan var då vi kunde valt grupperna och så hade ni kunnat satt ihop dem till veckan därefter. Det var alltså lite för kort tid.» (Hög)
- Väldigt kort tid för att göra ett relativt stort projektarbete!» (Hög)
- Lite mastigt med övningarna på 4 timmar. Annars ok.» (Hög)
- Främst pågrund av planeringen under raportdelen» (Hög)
- Många obligatoriska övningar som gör det jobbigt för de som har t.ex föreningar och jobb att sköta vid sidan om skolan.» (Hög)
- Ojämt fördelat. Låg under första delen och extremt hög under arbetet.» (Hög)
- ganska kort tid för projektet, kanske skulle kunna börjat med det lite tidigare, parallellt med övningarna?» (Hög)
- Alldeles för kort tid för att skriva rapporten... Halvtidsinlämning efter 1 vecka gjorde att denna blev mycket bristfällig på grund av att man ännu inte kunnat samla in tillräckligt med relevant material, renskrivit eller helt enkelt kommit fram till hur man ville ha arbetet. Därför blev handledningen och oppositionen vid denna också tämligen betydelslöst. En vecka till innan denna hade gjort ganska mycket, och jag tror att rapporten som helhet hade blivit mycket bättre.» (För hög)
- Dåligt med tid till rapport eftersom matten samtidigt.» (För hög)
- framförallt pga tidsbrist» (För hög)
- väldigt krävade arbete med tanke på den korta tid som finns » (För hög)
- en rapportskrivning på så kort tid gav en enorm press på samtliga, bör läggas över hela kursen och gå paraellt med diskussions övningarna» (För hög)
- För kort tid till de olika momenten (tenta och grupparbete)» (För hög)
- Dåligt upplägg. Aldeles för kort tid till projektuppgiften.» (För hög)
- Som sagt, projektuppgiften tog för mycket tid. Mer handledning och hjälp för att komma fram till resultat snabbare och hjälp till att hålla sig inom rätt ramar. Om nu handledaren vill ha ett speciellt resultat får han/hon säga det, att plugga på högskola ska inte innebära gissa-vad-läraren-tänker. Är det en öppen uppgift ska resultatet var öppet.» (För hög)
- Specielt projektet...» (För hög)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

99 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 5%
Ganska bra»48 48%
Mycket bra»33 33%
Har ej sökt hjälp»13 13%

Genomsnitt: 3.54

- Möjligheterna har väl funnits att ställa frågor, men inte alltid möjligheten att få svar.» (Ganska dåliga)
- Bättre möjlighet till handledarträff» (Ganska dåliga)
- Gällande handledning har den varit rätt kass. Fick ett mail på eftermiddagen att det skulle vara handledning. Var alldeles för sent. Mao fick vi ldrig någon direkt handledning. Responsen på projektuppgiften var bra, men kom ju alldeles för sent. Blev tvungna att ändra på massa saker när det var 5 dagar kvar. Oschysst!» (Ganska dåliga)
- midre lätt under arbetsprocessen, annars mkt bra» (Ganska bra)
- Bra på övningarna, mindre bra inför tentapluggandet.» (Ganska bra)
- Anna var alltid till hanns under rapportskrivningen, grym lärare!!!» (Ganska bra)
- Det var lätt att maila frågor. Dock var det svårt att få klara besked och bra svar på sina frågor.» (Ganska bra)
- Mycket bra under teoridelen. Mindre bra under projektet.» (Ganska bra)
- Bra under föreläsningar, mindre bra vid rapportskrivandet» (Ganska bra)
- Jag tycker att det har fungerat bra.» (Mycket bra)
- lätt att få kontakt med förelsäsare och handledare under utsatt tid, lite krångligare annars» (Mycket bra)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

99 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»28 28%
Mycket bra»67 67%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.65

- probelm i gruppen som tagit tid och fokus från u´,ppgiften» (Mycket dåligt)
- Kom in ny i en grupp där jag inte kände några alls. Det har dock fungerat bra.l» (Ganska bra)
- Vi är kompisar ändå i vår grupp, så det har varit både för- och nackdelar. Vi tog det lite väl lugnt i början under projektet, vilket resulterade i onödig stress i slutet av kursen.» (Ganska bra)
- Mycket bra under övningarna, mindre bra under projektet.» (Ganska bra)
- Klasskompisarna delar gärna med sig av sina kunskaper.» (Mycket bra)
- Alla är jättehärliga, snälla och sammarbetsvilliga!» (Mycket bra)
- Gruppdiskussionerna har lett till gott samarbete. Bra att det var samma grupper varje gång. » (Mycket bra)
- Sämre med vissa...» (Mycket bra)

24. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

98 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»35 35%
Hög»54 55%
För hög»8 8%

Genomsnitt: 3.7

- Miljöarbetet har tagit mycket tid vilket gjort att typ alla ligger två veckor efter med matten!» (?)
- Lite ojämnt? Lite väl mycket med 4h-passen i början och sedan stressigt med arbetet på så kort tid. Vet dock inte riktigt hur man skulle kunna förbättra helelr?» (Lagom)
- Jag skulle nog säga ganska lagom, men med tanke på hur svårt jag har med matten så för mej personligen kan jag inte hinna med allt. Men generellt är den nog ganska bra.» (Lagom)
- Belastning ökade markant de sista veckorna pga projektuppgiften.» (Lagom)
- Syftar ni på båda kurserna nu eller bara denna? Jmfr med fråga 21. Om frågan syftar på båda kurser är mitt svar "lagom"» (Lagom)
- Mkt matte. Nu på slutet kombinerat med rapportskrivning, har varit jobbigt.» (Hög)
- Kass planerat då rapportens tog alldelles för lång tid utifrån poängfördelningen.» (Hög)
- Matematikkursen har ibland blivit lidande då man varit tvungen att arbeta med projektet. » (För hög)
- Bra under rapporten.» (För hög)
- Projektet har tagit så mycket tid att annat (matematik) har fått skjutas åt sidan. inte alls bra!» (För hög)
- Arbetsbelastningarn var för hög under projektuppgiften. Då blev det bara att man jobbade med miljö och hann inte plugga någon matte. Det leder ju till att man på tentaveckan får plugga ihjäl sig på matten.» (För hög)


Önskade åtgärder

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- rapport skrivningen»
- Övningarna, Föreläsningarna»
- gruppdiskussionen»
- Föreläsningarna!»
- föreläsningarna»
- Övningarna, ger mycket inforamtion på ett bra sätt. »
- Rapport skrivandet och redovisning.»
- Gruppdiskussionen»
- Övningarna.»
- Övningskompendiet»
- Själva upplägget med övningar och arbete var bra.»
- det fina samarbetet inom grupperna»
- Rapportämnen, diskussion i grupper med handledare»
- Allt var relevant och givande till viss grad.»
- Det mesta var väldigt bra. Men behåll Ulrika och Eugenia länge!»
- Kombinationen rapportskrivande + föreläsningar å diskussion»
- Föreläsaren, Ulrika Palme.»
- Tentan»
- Upplägget med examination tycker jag är klockren och miljöföreläsningarna.»
- Hela upplägget bra »
- Övningarna»
- övningarna»
- Palmes föreläsningar. Har varit väldigt trevliga och pedagogiska.»
- Föreläsarn! De fina föreläsningsmetoderna.»
- Övningarna, de kan dock förbättras»
- rapport delen där man själv får leta fakta och ta ställning till om detta kan stämma eller ej. tiden kan dock förlängas för att ge en möjlighet till en genom arbetad rapport och muntlig framställning »
- Tycker det mesta är bra och bör behållas. Dock modifiera det endel.»
- Övningarna gav väldigt mycket. Innehållet på föreläsningarna var också väldigt bra.»
- Jag tror tycker att det är bra upplägg som det är. Men jag tycker arbetet var det roligaste.»
- Halvtidsinlämningen»
- tentan samt presentationen»
- projektdelen»
- Halvtidsinlämningen gjorde att man kom igång bra.»
- Projektbiten fast med längre arbetstid»
- handledning och halvtidsinlämning transportsystem var även ett mycket intressant ämne att jobba med»
- Föreläsningarna!!!»
- Föreläsningarna»
- övningstillfällerna»
- Arbetssättet med gruppdiskussioner var väldigt givande,likaså projektarbetet»
- Diskussionsstunderna»
- Föreläsningarna!»
- Övningarna. Tog mycket tid men samtidigt givande. Kanske lite bättre handledning ex. kemiövningen vilket var aningen matnyttigt. »
- Övningar (utom kemin), föreläsningar. Upplägget med tenta och projektuppgift är bra i grund och botten.»
- Disskussioner i gruppen Dina föreläsningar som jag var med på var jättebra»
- Ulrika och hennes föreläsningar! Projektuppgiften men som jag sa, mer utnyttjande av allas informationsökning...»
- Valmöjligheten till arbetsområde och gruppmedlemmar. »
- Föreläsningarna var jätte bra och intressanta =)»
- Föreläsningarna och projektarbetet.»
- Föreläsningarna, de var ett bra stöd inför övningarna.»
- Övningarna»
- Att ha tentan först och projektuppgift sen, det va ett bra upplägg.»
- Föreläsningarna!»
- Fördjupningsövningarna »
- alltihop är bra men det vore nog bättre om arbetet med rapporten började tidigare. å andra sidan är grundläggande kunskaper i miljö viktigt för att kunna tillgodogöra sig information och att samla stoff till rapportskrivandet. svår balans.»
- föreläsningar»
- Schemalagda arbetstilfällen med rapporten. »
- Bra med diskussionsövningarna i första delen av kursen. »
- Diskussionsövningarna ger mycket!»
- Föreläsningarna och övningarna har varit mycket bra.»
- Föreläsningarna var mycket bra och bör bevaras. även övningarna var bra men alldeles för långa och för stora grupper.»
- Diskussionen»
- övningarna, fast kanske lite mer komprimerat»
- Projektuppgiften, mycket bra.»
- Föreläsningarna va bra, även övningarna va intressanta men dock alldeles för långa. Det va svårt att hålla koncentrationen uppe hela tiden. Vissa av frågorna som diskuterades va viktiga, andra bör styrkas, ex. analysera grafer. Under rapportdelen va förelsäningarna med Fia mycket intressanta.»
- Projektsdelen. »
- gruppuppgifterna de tre första veckorna, men dom kanske ska ligga på förmiddagen när man tänker klarare, än kl 17.00..»
- diskussionerna »
- Diskussionsövningarna i grupp»
- Kvalitén på föreläsningarna.»
- föreläsningarna och övningarna var bra, även om de var lite långa tillfällen»
- övningarna var bra, trots att kompendiet hade en del konstiga diagram. detta gjorde att man fick träna sig att tyda, och tänka kritiskt»
- Redovisningsdagen och diskutionerna var en höjdpunkt värd att bevara.»
- Ulrikas roliga och trevliga föreläsningar!»
- bra föreläsningar och övningar.»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- relevantare och roligare föreläsningar»
- Tidspressen bör minska... Helst en vecka längre till halvtidsinlämningen av rapporten»
- Substitut till Miller boken»
- Kursliteraturen»
- Övningarna skulle kunna minska på statistikförståelse.»
- Ingen eller kraftigt förbättrad kemiundervisning.»
- övningarna bör bli mer konkreta»
- Omvärdering av kursbokens betydande. Är glad att jag inte köpte den då man klarar sig fint utan den. Antingen att ni tar bort den helt och hållet, eller använder den mer.»
- Skippa miller boken den var till väldigt lite hjälp! Det skulle bli bättre rapporter om det fanns mer tid till att göra den.»
- mer tid till projektarbetet»
- Ta bort boken, mer tid till arbetet »
- Biblioteksövning i tidigare skede under projektdelen»
- Inte behöva köpa boken, den används väldigt lite. Lite mer tid till arbetet och kanske dra ner lite på övningarna.»
- roligare ämnen att göra projekt om.. bibliotekslektion tidigare»
- Förändra övningen som tar upp den kemiska aspekten.»
- Lägre nivå på kemin, mindre omfattande rapport.»
- Kemi-diskussions delen»
- En vecka till på rapporten.»
- Mer om Biogas!!!»
- Anpassa kemiövningen. Det var väldigt hög nivå på. Dessutom är många av de kunskaperna väldigt nergrävda och bort glömda till skillanad från de nadra frågorna med t.ex. försurning det har man hört så många gånger att man kommer ihåg det.»
- men för långa övningar och kort tid för rapporten.»
- Slopa boken då den knappt används»
- kort tid att arbeta på projektet»
- Mindre snack och mer verkstad. Allt har varit flummigt. har inte lärt sig mkt alls, mest diskuterat om vad folk har för politiska åsikter. Mer konkret info och mindre indoktronering.»
- Tentan.»
- litteraturen, ska ni ha med kursböcker så se till att de är nödvändiga för kursen!»
- bygg kursen på mer specifika fakta, nämn tillexempel hur liten del av atmosfären som består av koldioxid, och hur liten del av detta som egentligen beror på antropogena utsläpp»
- Tiden man har till projektuppgift är inte balanserad till alla krav som ställs. Krävs mer tid eller möjligen tydligare handledning så att man slipper ändra om syftet o.s.v.»
- Rapportskrivningen var väldigt givande. Både vad gäller att man får mer förståelse för ämnet samt att man får träning på att skriva vetenskaplig rapport. Däremot hade det varit önskvärt om man fick någon vecka till iaf.»
- Mer tid för arbetet framför allt. »
- Övning 4»
- göra så att både tentan och rapporten/presentationen väger lika tungt»
- lite mer tid till skrivandet av rapporten»
- Övning 4, den om organisk kemi, kändes inte relevant.»
- Kurslitteraturen bör omstruktureras och även korta ner övningarna med diskussionsmoment och dela upp i fler sessioner.»
- Tydligheten. Bättre info. Bättre samordnade övningar och arbete. »
- tidsupplägget för projektet och omfattningen av arbetet, bättre upplägg med information för tider och innehåll»
- Allt vad gäller övning, planering, struktur m.m»
- Tid-schemat»
- arbetet är lite för omfattande då matten näst intill helt måste hoppas över i perioder.»
- upplägget, strukturera bättre. För få som vet vad som gäller av både studenter och lärare.»
- Den där kemi-övningen var värdelös. Okej, det är bra att ha kunskap om det, men när 1 av 4 lärare inte klarar av att ha en genomgång, så är det lätt att ifrågasätta relevansen av en sådan övning för en väg- och vattenbyggare.»
- Kemilektionerna»
- Kanske göra övningarna lite kortare, 4 timmarspass ger inte så mycket!»
- Justera fördelningen tenta/rapport. Bättre tidsplan. »
- Hur rapporten och tentamen vägs samman. Känns som att olika handledare har fruktansvärt olika krav på vad som skall presteras på 3p projektuppgift. Känns som att ni handleadre måste samarbeta bättre, jämföra rapporter er emellan samt sätta upp tydligare mål.»
- Kemiövningen får ändras om!»
- Övningarna!»
- N skulle kunna visa hur en analys går till före ni ger ut uppgiften.. Det är inte så roligt att förkasta en veckas arbete på bristande information»
- Längre tid för rapportskrivning, tror det skulle fungera att göra det paraellt med övningarna.»
- minska omfattningen på projektuppgiften eller förläng tiden »
- Övningarna, som var helt otroligt dåliga.»
- Kortare övningarna, istället flera eller åtminstonne färre uppgifter så att man hinner ta en rast på de fyra timmarna som man måste sitta. Det måste även vara mindre grupper, 4-5 tycker jag.»
- Längre tid till arbetet eller att man inte gör ett lika omfattande»
- att inte ha så mycket tid med obligatorisk närvaro.»
- Mer tid för grupparbetet.»
- Ge projektuppgiften mer tid för att få arbeten av högre kvalitet och förkorta tentan lite.»
- vissa övningar kändes märkliga t ex en där man egentligen mest skulle träna på att läsa ur ett diagram. sen kändes det lite knappt med tid på vissa övningar. syftet var väl att vi skulle diskutera och inte leta faktasvar?»
- något fler men istället kortare övningstillfällen.»
- Strukturen, eftersom tentan väger tyngst borde den ligga i slutet»
- Påbörja projektet tidigare. Inled kursen med att påbörja projektarbetet, så att man har mer tid att samla och bearbeta material. »
- Obligatoriska övningar = grundskolenivå, och främjar inte eget ansvar. Reflekterar ej verkligheten.»
- Bättre information. Lägg mer tid på projektarbetet. Kanske börja en vecka tidigare!»
- Kemiövningen gick för djupt. Projektuppgiften onödigt tung, som nämnt.»
- Bättre information och planering och övningarna kan förbättras. övningarna kan vara kortare och fler, efter de två första timmarna gick det sämre och ofta hann man inte med att ta rast. färre personer i grupperna hade varit bättre också.»
- Bibliotekskursen bör ske tidigare»
- Kemidelen och storleken på projektet. 3hp mot 4,5hp borde ge projektet en ganska stor tyngd mot tentan, större än vad som det verkar som. Det eller att storleken på projektet minskas ner.»
- se 25.»
- Kursboken, behövs inte, och övningarna, annat upplägg. Mer tid för diskussion och inte fyra timmar i sträck på eftermiddagen.»
- Mycket bättre planering i kursen krävs. Exempelvis va det en vecka i mitten av perioden där vi inte gjorde någonting och efter det hade vi en mycket stressig vecka till delinlämning. Även otydliga direktiv gällande redovisningstider mm.»
- övningarna bör utredas. Synen på olika miljöproblem bör kanske vägas in från fler vinklar.»
- tiden helst! Kursen kanske borde vara nån vecka längre»
- det skriftliga arbetet»
- informationen kring projekt arbetet. Föreläsningarna borde gå in på de olika områdena så att man inte hade behövt läsa in allt på egen hand. »
- Övningstillfällena. Det blev stressigt vilket gjorde att man tillslut bara svarade på alla frågor för att få det gjort.»
- projektarbetet var inte roligt då det var stressigt och tungt eftersom vår grupp bara var två. var bättre med grupp indelningen nästa gång.»
- Kör på som detta året»
- tydligare information om hur rapporten ska se ut. alltså att det ska vara en "tydlig jämförelse av utsläppsvärden...blabla..osv"»
- Förberedelserna inför projektet. Typ söka info en vecka tidigare.»
- Större vikt på arbetet. Lärde mig mer och det borde få ta upp en större del av betyget än de "2 femtedelar" ? som det gör nu.»
- Ta bort den där skiten med kemi, olika bindningar och sånt trams. Ingen varken fattade nåt eller brydde sig. »
- ämnesområdena för projektarbetet, mer kopplat till v»


Övriga kommentarer

27. Övriga kommentarer

- Bra och Rolig kurs. Känner att den har gett mig mkt»
- jag är nöjd»
- Viktig kurs, men har varit full av dålig planering»
- Tack för en trevlig och givande kurs! Skönt att ha en sådan vid sidan av all matte!»
- Jag är mycket nöjd med kursen..»
- Spännande med en miljökurs, behövs verkligen.»
- Mer om Biogas!!!»
- med miljövänliga hälsningar»
- no comments»
- Rolig och intressant kurs! Givande och väldigt aktuellt.»
- Konstigt att största vikt i betygsbedömningen är tentan och att man "inte kan sänka sig" på rapporten när mesta tiden läggs på den. Annars bra kurs!»
- Rolig kurs»
- Råkade skicka in en formulär förut tror jag men anonymt.»
- kursen har kännts ostrukturerad och handledarna verkar inte riktigt överns med varandrar, framförallt har det kännts som en stress med arbetet då man velat lägga mycket mera tid för att få resultat medans det nu känns som man stressat fram något som man inte är nöjd med. rapportskrivningsföreläsningarna har inte gett något alls och det känns inte anpassat för den sorts rapport som vi skrivit. »
- Bra kurs»
- Valet till rapportskrivandet borde resultera i att alla får sitt förstahandsval. Vissa grupper har inte producerat vad de egentligen är kapabla till att göra pga tråkigt ämne. Fixa upplägget med rapport/tenta. Bättre sammarbete mellan handledarna.»
- Rapporten och era förväntningar har INTE fördelats enligt era mål med 3p mot 4,5p. Har lagt ner betydligt mer tid på rapporten än tentamen. Ni måste även vara betydligt tydligare med hur rapporten- och tentamenspoängen skulle väga sammans. Väldigt otydligt! »
- Mycket intressant bra kurs över lag. Tror dock att vi fortfarande är för färska för att ta en massa eget ansvar tex genom att plocka ut det mest effektiva inlärningssättet, bok, övningar eller föreläsningar? m.m men jag ska inte klaga jag tycker att föreläsare och handledare har gjort ett bra jobb!!»
- tack till Anna. Anna var en väldigt bra handledare. Man märkte att hon verkligen brydde sig»
- Intressant kurs men kunde omkonstrukteras så man får ut mer av den. »
- Det har varit en rolig och intressant kurs... kommer sakna miljöförelänsningarna. »
- Miljö är ett intressant ämne men detta slarvades bort under kursen då övningarna var jättetråkiga mastodontpass som ändå inte gav särskilt mycket. Då hade det kanske varit bättre att sitta och bara läsa på ur en bok, jag tror faktiskt att det hade gett mig personligen mer. Studenternas kreativitet tas inte tillvara på. Gärna mer miljöundervisning!»
- Jag tycker att kursen har varit intressant, det viktigaste har tagits upp. Planeringen är dock något som jag tycker har varit väldigt dålig. Jag tycker att det är väldigt dåligt att säga att vi måste planera när gör det. Det är svårt för oss att planera när information kommer ut en-två dagar innan. Dessutom ska man kunna planera sina andra kurser som går brevid. Planeringen måste fixas till nästa år!»
- Intressant kurs!»
- en riktigt bra kurs som har påverkat mig och fått mig att inse att mina val gör skillnad. bra!»
- Kan lite fler uppiggande inslag skulle kunna sänka misströstandet :)»
- Även om kursansvarig åker på semester måste kursen kunna genomföras på ett bra sätt, vilket inte skedde.Känns lite dbbelmoral när kursarna förväntas ha god framförhållning när inte de ansvariga lärarna har det.»
- tack»
- Bättre och tydligare förklaringar på hur man följer harvardsystemet. Precis som i Byggande i Samhälle-kursen så gav olika personer olika svar när man frågade... Himla irriterande.»


Kursutvärderingssystem från