ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk modellering, KAA051, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Vilken studentgrupp tillhör du?

27 svarande

Kemiteknik»6 22%
Kemiteknik med fysik»21 77%
Bioteknik»0 0%
Annan»0 0%

Genomsnitt: 1.77

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»9 33%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»5 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.18

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»2 7%
50%»3 11%
75%»8 29%
100%»13 48%

Genomsnitt: 4.11


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 37%

Genomsnitt: 2.81

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»8 36%
Ja, i hög grad»9 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 13%

Genomsnitt: 2.59


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»12 44%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»14 51%
Ganska stor»5 18%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.33

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.62


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»6 22%
Har ej sökt hjälp»5 18%

Genomsnitt: 3.33

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 22%
Lagom»14 51%
Hög»7 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»11 40%
Hög»12 44%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.62


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»7 25%
Godkänt»11 40%
Gott»4 14%
Mycket gott»2 7%

Genomsnitt: 2.81

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet»
- Acetylenprojektet var relevant för kursen och man lärde sig mycket om att ställa upp balanser. »
- Inlämningsuppgifterna och demoövningarna var väldigt givande, det var den undervisningen som bidrog till all förståelse som uteblev under föreläsningarna. Muhammad var en väldigt bra projekthandledare som hade bra koll på projektets alla delar.»
- Projekten, det är genom det man förstår hur man ställer upp balanserna ordentligt (jag gjorde acetylenprojektet).»
- Övningar med matlab-inslag känns relevanta för kursen.»
- Muzamal som handledare! Ljuset i ett allomfattande mörker.»
- Projekt »
- Björn (projektledare). Mycket engagerad och hjälpsam lärare!»
- inlämningsuppgifterna var bra»
- Det är bra att det läggs mycket fokus på de praktiska tillämpningarna i projektet.»
- Projektet var jättebra. Assignments var också bra där både Björn och Muhammad var väldigt bra som övningsledare. »
- De övningarna som kallades "inlämningsuppgifter". Där fanns goda möjligheter till hjälp och det kändes som mycket relevant material inför tentamen.»
- Jag tycker det var bra att få med lite "inte strikt matematisk" syn på modellering. Kursen var bra på att lära ut modellskapande.»

16. Tycker ni att kursen Matematisk modellering skall vara valfri alternativt obligatorisk för ert program

Bakgrund: Matematisk modellering är utvecklad för Kf programmet och ses som en profilkurs för de som kommer att jobba i industri/akademi med modellering.

25 svarande

Valfri»11 44%
Obligatorisk»14 56%

Genomsnitt: 1.56

- Matematisk modellering. Den är helt irrelevant för alla som inte skall läsa MPISC. » (Valfri)
- Det finns två kurser som jag inte känner har gett mig någonting och inte har ett sammanhang i utbildningen. Dessa skulle kunna vara valbara: Reglerteknik (Z) Tillämpad matematik » (Valfri)
- Matematisk modellering» (Valfri)
- Fasta Tillståndets Fysik» (Valfri)
- Svårt att säga eftersom jag i skrivande stund inte har bergkoll på vilka kurser som går denna läsperioden. Men någon kurs för de som vill inrikta sig mot fysik, tex elfält, eller kanske hållfasthetslära eller en FEM-kurs för de som vill läsa tillämpad mekanik på masternivå.» (Valfri)
- Helt klart matematisk modellering. Kursen i kemisk miljövetenskap är inte heller särskilt bra. Utan att ha deltagit särskilt mycket i kursen räckte det med att plugga två dagar i tentaveckan för att klara tentan utan problem och kursen kändes flummig över lag. ETM:en var en bra miljökurs! Istället för miljövetenskapen hade jag mycket hellre läst antingen tillämpad kvantfysik (som Igor och Mats hänvisade till regelbundet i fastan så man fattade inget) eller partiella differentialekvationer som också går i lp. 2 på fysik.» (Valfri)
- Separations- och apparatteknik » (Valfri)
- Tycker inte denna fråga är helt relevant. Tycker att flera kurser skall vara valbara så att de som föredrar fysik skall kunna välja fler Fysikkurser istället för extra Kemiteknik. De som föredrar Kemiteknik skall kunna välja fler fördjupande Kemiteknikkurser istället för extra fysikkurser. Det hade också varit fördelaktig att kunna välja fler rena kemikursen, typ fysikalisk kemi, organkemi för att verkligen utnyttja potentialen i denna utbildning. » (Valfri)
- 1. Energiteknik och miljö. Fasta tillståndets fysik skulle också kunna vara valbar för någon som inte vill gå åt det hållet. Den är dock en väldigt intressant kurs.» (Obligatorisk)
- Fasta tillståndets fysik!» (Obligatorisk)
- Energiteknik och miljö kanske, den kursen är mest vidareutveckling av de andra kemiteknikkurserna vilket för många som inte ska välja en sådan master blir för mycket. » (Obligatorisk)
- Vet inte» (Obligatorisk)
- Kvantfysik» (Obligatorisk)
- Separations- och apparatteknik» (Obligatorisk)
- Kemisk miljövetenskap» (Obligatorisk)
- Kemisk reaktionsteknik (KRT)» (Obligatorisk)

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räkneövningarna var ganska lätta i förhållande till tentans svårighetsgrad. Lägg mer fokus på räkningarna istället för projektet?»
- Gör kursen valfri för kf. Låt gubben med dålig attityd gå i pension. Tentor ifrån -94 känns irrelevanta. Projekten borde inte vara så olika. De som hade acetylen-projektet verkade ha lärt sig många viktiga saker som var relevanta för tentan som de andra inte fått samma chans att lära sig.»
- Kursadministrationen behöver förbättras avsevärt. Jag tror det är läge att ta in en person som har ansvar för allt administrativt arbete. Det var ganska rörigt överlag, och det kändes inte som om det fanns någon planering bakom kursen. Till exempel hade man glömt att berätta för Lennart Vamling att han skulle gå in och föreläsa, och en tentauppgift var på engelska vilket innebär att en av föreläsarna tror att det är en Masterkurs han/hon föreläser i. Inlämningsuppgifterna skulle gärna få handla om något mer än modellformuleringar, så som det är nu så återspeglar inte uppgifterna kursens innehåll även om det är väldigt bra uppgifter. Jag tycker att övningsuppgifterna håller en ojämn nivå och att man fokuserar på fel saker. Det skulle behövas många fler övningsuppgifter med ordentliga lösningar så att man vet om man har gjort rätt eller inte. Räkneuppgifterna med formulering av modeller var väldigt spretiga, vissa uppgifter var direkta repetitioner från gamla kurser medan andra uppgifter krävde kunskaper som visade sig läras ut senare under kursen. En ordentlig genomarbetning av uppgifterna hade inte skadat. Kursmomentet om modellförenklingar genomfördes inte så bra. Föreläsningarna drog bara upp det som står i boken, dessutom på ett slarvigt sätt eftersom tiden inte räcker till. Det finns inte många uppgifter där man kan öva på det här, men på tentan förväntas man kunna utföra dessa moment. Man slängde in några extrauppgifter utan varken lösningsgångar eller svar under mitten av kursen, vilket var en ogenomtänkt handling som symboliserar den arrogans som visats under kursen. Statistikdelen var ganska bra organiserad, men det är väldigt många ekvationer och väldigt få härledningar. Det ger ingen vidare förståelse när man bara blir matad med färdiga uttryck för konfidensintervall, variansskattningar och så vidare utan att veta vad som ligger bakom dessa ekvationer. Vissa kursmoment i Numeriska metoder beskrevs inte bra alls i boken, till exempel finita differensmetoden och kollokationsmetoden. Dessa metoder må vara enkla att använda men kräver ganska mycket teoretisk härledning för att man ska förstå dem. När detta påpekades lades extra kursmaterial ut för det förstnämnda men kursadministrationen hittade inte något lämpligt material. Är det ens tillåtet att lägga till kursmaterial under kursens gång, hade det inte varit mer lämpligt att stryka dessa delar från kursen? Att man envisas med att inte ge ut tentamenslösningar för några aktuella tentor är tråkigt eftersom kursen i övrigt inte klarar av att lära ut allt som behövs inför tentan. Att man dessutom inte lägger ut lösningen till den aktuella tentan är inte tilllåtet enligt Chalmers föreskrifter och riktlinjer för examination.»
- Snälla fixa ett schema som man kan lita på. PM och time-edit säger olika och dessutom verkar PM:s schema vara kopierat från ett tidigare år med fel datum mot dag, fel år, tider som inte stämmer. Detta har inneburit att man varit på fel plats vid fel tillfälle och man behöver fråga flertalet personer för att kunna enas om vad som gäller»
- Kurslitteraturen är krånglig, även om den är skriven av lärarna precis för denna kursen. Saker jag inte förstod på föreläsningarna kunde jag fortfarande inte förstå efter att jag läst igenom kapitlet det berörde flera gånger. (detta gällde vissa kapitel mer än andra, men de var svåra att förstå över lag, vissa kapitel verkade inte helt korrekturlästa heller). Ha hellre fler föreläsningar och gå igenom momenten ordentligt, istället för att ha vissa föreläsningar där föreläsaren inte hinner med allt och hela tiden hänvisar till "detta står i boken, jag har skrivit kapitlet". Kapitlen var som sagt svåra att förstå, och om man bara har en föreläsare en lektion blir det svårare att ställa frågor kring ämnet.»
- Rodmar borde inte få undervisa i kursen. Hans attityd är dålig och hans pedagogik kanske funkade förut, men för mig har hans föreläsningar och övningar varit svårförstådda och tråkiga. Det är dåligt att inga tentor ges ut men framför allt att inte lösningar till beräkningsfrågorna på vår tenta ens ges ut! Föreläsningarna är inte tillräckligt fylliga och det är pinsamt att föreläsarna mitt i kursen föreslår komplementerande kurslitteratur. »
- Repetetion av transportprocesser. Bättre genomgång av relevanta tentatal. Lösningsförslag»
- Tentan! Jag tycker tentan är något för omfattande, bred och svår för en kurs som huvudsakligen fokuserar på projektet. Dessutom tas inte många avsnitt som ingår i tentan upp i räknetalen, t.ex avsnittet om modellförenklingar. Vidare så måste föreläsningarna disponeras bättre så att inte föreläsaren endast spenderar 2 min på att gå igenom något som visar sig vara viktigt inför tentan. Angående kursboken så måste den arbetas ytterligare med och verkar inte vara redo för att gå i tryck. Det känns tyvärr inte ens som att författarna själva läst igenom sina respektive avsnitt innan boken trycktes, då det är fullt i stavfel och också typsnittsförändringar. Så pass mycket fel att det blir svårt för oss studenter att ge feedback för att det är så mycket, man vet inte var man ska börja.»
- Det behöver bli tydligare vilka moment som tillhör kursen och inte. Som det var i år gicks endel saker igenom på övningar som inte gåtts igenom på föreläsningar och det framgick inte på ett tydligt sätt i utdelat material vad som ingick. Detta betydde att om man gick på alla föreläsningar men av någon anledning missade en övning så kunde man ha missat ett viktigt moment utan att veta om det.»
- Det finns inga lösningar till uppgifter så det är svårt att få ut något av tentorna. Det finns inget om kollokation heller. Schemat var komplicerat. Det hade varit mycket lättare om man hade allt i timeedit. Det var ofta rätt oklart om när det var lektion eller inte och vilken typ av lektion det var. Projektet bör man göra om. Jag gjorde kylprojektet och vet inte om jag lärde mig något på det. Allt byggde på transporten och i övrigt var det bara att sitta och traggla matlabsaker som man redan kan. Typ 90 % av tiden la man på att felsöka koden och slå i transportboken. Regressionsuppgiften var det enda som hade med kursen att göra och det var mer som ett kort miniprojekt. »
- Vet inte »
- Lösningsförslag till instuderingsuppgifterna»
- Kursen är tråkig! Det handlar väldigt mycket om repetition från tidigare kurser vilket känns oengagerande. Dessutom är Rasmusson den enda föreläsaren som var både engagerad och verkade kunna sin grej. »
- Det krävs tillgång till fler räkneuppgifter och gamla tentor med facit och lösningsgångar. Fler föreläsningar men färre föreläsare. »
- Projektet har en oproportoneligt liten inverkan på betyget jämfört med hur mycket tid som kan läggas på det. Alla jag pratat med lade fler timmar på projektet än på handräkningsövningar, men får man 14p på tentan hjälper en 4a på rapporten ingenting. Om man i stället höjer maxpåäng på projektet (till tex 10) och låter dessa räknas in på tentan oavsett resultat kan betygsgränserna på tentamen höjas (i det här fallet till exempel till 20, 25, 30). Då blir det svårare att få ett bra betyg på tentamen om man lagt lite tid på projektet men enklare om man gjort bra ifrån sig där, vilket känns mer rimligt med tanke på tidsdistributionen under kursens gång.»
- Till att börja med är moment som man antas kunna räkna på och som dyker upp på tentor alldeles för dåligt förklarade under kursen. Vidare fanns inte ens rekommenderade tal för vissa av dessa kursmoment. Det räcker inte med två tal som på grund av dess omfattning, hastigt måste gås igenom på en demoövning. Det måste finnas rekommenderade tal för momentet om det ingår i kursplanen och kommer på tentan! Att lägga upp några tal flera veckor in i kursen, utan lösningar, ger ett arrogant intryck av de kursansvariga. Vidare var det överlag ibland väldigt otydligt vad man egentligen skulle kunna. Det sades att kursen var omgjord men ändå delades tentor från 1994 ut som underlag inför tentan. Det framgick aldrig HUR kursen ändrats. Vidare är det otroligt dåligt att det inte lagts upp några lösningar på tentan. För övrigt krävs mer ingående teori angående vissa moment i kursen. Vissa metoder lades bara fram utan någon som helst härledning eller förklaring på föreläsningar och antogs sedan vara klara för studenterna att användas. Sammantaget: Kursen bör förändras ordentligt. »
- Övningsledaren Jan Rodmar är kanske för gammal för att undervisa. Man hör inte vad han säger och det går inte att läsa vad han skriver. Förståelse ges då det var personalproblem på avdelningen under våren, men detta måste ses över. Sedan måste det finnas tillgång till både tentalösningar och granskningar, en i anslutning till tentan och en i starten av höstterminen. Någon sådan info har inte getts.»
- Försök få kursen att kännas lite mer modern genom att inte använda material som är framtaget för väldigt många år sedan. »
- Man bör gå in djupare på lösningsmetoderna. Få bort alla fel i boken, den könns ofärdig.»

18. Övriga kommentarer

- Det största delen av kursen lades på projektet och jag insåg inte riktigt hur omfattande tentan skulle bli. De få föreläsningarna gav kursen en konstig struktur.»
- För att vara en kurs på 7.5 poäng och där projektet ska vara det stora kursmomentet tycker jag att tentan är väldigt omfattande. Man behöver plugga precis lika mycket som i andra 7.5 p kurser vid institutionen för att få motsvarande resultat på tentan.»
- Innehållsmässigt är det en mycket intressant kurs. Men fixa scheman så vi vet när vi har lektion och inte»
- Som studerande på K upplevde jag den här kursen som väldigt utmanande. Det man lär sig är olikt/på en annan nivå än det vi tidigare gjort, och jag upplevde det som att belastningen ibland blev aningen för hög för att man skulle klara att läsa kursen samtidigt som det också mycket krävande kandidatarbetet.»
- Projektet var okej, men Rodmar förstörde redovisningarna med personangrepp och dålig attityd.»
- Det hade varit till stor hjälp om det fanns lösningsförslag till tentor. »
- Det måste bli mer ordning på utdelningen av gamla tentor. Kursens innehåll förändras med tiden och därför är det tråkigt att de enda gamla tentor som lades upp var från -94. Såvitt jag vet SKA senast en dag efter tentan lösningsförslag läggas upp, men detta gjordes inte och har inte gjorts tidigare år heller såvitt jag förstått. Vi fick lösningsförslag till dessa tentor från 94 men dessa gicks också igenom på en övning. Vi behöver få tillgång till nyare tentor MED lösningsförslag. Vi fick ut en tenta från förra året precis innan tentan men utan lösningsförslag eller ens facit. Samma gällde de extrauppgifter på modellförenkling som lades ut, inte heller där fanns lösningar eller någon form av facit.»
- Denna kursen tillhör helt och hållet kemitekniken. Om den inte är nödvändig för de som läser kemiteknik ser jag inte anledningen till att vi som läser Kf ska behöva läsa den. Vi har trots allt möjligheten att gå mot fysikriktningen och denna kursen inskränker möjligheten för oss att läsa något vi kommer ha nytta av i framtiden. Det finns flera viktiga kunskaper som vi som är intresserade av fysik saknar och då tänker jag framför allt på elektromagnetism. De som vill läsa applied mechanics måste dessutom läsa till extra men detta skulle man väl lösa om jag förstått rätt. Jag förstår betydelsen av att läsa matematisk modellering om man är intresserad av kemi- och energiteknik men för mig har den mest känts som en vägkloss...»
- Nöjd»
- Projektet om att modellera värmeförluster i en kaffekopp var inte relevant för kursen och hade lika gärna kunnat vara en del i kursen transportprocesser, ingenting man lärde sig i kursen användes i projektet och ingenting man lärde sig i projektet var användes på tentan. Generellt gäller att om föreläsaren är författare till kurslitteraturen tenderar föreläsningarna att bli högläsning ur boken. Detta var ett problem i den här kursen eftersom boken är dålig på att förklara och inte är tillräcklig som kurslitteratur vilket gör att det man inte förstår efter föreläsningen förstår man inte heller när man läser i boken. För att det ska fungera med att ha författare och föreläsare som samma person krävs att boken är välskriven, innehåller allt som kursen innehåller och att det i boken finns fler och annorlunda förklaringar och räkneexempel än vad som tas upp på föreläsningarna. Att plugga inför tentan var väldigt svårt på grund av att det saknades kursmaterial, boken ger ingen hjälp med hur man räknar i praktiken och det fanns nästan inga räkneuppgifter eller gamla tentor med lösningsförslag. Därför kunde man omöjligt veta om man räknade rätt och drog korrekta slutsatser eller vad som krävs för typ av svar för att få poäng på en tentauppgift. Detta gäller särskilt uppgifter om modellförenkling.»
- De flesta jag pratat med hade intrycket att de två projekten var olika tidskrävande, där kaffekoppen ansågs som "det enkla". Detta bör eventuellt ses över så att vissa studenter inte får mindre tid till räkneövningsuppgifter under kursens gång för att de valde det mer omständiga projektet.»
- För det första var en av uppgifterna på tentan på engelska. Detta är en kurs på svenska med en tenta på svenska. Hur kan det ha godkänts överhuvudtaget? Är det ingen som läst igenom tentan innan den lämnades ut vid tentamenstillfället? För det andra så är förklaringar och genomgångar av avsnittet "Modellförenklingar" alldeles för tunt. De otroligt dåliga förklaringarna på exemplen på detta som förekommer i kursboken går inte ens att förstå. Föreläsningarna angående detta avsnitt hade med fördel kunnat göras som fler, mer ingående föreläsningar som verkligen behandlar ämnet. Trots att jag läst och suttit med kursboken och dess kapitel om Modellförenklingar i timmar finns alldeles för många luckor. Detta beror inte bara på det bristfälliga innehållet i kursboken och föreläsningarna utan även på att det inte fanns ett enda rekommenderat tal för detta moment. Två demotal var allt som gavs vilket är otroligt dåligt! Många av frågorna på tentan var dåligt formulerade och var lätta att misstolka. Det hade inte skadat om de ansvariga för tentatalen läst igenom sina frågor ordentligt innan tentan skulle lämnas ut. Överlag tycker jag att kursen inte hållit måttet alls. »
- En kurs som kändes väldigt bra och givande inför framtiden. K-studenter borde inte kunna välja bort denna, den är av ytterst ingenjörsmässig karaktär!»
- Tycker att detta är en bra kurs med viktiga saker att lära sig. Den hade dock lika väl kunnat göras om till en allmän matematisk modellering med bara några extra inslag Kemiteknik. Då hade den känts mer relevant för studenter som sedan väljer att gå mot fysik. »


Kursutvärderingssystem från