ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ytmodellering och solidmodellering V10, LMU601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»6 50%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»3 25%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2.33

- Det mesta har man kunnat göra på lektionstid, vilket är mycket bra!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»2 16%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.9

- Det var bra att vi fick arbeta självständigt och visa att vi har förståelse för programmet» (Ja, i hög grad)
- Bra inlämningsuppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.25

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.5

- Vi har endast fått kompendium med en beskrivning på hur de olika kommandon fungerar. Ingen ledning på själva uppgifterna vilket jag tycker är bra. Man blir mer självständig.» (Ganska liten)
- En del uppgifter har ganska dålig beskrivning för saker man inte gjort förut.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»7 58%

Genomsnitt: 3.58

- Länkarna på Studieportalen funkade inte alltid» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»1 8%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»3 25%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.16

- Läraren vill bara gå och dricka kaffe hela tiden. Han kommer dit för att göra sitt jobb så fort han kan och sen gå hem känns det som. Han gör knappt några demos och när han gör det springer han igenom det så att man inte har möjlighet att fatta vad han gör. Jag tycker att cad är ganska lätt att förstå då jag sysslat med liknande skaer tidigare men det är många i klassen som hade det jättesvårt!» (Mycket dåliga)
- När man fick hjälp så var det bra hjälp men läraren tog många kafferaster vilket gjorde att man fick vänta en del. » (Ganska dåliga)
- Det har känts som att en lärare inte riktigt har räckt till även om vi har arbetat i halvklass. Han försvinner ofta iväg på kafferaster.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.83

- Vi hjälper varandra i den mån vi kan.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»10 83%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 41%
Hög»7 58%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.58


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»5 41%
Mycket gott»4 33%

Genomsnitt: 4.08

- Jag har lärt mig väldigt mycket även om jag fick arbeta väldigt hårt för det.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den sista uppgiften som avslutades i en tävling! Detta var väldigt roligt och många ansträngde sig mycket för att göra en fin hålslagare.»
- Uppgifterna»
- Tävlingen om att få skriva ut sin slutprodukt»
- Tävlingen i slutet. Mycket motiverande!»
- ..»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite lägre tempo på genomgångarna. Ofta gick det för fort och man hängde inte med.»
- Jag tror att det hade varit bättre att ha två lektioner i veckan. En med föreläsning och en övning. »
- Viljan att lära, det ska man väll ha som pedagog?»
- inget»
- Tydligare beskrivningar om hur man ska gå till väga för att göra vissa saker i programmet och sånt.»
- ..»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från