ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Förbränningsmotorteknik, SJO166

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»2 7%
Cirka 25 timmar»9 32%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»8 28%

Genomsnitt: 3.28

- All tid har gått till ex-jobbet det är synd med tanke på att det här är en tung kurs» (Högst 15 timmar)
- kursen kan tänkas vara felplacerad eftersom exjobbet är i slutskedet under den här relativt tunga kursen.» (Cirka 20 timmar)
- mer sista veckorna» (Cirka 25 timmar)
- Alldeles för tidskrävande i jämförelse med de poäng som delas ut» (Minst 35 timmar)
- Ett stort antal timmar har lagts på rapportskrivning. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 10%
75%»8 28%
100%»17 60%

Genomsnitt: 4.5

- Exjobbet fick gå före ibland.» (75%)
- Kände att det var mer givande att sitta hemma och plugga under slutet av kursen. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 64%

Genomsnitt: 3.5

- Målen kunde varit tydligare på punkten hur redogörelser för studiebesöken skall utformas för respektive betyg.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Andra lärare som har svårt med detta borde se hur Mats gör» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»22 81%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 2.03

- Jag anser att då kursen är såpass bred hade en tydligare ledning för vad som förväntas av eleverna varit önskvärd.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 19%
Ja, i hög grad»11 42%
Vet ej/har inte examinerats än»10 38%

Genomsnitt: 3.19

- Samma svar som på fråga 4.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»9 32%

Genomsnitt: 3.14

- Jag tror att Power Point presentation skulle var mer givande. » (Ganska liten)
- man får bra med information, men föreläsningarna blir mer och mer flummiga. Gästföreläsningarna och studiebesöken har varit mycket bra. Danmarksbesöket var inte så givande» (Ganska stor)
- Det utdelade materialet på kurshemsidan är mycket bra» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»10 35%
Ganska stor»6 21%
Mycket stor»10 35%

Genomsnitt: 2.85

- föreläsninganteckningar har varit bra som repetiotion. materialet på pingpong har varit bra men det saknas bra kursliteratur till kursen» (Ganska liten)
- Skulle kunna förbättra kurslitteraturen. Samla ihop allt på ett ställe» (Ganska stor)
- Saknade en uttalad kursbok» (Ganska stor)
- Mats har alltid varit bra på att lägga ut material på hemsidan, fortsätt så. » (Mycket stor)
- Detta gäller ej litteratur, utan det som var upplagt på pingpong» (Mycket stor)
- Allt material utlagt på pingpong av mats har varit mycket bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»25 89%

Genomsnitt: 3.89

- Andra lärare som har svårt med detta borde se hur Mats gör» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»21 75%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.85

- Stort engagemang från Mats» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»24 85%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»2 7%
Hög»20 71%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 4.03

- Hög belastning, men det är ju så det ska vara» (Hög)
- Den var ok. Det som kanske var jobbigt var att examensarbetet gick samtidigt» (Hög)
- Alldeles för tidskrävande. Antingen får poängen höjas eller kursen minskas» (För hög)
- Väldigt många inlämningsuppgifter som tagit betydligt mycket mer än i kurs-PM beräknad tid att genomföra.» (För hög)
- Med alla rapporter som ska skrivas, samtidigt som vi har ex-jobb och plugga till tentan, så har belastningen varit hög» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»3 10%
Hög»12 42%
För hög»12 42%

Genomsnitt: 4.21

- som alla andra läsperioder på denna utbildning» (För låg)
- Mest hektiska perioden under hela utbildningen.» (Hög)
- beror på examensarbetet belastning. » (Hög)
- Inte smart att köra denna kurs samtidigt som examensarbetet. Bägge är väldigt tidskrävande och tiden räcker helt enkelt inte till» (För hög)
- En kurs med så hög arbetsbelastning samtidigt med examensarbetet som tar väldigt mycket tid har resulterat i fullständig brist på fritid och väldigt mycket stress.» (För hög)
- rekomenderat med en lättare kurs vid sidan av ex-jobbet» (För hög)
- Tung läsperiod då förbränninsmotortekniken ligger i samma läsperiod som examensarbetet.» (För hög)
- Examensarbetets slutskede är väldigt tidskrävande och kombinationen med förbränningsmotortekniken har inte fungerat. Juridiken bör istället ligga i den senare läsperioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 21%
Gott»15 53%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 4.03

- För mycket för antalet poäng. Skall absolut inte ligga i samma period som examensarbetet! 8 obligatoriaka inlämningar är allderles för mycket.» (Gott)
- Som vanligt bra struktur på Mats kurser, dock var det ett par avsnitt i kursen han inte riktigt hade tillräckligt djup kunskap för att lära ut. » (Gott)
- möjligtvis något för teoretisk. skulle vara kul om labbmotorerna kunde användas samt att komma i kontakt med en dieseldoktor för optimering av en motor.» (Gott)
- En av de få kurser inom sjöingenjörsutbildningen som håller en bra ingenjörsnivå.» (Mycket gott)
- Kursen verkar för omfattande i förhållande till antal poäng. » (Mycket gott)
- Enligt min mening håller Mats kurser högst standard på hela programmet» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken.»
- mats jarlros»
- Studiebesöken och rapporterna ger mycket, men de tar väldigt mycket tid. Kanske rapport på hälften av dem?»
- Siemensbesöket, det gav en förståelse för turbiner som inte framgick på föreläsningarna»
- Studiebesöken»
- Allt material som fanns på pingpong, detta var till stor hjälp både för att förbereda föreläsningar och för självstudier. Tydligare formulering på frågeställning i lab-PM, exempelvis kan vissa direkta frågor ställas. »
- Studiebesök»
- Studiebesöken»
- Ta INTE bort studiebesöken eller gästföreläsningarna, de var väldigt intressanta och givande. »
- Studiebesöken!»
- Studiebesöken»
- Läraren»
- Studiebesöken»
- Exemplen på pingpong»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre antal rapporter. Valfrihet att skriva rapport.»
- Mindre mattekrussiduller mer "så funkar det".»
- Se till att inte köra denna kurs samtidigt med någon annan som tar mycket tid.»
- rapportskrivandet... om det inte kommer upp på tentan eller ha rapporterna som en slags hemtenta»
- Tydligare krav för respektive betyg på redogörelserna för studiebesöken.»
- Lite nytänk, tex finns det många bra animationer som skulle vara ett bra hjälpmedel i denna kurs. Detta så vi exempel på i gästföreläsningen från MAN.»
- »
- Undervisningen bör livas upp, det var stunder där jag hade svårt att hålla mig vaken. »
- Fungerar inte att göra examensarbetet och läsa denna kurs samtidigt alldeles för tidskrävande.»
- Inte denna kursen i samband med exjobb»
- Kursplaneringen så att arbetsbördan inte blir så hög under den sista månaden.»
- Laborationen var det minst gevande momentet, om än intressant, den kanske kan uteslutas för att minska omfattningen på kursen. »
- Inget nämnvärt»
- Helst skulle jag se att kursen flyttades till någon mer lämplig period. kursen är mycket intresant och man vill verkligen kunna ämnet efter kursen avslutas. Tyvärr upplevde jag att man inte hade tid att sätta sig in i ämnet så mycket som man hade önskat då ex-jobbet tog största delen av tiden.»
- Det jag kände var att det blev för många inlämningsrapporter, plus att en labbrapport skulle lämnas in och även en tenta skulle skrivas.»
- Svårare skulle inte göra något, det är tråkigt att inte utmanas»

16. Övriga kommentarer

- kunde vara bra om föreläsningarna kan hålla sig mer till ämnet»
- En väldigt bred och omfattande kurs och därför är det svårt att tillgodogöra sig alla delar i en 7,5-poängskurs. »
- Kursen är jätte viktig, jag har lärt mig väldigt mycket. Men det finns några punkter som bör ses över. Tentan var inte alls så som jag förväntade mig. Det var fler a frågor som jag inte ens har hört talas om. »
- Tror inte vi har haft rapportskrivning när vi har varit på studiebesök i andra kurser. Så varför måste det vara det i denna kurs? Räcker med att ha laborationen som bonuspoäng, sen kan det ju ändå komma någon fråga på tentan om exempelvis gästföreläsningarna eller studiebesöken.»
- Valde att avstå att ta kursen då den innehöll alldeles för många obligatoriska närvaro. Då jag arbetar brevid är det väldigt svårt att uppfylla examinatorns krav.Är det rimligt att det ska var så?»
- Det är skönt med sådanahär kurser, de väger upp hela programmet»
- tack Mats! jag vill att du ska veta att dina ansträngningar inte går ouppskattade, bästa läraren på denna utbildning helt klart.»


Kursutvärderingssystem från