ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1011-4 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, TDA517

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-26 - 2011-06-12
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»15 75%
Cirka 20 timmar»4 20%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.4

- Fokus på kandidaten.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»2 10%
50%»1 5%
75%»6 30%
100%»11 55%

Genomsnitt: 4.3

- Endast ingenjörskompetensen» (25%)
- Deltog ej på grammatikbiten» (75%)
- Alla föreläsningar och obligatoriska uppgifter, dock ej de frivilliga grammatik-föreläsningarna.» (75%)
- alla obligatoriska pass» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 45%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 40%

Genomsnitt: 2.45

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2

- Men eftersom det är första engelskakursen på Chalmers så hänger det mycket på förkunskaper utifrån.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.69

- Tentamen bestod av 80 kryss-frågor samt en text som man skulle skriva en kritik på mellan 400-500 ord. Jag (och många jag talat med) anser att det inte var rimligt att ha båda dem på tentamen, då det inte var rimligt att hinna med båda två under utsatt tid. Vi har redan skrivit kritik-texter under kursens gång, varför inte nöja sig med det och istället testa våra grammatiska kunskaper på tentan?» (Nej, inte alls)
- Även om jag gillar ämnet känns 80 grammatikfrågor lite väl mycket. Critique-delen borde vara hemtentamen eller struktureras om till något annat.» (I viss utsträckning)
- Att skriva en "critique" kändes inte som en lämplig tentauppgift, åtminstone inte på den texten.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.7

- har tidigare förkunskaper» (Ganska liten)
- Skulle vilja se fler lektioner och mindre inlämningsuppgifter.» (Ganska stor)

7. Det kursmaterial och kursinnehåll som har behandlats har varit

20 svarande

Inte relevant alls»0 0%
Inte så relevant»3 15%
Relevant»15 75%
Mycket relevant»2 10%

Genomsnitt: 2.95

- Lite väl mycket fokus på critiques.» (Relevant)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»15 75%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.8

- Fruktansvärt rörigt med tre hemsidor att hålla reda på.. EngOnline, Wikin samt kurshemsida. Information om deadlines och annat kunde hittas på olika sidor. I framtiden se till att ha alla deadlines på ett ställe.» (Ganska dåligt)
- Informationen var utspridd över två separata webbsidor samt i slides från föreläsningar. Det vore väldigt mycket enklare att veta vad som gäller om allting fanns samlat på en plats.» (Ganska dåligt)
- buggar i EngOnline» (Ganska bra)
- Lite rörigt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»5 25%

Genomsnitt: 3.95

- Fast bara en gång i veckan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 35%
Lagom»10 50%
Hög»3 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Jag har lätt för engelska, så det var inte så tungt.» (Låg)
- Lagom med tanke på kandidatarbetet.» (Lagom)
- har svårt för grammatiken» (Hög)
- Då vi blev lovade att den här kursen inte skulle vara tidskrävande, känns det som om den var för hög.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 20%
Hög»12 60%
För hög»4 20%

Genomsnitt: 4

- Att bara läsa kandidaten hade också nästan varit hög arbetsbelastning.» (Hög)
- Läste tre kurser.» (Hög)
- Fast det beror snarare på kandidatarbetet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»2 10%
Godkänt»8 40%
Gott»7 35%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.15

- Jag ser inte mennigen med att kursen är obligatorisk på programmet. Den har inte gett mig något alls.» (Mycket dåligt)
- Gymnasienivå» (Dåligt)
- Inget större fel på kursen. Dock kändes det som man inte hade tid för den här kursen, det kändes hela tiden som att den bara gav en massa extra arbete.» (Godkänt)
- Det är en jättebra kurs och relevant att ha tillsammans med kandidaten. Skönt att det aldrig blev så mycket att göra i den.. men egentligen är den nog lite för lätt!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Materialet var mycket relevant»
- Bra med en sammankoppling till kandidaten»
- Argumentation.»
- Vicky»
- Grammatikdelarna av föreläsningarna var det jag lärde mig mest av. Det mesta i kursen är sådant som är väldigt svårt att lära sig själv genom att läsa.»
- Hela kursen. Det är en kurs som tar relativt lite tid i anspråk med tanke på vilken ökning i bredd den ger hos studenterna.»
- Övningen i att skriva en kritiskt granskande text.»
- Läste bara kompetensen, den var kul!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Wiki-övningarna kändes för lätta, och rättning skedde inte förrän sista veckan. Tentan borde struktureras om lite. Känns som om critique borde vara hemtentamen istället så att man kan göra research på ämnet»
- Vet ej.»
- Exam»
- Tydligare instruktioner vad som gäller grammatiklektionerna redan från första lektionen»
- Mindre inlämningsuppgifter, tyckte inte de gav något utan var bara irriterande stressmoment.»
- Tentan bör ändras till att behandla grammatik, tal-delen behandlas redan under läsperiodens ordinarie veckor, varför gör inte även kritik-delen det?»
- Hur informationen förs ut (se 8). Kanske ytterligare en större skrivövning istället för "småövningarna" (t.ex. den om figurer).»
- Per Zaring»
- Så mycket som möjligt.»

16. Övriga kommentarer

- Bra jobbat, »
- Jag har i huvudsak kommenterat på engelskakursen eftersom den utgjorde den största delen av kursen men ingenjörskompetens och kommunikationsdelen är jag också mycket nöjd med.»
- n/a»


Kursutvärderingssystem från