ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M1 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-03-26 - 2015-04-23
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Är du kvinna eller man?

39 svarande

Kvinna»7 17%
Man»32 82%

Genomsnitt: 1.82

2. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

38 svarande

Mycket bra»23 60%
Bra»12 31%
Så där»3 7%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Har aldrig ångrat mitt val av utbildning. Många kompisar, härligt med stor klass. » (Mycket bra)
- Lite för långa sektionsmöten» (Mycket bra)
- Det som drar ned betyget är vissa saker inom studierna, till exempel några föreläsare som inte var bra, samt viss kurslitteratur som inte var bra. Bemötandet från Göran (examinator Ingenjörsmetodik) drar ned betyget också. En skam för Chalmers att en person får ha kvar en sådan viktig position med makt. Han dumförklarade och var otrevlig mot väldigt många elever.» (Bra)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

39 svarande

Ja mycket»17 43%
Ja»16 41%
Någorlunda»6 15%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.71

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

39 svarande

Fantastiskt bra»9 23%
Bra»23 58%
Ganska bra»6 15%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Många studenter kommer direkt från gymnasiet och tror man kan slappa sig igenom grupparbeten. Det är oerhört irriterande för en annan student som måste böra hela grupparbetet själv, vilket kräver mer jobb än ett gymnasiearbete.» (Ganska bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övningsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

39 svarande

Mycket bra»13 33%
Ganska bra»24 61%
Dåliga»1 2%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 1.76

- Det är lätt att bara kliva in på en institution och be om hjälp även utanför schemalagd tid!» (Mycket bra)
- Lärarna i både statik och hållf har vart fantastiska på att hjälpa till utanför lektionstid.» (Mycket bra)
- I matten-ämnena är det inga problem att få hjälp av övningsledarna. I de tillämpade ämnena är det dock svårare att få hjälp, många gånger väldigt länga köer för att få hjälp på räknestugorna. » (Ganska bra)
- I vissa kurser är lärarna och framförallt handledarna lättillgängliga och duktiga. Detta gäller framförallt i matten. I statiken, caden, matlaben och Ingenjörsmetodiken verkade de sämre inlästa samt svårare att få ställt en fråga. Fler handledare hade nog varit bra där » (Ganska bra)
- Det är olika i olika kurser» (Ganska bra)
- Svårt att få hjälp på icke-schemalagd tid.» (Ganska bra)
- Om man inte har klarat en tenta och skall göra omtenta så finns det ingen lärare eller övningsledare man kan fråga om hjälp.» (Ganska bra)
- Känner ibland att det kan vara svårt att få ögonkontakt med handledaren.» (Ganska bra)
- Bra på utsatt tid men svårt att få tag på övrig tid » (Dåliga)

6. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

39 svarande

Ja, alltid»4 10%
Ja, oftast»22 56%
Tveksamt»8 20%
Nej, inte alls»5 12%

Genomsnitt: 2.35

- Så länge det inte är Göran Gustavsson så tycker jag att lärarna bemöter och svarar en på ett bra sätt vilket för mig gör att det inte är några problem att ställa frågor» (Ja, alltid)
- "En fråga"» (Ja, alltid)
- Under kursen "linjära algebra" ville man inte ställa frågor under föreläsningarna pga den språkliga barriären mellan oss elever och föreläsarn » (Ja, oftast)
- Mer tveksamt på föreläsningarna » (Ja, oftast)
- Man vill inte skämma ut sig, verka dum, bessewizzer.» (Tveksamt)
- Till Göran (ingenjörsmetodik) vågade man aldrig ställa frågor, eftersom risken att bli dumförklarad inför hela klassen var överhängande.» (Tveksamt)
- Vår klass har en stämning som inte uppmuntrar det» (Tveksamt)
- Vill ej skämma ut mig om det är en dum fråga.» (Nej, inte alls)

7. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

39 svarande

Mycket nöjd»13 33%
Nöjd»26 66%
Inte så nöjd»0 0%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Har enbart vart i kontakt med studievägledare och de har helt fantastiska. Övriga som nämndes vet jag ej» (Mycket nöjd)
- En otroligt bra sektion med människor som lägger sin själ i det dom gör! » (Mycket nöjd)
- Ej tillräckligt insatt för att svara på frågan. Men är nöjd med utbildningen. » (Nöjd)
- Hade gärna sätt att Johan Bankel vågade ta lite mera konflikt och inte stoppar diskutioner så fort de uppstår i möte om de är lite jobbiga.» (Nöjd)
- Framför allt Liljan och Mikael betyder mycket för programmet» (Nöjd)

8. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

39 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 2%
Ja, fast det kunde varit bättre»13 33%
Ja»25 64%

Genomsnitt: 3.61

- Man skulle vilja ha bättre möjlighet att ändra saker under kursens gång.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Mer kursspecifika frågor som kursansvarit själv lägger till. » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Lyssna på studenterna mer» (Ja, fast det kunde varit bättre)

9. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

37 svarande

Nej inte alls»1 2%
Någorlunda»9 24%
Ja men kan bli bättre»9 24%
Ja»18 48%

Genomsnitt: 3.18

- Oklart» (?)
- Kurser med mycket kommentarer i utvärderingen upplevs inte läsas tillräckligt? » (Någorlunda)
- Svårt att svara på men det tror jag iaf.» (Ja)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»11 28%
Hög»24 61%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.71

- För lite tid för självstudier under normal arbetsvecka, schemalagd självstudier tenderar ofta att bli en miniatyr föreläsning.» (Hög)
- Måste lägga ner extremt mycket tid utanför skolan.» (Hög)
- Relativt andra 100% studier på andra program så har vi väldigt mycket att göra på maskinteknik...» (För hög)
- Har inte ens tid för det sociala livet.» (För hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

39 svarande

Högst 30 timmar»3 7%
30-40 timmar»7 17%
40-50 timmar»17 43%
50-60 timmar»10 25%
Mer än 60 timmar»2 5%

Genomsnitt: 3.02

- Under läsvecka 1-5/6 så lägger jag cirka 35-40 timmar i veckan. Under läsvecka 6/7-8 samt tentaveckan lägger jag cirka 40-50 timmar i veckan. » (40-50 timmar)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

38 svarande

Ja»16 42%
Nej»22 57%

Genomsnitt: 1.57

- Till studievägledaren? » (Ja)
- Liljan» (Ja)
- Först att främst kan man försöka att tala med kursansvarig om det rör en kurs eller då även med examinatorn för kursen/erna. Man kan även alltid vända sig till MUU om man har frågor eller känner att det är saker som man inte är bekväm att ta personligen med någon lärare. Sedan kan man även höra av sig till Studievägledare om man behöver hjälp med att sätta upp en plan för att klara sig. Eller till utbildningssekreteraren om man har frågor som rör utbildningen om helhet och dess upplägg.» (Ja)
- Liljan» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- Studievägledare eller utskotts som MUU.» (Ja)
- Studievägledaren» (Ja)
- Trafikskola för taxiutbildning alternativt studier på GU istället.» (Ja)
- Gud» (Ja)
- Lillian som är maskins "studievägledare"» (Ja)
- Nej vet ej, men kanske en trafikskola för lastbilskörkort. » (Nej)

13. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

39 svarande

Aldrig»30 76%
Någon enstaka gång»7 17%
Några gånger»2 5%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.28

- Av Göran Gustavsson, i hans bemötande i en situation där det kan tolkas som att man kritiserar något han gjort eller ifrågasätter honom.» (Någon enstaka gång)
- Examinatorn i Ingenjörsmetodiken har betett sig oerhört otrevligt mot mig utan anledning. Och inte bara mot mig...» (Någon enstaka gång)
- Vid tentamensgranskning. Försökte få upp ett poäng på en uppgift så fick jag till svar "Om jag skulle ge dig något så vore det minuspoäng". Tyckte det kändes som en väldigt onödig kommentar att lägga då minuspoäng på en tenta inte förekommer.» (Någon enstaka gång)
- Föreläsaren i ingenjörsmetodik hade ofta en tråkig ton mot eleverna. » (Någon enstaka gång)
- IngenGöran » (Någon enstaka gång)
- Göran (examinator ingenjörsmetodik) dumförklarade mig när jag ställde en fråga under en föreläsning. Sen frågade jag aldrig nåt mer på en föreläsning. Sedan rättade han min tenta, och gav mig poängavdrag av en anledning som de flesta andra lärare skulle ignorerat. När jag sedan granskade tentan fick jag ett tyket svar tillbaka, och inga poäng. Samma sak, fast ännu mer tyket, gjorde han för många andra. Svar som "det är dags att lära sig skriva som en vuxen" och "jag tycker att man vid den här åldern ska kunna läsa en fråga rätt". Inte ordagrant kanske, men med samma mening.» (Några gånger)
- Under kontakt med Göran Gustafsson under ingengörsmetodiken. » (Några gånger)

14. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

39 svarande

Nej»34 87%
Ja, diskriminering»0 0%
Ja, kränkning»2 5%
Ja, både och»3 7%

Genomsnitt: 1.33

- Av Göran (examinator ingenjörsmetodik)» (Ja, kränkning)
- Ex: mobbing av andra studenter.» (Ja, både och)
- Inte personligen. Men dagligen ser jag andra som far illa, något som självklart inte är ett ok beteende. lösning : lös upp hierarkin bland studenterna. Dessa småpåvar verkar inte för ökad trivsel på sektionen. Löjligt.» (Ja, både och)

15. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

39 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»18 46%
Studeivägledare»10 25%
Utbildningssekretare»3 7%
Lärare»6 15%
Studerandeombudsman»7 17%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»8 20%
Chalmers jämställdhetssamordnare»9 23%
Chalmers kurator»7 17%
Annan»7 17%

- Ingen » ()
- Det beror helt på vilken typ av kränkning/diskriminering det handlar om. Om det rör en föreläsare eller programmet eller någon/några andra teknologer.» (Utbildningssekretare, Lärare, Studerandeombudsman, Samo (teknologsektionens skyddsombud), Chalmers jämställdhetssamordnare, Chalmers kurator)
- tyvärr inte samo då denna endast verkar bry sig om föreningslivet. » (Annan)
- jag skulle vända mig till mina vänner. Därefter skulle de m största sannolik rinna ut i sanden.. » (Annan)
- Maskins Akademiska Kommitté» (Annan)
- Berörda » (Annan)

16. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

39 svarande

Ja, absolut»24 61%
Ja, kanske»12 30%
Tveksamt»1 2%
Nej»2 5%

Genomsnitt: 1.51

- Jag älskar fysik och matematik. Mina val var: Teknisk fysik Teknisk matematik Maskinteknik Eftersom jag hade väldigt bra betygsnitt från gymnasiet så var bara att blunda och ta. Jag vet fortfarande inte om jag har valt rätt, men jag tycker iallfall om mina nuvarande kurser. Jag finner det mesta intressant. Men jag är även övertygad om att jag skulle tyckt om teknisk fysik och teknisk matematik minst lika mycket.» (Ja, kanske)
- Alt TD» (Ja, kanske)
- Ja och nej. Mycket svår fråga » (Tveksamt)Kursutvärderingssystem från