ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstlaborationer B, AFO120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-15 - 2010-04-23
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Peter Lindblom»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Hur väl uppfylls KURSENS övergripande lärandemål:
"-utveckla fördjupad fårståelse för designprocessen genom att reflektera, syntetisera och därigenom utveckla valt gestaltningskoncept".

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»8 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.43

2. Delkurs: Rörelse i vägrummet

Kursmål: Rörelse i vägrummet:
"- Studenten skall efter avslutad kurs ha getts möjlighet att använda sig av arkitektoniskt kunnande inom ett nytt fält, vägarkitektur, genom att arbeta med pågående ett projekt på Vägverket. 1. Studenten skall ha tränat skissteknik (verktyg).
2. Reflekterat över/analyserat uppgiften med hjälp av begreppen rytm och rumsliga sekvenser. 3. För att sedan, i sitt förslag syntetisera genom att utvecklat ett eget designkoncept."

Hur väl stämmer detta överens?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.37

- Även om det inte alltid kändes så alltid genom kursen så har jag faktiskt fått upp ögonen för vägarkitektur. Jag ser det på ett annat sätt. Det är kul.» (Mycket bra)

3. Delkurs: Stol som form, träverkstaden

Kursmål: Stolen som form:
Studenten skall efter avslutad kurs getts möjlighet att:
–,,Träna skiss/ritteknik.
–,,Reflektera över/analysera uppgiften med hjälp av begrepp såsom, form, funktion och gestaltning.
–,,Arbeta fram en egen design/gestaltningskoncept.
–,,Lära sig mer om material och dess inneboende formvilja.

Hur väl stämmer detta överens?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.4

- ej deltagit» (?)

4. Delkurs: Enter/Exit

Kursmål: Enter/Exit
- Förståelse för hur vi som individer interagerar i och med staden utifrån teatrala, performativa och sceniska perspektiv.

Hur väl stämmer detta överens?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»6 75%

Genomsnitt: 3.75

- ej deltagit» (?)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

6. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

17 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 6%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»15 93%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.93


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»8 47%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.05

- föreläsningarna och research och analys om den aktuella platsen i vägrummet-kursen var bättre som underlag för arbetet än kurslitteratur» (Mycket liten)
- Filmen Felinis Casanova var en konstig film. Kände mig inte bekväm av att se den. Drömde mardrömmar efter filmen. Måste finnas andra filmer som visar kostymklädsel. » (Ganska liten)
- Enter/exit» (Ganska liten)
- Gjorde väg-kursen, utnyttjade konst-faktorn.» (Ganska liten)
- Gäller stol-kursen» (Ganska liten)
- Använde inte litteraturr så mycket, men det fanns gott om den ifall ja hade behövt. » (Ganska stor)
- vägrummet» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.47

- Enter/exit» (Ganska bra)
- Inget strul alls i min kurs, Väg.» (Ganska bra)
- Gäller stol-kursen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 4.05

- Vår fröken blev tyvärr sjuk, konsultation med arkitekten var dock uppskattat» (Ganska bra)
- Enter/exit» (Mycket bra)
- Gäller stol-kursen» (Mycket bra)


Föreläsningar

Bedöm värdet av följande föreläsningar som ingick i Konstlaborationer B?

10. Delkurs: Rörelser i vägrummet

Föreläsning om: Landskapsanalys.

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 77%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 3.22

11. Delkurs: Rörelser i vägrummet

Föreläsning: Om landskapsarkitekt Bernhard Lassus

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.28

12. Delkurs: Stol som form, träverkstaden

Föreläsning: Stol som form, Johan Linton

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- ej deltagit» (?)

13. Delkurs: Enter/Exit

Föreläsning: Otto von Busch

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.37

- ej delatgit» (?)

14. Delkurs: Enter/Exit

Föreläsning: Elin Wikström

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 28%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Missade den, tyvärr.» (?)
- ej deltagit» (?)
- Passade vädligt bra inför vår kommande show. Och gav mer förstålse i vad vi cokså höll på med» (Mycket bra)


Genomgångar och kritik15. Hur väl fungerade genomgången/redovisningstillfället?

Redogör för vilken kurs det gäller.

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 3.56

- Stolen» (Ganska bra)
- På vägverket.» (Ganska bra)
- Gäller stol-kursen» (Ganska bra)
- Enter/exit» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

Redogör för vilken kurs det gäller.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%

Genomsnitt: 3.58

- Enter/exit» (Mycket bra)
- Gäller stol-kursen» (Mycket bra)
- Jag gick vägrummet» (Mycket bra)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen och de goda möjligheterna att få hjälp.»
- Allt?»
- Peter och Tabita... Ett sånt lugn och tålamod med oss. Kändes väldigt hjälpsamma/engagerade för att få oss dit vi själva strävade. Det var lagom många personer totalt.»
- Jag tycker kursen verkligen var bra som den var. Det var en fantastisk rolig kurs. »
-
- det var roligt att få göra något man inte gör så ofta, men allt var väldigt ospecificerat. »
- allt»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Visa inte Felinis Casanova.»
- Det bör finnas fler kurser som denna.»
- Vet ej.»
- För kort tid till förarbete och ritningar.»
-
- Alla borde få gå kursen!»
- allt»

19. Övriga kommentarer

- Eva och Peter är bra lärare! »
- Kanske något mer tid att skissa/designa innan realiseringen tar fart»
- Otroligt lärorikt. Tråkigt att lära känna verkstaden och alla resurser där ordentligt så sent i utbildningen. För många av oss är det bara ett år kvar efter utbyte och annat. Önskar att jag hade känns mig säker på maskinerna tidigare.»
- Det är i allmänhet lite för slappt och för flummigt. De tre olika kurserna i konstlabb känns inte jämnvärdiga. Något jag tror ni vet.»
-
- jag hade definitivt velat testa fler moduler av konstlabben»


Gäller endast Delkurs: Rörelse i vägrummet.

20. På vilket sätt har du reflekterat över begreppen rytm och rumsliga sekvenser?

- Har funderat mycket ring, rytmer och takter,och förskutningar i vågformer.»
- att gestalta något som skall upplevas av passerande, i rörelse, kräver ett delvis annat förhållningssätt till rytmen, tänker i termer av att man måste förenkla och upprepa det man vill skall upplevas i rörelse»
-
- lite»
- Jag har reflekterat väl.»


Kursutvärderingssystem från