ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS: Matematik del B och C, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-12-19 - 2014-02-02
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Helena Russberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

81 svarande

Högst 15 timmar»15 18%
Cirka 20 timmar»18 22%
Cirka 25 timmar»24 29%
Cirka 30 timmar»14 17%
Minst 35 timmar»10 12%

Genomsnitt: 2.82

- Jag skulle, på grund av utbildningens brist på pedagogik (mer ingående förklaringar, så att det är möjligt att koppla ihop de olika delarna utav matematikundervisningen exempelvis varför en sats ser ut som den gör, hade varit till stor hjälp)egentligen behövt läsa ännu mer utöver schemalagd tid men kan ej detta p.g.a att livet måste skötas utöver studierna.» (Cirka 25 timmar)
- Tiden är uppskattad, jag är inte helt säker. » (Cirka 25 timmar)
- 25-30. Det är svårt för mig att göra en bra bedömning då en stor del av arbetet blev gjort under och strax innan repetitionsveckan» (Cirka 25 timmar)
- Mer eller mindre, inte säker. Mycket förkylningar och liknande så missat det mesta och saknat mycket information kring var/när/hur och omöjligt att komma åt schema och liknande på mobilen utan att få sammanbrott.» (Cirka 30 timmar)
- när man inte läst något av det här innan så måste man lägga näst intill varenda vaken timma på att plugga» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

81 svarande

0%»1 1%
25%»4 4%
50%»4 4%
75%»10 12%
100%»62 76%

Genomsnitt: 4.58

- Undervisningen gav mig ingenting så jag gick slutade gå på den. » (25%)
- Med orsaken att föreläsaren Sverker har en tendens att lägga större vikt på att prata om saker vi kommer få lära oss senare på ingenjörsprogrammet, och sedan hastigt och "lulligt" drar igenom det som vi faktisk bör kunna för tillfället. Detta gör att jag inte hänger med på det vi bör lära oss. Istället får jag ut mer av att läsa matteboken på egen hand.» (25%)
- Föreläsningarna med Sverker var ett slöseri med tid. Att studera från boken var enklare.» (50%)
- Eller mer. Känns som 200%. Men inte tillräckligt. » (50%)
- Lite mer än så, har gått på alla föreläsningar och kanske 25% av övningstillfällena.» (75%)
- Jag har varit närvarande på den andra läsgruppens föreläsning vid ett tillfälle också, så 101%?» (100%)
- Jag räknar inte exercise-tillfällen som undervisning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

81 svarande

Jag har inte sett/läst målen»37 45%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 29%

Genomsnitt: 2.35

- Vår lärare behöver vara mer tydlig när det gäller vad det är man behöver kunna. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag förstod säkert vad målen innebar då jag läste dem. Men det var länge sedan jag läste dem och nu minns jag inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror jag. Vet inte var i såfall, i flödet av mail om rekryteringsdagar och liknande som ständigt strömmar är det svårt att sålla och hålla ordning. Att försöka hitta information på studentportalen kräver visst en superuppkoppling, en superdator samt något masterprogram i hur man deschiffrerar virrig information.» (Jag har inte sett/läst målen)
- bara att man läser dem en gång och sedan glömmer man av dem. men det är ju tydligt vad man ska lära sig genom lektionerna. det han tar upp det ska man lära sig!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

61 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»51 83%
Nej, målen är för högt ställda»10 16%

Genomsnitt: 2.16

- Ganska mycket nytt samt högt tempo om man bara läst MaB innan, men det funkar, dock på gränsen till för högt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja! första mattekursen gav en bra grund att stå på.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har inte så bra koll på målen, men från vad jag sett från undervisningen verkar väl målen vara rimliga. Däremot vänder sig de flesta lärarna frekvent till "toppskiktet", alltså de som i princip redan läst allt på gymnasiet och har det färskt i minnet vilket gör att många inte har en susning om vad föreläsningarna handlar om utan bara antecknar och försöker koppla ihop efteråt. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jämfört med gymnasienivå: löjligt mycket svårare. (Om man skulle gjort provet på ett gymnasie).» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag har tidigare läst med samhällsinriktning, och anser att Basåret på Chalmers endast är utformat för dem som har läst ett naturvetenskapligt program tidigare och behöver repetera/komplettera maximalt en eller två kurser. Jag, som aldrig har läst någon utav ingående kurser och eller haft undermålig undervisning då jag gått en samhällslinje (gällande Matematik A till C enligt läsplan 94) har inte tillräckligt god undervisning eller tillräckligt med tid för självstudier för att hinna lära mig allt det som skall hinnas med.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

68 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»14 20%
Ja, i hög grad»42 61%
Vet ej/har inte examinerats än»10 14%

Genomsnitt: 2.88

- Det var lite ont om tid vid tentamenstillfället. Jag hann ej avsluta delfråga b och c till sista uppgiften. » (I viss utsträckning)
- alla de olika talen var maxatade för att vara så svåra om de gick att vara...» (I viss utsträckning)
- Har aldrig sett målen så vet egentligen inte vad vi skulle kunna...» (I viss utsträckning)
- Tyckte till och med att den tenta vi fick låg på en högre nivå än vad tigiare och gjort,b lev därför väldigt ställd.» (I viss utsträckning)
- Nya saker kom på tentan, dåligt formulerad. » (I viss utsträckning)
- Mycket man kan kommer inte med på proven. Det är dock svårt att hinna med mer på 4h om proven skulle infatta mer.» (I viss utsträckning)
- Dock dålig förklaring på sista uppgiften (b, c). Hade inga problem med förklaringen på uppgift 6, som en del andra hade däremot.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»13 16%
Ganska liten»9 11%
Ganska stor»21 25%
Mycket stor»38 46%

Genomsnitt: 3.03

- Föreläsaren var dålig på att på ett enkelt och tydligt sätt förklara ny information, vilket innebar att jag fick försöka lära mig allt själv via kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Hade Sverker» (Mycket liten)
- Sverker är väldigt otydlig» (Mycket liten)
- Sverkers föreläsningar är väldigt svåra att hänga med på.» (Mycket liten)
- Läraren förklarar inte så tydligt. » (Mycket liten)
- Pedagogiken är anpassad utefter personer som har god matematisk förmåga och eller ganska omfattande förkunskaper. » (Ganska liten)
- svårt att hänga med på föreläsningar » (Ganska liten)
- Jag har mycket förkunskaper. » (Ganska liten)
- Bytte föreläsningsgrupp från Sverkers till Lennarts. Skillnaden går inte att beskriva. Från knappt förstå någonting till att förstå det allra mesta av genomgångarna. Lennart har verkligen varit duktig, förklarat saker som i sig är självklarheter när en hör det men som lätt kan missas annars (t.ex. vinkelsumman i en triangel är 180 grader, därför kan ibland en av de två sinusvärderna en får fram direkt räknas bort - självklart men inte alltid lätt att dra den slutsatsen själv när så många andra slutsatser också ska dras). » (Ganska stor)
- På vissa ställen kände jag att genomgången av en lösningsmetod var lite bristande. Jag har för mig att genomgången då vi lärde oss Z=r*e^jv var lite otydlig då jag sent märkte att mina vänner och andra kursare verkade använda sig av helt andra lösningsmetoder och sammanhang jag inte alls visste om.» (Ganska stor)
- Men det här svaret är generellt. Bra lärare absolut, klagar inte på dem. Även om diskussionen kan ha riktats mer till dem som redan förstått.» (Ganska stor)
- Fantastiskt kompetent, strukturerad och engagerad lärare (Lennert). Mycket pedagogisk och bra lärare som verkar brinna för sitt jobb. Stort tack för hjälpen!» (Mycket stor)
- Bästa läraren någonsin! » (Mycket stor)
- Lennart är fantastisk!» (Mycket stor)
- Lennart Falk är en jävla bra lärare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»12 14%
Ganska stor»38 46%
Mycket stor»30 37%

Genomsnitt: 3.19

- Båda böckerna är i 80% av fallen otroligt kryptiska och ger sällan en användbar förklaring! Tänka själv i all ära, men förklaringar behövs ändå!!» (Ganska liten)
- Böckerna har snarare fått mig att ställa fler frågor än vad jag har fått besvarat genom läsning, men har trots allt lett mig i rätt tankeriktning.» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningar som är bra gjorda (för dig själv förstås) funkar bäst.» (Ganska liten)
- opedagogisk bok» (Ganska liten)
- Övningsboken är bra och man använder den mycket men teoriboken är inte den mest pedagogiska...» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen är oklar i den men att stegen beskrivs dåligt.» (Ganska stor)
- Tycker dock inte att bokens uppgifter stämmer så bra överens med tentafrågorna - men boken ger ju en mer djupgående och bredare kunskap än vad tentan kan testa (av förklarliga skäl.. vi kan ju inte ha för många tentafrågor). » (Ganska stor)
- Det kunde ha varit tydligare exempel i boken. Mer utförligt uträknade och ev komentar till vad som görs i de olika stegen. Det r svårt att förstå vissa bok exempel även om man varit delaktig på både föreläsning och övningar.» (Ganska stor)
- Lärde mig mer i boken än genom föreläsningarna. » (Ganska stor)
- När jag inte förstod någonting ifrån föreläsningen fick jag ofta förlita mig på boken. Detta hände oftare än i andra matematikkurser.» (Ganska stor)
- Om än att den förutsätter en massa förutsättningar.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

81 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»8 9%
Ganska bra»31 38%
Mycket bra»39 48%

Genomsnitt: 3.3

- Ett förvirrande mishmash. Webbsidorna är katastrof. Som att leta i en labyrint, varje gång, man loggar in. Och att försöka göra det via smartphone är lika mycket värt som att dunka huvudet blodig mot en vägg.» (Mycket dåligt)
- Det var ofta svårt att öppna dokumenten på kurshemsidan. Tycker det är smidigare om de ligger direkt på pingpong under dokument» (Ganska dåligt)
- Dålig info om utdelat material» (Ganska dåligt)
- Jag tycker det är knepigt att navigera mellan de olika sidorna. Dock beror kanske detta på att jag inte satt mig in i det ordentligt. » (Ganska bra)
- Det förekom oacceptabelt många fel i facit i kurslitteraturen anser jag. Det var dock positivt att Lennart var aktiv med en PDF-fil som listade dessa fel på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Ibland lade sidan av så man inte kunde komma in och titta på gamla tentor osv, detta förlorade man några dagar på ibland.» (Ganska bra)
- Fint och tydligt upplägg med bra och relevant information.» (Mycket bra)
- Bra innehöll och att alla gamla tentor lades upp inför tentanBra att facit till tentan kom upp på kvällen.» (Mycket bra)
- lennart har varit väldigt bra på att ladda upp matrial på kurshemsidan» (Mycket bra)
- Bra info om hemsidan, kursmöten mm. Inte haft någon lärare som varit så bra på att informera om uppdateringar, bokfel, etc etc. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

81 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»12 14%
Ganska bra»25 30%
Mycket bra»25 30%
Har ej sökt hjälp»17 20%

Genomsnitt: 3.53

- En hjälpperson under räknetimmarna är alldeles för lite då alla behövde hjälp tack vare dålig undervisning.» (Mycket dåliga)
- ge oss tillbaka våran Sebastian Andersson till grupp 1!!! har i princip endast tagit hjälp av klasskamrater» (Mycket dåliga)
- vår grupp (3) är en av de största. och det är många som inte går i vår grupp som kommer på våra hjälp-tillfällen. » (Ganska dåliga)
- Kom man till övningstillfällena när de började var det redan ca 10 namn uppskrivna på hjälplistan och övningsledaren hann inte alltid ens med dessa tio så det var lite kört att få hjälp ibland.» (Ganska dåliga)
- Bytte övningsledare inför denna period och det vart en försämring. Fokus på fel saker (t.ex. ägnade han lång tid åt att argumentera för att bråktal är att föredra framför decimaltal när vår fråga var så enkel som "blir det någon skillnad i uträkningen?" - nej). Tillslut drog jag mig för att fråga om saker då svaren tog sådan tid att jag knappt hann räkna något mer på dessa timmar... Jag tror tyvärr vi var väldigt olika som personer och han lyckades inte läsa av hur han skulle hjälpa mig på bästa sätt. För andra kanske hans lärstil fungerade bra.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få hjälp under exercise tillfällena» (Ganska dåliga)
- Under övningstillfällena är det många som vill ha hjälp, men vi har bara en övningsledare vilket leder till att alla inte hinner få hjälp på lektionen och eventuellt bara med ett eller två tal» (Ganska dåliga)
- Jag märker en tydlig trend att ett fåtal elever tar upp all lektionstid. Men kul för dom!» (Ganska dåliga)
- På föreläsningar var det okej. Men på exercise-tillfällena var det några som skrev upp sig först på "hjälplistan" och höll kvar läraren alldeles för länge. De flesta fick därför inte den hjälp de behövde.» (Ganska dåliga)
- Mindre bra under exercise-tillfällena då vår ledare där kunde sitta 30 min med en person. » (Ganska bra)
- För lite arbetspass.» (Ganska bra)
- Både föreläsare och övningsledare har hjälpt till.» (Ganska bra)
- Hade två exercise-tillfälen i veckan. Dessvärre hade jag ingen på fredagar vilket skulle vara väldigt bra då sista föreläsningen för veckan var just på en fredag och då hade det varit skönt med ett arbetspass med tillgång till hjälp efteråt. Helst hade jag velat ha tre exercise-tillfällen i veckan med tanke på hur många fler frågor jag hade under tiden jag jobbade än under själva föreläsningen. dessutom var det ett enormt tryck och hjälpbehov i just vår grupp, 7, och man fick inte hjälp mer än maximalt två gånger per gång. Två hjälplärare hade underlättat väldigt mycket.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om det fanns hjälp att få utanför lektionstid. Chalmers mattehjälp för gymnasieelever kunde inte hjälpa till med våra tal då de ansågs vara "för svåra"» (Ganska bra)
- Bra i räknegrupperna, men ibland är det för många som vill ha hjälp samtidigt och då kan man inte få ut liak mycket ur lektionen » (Ganska bra)
- Vår exercise ledare har varit toppen!! (grupp fem)» (Mycket bra)
- Sebastian för grp 10 får 10/10» (Mycket bra)
- På övningstimmarna, men ej under föreläsning så responsen var nonchalant» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»21 25%
Mycket bra»51 62%
Har ej sökt samarbete»6 7%

Genomsnitt: 3.74

- Då vi var många i vår grupp som bytte från Sverkers föreläsningar till Lennarts så blev vår grupp rätt splittrad vilket var synd. Nu har jag en mindre studiegrupp att plugga med så det har gått bra ändå men hade varit kul om vår grupp hållts ihop bättre.» (Ganska bra)
- Många av de saker jag inte kunde förklarades av mina kamrater.» (Ganska bra)
- Har fått den hjälp mina kurskamrater har förmåga att ge, och vise versa, bra!» (Mycket bra)
- jätte bra att jobba ihop när man hittar någon man passar med! första läsperioden jobbade jag med en annan och det missgynnade mig bara märkte jag till slut» (Mycket bra)
- Har inte så lätt att jobba med personer jag inte känner så väl. Jobbar även bra på egen hand.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»27 33%
Hög»45 55%
För hög»8 9%

Genomsnitt: 3.74

- OK!» (Hög)
- Mycket ny kunskap och framförallt mycket som "det ser en"... men som jag som inte räknat så mycket matte innan har svårt att se. Dock tycker jag som förra läsperioden att sista veckorna av repetition, plugg på gamla tentor osv. gör att jag ändå klarar av kursen. Guld värt!» (Hög)
- Mycket! och ingen/mycket liten chans för repetition. » (Hög)
- Hög men bra. » (Hög)
- Det har inte funkat för mig men där har andra faktorer spelat in. Panikartad arbetsbelastning, hanterbar men på gränsen.» (Hög)
- Grundskolan var för lätt => Jag var inte van med att behöva plugga hemma.» (Hög)
- Med tanke på att vi läser två ämnen i taget, och att samtliga formler, räknesätt och räkneregler är helt och hållet nya är det näst intill omöjligt att hinna lära sig allting, speciellt då man tvingas rationalisera alla begrepp till en betydelse man gissar att en formel har, trots att man egentligen bara förstått den till hälften och ej inser detta för än man sitter och skriver tentamen.» (För hög)
- Största problemet enligt mig är att jag upplever uppgifterna i boken som mycket enklare än tentauppgifterna, vilket leder till att även om man gör de rekommenderade uppgifterna är det inte säkert att man klarar tentan ändå...» (För hög)
- Trots medverkan och aktivitet på alla förelsningar och övningar, flertalet timmar plugg efter skoltid och frågor känner jag att jag inte har kunnat ta till mig allt.» (För hög)
- Sverkers nedlåtande kommentarer sänkte självförtroendet för alldeles för många av oss.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»31 38%
Hög»37 45%
För hög»11 13%

Genomsnitt: 3.7

- Bättre än första läsperioden men fortfarande hög arbetsbelastning. Totalt ägnar jag mycket mer än 40h/veckan åt mina studier. Är nära utbränning.» (Hög)
- Jag hade velat ha fler övningstillfällen. Nu gick jag även på extra mattesupport men där är också många elever som vill ha hjälp...» (Hög)
- Hög men absolut inte för hög, man visste vad som väntade efter första läsperioden.» (Hög)
- Bra!» (Hög)
- Mycket hög. Som sagts på fråga 11. panikartad. Möjligtvis rimlig under förutsättningarna, men kom igen. Det är först nu på vårterminen det börjar klarna hur mycket tid som egentligen behöver spenderas. Det krävs mer än 40 h/vecka.» (Hög)
- Som 11.: Grundskolan var för lätt => Jag var inte van med att behöva plugga hemma.» (Hög)
- Samma anledningar som tidigare: Bristande pedagogik gentemot samhällselever, vilket leder till de andra konsekvenserna.» (För hög)
- Gällde framförallt i slutet av perioden då vi låg efter föreläsningsmässigt i både kemin och matten.» (För hög)
- Det krävs tid för att kunna bearbeta ny information, något som r svårt att hinna med när det gås igenom nya saker dagligen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

81 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»10 12%
Godkänt»18 22%
Gott»32 39%
Mycket gott»20 24%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sverkers förlöjligande av elever samt hands överkurs på föreläsningar sänker betyget på kursen» (Dåligt)
- En av läraren är väldigt dåligt och eleverna tvingas att läsa mycket skälva eller gå på den andra lärarens lektioner för att hänga med, inte rätt att de blir så stor skilnda i fördelingen och inte häller då ni fortsätter att ha samma lärare flera läsperioder då väldigt många inte gillar honom.» (Dåligt)
- Lite flummiga lektioner. Inte särskillt effektiva exersice-tillfällen, vilket beror mer på vilka elever som var i gruppen än själva ledaren. Tycker det var lite synd att vi inte hade några Si-lektioner» (Dåligt)
- För dåliga föreläsningar.» (Dåligt)
- En person som har lätt att förstå matematik och eller har goda förkunskaper kan med måttlig ansträngning klara av denna kurs. Men för övriga elever är kraven som ställs mycket svåra att uppfylla.» (Godkänt)
- Dålig kommunikation mellan föreläsarna, Sverker och Lennart. Mot slutet visade det sig att Lennart hade hoppat över vissa delar vilket Sverker inte visste om och hann inte gå igenom viktiga saker lika genomgående som de i Lennarts grupp fick lära sig.» (Godkänt)
- Bättre än ingen kurs alls.» (Godkänt)
- Bra lärare. Rätt usel information.» (Godkänt)
- Det var många nya saker på väldigt kort tid, ofta behandlades ett nytt "ämne" endast under två tre uppgifter och det hade in te skadat att få lite längre tid. » (Gott)
- Eftersom vi använder en bok producerad just för denna kurs så hade det varit bra att antingen låta kursen följa boken eller anpassa boken så att den följer kursen. Denna läsperioden hoppade vi över delar i två kapitel (5 och 6) och påbörjade bara det sista (kap. 7). » (Gott)
- En trevlig kurs, men något för snabb för att man riktigt ska kunna tillgodogöra sig den.» (Gott)
- Jag har lärt mig mycket användbart» (Gott)
- Lennart Falk är pedagogisk och ger tydliga exempel för att vi ska få en djupare kunskap. » (Mycket gott)
- Lennart har gjort ett kanonjobb.» (Mycket gott)
- Mycket gott tack vare att jag har Sverker i kursen» (Mycket gott)
- Lennart gjorde det hela möjligt och possetivt! hade repetition varje lektion, bästa någonsin eftersom man proppas med så mycket information och man måste göra så mycket hela tiden att man hinner inte titta tillbaka själv på det man har gjort. Han är även den enda läraren som har ett möte med övningsledarna för att stämma av vad de ska jobba med. » (Mycket gott)
- Lennart mycket bra! Sverker, mycket smart man men inte särskilt pedagogisk.» (Mycket gott)
- Lennart, mycket bra lärare. Tidvis hög nivå om man har Matte B-C som bakgrund. Dock var han hjälpsam och tog sig tid i pauserna för frågor, mycket uppskattat! Dock för högt tempo på en del föreläsningar (han tog dock till sig det när det påtalades). Skön, "torr" matte-humor. Ordning och reda.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lennart Falk!»
- Lennart har varit en fantastisk lärare!»
- Lennart, då han är en otroligt duktig föreläsare!»
- BrA»
- Sverker»
- kursböckerna!»
- Att det finns föreläsningar och övningsledar-ledda räknetillfällen.»
- Det mesta kändes bra bortsett från vad jag skrev i kommentaren till fråga 13. »
- Lennart, väldigt pedagogisk och noggrann. Hade gott tålamod och förklarade allt som om vi hörde det första gången vilket är väldigt bra. »
- Övningstillfällen»
- Föreläsarna.»
- Lennart! »
- Lennart och strukturen»
- Lennart är en duktig och engagerad föreläsare!»
- Att sista veckan ägnas åt repetition och genomgång av gamla tentor.»
- Lennart! han borde få löneförhöjning också! fett värd!»
- böckerna är fullt förståeliga»
- Lennarth! Han är mycket pedagogisk och vet vad han pratar om.»
- övningsledarna och övningstillfällerna!»
- Exercise»
- Räknetimmar! »
- Sverker! Han är en mycket bra undervisare som blandar det vi måste kunna med intressant bra-att-ha-överkurs på ett ganska strukturerat vis. Övningsböckerna är väldigt bra.»
- Lennart!»
- Excercisetillfällerna»
- Läroplanen är rimlig och bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska exercisegrupperna eller öka antalet exercise ledare. Möjligheten att byta grupp, eller möjligheten att gå på bägge föreläsarnas undervisning under den första veckan.»
- Jag gick först i den andra mattegruppen men var tvungen att byta grupp pga av matteläraren (Sverker) pga av bristande utlärningstekniker. »
- BRA»
- Bättre textstruktur på föreläsningarna. Blev rätt rörigt ibland! SI-tillfällen även denna läsperiod.»
-
- Ny föreläsare.»
- Under den "Enkla" delen i början gick det väldigt långsamt men när det väl började bli "Svårt" så gick det allt snabbare, det borde varit tvärt om»
- Jag tycker att lärarna bör hålla samma nivå i sin undervisning. Jag märkte att majoriteten och även jag ansåg att en av lärarna var "bättre" än den andra.»
- Jag skulle vara tacksam för en extra lektion som går ut på att tillsammans gå igenom bevisning, teori och tänk bakom det "automatiska" räknandet. En mindre lektion som är interaktiv där man deltar i diskussion, riktade frågor m.m. under ledning av en lärare/lärarkandidat/student som läser matematik eftersom diskussion emellan elever, som inte är säkra på saken, till och med kan leda till felinlärning.»
- Lägga dokument åå pinpong istället för kurshemsidan»
- Se kommentar till fråga 13. »
- Sverker antydde ofta, till skillnad från Lennart, att vi borde ha lärt oss allt fortare och hade inte lika stor förståelse för att inlärning kan ta tid. »
- Byt lärare»
- Sverker och kurslitteraturen»
- Si matte, fler övningstillfällen»
- Föreläsarna och övningsledarna är superviktiga. Saknade även SI-matte då den var till stor hjälp för förståelsen i första läsperioden. Tror det hade varit guld värt med SI även denna period.»
- Bättre och mer förberedd hjälplösare på övningarna»
- Nästan allt»
- Fel i kurslitteraturens facit!»
- Inte ha sverker»
- vill ha tillbaka Sebastian Andersson till grupp 1. Stolze är en duktig mattematiker men inte bäst på att lära ut.»
- Boken!»
- Föreläsaren (Sverker), försöka hålla det hela på en enklare nivå.»
- Liknande nivå på tentafrågor och uppgifter i boken. »
- Mer hjälp!»
- Bättre mer innehållsrika föreläsningar, ibland handlade de om saker som inte var med på kursen. Att man får alla bevis genomgångna på tavlan. Att läraren inte "favoriserar" elever och drar över på rasterna med 5-15 minuter för att förklara en fråga inte den eleven förstod. Det drabbar alla andra studenter då vi fick mindre föreläsningstid.»
- Sverkers föreläsningar.»
- Mer nogrann/planerad föreläsning med relevans till tentor. »
- Undervisningarna borde vara mer strukturerade och informativa.»
- Ny föreläsare, eventuellt en utbildning för honom i pedagogik. Sverker har behandlat elever spydigt och svarat på frågor i stil med "Är du seriös med den här frågan får du lämna salen". Vet flera som har hoppat av med hans nedlåtande kommentarer i bakhuvudet. Han verkar även tro att vi ska kunna allt vi går igenom redan innan han gör det då han inte alls tar hänsyn till vad vi kan från början. Skärpning. »
- Föreläsaren bör koncentrera sig bättre på att hålla sig till ämnet.»
- Informationen! En tydligt strukturerad studentportal och inte pingpong hit för information om detta och kurshemsida dit för det andra... Kanske en kurs i hur man navigerar på studentportalen och kanske någon slags sammanfattning av vad man förväntas göra, viktiga datum, något sånär överskådligt. Och lite mer planering. »
- Att studenter hoppar mellan övningsgrupperna! Denna LP ökade vår grupp ca 5 pers (+ tidvis deras kompisar, varav en del pluggade kemi (!) ). Så ljudnivån var stundtals hög, vilket gjorde att det var problem att gå på alla lektioner. Synd då vår övningsledare är super. En annan sak med, ombyggnaden i Svea, vad har skolan tänkt där? Jag har en borrmaskin på andra sidan väggen samtidigt som jag ska koncentrera mig. Katastrof! Inte kursens fel men chefernas, det tåls att framföras till dem :)»

16. Övriga kommentarer

- BRA»
- Otroligt dåliga tentavakter!!!!! Ingen koll och satt och PRATADE (med hög ton) under de första tre timmarna av tentan. Detta inkluderade "rövslickande hos chalmers", hur "samhället var dåligt uppbyggt" samt hur ingen av dom skulle kunna lösa uppgifterna. Och annat smått & gott. Längst ner i jupiter satt jag (041?). Det var många fler än jag som satt och stirrade argt och suckade.»
- Jag anser att det varit problematiskt med två olika föreläsare på denna kurs. De har varit osynkroniserade och nämnt olika saker under föreläsningarna vilket förvirrar. Det har varit svårt att veta vilka saker som man bör lägga fokus på samt vilka saker som faktiskt stämmer. »
-
- God Jul och Gott Nytt År.»
- Vår föreläsare, Sverker Mattson, är en av de bästa föreläsare/lärare jag har stött på. (Både räknat under gymnasietiden, dessa två läsperioderna på Chalmers och då jag läste Sjöingenjör på LNU) »
- gått igenom många saker i denna kursen som fanns med i fysiken från period 1, det känns väldigt korkat rent ut sagt. eftersom man inte förstod det förän först nu, inte konstigt att man inte klarade fysiktentan...»
- lennart har varit grym, säg det till han!»
- väldigt nöjd med Lennart!»
- Gör om studentportalen.»
- Bra info inför tentagranskningen (till skillnad från övriga kurser).»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.74

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.74
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från