ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Fördjupad maskinteknik, LNC075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»3 60%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 40%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 80%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 3.2

- Men jag tycker inte vi gick igenom allt som stod på Kurs PM ett. Några saker som stod på målen hade man inte ens in set att man gått igenom för på papperet så det ut som ett större stycke och viktigare än att bara nämnas snabbt vid ett lektionstillfälle.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

...beskriva de ingående komponenterna i ett hydrauliskt system
5 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 40%
Ja, det kan jag»0 0%
Ja, med god marginal»3 60%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.2

...beräkna ett fartygs effektbehov vid olika situationer och hur energiledning kan användas
5 svarande

Nej»2 40%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»2 40%
Ja, med god marginal»1 20%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.4

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 40%
Ja, målen verkar rimliga»3 60%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Om allt i kursens mål hade tagits upp hade det varit jämfört med poängen. Men det vi gick igenom skulle kursen kunna ha lägre poäng.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Det togs upp saker på tentan som ingen direkt hitta i kurs litteraturen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»3 60%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 3

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»4 80%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 40%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Det skulle gått snabbbare att lägga ut dokument på ping-pong, inte 1-2 veckor efter att man har sagt att det ska läggas ut.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»2 40%
Har ej sökt hjälp»1 20%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»1 20%

Genomsnitt: 4

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»2 40%
Låg»1 20%
Lagom»2 40%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag tycker att arbetsbelastningen var väldigt låg för att vara en 7,5 poängskurs som dessutom är en fördjupningskurs på den tidigare maskinkursen. Jag tyckte inte att kursen direkt fördjupade sig på området utan låg på ungefär samma nivå som maskin och eltekninkskursen.» (För låg)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 80%
Lagom»1 20%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.2


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 40%
Gott»1 20%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att kursen inte gjorde någon direkt fördjupning på området. Ett flertal av föreläsningarna kändes dåligt förberedda från läraren och väldigt fattiga på innehåll. Dessutom upplevde jag det som att kunnskapsnivån ibland var bristfällig hos läraren och, vad jag kommit fram till i efterhand, väldigt grundläggande frågor i ämnet har inte kunnat besvaras.» (Mycket dåligt)
- Bra syfte och många övningar har varit intressanta och lärorika. Medan vissa lektioner har varit mindre givande.» (Godkänt)
- Jag har lärt mig mycket om olika system, vilket gör det lättare för mig att förstå maskinisterna när de har problem med något i maskin.» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med en lärare som fortfarande jobbar ute, då kan mna få exempel på hur det ser ut ute idag. »
- Få kursen att hänga ihop mer, få fram jämnare kurs litteratur mellan de olika delarna i kursen. De många simulator övningarna.»
- Martin, chiefen från off-shore-branschen som var lärare i stor del av kursen var bra, även de andra lärarna var väldigt bra.»
- Simulatortillfällena»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Meddela salsbyten tidigare, det funkar inte att komma in i en sal och säga att vi ska gå till simulatorerna istället när det står föreläsning på schemat. Gör en övningstenta/övningsfrågor tidigare, inte sista veckan innan tentorna.»
- Få kursen att hänga ihop mer.»
- Man kan utan problem lägga in mer genomgående och djupare övningar i labbarna i k-chiefen.»
- Mer om pumpar, med fokus på drift.»
- Högre ambition med lärandemålen. Större förberedelse inför laborationerna så att alla har den teoretiska förkunskapen innan vi börjar laborera och bättre planerade laborationer. Större engagemang från lärarna. Studiebesöket hos maritiman blev inte heller så bra. Det var svårt att få ut något av en vanlig rundtur. Jag tror att det hade varit bättre om vi hade koncentrerat oss på att titta på ett par system hur de ser ut, fungerar och hanteras.»

17. Övriga kommentarer

- Bra kurs för att lära sig om fler system i maskin och inte bara huvudmaskins funktion.»
- Brakurs, borde absolut fortsätta nästa år!»
-
- I det stora hela tycker jag att kursen mest bestod av laborationer där vi fick pilla med grejerna mållöst. Undantaget kyllabben, den var bra. Efter att ha besvarat instuderingsfrågorna som var den huvudsakliga grunden till tentamen kände jag inte att fått någon fördjupad kunskap av maskinteknik.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.2
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från